Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Operator maszyn 4280 PLN
Nauczyciel logopeda 3230 PLN
Pielęgniarz 4100 PLN
Accountant 4820 PLN
Broker edukacyjny 4810 PLN
Spedytor krajowy 6120 PLN
Drwal 3400 PLN
Lean Specialist 5930 PLN
IT Quality Assurance 9880 PLN
Aprobant 4320 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Stawka Początkowa - stawka płacy, od której pracownik rozpoczyna pracę w danym przedsiębiorstwie.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku

28.01.2019 Karolina Jurczak
W 2018 obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk na rynku pracy. Jedno z najniższych w Unii Europejskiej bezrobocie oraz wysoki niedobór wykwalifikowanych pracowników przyczyniły się do znacznego wzrostu płac w tym okresie. Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP średnie wynagrodzenie nominalne w 2018 roku wzrosło o 6,8%.
Z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak za rok 2018 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły średnio 5%. Według raportu najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 6%. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 5%, również kadra kierownicza otrzymała podwyżki w wysokości 5%. Warto zaznaczyć, że według raportu, planowane na 2019 rok podwyżki płac są już nieco niższe.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń
pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej w 2018 roku

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Malejące bezrobocie sprzyja wzrostowi wynagrodzeń


Według analityków NBP spadające bezrobocie oraz wysoki popyt na pracę wpływają na poprawę pozycji pracowników i osób poszukujących pracy w negocjacjach płacowych z pracodawcami.

Jak podaje GUS, w styczniu 2018 bezrobocie rejestrowane wynosiło 6,8%, a w listopadzie 5,7%. Z kolei stopa bezrobocia liczona wg BAEL wyniosła w Polsce w III kwartale 3,8% wobec 4,7% w analogicznym okresie 2017 roku. Według tej samej instytucji liczba wolnych miejsc pracy na koniec trzeciego kwartału wzrosła o 19,8% w ujęciu rocznym.

W Raporcie o inflacji NBP (listopad 2018) czytamy: „W warunkach umacniania się pozycji pracowników w negocjacjach płacowych odsetek przedsiębiorców prognozujących wzrost płac pozostaje relatywnie wysoki (22,3% w III kw. 2018 roku), choć obniżył się w ostatnich kwartałach. W rezultacie wynagrodzenia nominalne w gospodarce rosną w tempie szybszym niż w poprzednich latach, ale nie następuje ich dalsze przyśpieszenie”. Może to być potwierdzenie licznych prognoz gospodarczych, które mówią o spowolnieniu gospodarczym w 2019 roku.

Średnia płaca w gospodarce narodowej


W 2017 roku średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 4 272 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o 6,8%-owym wzroście wynagrodzeń, w 2018 kwota ta wyniesie 4 562 PLN. Prognoza ta odpowiada aktualnym danym, gdyż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale wyniosło 4580 PLN przy dynamice r/r wynoszącej 7,3%.

Przeciętne wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w latach 2009 – 2018 brutto

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie GUS
*prognoza NBP


Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw


Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie obejmują zatem mikroprzedsiębiorstw oraz sektora publicznego.

Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 5 275 PLN i było o 6,2% wyższe niż we wrześniu oraz o 6,1% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W siedmiu miesiącach dynamika płac przekroczyła 7% w ujęciu rocznym. Dla całego 2018 roku kwota ta wyniosła 4 825 PLN.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie GUS


Wynagrodzenia w sekcjach PKD


W przeciągu całego roku trend w wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach utrzymywał się na podobnym poziomie. Przez wszystkie miesiące w roku, spośród sekcji ogólnych, najlepiej opłacana była Informacja i komunikacja, gdzie w listopadzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8 402 PLN. Z kolei sekcja administrowanie i działalność wspierająca w ciągu całego roku była najgorzej opłacana.

W listopadzie wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich sekcjach. Najwyższy w górnictwie i wydobywaniu – o 18,7%. Wyższy niż przeciętny wzrost płac odnotowano również w zakwaterowaniu i gastronomii (9,2%) oraz w budownictwie (8,1%).

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg sekcji PKD
w listopadzie 2018 roku

sekcja

przeciętne wynagrodzenie

informacja i komunikacja

8 402

obsługa rynku nieruchomości

5 163

przemysł:

5 113

- górnictwo i wydobywanie

9 369

-przetwórstwo przemysłowe

4 752

-wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

8 222

-dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

4597

budownictwo

5 037

sektor przedsiębiorstw

4 967

przetwórstwo przemysłowe

4 752

handel, naprawa pojazdów samochodowych

4 528

transport i gospodarka magazynowa

4 485

zakwaterowanie i gastronomia

3 563

administrowanie i działalnośc wspierająca

3 500

 

Źródło: opracowanie na podstawie GUS


Inflacja i PKB


W kontekście wynagrodzeń warto wspomnieć również o inflacji, bowiem ma ona znaczny wpływ na nasze wynagrodzenia, a dokładniej na ich siłę nabywczą. Przy spowolnieniu dynamiki cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac wzrasta. Wskaźnik dynamiki zarobków w Polsce od wielu lat przewyższa inflację.
W 2018 roku obserwowaliśmy umiarkowany wzrost cen. Najwyższa inflacja wystąpiła w czerwcu, lipcu i sierpniu – 2% r/r. Oprócz sierpnia i grudnia, we wszystkich miesiącach realna dynamika wzrostu wynagrodzenia była wyższa w ujęciu rocznym w porównaniu z 2017 rokiem.

Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (r/r w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS


W 2018 roku dynamika wynagrodzeń m/m w porównaniu do 2017 roku jedynie w czterech miesiącach była wyższa. Jak co roku grudzień jest miesiącem, w którym odnotowuje się największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Powyższy fakt wynika z tego, że część pracodawców wypłaca premie roczne czy kwartalne oraz dodatki świąteczne. Jest to miesiąc, w którym nasze wynagrodzenia są o kilka procent wyższe niż w listopadzie.

Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (m/m w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS


Wyższej niż w poprzednich latach dynamice wynagrodzeń towarzyszy wysoka dynamika wydajności pracy związana z wysokim wzrostem PKB. Jednak pensje rosną szybciej niż rośnie gospodarka. NBP przewiduje wzrost PKB w całym 2018 roku na poziomie 4,8%, podczas gdy płace miały wzrosnąć o 6,8%. Oznacza, to że wynagrodzenia w naszym kraju rosną szybciej niż wydajność pracy.
Należy mieć na uwadze, że prognozy ekonomiczne na 2019 rok są mniej optymistyczne niż sytuacja w 2018 roku.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".