Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku

28.01.2019 Karolina Jurczak
W 2018 obserwowaliśmy wiele pozytywnych zjawisk na rynku pracy. Jedno z najniższych w Unii Europejskiej bezrobocie oraz wysoki niedobór wykwalifikowanych pracowników przyczyniły się do znacznego wzrostu płac w tym okresie. Według raportu opublikowanego w listopadzie przez NBP średnie wynagrodzenie nominalne w 2018 roku wzrosło o 6,8%.
Z Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak za rok 2018 wynika, że w okresie badania podwyżki wyniosły średnio 5%. Według raportu najwyższe podwyżki zostały przyznane w grupie pracowników fizycznych i wyniosły 6%. Wśród specjalistów przyznano wynagrodzenie wyższe o 5%, również kadra kierownicza otrzymała podwyżki w wysokości 5%. Warto zaznaczyć, że według raportu, planowane na 2019 rok podwyżki płac są już nieco niższe.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń
pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej w 2018 roku

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2018


Malejące bezrobocie sprzyja wzrostowi wynagrodzeń


Według analityków NBP spadające bezrobocie oraz wysoki popyt na pracę wpływają na poprawę pozycji pracowników i osób poszukujących pracy w negocjacjach płacowych z pracodawcami.

Jak podaje GUS, w styczniu 2018 bezrobocie rejestrowane wynosiło 6,8%, a w listopadzie 5,7%. Z kolei stopa bezrobocia liczona wg BAEL wyniosła w Polsce w III kwartale 3,8% wobec 4,7% w analogicznym okresie 2017 roku. Według tej samej instytucji liczba wolnych miejsc pracy na koniec trzeciego kwartału wzrosła o 19,8% w ujęciu rocznym.

W Raporcie o inflacji NBP (listopad 2018) czytamy: „W warunkach umacniania się pozycji pracowników w negocjacjach płacowych odsetek przedsiębiorców prognozujących wzrost płac pozostaje relatywnie wysoki (22,3% w III kw. 2018 roku), choć obniżył się w ostatnich kwartałach. W rezultacie wynagrodzenia nominalne w gospodarce rosną w tempie szybszym niż w poprzednich latach, ale nie następuje ich dalsze przyśpieszenie”. Może to być potwierdzenie licznych prognoz gospodarczych, które mówią o spowolnieniu gospodarczym w 2019 roku.

Średnia płaca w gospodarce narodowej


W 2017 roku średnia płaca w gospodarce narodowej wyniosła 4 272 PLN. Biorąc pod uwagę prognozy NBP o 6,8%-owym wzroście wynagrodzeń, w 2018 kwota ta wyniesie 4 562 PLN. Prognoza ta odpowiada aktualnym danym, gdyż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w III kwartale wyniosło 4580 PLN przy dynamice r/r wynoszącej 7,3%.

Przeciętne wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w latach 2009 – 2018 brutto

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie GUS
*prognoza NBP


Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw


Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obejmują przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Nie obejmują zatem mikroprzedsiębiorstw oraz sektora publicznego.

Średnie wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w grudniu 5 275 PLN i było o 6,2% wyższe niż we wrześniu oraz o 6,1% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W siedmiu miesiącach dynamika płac przekroczyła 7% w ujęciu rocznym. Dla całego 2018 roku kwota ta wyniosła 4 825 PLN.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku

Wykres

Źródło: opracowanie na podstawie GUS


Wynagrodzenia w sekcjach PKD


W przeciągu całego roku trend w wynagrodzeniach w poszczególnych sekcjach utrzymywał się na podobnym poziomie. Przez wszystkie miesiące w roku, spośród sekcji ogólnych, najlepiej opłacana była Informacja i komunikacja, gdzie w listopadzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8 402 PLN. Z kolei sekcja administrowanie i działalność wspierająca w ciągu całego roku była najgorzej opłacana.

W listopadzie wzrost wynagrodzeń wystąpił we wszystkich sekcjach. Najwyższy w górnictwie i wydobywaniu – o 18,7%. Wyższy niż przeciętny wzrost płac odnotowano również w zakwaterowaniu i gastronomii (9,2%) oraz w budownictwie (8,1%).

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg sekcji PKD
w listopadzie 2018 roku

sekcja

przeciętne wynagrodzenie

informacja i komunikacja

8 402

obsługa rynku nieruchomości

5 163

przemysł:

5 113

- górnictwo i wydobywanie

9 369

-przetwórstwo przemysłowe

4 752

-wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę

8 222

-dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja

4597

budownictwo

5 037

sektor przedsiębiorstw

4 967

przetwórstwo przemysłowe

4 752

handel, naprawa pojazdów samochodowych

4 528

transport i gospodarka magazynowa

4 485

zakwaterowanie i gastronomia

3 563

administrowanie i działalnośc wspierająca

3 500

 

Źródło: opracowanie na podstawie GUS


Inflacja i PKB


W kontekście wynagrodzeń warto wspomnieć również o inflacji, bowiem ma ona znaczny wpływ na nasze wynagrodzenia, a dokładniej na ich siłę nabywczą. Przy spowolnieniu dynamiki cen konsumpcyjnych, siła nabywcza płac wzrasta. Wskaźnik dynamiki zarobków w Polsce od wielu lat przewyższa inflację.
W 2018 roku obserwowaliśmy umiarkowany wzrost cen. Najwyższa inflacja wystąpiła w czerwcu, lipcu i sierpniu – 2% r/r. Oprócz sierpnia i grudnia, we wszystkich miesiącach realna dynamika wzrostu wynagrodzenia była wyższa w ujęciu rocznym w porównaniu z 2017 rokiem.

Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (r/r w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS


W 2018 roku dynamika wynagrodzeń m/m w porównaniu do 2017 roku jedynie w czterech miesiącach była wyższa. Jak co roku grudzień jest miesiącem, w którym odnotowuje się największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń. Powyższy fakt wynika z tego, że część pracodawców wypłaca premie roczne czy kwartalne oraz dodatki świąteczne. Jest to miesiąc, w którym nasze wynagrodzenia są o kilka procent wyższe niż w listopadzie.

Realna dynamika wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw (m/m w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS


Wyższej niż w poprzednich latach dynamice wynagrodzeń towarzyszy wysoka dynamika wydajności pracy związana z wysokim wzrostem PKB. Jednak pensje rosną szybciej niż rośnie gospodarka. NBP przewiduje wzrost PKB w całym 2018 roku na poziomie 4,8%, podczas gdy płace miały wzrosnąć o 6,8%. Oznacza, to że wynagrodzenia w naszym kraju rosną szybciej niż wydajność pracy.
Należy mieć na uwadze, że prognozy ekonomiczne na 2019 rok są mniej optymistyczne niż sytuacja w 2018 roku.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".