Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w Niemczech

28.10.2013 Sylwia Rębisz
Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku na pobyt czasowy wyjechało do Niemiec 500_000 Polaków. Niemcy są również najczęściej wskazywanym przez nas kierunkiem emigracji zarobkowej. Ile wynoszą wynagrodzenia u naszych zachodnich sąsiadów? W której branży wynagrodzenia były najwyższe? W artykule zaprezentowane dane o wysokości rocznych płac w 2012 roku oraz miesięcznych wynagrodzeń w II kwartale 2013 roku. Ponadto w tekście zamieszczono informacje o wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz przedstawiono płace na wybranych najlepiej i najgorzej opłacanych stanowiskach. Artykuł zawiera 1 rysunek, 2 tabele i 4 wykresy.
W maju 2011 roku Niemcy otworzyły rynek pracy dla obywateli ośmiu państw, w tym również tych z Polski. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2011 roku do Niemiec na pobyt czasowy wyjechało 470 000 Polaków. W 2012 roku liczba emigrantów zwiększyła się do 500 000. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie „Diagnoza Społeczna” wydanym w 2013 roku, w ciągu najbliższych 2 lat w celach zarobkowych za granicę planuje wyjechać 8% respondentów. Najczęściej wskazywanym kierunkiem emigracji są Niemcy. Takiej odpowiedzi udzieliło czterech na dziesięciu ankietowanych.

Jak radzą sobie Polacy na niemieckim rynku pracy? Jak wynika z danych Instytutu Gospodarki Niemieckiej… całkiem nieźle. W czerwcu 2012 roku bezrobocie w Niemczech wynosiło 6,6%. Wśród osób niebędących narodowości niemieckiej wskaźnik ten był ponad dwukrotnie wyższy – wynosił 13,9%. Natomiast stopa bezrobocia wśród Polaków mieszkających za zachodnią granicą była jedną z najniższych. Wynosiła ona 12,2%. Niższe bezrobocie zaobserwowano jedynie wśród Chorwatów, Portugalczyków i Rumunów.

Wynagrodzenie realne i nominalne


W 2012 roku wynagrodzenie realne w Niemczech wzrosło o 0,5% i było niższe niż wskaźnik inflacji, który wyniósł 2%. Płace nominalne wzrosły w tym okresie o 2,5%. Wzrost zarobków był niższy niż w 2011 roku. Szczegółowe informacje o zmianach wynagrodzenia nominalnego i realnego oraz inflacji przedstawiono na wykresie 1.

Zmiana wynagrodzenia realnego, nominalnego
i wskaźnika inflacji w latach 2008-2012 w Niemczech

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistisches BundesamtW której branży w Niemczech płacą najlepiej?


W 2012 roku średnie, roczne wynagrodzenie w przemyśle i usługach ogółem wynosiło w Niemczech 44 991 EUR. Pracujący w przemyśle zarabiali przeciętnie 46 674 EUR, natomiast w usługach 43 977 EUR.

Średnie roczne wynagrodzenie w przemyśle i usługach
w Niemczech w 2012 roku

Schemat

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistisches BundesamtNajwyższe wynagrodzenia w 2012 roku otrzymywały osoby zatrudnione w branży finansowej i ubezpieczeniowej. Zarabiały one przeciętnie 64 576 EUR rocznie. Niewiele niższe płace otrzymywali pracownicy zajmujący się wytwarzaniem i zaopatrzeniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych. Ich przeciętne wynagrodzenie wynosiło 62 333 EUR. Płace przekraczające 60 000 EUR otrzymywali również pracujący w branży informacja i komunikacja (60 465 EUR).

Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby pracujące w branży zakwaterowanie i usługi gastronomiczne. Ich przeciętna roczna płaca wynosiła 25 265 EUR. Pracownicy pracujący w administracji i ci zajmujący się działalnością wspierającą zarabiali 27 480 EUR. Trzecią najniżej opłacaną branżą było budownictwo. Pracownicy w niej zatrudnieni otrzymywali rocznie 36 701 EUR.

Średnie roczne wynagrodzenia brutto
w poszczególnych branżach w 2012 roku w Niemczech

branża

w EUR

w PLN

górnictwo i wydobywanie

50 107

209 709

przetwórstwo przemysłowe

48 342

202 322

wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

62 333

260 877

dostawa wody (w tym: gospodarowanie ściekami
i odpadami, działalność związana z rekultywacją)

39 534

165 458

budownictwo

36 701

153 602

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

42 931

179 676

transport i gospodarka magazynowa

37 356

156 343

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

25 265

105 740

informacja i komunikacja

60 465

253 059

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

64 576

270 265

obsługa rynku nieruchomości

48 287

202 092

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

55 297

231 430

usługi administrowania i działalność wspierająca

27 480

115 010

administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

41 123

172 109

edukacja

48 860

204 490

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

42 597

178 278

kultura, rozrywka i rekreacja

43 175

180 697

pozostała działalność usługowa

41 305

172 870

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistisches Bundesamt
*PLN według średnioważonych kursów NBP za dany okresJak już wspomniano, średnie roczne wynagrodzenie w przemyśle i usługach w Niemczech wynosiło 44 991 EUR. Płace zróżnicowane były w zależności od miejsca zatrudnienia. Zarobki na zachodzie kraju były zdecydowanie wyższe, niż te oferowane pracującym we wschodnich Niemczech. Wynagrodzenia w zachodniej części Niemiec w przemyśle i usługach wynosiły w 2012 roku 46 871 EUR. Były one o 39% wyższe niż płace na wschodzie. Pracujący na terenie wschodnich landów zarabiali średnio 33 840 EUR.

W 2013 roku w budownictwie w Polsce mediana płac wyniosła 4 000 PLN - sprawdź, czy nie zarabiasz za mało, odbierz indywidualny raport!


Najwyższe różnice wynagrodzeń odnotowano w 2012 roku w branży przetwórstwo przemysłowe. Osoby zatrudnione w zachodnich landach zarabiały aż o 56% więcej niż pracujący we wschodniej części kraju. Niewiele mniejsze różnice zaobserwowano w płacach pracowników branży handel hurtowy i detaliczny oraz naprawa pojazdów samochodowych i motocykli. Najniższe dysproporcje zanotowano w branżach: administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne oraz edukacja. Wynosiły one odpowiednio 3,9% i 4%.

Średnie roczne wynagrodzenia brutto w zachodniej
i wschodniej części Niemiec w 2012 roku (w PLN*)

branża

w EUR

różnica

w PLN

zachód

wschód

zachód

wschód

górnictwo i wydobywanie

51 606

44 244

16,6%

215 982

185 171

przetwórstwo przemysłowe

50 607

32 470

55,9%

211 801

135 894

wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych

64 496

50 604

27,5%

269 930

211 789

dostawa wody (w tym: gospodarowanie ściekami i odpadami, działalność związana z rekultywacją)

41 825

32 027

30,6%

175 047

134 040

budownictwo

38 730

28 747

34,7%

162 094

120 312

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli

44 682

28 871

54,8%

187 004

120 831

transport i gospodarka magazynowa

38 820

30 757

26,2%

162 470

128 725

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne

26 545

19 936

33,2%

111 097

83 437

informacja i komunikacja

62 108

43 542

42,6%

259 936

182 233

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

65 736

50 427

30,4%

275 120

211 048

obsługa rynku nieruchomości

51 421

37 981

35,4%

215 208

158 959

działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna

57 168

40 880

39,8%

239 261

171 092

usługi administrowania i działalność wspierająca

28 881

21 551

34,0%

120 873

90 196

administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

41 391

39 839

3,9%

173 230

166 735

edukacja

49 140

47 262

4,0%

205 662

197 802

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

43 521

37 967

14,6%

182 145

158 900

kultura, rozrywka i rekreacja

45 755

34 588

32,3%

191 495

144 758

pozostała działalność usługowa

43 115

29 069

48,3%

180 446

121 660

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistisches Bundesamt
*PLN według średnioważonych kursów NBP za dany okresW drugim kwartale 2013 roku płace nominalne w Niemczech wzrosły o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Na wykresie 2. przedstawiono przeciętne miesięczne wynagrodzenia podstawowe brutto w wybranych branżach. Najwięcej zarabiali pracownicy, którzy swą karierę zawodową związali z branżą finanse i ubezpieczenia. Ich miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4 535 EUR. Nieco mniejsze płace otrzymywały osoby zatrudnione w sekcji informacja i komunikacja – 4 485 EUR. W budownictwie, w którym zatrudnienie często znajdują imigranci, miesięczne wynagrodzenie wynosiło 2 893 EUR. Najmniej – 2 013 EUR – zarabiali pracownicy branży zakwaterowanie i usługi gastronomiczne.

Średnie miesięczne wynagrodzenia w II kwartale 2013 roku
w wybranych branżach Niemczech (w EUR)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistisches Bundesamt
*PLN według średnioważonych kursów NBP za dany okresKobiety i mężczyźni


Czy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w Niemczech różniły się? Przedstawicielki płci pięknej zarabiały przeciętnie 2 925 EUR miesięcznie. To o 18,6% mniej niż mężczyźni, których średnie wynagrodzenie wynosiło 3 595 EUR.

Średnie miesięczne wynagrodzenia kobiet
i mężczyzn w 2012 roku w Niemczech (w EUR)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistisches Bundesamt
*PLN według średnioważonych kursów NBP za dany okresWynagrodzenia na najlepiej i najgorzej opłacanych stanowiskach


Jednymi z najlepiej opłacanych pracowników w 2010 roku, były osoby zajmujące stanowisko menedżera przedsiębiorstwa. Ich przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 97 864 EUR. Na drugim miejscu uplasowali się pracujący na etacie lekarze. Zarabiali oni 91 299 EUR. Trzecia pozycja należała do osób wykonujących zawody związane z lotnictwem. Ich przeciętne roczne wynagrodzenie brutto wynosiło 86 77 EUR. Niewiele mniej – 84 223 EUR –zarabiali inżynierowie konstrukcji stalowych i górnictwa. Porównywalne płace otrzymywali specjaliści pracujący w administracji publicznej oraz przedstawiciele i radcy prawni. Ich wynagrodzenie wynosiło odpowiednio 79 336 EUR i 79 330 EUR.

Najniższe, nieprzekraczające 20 000 EUR, wynagrodzenie otrzymywali fryzjerzy. Zarabiali oni rocznie 17 000 EUR. O niewiele ponad 3 000 EUR wyższe płace otrzymywali pracownicy branży przetwórstwo rybne (20 074 EUR). Osoby świadczące profesjonalne usługi z zakresu opieki nad osobami starszymi czy dziećmi zarabiały przeciętnie 21 246 EUR. Wynagrodzenie na porównywalnym poziomie otrzymywali pracownicy zajmujący się wytwarzaniem produktów z drewna oraz pracownicy pralni lub magla. Ich płace wynosiły odpowiednio 21 550 EUR i 21 571 EUR. Niemal 22 000 EUR zarabiali krawcy.

Roczne wynagrodzenia brutto na wybranych najlepiej i najgorzej
opłacanych stanowiskach w Niemczech w 2010 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Statistisches Bundesamt
*zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
**uprawnieni do podejmowania samodzielnych decyzjiSprawdź ile zarabiają inni w Twoim mieście, na takim samym stanowisku - odbierz indywidualny raport!


Bibliografia
1. Berufsausbildung oft Fehlanzeige, Instytutu Gospodarki Niemieckiej, 2013, dostępne w Internecie pod adresem: http://www.iwkoeln.de/de/infodienste/iwd/archiv/beitrag/arbeitsmarkt-berufsausbildung-oft-fehlanzeige-125672?highlight=arbeitslosenquote
2. Czapiński J., Panek T., Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków, dostępne w Internecie pod adresem: http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/4
3. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 – 2012, Główny Urząd Statystyczny, październik 2013, dostępne w Internecie pod adresem: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3583_PLK_HTML.htm
4. Verdienste & Arbeitskosten, Statistische Bundesamt, dostępne w Internecie pod adresem: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/VerdiensteArbeitskosten/VerdiensteArbeitskosten.html
Sylwia Rębisz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".