Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Rzecznik prasowy 8120 PLN
Sekretarka medyczna 4550 PLN
Farmaceuta 7860 PLN
Prokurent 12050 PLN
Glazurnik 5680 PLN
Specjalista ds. seo 4660 PLN
Tester automatyczny 14790 PLN
Praktykant (student) 4480 PLN
Kierownik sali 5510 PLN
Analityk Big Data 13150 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
w instytucjach publicznych w 2016 roku

21.08.2017 Emilia Zuzia
W poniższym artykule postanowiliśmy przyjrzeć się dokumentowi „Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej”, a dokładnie informacjom o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 roku.
W naszej analizie uwzględniliśmy 37 instytucji państwowych. Z treści Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa wynika, że dochody sektora finansów publicznych w 2016 roku były równe 701,9 mld PLN, wydatki - 748,0 mld PLN, a deficyt - 46,1 mld PLN. Wydatki te w relacji do PKB wyniosły 40,4% i były najniższe od 2000 roku.

W pierwszej części artykułu dokonano analizy wynagrodzeń osób zatrudnionych w instytucjach państwowych, w drugiej zaś przeanalizowano szczegółowo wynagrodzenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Artykuł zawiera dwie tabele oraz sześć wykresów.

Wynagrodzenia w instytucjach publicznych


W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w całym 2016 roku wynagrodzenia wyniosły 2 242 989 tys. PLN, w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa 557 470 tys. PLN, a w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 311 219 tys. PLN. Szczegóły zaprezentowano w tabeli 1.

Łączne roczne wynagrodzenie osobowe
w instytucjach finansowanych z budżetu państwa w 2016 roku (w tys. PLN)

nazwa instytucji

wydatki na wynagrodzenia

osobowe (w tys. PLN)

ZUS

2 242 989

ARiMR

557 470

KRUS

311 219

GUS

297 259

NSA

279 761

PIP

202 008

ANR

166 681

IPN

147 717

KS (Kancelaria Sejmu)

134 632

KNF

110 772

GUM

89 163

RIO

81 874

KPRM

54 039

SN

53 317

UKE

47 115

KPRP

45 768

WUG

40 839

UPRP

38 461

UOKiK

33 359

KS (Kancelaria Senatu)

31 543

KBW

31 013

URE

26 546

RPO

23 319

RCL

18 821

TK

17 573

UTK

17 382

PGSP

17 252

PKN

16 187

KRRiT

11 944

GIODO

11 173

UdSKiOR

10 131

RPP

8 547

PAA

8 453

UZP

7 625

RF

5 107

KRS

5 064

RPD

4 419

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


W 2016 roku najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni w SN (12 074 PLN brutto). W Trybunale Konstytucyjnym było to 10 929 PLN brutto, a w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 10 253 PLN brutto. Spośród omawianych instytucji najniższe wynagrodzenia, nieprzekraczające 5 000 PLN brutto, otrzymywali pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównego Urzędu Statystycznego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Głównego Urzędu Miar.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w instytucjach finansowanych z budżetu państwa w 2016 roku (brutto, PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


Zdecydowanie największą dynamikę wzrostu przeciętnych wynagrodzeń odnotowało Krajowe Biuro Wyborcze (19,6% w porównaniu do roku 2015). W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wzrost wynagrodzeń wyniósł 15,8%, a w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 12,5%. Brak zmian w wysokości płac był w Urzędzie Zamówień Publicznych. Niski poziom dynamiki wynagrodzeń odnotowano w Urzędzie Transportu Kolejowego (0,8%) oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (1,6%).

Dynamika zmiany przeciętnych wynagrodzeń brutto
w instytucjach finansowanych z budżetu państwa w 2016 roku (r/r, %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


Przeciętne koszty wynagrodzeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych


Zważywszy na zdecydowanie największą liczbę zatrudnionych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (45 985 osób), warto osobno przeanalizować wynagrodzenia w tej instytucji. Dla określenia ich wartości posłużono się danymi ze sprawozdań finansowych NIK. W roku 2015 w analizie wykonania budżetu państwa odnotowano 46 174 zatrudnionych (189 osób więcej niż w 2016 roku).

Przeciętne zatrudnienie w ZUS w 2015 i 2016 roku

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


W 2016 roku przeciętne wynagrodzenie brutto na pełny etat wynosiło 4 065 PLN i było wyższe niż w roku poprzednim o 265 PLN.

Przeciętne wynagrodzenie w ZUS
w 2015 i 2016 roku na pełny etat (brutto, PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


Przeciętne roczne wydatki na wynagrodzenia w roku 2016 były wyższe o kwotę 137 368 tys. PLN w porównaniu z rokiem 2015, gdzie wynosiły 2 105 621 tys. PLN.

Przeciętne roczne wydatki na wynagrodzenia
w ZUS w 2015 i 2016 roku (w tys. PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


Przeciętna pensja ogółem w 2016 roku wyniosła 4 065 PLN (co daje ostatni wynik pod względem wysokości zarobków na tle pozostałych badanych instytucji). Jednak w jej obrębie zróżnicowanie płac jest duże. Najmniej zarabiali pracownicy oddziałów - 3 909 PLN brutto. W centrali było to już o 2 518 PLN więcej. Odrębną kategorię stanowią wynagrodzenia orzecznictwa lekarskiego i zarządu ZUS. W pierwszym przypadku przeciętne wynagrodzenia wyniosły 8 284 PLN brutto, a w drugim 20 715 PLN brutto.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w różnych placówkach
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 2016 roku (brutto, PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


Podsumowanie


Wielu z nas porusza temat kolejnych podwyżek czy zmian dotyczących finansów w instytucjach państwowych. Patrząc na organy administracyjne przez pryzmat wynagrodzeń widać, iż na przestrzeni lat płace są coraz wyższe. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w instytucjach państwowych wahało się od 4 065 do 12 074 PLN na pełny etat w roku 2016. W 2015 roku był to przedział od 3 626 do 11 386 PLN. W roku 2016 odnotowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia w porównaniu do 2015 roku, w tym najwyższy w Krajowym Biurze Wyborczym (19,6%), Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (15,8%), Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji (12,5%), Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (11,5%) i Agencji Nieruchomości Rolnych (10,0%).

Wyjaśnienie terminów użytych w artykule

skrót

pełna nazwa instytucji

SN

Sąd Najwyższy

TK

Trybunał Konstytucyjny

KPRP

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej

NSA

Naczelny Sąd Administracyjny

KNF

Komisja Nadzoru Finansowego

KS (Kancelaria Sejmu)

Kancelaria Sejmu

RCL

Rządowe Centrum Legislacji

KS (Kancelaria Senatu)

Kancelaria Senatu

KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

PGSP

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

ANR

Agencje Nieruchomości Rolnych

UZP

Urząd Zamówień Publicznych

URE

Urząd Regulacji Energetyki

WUG

Wyższy Urząd Górniczy

RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich

KRS

Krajowa Rada Sądownictwa

GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

KRRiT

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

RF

Rzecznik Finansowy

UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej

PIP

Państwowa Inspekcja Pracy

UPRP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

PAA

Państwowa Agencja Atomistyki

UOiK

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

RPP

Rzecznik Praw Pacjenta

UTK

Urząd Transportu Kolejowego

IPN

Instytut Pamięci Narodowej

RPD

Rzecznik Praw Dziecka

UdSKiOR

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

KBW

Krajowe Biuro Wyborcze

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

RIO

Regionalne Izby Obrachunkowe

GUM

Główny Urząd Miar

ARNiR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

GUS

Główny Urząd Statystyczny

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych NIK


Infografika


Bibliografia
  1. NIK, Analiza Wykonania Budżetu Państwa, nik.gov.pl, 2016

  2. NIK, kontrole cząstkowe, nik.gov.pl, 2016
Emilia Zuzia
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".