Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia w branży ubezpieczeniowej w 2013 roku

21.07.2014 Dominik Dębowski
Niniejszy artykuł dotyczy wynagrodzeń w branży ubezpieczeniowej. Ogólnopolska mediana wynagrodzenia całkowitego brutto w tej branży w 2013 roku wynosiła 5 000 PLN. Zarobki co drugiej kobiety były o 1 000 PLN niższe, a mężczyzny o 1 500 PLN wyższe. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy dużych przedsiębiorstw, a także zatrudnieni w firmach zagranicznych. Czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzenia w tej branży było wykształcenie pracowników, a także ich staż pracy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów, co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Co drugi pracownik zarobił ponad 5 000 PLN, a co czwarty więcej niż 9 000 PLN


Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, mediana wynagrodzeń całkowitych brutto w branży ubezpieczeniowej wynosiła w 2013 roku 5 000 PLN. Co czwarta osoba zatrudniona w tej branży zarabiała poniżej 3 200 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników przekraczały 9 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w_branży ubezpieczeń w_2013 roku (w PLN)

Schemat

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki kobiet i mężczyzn


Z przeprowadzonych analiz wynika, że w ubezpieczeniach, wynagrodzenia całkowite brutto były wyższe w przypadku mężczyzn. Co drugi mężczyzna pracujący w ubezpieczeniach zarabiał powyżej 6 500 PLN, a co druga kobieta powyżej 4 000 PLN. Wynagrodzenie całkowite brutto co czwartego mężczyzny przekraczało 11 000 PLN, a w przypadku kobiet - 7 000 PLN. Jedna czwarta najniżej wynagradzanych mężczyzn i kobiet zarabiała odpowiednio mniej niż 4 000 PLN i 2 840 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto w branży ubezpieczeń
kobiet i mężczyzn w 2013 roku (w PLN)

płeć

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% powyżej

mężczyzna

854

4 000

6 500

11 000

kobieta

979

2 840

4 000

7 000

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW)
przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuZarobki osób o różnym wykształceniu


Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto osób z wykształceniem średnim i niższym wynosiła 3 600 PLN. Co druga osoba z wykształceniem niepełnym wyższym zarabiała do 3 950 PLN, a z wykształceniem wyższym zawodowym do 3 833 PLN. W przypadku osób z wykształceniem wyższym magisterskim połowa pracowników zarabiała poniżej 5 775 PLN. Natomiast wynagrodzenie co czwartego pracownika ze stopniem magistra przekraczało 10 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym wykształceniem
w branży ubezpieczeń w 2013 roku (w PLN)

poziom wykształcenia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

średnie i niższe

243

2 500

3 600

5 580

niepełne wyższe

78

2 800

3 950

6 333

wyższe zawodowe

260

2 700

3 833

6 870

wyższe magisterskie

1 252

3 543

5 775

10 000

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób z różnym stażem pracy


Wynagrodzenia całkowite brutto w ubezpieczeniach były wyższe dla osób o większym stażu pracy. Wyjątkiem są pracujący dłużej niż 16 lat. Osoby, których staż pracy wynosił od 11 do 15 lat, zarabiały nieco więcej, aniżeli pracownicy ze stażem powyżej 16 lat. Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto różniły się między tymi grupami o 500 PLN. Najmniej zarabiali nowo zatrudnieni. W ich przypadku mediana wynagrodzeń była niższa o niecałe 56% od grupy pracowników z najwyższą medianą wynagrodzeń. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach znajdują się w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób z różnym stażem pracy
w branży ubezpieczeniowej w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zatrudnienia


Wynagrodzenie co drugiego pracownika szeregowego wynosiło 2 687 PLN. W przypadku specjalistów mediana wynagrodzenia całkowitego brutto była wyższa o 86%. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto kierowników była z kolei wyższa o 216% niż pracowników szeregowych. Najwięcej zarabiali dyrektorzy i osoby z zarządu. W ich przypadku mediana wynagrodzeń całkowitych brutto była ponad pięciokrotnie wyższa niż pracowników z najniższego szczebla zatrudnienia i wynosiła 15 500 PLN. Co czwarty dyrektor lub członek zarządu zarabiał więcej niż 28 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób na różnych szczeblach zatrudnienia
w branży ubezpieczeń 2013 roku (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

pracownik szeregowy

330

2 100

2 687

3 400

specjalista

1 039

3 410

5 000

7 800

kierownik

325

5 000

8 500

13 000

dyrektor/zarząd

139

10 800

15 500

28 000

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenie pracowników w firmach różnej wielkości


Najniższe zarobki cechowały osoby zatrudnione w mikroprzedsiębiorstwach. Co druga osoba tam zatrudniona zarabiała poniżej 2 800 PLN. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy dużych przedsiębiorstw. Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto dla tej wielkości firmy wynosiła 6 000 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
w firmach różnej wielkości w branży ubezpieczeń
w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w firmach polskich i zagranicznych


Zgodnie z badaniem wyżej wynagradzani byli pracownicy firm z przewagą kapitału zagranicznego. Pensja co drugiej osoby zatrudniona w takim przedsiębiorstwie przekroczyła 6 000 PLN. W przypadku firm z przewagą kapitału polskiego mediana wynagrodzenia całkowitego brutto wynosiła 4 110 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników w polskich firmach przekraczały 7 020 PLN, a w zagranicznych były wyższe o 46%. Więcej danych znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób w firmach polskich i zagranicznych
w branży ubezpieczeniowej w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite - miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów nie wyższe, a w połowie nie niższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

Dominik Dębowski
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".