Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia specjalistów do spraw ekonomicznych i zarządzania

19.05.2014 Barbara Kotowicz
Artykuł dotyczy wynagrodzeń specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania. W skład tej grupy wchodzą specjaliści ds.: finansowych; administracji i zarządzania; sprzedaży, marketingu i public relations oraz rynku nieruchomości. Dane do artykułu pochodzą z raportu Głównego Urzędu Statystycznego stworzonego na podstawie badania struktury wynagrodzeń za październik 2012 roku. Przeciętne wynagrodzenie brutto specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wyniosło 5 200,86 PLN. Kwota ta była wyższa od przeciętnego wynagrodzenia wszystkich specjalistów łącznie o 429,84 PLN. W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wśród mężczyzn i kobiet, w sektorze publicznym i prywatnym. Przedstawiono też wynagrodzenia osób w różnym wieku i o różnym stażu pracy, pracujących w różnych branżach oraz w firmach o różnej wielkości. Artykuł zawiera: 2 tabele i 9 wykresów.


Liczba specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania


Według Głównego Urzędu Statystycznego, w październiku 2012 zatrudnionych było 572,9 tys. specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania. W reprezentatywnym badaniu wzięło udział ok. 9% spośród łącznej liczby zatrudnionych w Polsce. Wśród grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wyróżniono specjalistów: ds. finansowych, ds. administracji i zarządzania, ds. sprzedaży, marketingu i public relations oraz ds. rynku nieruchomości. Najliczniejszą grupę stanowili specjaliści ds. administracji i zarządzania (235,8 tys.). Liczebność specjalistów ds. finansowych i ds. sprzedaży, marketingu i public relations była podobna i wyniosła odpowiednio 167,5 tys. i 163,9 tys. osób. Specjalistów ds. rynku nieruchomości było najmniej – 5,7 tys. W każdej grupie specjalistów dominowały kobiety. Stanowiły one 66,2% całej grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania. Przewagę liczebności zanotowano również wśród specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zatrudnionych w sektorze prywatnym (70,7%, wobec 29,3% w sektorze publicznym).

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania stanowili 27% ogółu specjalistów. Pośród 73% pozostałych znaleźli się specjaliści: nauk fizycznych, matematycznych i technicznych; do spraw zdrowia; nauczania i wychowania; do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury.

Odsetek specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
pośród ogółu specjalistów w październiku 2012

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania – dane ogólne


Przeciętne wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w październiku 2012 wyniosło według badania GUS 5 200,86 PLN. To o 429,84 PLN więcej od średniego wynagrodzenia wszystkich specjalistów łącznie i o 1 305,14 PLN więcej od średniego wynagrodzenia ogółem. W grupie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania najwięcej zarabiali specjaliści ds. finansowych (5 869,01 PLN). Pensje pozostałych grup również przekroczyły średnie zarobki ogółu specjalistów. Specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i public relations zarabiali przeciętnie 5 115,04 PLN. Wynagrodzenia specjalistów ds. rynku nieruchomości oraz ds. administracji i zarządzania nie przekroczyły 5 000 PLN. Wyniosły odpowiednio 4 889,94 PLN i 4 793,59 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto poszczególnych podgrup
specjalistów z grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania na tle wynagrodzeń
całej grupy, ogółu zatrudnionych i ogółu specjalistów w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Na wykresie 3. możemy zaobserwować, jaki był udział wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu całkowitym [PRZYPIS]O składnikach wynagrodzenia całkowitego przeczytasz w artykule: http://www.wynagrodzenia.pl/slownik_1.php/wpis.376[/PRZYPIS]. Warto podkreślić, że grupa zarabiająca łącznie najwięcej (specjaliści ds. finansowych) miała najniższą pensję zasadniczą, a najwyższe dodatki. Pensja zasadnicza stanowiła 63,3% ich wynagrodzenia całkowitego. Największy udział pensji zasadniczej w wynagrodzeniu całkowitym dotyczył specjalistów ds. rynku nieruchomości (82,5%).

Udział wynagrodzenia zasadniczego w wynagrodzeniu całkowitym
dla poszczególnych podgrup specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wśród kobiet i mężczyzn oraz w sektorze prywatnym i publicznym


Kobiety zatrudnione na stanowiskach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zarobiły w październiku 2012 roku przeciętnie 4 753,57 PLN. Mężczyźni natomiast o prawie 28% więcej – 6 077,61 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto
specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
z podziałem na płeć w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wystąpiła również różnica w wynagrodzeniach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zatrudnionych w sektorze publicznym i prywatnym. Ci pracujący w sektorze publicznym zarobili przeciętnie 4 833,51 PLN. Pensje zatrudnionych w sektorze prywatnym były o prawie 11% wyższe (5 353,15 PLN).

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów ds. ekonomicznych
i zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w różnym wieku i z różnym stażem pracy


Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania w wieku poniżej 25 lat zarabiali przeciętnie 3 104,07 PLN. Później następowała tendencja zwiększania zarobków wraz z wiekiem, aż do 44 roku życia. Osoby z przedziału 35-44 lat zarabiały 5 929,15 PLN. Następnie wynagrodzenia wraz ze wzrostem wieku malały aż do przedziału 55-59 lat, w którym wynagrodzenie wyniosło 5 041,95 PLN. U osób powyżej 59 roku życia znów nastąpił wzrost wynagrodzeń do tego stopnia, że najwięcej zarabiali specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania w wieku 65+ (6 623,45 PLN).

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
ds. ekonomicznych i zarządzania w różnych kategoriach wiekowych
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Na wykresie 6. możemy zaobserwować, która z grup przyczyniła się w największym stopniu do wysokiej średniej wynagrodzeń u osób powyżej 65 roku życia. Pierwsze miejsce zapewniła im grupa specjalistów ds. administracji i zarządzania, w której przeciętne wynagrodzenie w kategorii „65 lat i więcej” wyniosło 7 342,55 PLN. Najniższe zarobki w tym przedziale wiekowym zanotowano u specjalistów ds. rynku nieruchomości – 3 450 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto poszczególnych podgrup
specjalistów z grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w wieku 65+
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Najmniej zarabiali specjaliści z najmniejszym doświadczeniem. Pracownicy, którzy przepracowali na stanowiskach specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania mniej niż 2 lata, zarobili przeciętnie 3 776,65 PLN. Wraz ze wzrostem stażu pracy wynagrodzenia stopniowo szły w górę. Najwyższe wynagrodzenia – bliskie kwocie 5 900 PLN – zanotowano u osób ze stażem pracy 10-19,9 lat. U pracowników z ponad dwudziestoletnim stażem pracy nastąpił spadek wysokości wynagrodzeń do 5 180,1 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
ds. ekonomicznych i zarządzania z różnym stażem pracy
w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w przedsiębiorstwach o różnej wielkości


W najmniejszych przedsiębiorstwach, liczących do 19 osób, przeciętne wynagrodzenie specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania wyniosło 3 901,16 PLN. Należy jednak pamiętać, że badanie GUS uwzględnia jedynie przedsiębiorstwa, w których jest zatrudnionych powyżej 9 pracowników. Wraz ze wzrostem liczby zatrudnionych do 500 wynagrodzenie stopniowo rosło. Zarówno w firmach zatrudniających pomiędzy 500 a 999 pracowników, jak i tych z przedziału 1 000-1 999 przeciętne wynagrodzenie wynosiło ok. 5 400 PLN. Największy skok na wykresie 7. widoczny jest pomiędzy przedsiębiorstwami, w których pracowało 1 000-1 999, a tymi zatrudniającymi 2 000-4 999 osób. Wynagrodzenie skacze w tym miejscu z 5 434,89 PLN do 6 983 PLN, czyli aż o ponad 28% w górę. W największych firmach, zatrudniających co najmniej 5 000 osób, wynagrodzenie wyniosło przeciętnie 6 193,07 PLN.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
z grupy specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości w październiku 2012 (w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia najlepiej i najsłabiej opłacanych specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania


Połowa specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania zarobiła w październiku 2012 między 2 957,97 PLN a 6 745,69 PLN. Rozpatrując 20% najlepiej zarabiających specjalistów w każdej grupie, najwyższa wartość dotyczyła specjalistów ds. finansowych, gdzie przekroczyła ona 7 692,87 PLN. W przypadku analizy jednej piątej najsłabiej opłacanych, najniższe zarobki mieli specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i public relations, gdzie wynagrodzenie nie przekraczało 2 619,96 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych brutto
specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania oraz ich wynagrodzenia
w grupie najlepiej i najsłabiej zarabiających w październiku 2012 (w PLN)

 

20% zarabia poniżej

mediana

20% zarabia powyżej

specjaliści ds. ekonomicznych

i zarządzania

2 957,97

4 313,23

6 745,69

 

ds. finansowych

3 266,16

4 707,41

7 692,87

 

ds. administracji

i zarządzania

2 970,83

4 170,93

6 144,85

 

ds. sprzedaży, marketingu

i public relations

2 619,96

4 174,34

6 815,96

 

ds. rynku nieruchomości

2 856,39

4 227,41

6 311,11

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”Wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w wybranych branżach


W tabeli 2. przedstawiono przeciętne wynagrodzenia specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w wybranych branżach. Najwyższe zarobki wśród wymienionych branż zanotowano w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (6 216,99 PLN), przy czym kobiety zarobiły przeciętnie 5 686,95 PLN, a mężczyźni 7 465,44 PLN. Przeciętne zarobki poniżej 4 000 PLN odnotowano wśród specjalistów ds. ekonomicznych i zarządzania w sekcji opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W budownictwie mężczyźni – specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania zarobili o ponad 40% więcej od kobiet. Najmniejsza różnica dotyczyła branży transportowej i gospodarki magazynowej, gdzie zarobki mężczyzn w tej kategorii były o około 14% wyższe od zarobków kobiet.

Przeciętne wynagrodzenia całkowite brutto specjalistów
ds. ekonomicznych i zarządzania w wybranych branżach
z podziałem na płeć w październiku 2012 (w PLN)

 

ogółem

kobiety

mężczyźni

budownictwo

4 506,52

3 957,64

5 554,8

transport i gospodarka
magazynowa

4 585,08

4 342,07

4 960,48

działalność finansowa

i ubezpieczeniowa

6 216,99

5 686,95

7 465,44

działalność związana

z obsługą rynku nieruchomości

4 542,83

4 332,11

5 016,97

administracja publiczna

i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne

4 645,95

4 350,8

5 423,58

opieka zdrowotna

i pomoc społeczna

3 910,26

3 796,35

4 421,46

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS, „Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2012 roku”

Barbara Kotowicz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".