Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia osób po pięćdziesiątce w 2013 roku

17.03.2014 Barbara Kotowicz
Artykuł przedstawia dane o wynagrodzeniach osób po 50. roku życia w 2013 roku. Opracowano je na podstawie XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Mediana zarobków pracowników po pięćdziesiątce wyniosła 3 940 PLN. Dla porównania – osoby poniżej 50. roku życia zarabiały 4 100 PLN, czyli o około 4% więcej. W artykule zaprezentowano dane o wynagrodzeniach osób po pięćdziesiątce w miastach o różnej wielkości, we wszystkich województwach, w firmach o różnym pochodzeniu kapitału i w różnych branżach. Przedstawiono również, jak wyglądają zarobki doktorów i osób bez doktoratu, mających co najmniej 50 lat. Artykuł zawiera 3 wykresy, 3 tabele i 1 schemat.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.
Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wynagrodzenia osób po pięćdziesiątce na tle osób z innych przedziałów wiekowych


Mediana wynagrodzenia osób po pięćdziesiątym roku życia wyniosła w 2013 roku 3 940 PLN. To o około 4% mniej od mediany wynagrodzenia osób przed pięćdziesiątką, która wyniosła 4 100 PLN. Co czwarty pracownik otrzymywał wynagrodzenie poniżej 2 800 PLN. Kwota ta jest jednakowa dla pracowników przed i po pięćdziesiątce. 25% najlepiej zarabiających pracowników po 50. roku życia zarabiało powyżej 6 000 PLN, czyli o około 12% mniej od najlepiej zarabiającej grupy młodszych pracowników. Widoczna jest więc tendencja, że im wyższy jest poziom zarobków, tym większe są dysproporcje pomiędzy pensją osób przed i po ukończeniu 50. roku życia.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób przed
i po ukończeniu 50 roku życia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku



W tabeli 1. przedstawiono zarobki osób po pięćdziesiątce na tle innych przedziałów wiekowych. Najwięcej zarabiali pracownicy w wieku 36-40 lat. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 5 000 PLN, czyli o 27% więcej niż pracowników w wieku powyżej 50 lat. Osoby w wieku 18-25 zarabiały o 29% mniej niż te, które ukończyły już 50 lat.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników
w różnych przedziałach wiekowych w 2013 roku (w PLN)

wiek

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

18-25

10 845

2 100

2 800

3 900

26-30

29 611

2 700

3 800

5 700

31-35

25 671

3 100

4 800

7 600

36-40

16 824

3 200

5 000

9 000

41-50

15 276

3 000

4 500

8 000

50+

9 957

2 800

3 940

6 000

Ogół

108 184

2 800

4 050

6 700

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku



Wynagrodzenia osób powyżej 50. roku życia w miastach o różnej wielkości i w poszczególnych województwach


We wszystkich miejscowościach do 500 tys. mieszkańców, osoby po 50 roku życia zarabiały co najmniej tyle ile ich młodsi współpracownicy. Największa różnica wystąpiła w miastach, zamieszkiwanych przez 75-100 tys. mieszkańców. Tam, starsza grupa zarabiała o 15% więcej niż młodsza. W największych miastach sytuacja była odwrotna – pracownicy po pięćdziesiątce zarabiali mniej. W miastach o liczbie mieszkańców 500 – 1 000 tys. starsi zarabiali o 11% mniej, a w największych (powyżej 1 000 tys.) – o 8% mniej. Jeśli są Państwo zainteresowani zarobkami na konkretnych stanowiskach, zapraszamy do skorzystania z aplikacji Moja Płaca.

Wynagrodzenie całkowite brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce
w miastach o różnych wielkościach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku



W tabeli 2. przedstawiono zestawienie wynagrodzeń osób przed i po pięćdziesiątce we wszystkich województwach. Największe różnice (powyżej 10%) wystąpiły w województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, lubelskim, warmińsko-mazurskim. W dolnośląskim osoby po pięćdziesiątce zarabiały o 16% mniej od młodszych współpracowników. W świętokrzyskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim zarabiały więcej o odpowiednio: 15%, 13% i 11%. W województwach: wielkopolskim, śląskim, zachodniopomorskim, lubuskim i opolskim różnice w zarobkach osób przed i po pięćdziesiątce były najmniejsze (nie przekraczały 3%).

Wynagrodzenie całkowite brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce
w różnych województwach w 2013 roku (w PLN)

województwo

wiek

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

mazowieckie

przed 50

3 500

5 441

9 090

po 50

3 400

5 000

8 100

pomorskie

przed 50

2 900

4 290

6 800

po 50

3 000

4 095

6 270

wielkopolskie

przed 50

2 800

4 000

6 397

po 50

2 660

3 935

6 300

małopolskie

przed 50

2 750

4 000

6 600

po 50

2 750

3 800

5 800

śląskie

przed 50

2 600

3 800

6 000

po 50

2 700

3 745

5 578

dolnośląskie

przed 50

3 000

4 400

7 000

po 50

2 600

3 710

5 800

kujawsko-pomorskie

przed 50

2 400

3 500

5 017

po 50

2 500

3 700

5 600

świętokrzyskie

przed 50

2 300

3 200

5 000

po 50

2 650

3 669

6 200

lubelskie

przed 50

2 300

3 200

4 800

po 50

2 600

3 600

5 400

zachodniopomorskie

przed 50

2 600

3 700

5 800

po 50

2 673

3 600

5 210

lubuskie

przed 50

2 500

3 500

5 414

po 50

2 700

3 600

5 173

łódzkie

przed 50

2 510

3 700

5 842

po 50

2 600

3 515

5 700

podlaskie

przed 50

2 355

3 200

4 700

po 50

2 632

3 500

5 000

opolskie

przed 50

2 500

3 416

5 075

po 50

2 500

3 500

4 900

warmińsko-mazurskie

przed 50

2 250

3 100

4 800

po 50

2 500

3 450

5 200

podkarpackie

przed 50

2 220

3 150

4 800

po 50

2 423

3 400

4 884

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku



Wynagrodzenia pracowników przed i po pięćdziesiątce z tytułem doktora


Wśród pracowników z tytułem doktora więcej zarabiały osoby po pięćdziesiątym roku życia. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 5 100 PLN. Młodsi doktorzy (przed pięćdziesiątką) zarabiali 4 675 PLN. U osób bez doktoratu sytuacja była odwrotna. Osoby po pięćdziesiątce zarabiały mniej – 3 900 PLN, natomiast młodsze zarabiały 4 100 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce
z tytułem doktora i bez tytułu doktora w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku



Zarobki przed i po pięćdziesiątce w różnych branżach


W tabeli 3. zestawiono zarobki pracowników przed i po 50. roku życia zatrudnionych w różnych branżach. Na czerwonym tle wypisano branże, w których osoby przed pięćdziesiątką zarabiały więcej. Największe różnice wystąpiły w branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniach i przemyśle ciężkim. W telekomunikacji starsi zarabiali o 15% mniej, a w ubezpieczeniach i przemyśle ciężkim różnica wyniosła 11%. Na niebieskim tle przedstawiono branże, w których wyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby po pięćdziesiątce. Największe różnice odnotowano w branży ochrony środowiska, w szkolnictwie, mediach i w sektorze publicznym. Starsze osoby zarabiały w tych branżach odpowiednio o: 25%, 16%, 15% i 13% więcej niż młodsze. Szczegółowe informacje o zarobkach na konkretnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto pracowników przed i po pięćdziesiątce w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)*

branża

przed 50

po 50

IT

6 000

5 700

bankowość

5 300

5 000

telekomunikacja

5 610

4 750

ubezpieczenia

5 000

4 450

przemysł lekki

4 434

4 200

usługi dla biznesu

4 350

4 130

przemysł ciężki

4 600

4 100

handel

3 800

3 668

organizacje pozarządowe

3 800

3 520

energetyka

4 700

5 000

media, wydawnictwa, reklama, PR

4 300

4 924

ochrona środowiska

3 600

4 500

budownictwo

4 000

4 375

ciepłownictwo

4 050

4 100

rolnictwo

3 783

4 000

nauka, szkolnictwo

3 200

3 700

transport i logistyka

3 500

3 600

sektor publiczny

3 200

3 600

usługi dla ludności

3 200

3 500

służba zdrowia

3 150

3 200

kultura i sztuka

2 909

3 084

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku
* na czerwonym tle przedstawiono branże, w których osoby po pięćdziesiątce zarabiały mniej
niż osoby przed pięćdziesiątką, a na niebieskim te, w których osoby po pięćdziesiątce zarabiały więcej
niż osoby przed pięćdziesiątką



Wynagrodzenia osób przed i po pięćdziesiątce w firmach o różnym kapitale


W firmach z przewagą polskiego kapitału więcej zarabiali pracownicy po 50. roku życia. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 3 700 PLN i była o około 6% wyższa od mediany młodszych pracowników. W przedsiębiorstwach z obcym kapitałem było odwrotnie – więcej zarabiali pracownicy przed pięćdziesiątką. Mediana ich wynagrodzenia była o 1% wyższa od mediany zarobków ich starszych współpracowników i wyniosła 5 600 PLN.

Wynagrodzenie całkowite brutto osób przed i po 50. roku życia
w przedsiębiorstwach z przewagą kapitału polskiego i zagranicznego w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 roku



Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie połowy osób jest niższe, a drugiej połowy wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Barbara Kotowicz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".