Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier produkcji 9950 PLN
Inżynier procesu 9950 PLN
Planista produkcji 5500 PLN
Export manager 9880 PLN
Logistics Specialist 6450 PLN
Nauczyciel domowy 4790 PLN
Tokarz w metalu 5510 PLN
Neurologopeda 5360 PLN
Chemik 5800 PLN
Manewrowy 4630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
grafików komputerowych w 2018 roku

04.03.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyło 476 osób pracujących na stanowisku grafika komputerowego, z czego ponad połowę (55%) stanowili mężczyźni. Nieco ponad połowa uczestników (51%) ma nie więcej niż 30 lat, a ponad jedna czwarta między 31 a 35 lat. Wśród uczestników dominowały osoby posiadające wykształcenie wyższe (34%) oraz wyższe zawodowe – 24%. Zdecydowaną większość wśród uczestników badania stanowiły osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału polskiego (86%).
Mediana wynagrodzeń wśród grafików komputerowych wyniosła 3 876 PLN brutto. Z kolei co czwarta osoba zatrudniona na tym stanowisku zarabiała poniżej 3 062 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły natomiast co najmniej 4 927 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
grafików komputerowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali graficy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego i pomorskiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 4 784 i 4 305 PLN. Można natomiast zauważyć, że w większości województw zarobki grafików komputerowych wahały się od 3 000 do 4 000 PLN. Najniższe pensje na tym stanowisku otrzymywali pracownicy w województwie lubuskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych grafików komputerowych w województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki grafików różnią się także w zależności od branży, w której są zatrudnieni. Najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w branży produkcji opakowań i pojemników. Na zarobki powyżej 4 000 PLN mogli również liczyć graficy komputerowi zatrudnieni w firmach zajmujących się sprzedażą hurtową i usługami dla biznesu. W przeważającej większości mediana zarobków na tym stanowisku wynosiła powyżej 3 400 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali natomiast graficy zatrudnieni w sektorze usług dla ludności.

Wynagrodzenia całkowite grafików komputerowych
w zależności od branży w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

usługi dla ludności

2 719

2 990

3 498

e-commerce

2 775

3 493

3 851

media reklamowe

3 046

3 493

4 497

sprzedaż detaliczna

3 062

3 493

4 300

gazety i wydawnictwa

2 719

3 564

4 425

reklama i marketing

2 900

3 780

4 755

organizacje pozarządowe

3 000

3 795

5 210

sprzedaż hurtowa

3 493

4 066

5 500

usługi dla biznesu

3 121

4 210

5 071

produkcja opakowań

i pojemników

4 281

4 999

5 722

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 2. przedstawia płace grafików komputerowych o różnym stażu pracy. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy posiadający co najmniej 6-ścio letni staż pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych grafików komputerowych
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Warto przyjrzeć się wysokości wynagrodzeń grafików komputerowych posiadających różne stopnie wykształcenia. Najwyższe zarobki uzyskały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim. Najniższą płacę otrzymywały natomiast osoby posiadające wykształcenie średnie lub pomaturalne.

Wynagrodzenia całkowite grafików komputerowych
z różnym poziomem wykształcenia w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie lub pomaturalne

2 794

3 522

4 233

policealne

2 919

3 636

4 900

niepełne wyższe

2 962

4 067

6 255

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

3 062

3 780

4 800

wyższe magisterskie

3 324

4 210

5 500

wyższe magisterskie inżynierskie

3 357

4 174

5 425

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".