Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Inżynier procesu 7720 PLN
Grafik kreatywny 3740 PLN
Strażnik miejski 3830 PLN
Fizjoterapeuta 3750 PLN
Dyrektor operacyjny 16650 PLN
Aprobant 4320 PLN
Pomocnik drukarza 3500 PLN
Dokumentalista 4520 PLN
Technik mechanik 5140 PLN
Pomoc dentystyczna 3210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia
grafików komputerowych w 2018 roku

04.03.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyło 476 osób pracujących na stanowisku grafika komputerowego, z czego ponad połowę (55%) stanowili mężczyźni. Nieco ponad połowa uczestników (51%) ma nie więcej niż 30 lat, a ponad jedna czwarta między 31 a 35 lat. Wśród uczestników dominowały osoby posiadające wykształcenie wyższe (34%) oraz wyższe zawodowe – 24%. Zdecydowaną większość wśród uczestników badania stanowiły osoby zatrudnione w firmach z przewagą kapitału polskiego (86%).
Mediana wynagrodzeń wśród grafików komputerowych wyniosła 3 876 PLN brutto. Z kolei co czwarta osoba zatrudniona na tym stanowisku zarabiała poniżej 3 062 PLN. Płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły natomiast co najmniej 4 927 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
grafików komputerowych w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali graficy zatrudnieni na terenie województwa mazowieckiego i pomorskiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 4 784 i 4 305 PLN. Można natomiast zauważyć, że w większości województw zarobki grafików komputerowych wahały się od 3 000 do 4 000 PLN. Najniższe pensje na tym stanowisku otrzymywali pracownicy w województwie lubuskim.

Mediany wynagrodzeń całkowitych grafików komputerowych w województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zarobki grafików różnią się także w zależności od branży, w której są zatrudnieni. Najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w branży produkcji opakowań i pojemników. Na zarobki powyżej 4 000 PLN mogli również liczyć graficy komputerowi zatrudnieni w firmach zajmujących się sprzedażą hurtową i usługami dla biznesu. W przeważającej większości mediana zarobków na tym stanowisku wynosiła powyżej 3 400 PLN. Najniższe wynagrodzenia otrzymywali natomiast graficy zatrudnieni w sektorze usług dla ludności.

Wynagrodzenia całkowite grafików komputerowych
w zależności od branży w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

usługi dla ludności

2 719

2 990

3 498

e-commerce

2 775

3 493

3 851

media reklamowe

3 046

3 493

4 497

sprzedaż detaliczna

3 062

3 493

4 300

gazety i wydawnictwa

2 719

3 564

4 425

reklama i marketing

2 900

3 780

4 755

organizacje pozarządowe

3 000

3 795

5 210

sprzedaż hurtowa

3 493

4 066

5 500

usługi dla biznesu

3 121

4 210

5 071

produkcja opakowań

i pojemników

4 281

4 999

5 722

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 2. przedstawia płace grafików komputerowych o różnym stażu pracy. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy posiadający co najmniej 6-ścio letni staż pracy.

Mediany wynagrodzeń całkowitych grafików komputerowych
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Warto przyjrzeć się wysokości wynagrodzeń grafików komputerowych posiadających różne stopnie wykształcenia. Najwyższe zarobki uzyskały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim. Najniższą płacę otrzymywały natomiast osoby posiadające wykształcenie średnie lub pomaturalne.

Wynagrodzenia całkowite grafików komputerowych
z różnym poziomem wykształcenia w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

średnie lub pomaturalne

2 794

3 522

4 233

policealne

2 919

3 636

4 900

niepełne wyższe

2 962

4 067

6 255

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

3 062

3 780

4 800

wyższe magisterskie

3 324

4 210

5 500

wyższe magisterskie inżynierskie

3 357

4 174

5 425

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".