Artykuły

Wynagrodzenia funkcjonariuszy służby więziennej

08.08.2011 Milena Semeniuk
Funkcjonariusz Służby Więziennej to zawód niezwykle stresujący. W artykule omówiono kwestię uposażenia funkcjonariuszy. Obejmuje ono wynagrodzenie zasadnicze, a także trzy dodatki o charakterze stałym: za wysługę lat, za posiadany stopień oraz dodatek służbowy. W tekście zawarto także wyliczenia uposażenia zasadniczego oficerów w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (od młodszego inspektora do dyrektora generalnego SW), chorążych (od młodszego do starszego instruktora) oraz podoficerów (od młodszego referenta do starszego kierowcy). Co więcej, przedstawiono szczegółowo każdy z trzech dodatków przysługujących funkcjonariuszom SW. Ponadto, artykuł prezentuje zadania stawiane przed tą umundurowaną i uzbrojoną formacją apolityczną. Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, bądź wykonywanie tymczasowego aresztowania to tylko niektóre z nich. Artykuł zawiera 4 wykresy i 2 tabele.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej określa ją jako umundurowaną
i uzbrojoną formację apolityczną podległą Ministrowi Sprawiedliwości, posiadającą własną strukturę organizacyjną.

Praca w SW nie należy do łatwych i przyjemnych. Wymaga niezwykłej odporności na stres. Owszem, funkcjonariusze otrzymują dodatki w postaci trzynastek i po 15 latach przechodzą na emeryturę, ale rzadko się mówi, iż wynosi ona 40% ostatniej pensji. Warto wspomnieć, że 46% funkcjonariuszy posiada wykształcenie wyższe (jest to jeden z najwyższych odsetek wśród służb mundurowych). Co zatem przyciąga do pracy młodych i wykształconych ludzi? Być może są to obowiązki służbowe.

Czym właściwie zajmuje się Służba Więzienna? Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej reguluje jej zadania:
 • prowadzi oddziaływania penitencjarne i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności,
 • wykonuje tymczasowe aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • zapewnia osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, opieki zdrowotnej i religijnej,
 • humanitarnie traktuje osoby pozbawione wolności,
 • chroni społeczeństwo przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych,
 • zapewnia w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa,
 • wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowe aresztowania oraz kary pozbawienia wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych
  i jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ,
 • współdziała z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych.


Kwestia finansowa

Na wynagrodzenie funkcjonariuszy Służby Więziennej składa się uposażenie zasadnicze (wynikające z zajmowanego stanowiska) oraz trzy dodatki o charakterze stałym: dodatek za wysługę lat wedle ustawy o Służbie Więziennej, dodatek za posiadany stopień (tak samo jak w przypadku żołnierzy i innych formacji mundurowych), a także dodatek służbowy (regulowany uznaniowo).

Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku (Dz. U. z dnia 9 lutego 2011 r.) określa kwotę bazową dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1 523,29 PLN. Aby obliczyć uposażenie zasadnicze danego funkcjonariusza Służby Więziennej należy pomnożyć tą kwotę przez mnożnik przeciętnego uposażenia (zależy on od grupy zaszeregowania; w SW jest ich od 1 do 40), (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej) oraz przez tzw. wskaźnik wielokrotności kwoty bazowej. Wynosi on 2,65 i jest to charakterystyczny wskaźnik dla SW ustanowiony przez Ministra Sprawiedliwości.

Jak zatem kształtują się zarobki funkcjonariuszy? Obrazuje to poniższy wykres

Uposażenie zasadnicze oficerów
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & SedlakNajwyższe uposażenie zasadnicze otrzymuje Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Miesięcznie jego konto zasila kwota 7 849 PLN brutto. Należy mieć na uwadze, iż jest to suma bez dodatków o charakterze stałym, o których była mowa wcześniej. 5 002 PLN brutto – to płaca naczelnika wydziału, zastępcy dyrektora biura, naczelnego lekarza oraz głównego księgowego Centralnego Zarządu Służb Więziennych. Stanowiska te zaszeregowane są w 37 grupie. Doradca Dyrektora Generalnego oraz kierownik zespołu zarabiają 4 540 PLN brutto. Na 3 754 PLN brutto miesięcznie może liczyć starszy kontroler i specjalista. Najniżej w hierarchii stanowisk przewidzianych dla oficerów Centralnego Zarządu SW jest usytuowany młodszy inspektor. Jego uposażenie zasadnicze to 2 382 PLN brutto.
A jak wysoko została „wyceniona” służba funkcjonariuszy ze stopniem chorążego?

Uposażenie zasadnicze chorążych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

Wykres

Opracowanie Sedlak & SedlakStarszy instruktor, instruktor i młodszy instruktor ze stopniem chorążego otrzymują uposażenie zasadnicze w wysokości odpowiednio: 2 382 PLN brutto, 2 203 PLN brutto oraz 2 045 PLN brutto.

Z kolei podoficerowie zarabiają od 1 055 PLN brutto do 2 111 PLN brutto miesięcznie. Szczegółowe dane przedstawia tabela 1.

Uposażenie zasadnicze podoficerów w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej

rodzaj stanowiska służbowego (korpus)

grupa zaszeregowania

stanowisko służbowe

uposażenie zasadnicze (brutto)

podoficerski

7

starszy kierowca

2 111 PLN

6

kierowca

2 045 PLN

5

starszy referent

1 934 PLN

3

referent

1 741 PLN

1

młodszy referent

1 055 PLN

Opracowanie Sedlak & SedlakTak, jak już zostało nadmienione, funkcjonariusze SW oprócz uposażenia zasadniczego otrzymują dodatki. Pierwszym z nich jest dodatek za wysługę lat. Aby ustalić wysokość tego dodatku bierze się pod uwagę dokumenty znajdujące się w aktach osobowych funkcjonariusza na dzień przyjęcia do służby (dotyczy to jednak tylko okresów służb – poprzednia praca zawodowa nie jest w wysługę wliczana, np. jeśli ktoś był zawodowym żołnierzem to otrzyma wysługę za ten okres, natomiast jeśli pracował np. jako nauczyciel w szkole – nie). Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Art. 58. 1.) reguluje kwestię wysokości dodatku za wysługę lat. Funkcjonariusze otrzymują:
 • 5% uposażenia zasadniczego – po 2 latach służby,
 • 10% uposażenia zasadniczego – po 5 latach służby,
 • 15% uposażenia zasadniczego – po 10 latach służby,
 • 20% uposażenia zasadniczego – po 15 latach służby,
 • 25% uposażenia zasadniczego – po 20 latach służby,
 • 30% uposażenia zasadniczego – po 25 latach służby,
 • 35% uposażenia zasadniczego – po 30 latach służby.

Kolejnym dodatkiem o charakterze stałym jest dodatek za stopień. Jego wysokość jest ustalona w stawkach miesięcznych dla każdego stopnia w poszczególnych korpusach (od szeregowego do generała). Wykres 3. przedstawia wysokość dodatku za stopień dla korpusu oficerów Służby Więziennej.

Wysokość dodatku za stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej

Wykres

Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków
o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby WięziennejNajniższą stawkę otrzymuje podporucznik – 950 PLN brutto. Z kolei porucznik – 1 003 PLN. Na 1 214 PLN brutto miesięcznie został „wyceniony” stopień majora, a 105 PLN więcej stopień podpułkownika (1 319 PLN). Dodatek za posiadanie trzech gwiazdek i dwóch belek na rękawie pułkownika wynosi 1 477 PLN brutto. Generał, usytuowany najwyżej w hierarchii, zarabia dodatkowo 1 688 PLN.
Im funkcjonariusze niżsi stopniem tym i niższe dodatki. Poniżej 1 000 PLN brutto otrzymuje korpus chorążych.

Wysokość dodatku za stopień w korpusie chorążych Służby Więziennej

Wykres

Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków
o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby WięziennejDodatek za stopień starszego chorążego to 866 PLN brutto. Niewiele mniej, bo 823 PLN otrzymuje chorąży. Najniższy stopniem w tym korpusie – młodszy chorąży – zarabia dodatkowo 792 PLN brutto.

Dodatek za stopień przysługuje również korpusowi podoficerów i szeregowych. Tabela 2. przedstawia kwoty.

Wysokość dodatku za stopień
w korpusie podoficerów i szeregowych Służby Więziennej

nazwa stopnia

stawka miesięczna w PLN

korpus podoficerów Służby Więziennej

starszy sierżant sztabowy

676

sierżant sztabowy

623

starszy sierżant

581

sierżant

539

plutonowy

517

starszy kapral

496

kapral

475

korpus szeregowych Służby Więziennej

starszy szeregowy

338

szeregowy

317

Źródło: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków
o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby WięziennejNajwyższym stopniem w korpusie podoficerów jest starszy sierżant sztabowy. Jego stawka miesięczna za stopień wynosi 676 PLN brutto. O 53 PLN więcej otrzymuje sierżant sztabowy. Pozycja plutonowego zapewnia dodatek w wysokości 517 PLN do uposażenia zasadniczego. Najniższy stopniem podoficer to kapral. Każdego miesiąca zarabia dodatkowo 475 PLN brutto. W korpusie szeregowych dodatki za stopień wynoszą 338 PLN brutto (starszy szeregowy) i 317 PLN brutto (szeregowy).

Ostatnim z dodatków o charakterze stałym jest dodatek służbowy. Jego wysokość również ustala się kwotowo. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 roku nie może on przekroczyć 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

Sprawdź ile zarabiają inni w Twoim mieście, na takim samym stanowisku - odbierz indywidualny raport!


Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej.
3. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej.
4. Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 roku (Dz. U. z dnia 9 lutego 2011 r.)
5. http://www.sw.gov.pl/pl/praca/
6. Rozmowa z rzecznikiem prasowym kpt. Tomaszem Wacławkiem z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Krakowie
Milena Semeniuk
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".