Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Nauczyciel chemii 3251 PLN
Fizjoterapeuta 2648 PLN
Agent nieruchomości 3517 PLN
Kierownik drogerii 4000 PLN
Barista 2600 PLN
Spedytor drogowy 4000 PLN
Architekt wnętrz 3500 PLN
Pilarz 2528 PLN
Robotnik drogowy 2731 PLN
Gospodyni 2356 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia członków zarządu KGHM w 2017 roku

16.04.2018 Iwona Wabik-Szuba
KGHM Polska Miedź SA jest strategiczną i zarazem jedną z największych spółek Skarbu Państwa. W 2017 roku spółka odnotowała ponad 20 mld PLN przychodów, które w efekcie przełożyły się na 1,5 mld PLN zysku netto. Pomimo dobrych wyników finansowych, w marcu 2018 roku Rada Nadzorcza KGHM podjęła decyzję o zmianie dotychczasowego składu zarządu spółki. W niniejszym artykule prezentujemy jakie wynagrodzenie otrzymali członkowie zarządu KGHM sprawujący swoje funkcje w 2017 roku.

Polityka wynagradzania członków zarządów


Od czerwca 2017 polityka wynagrodzeń członków zarządu spółki została dostosowana do regulacji zawartych w tzw. ustawie kominowej. Zgodnie z jej wytycznymi pensje top menedżerów składają się z części stałej stanowiącej miesięczne wynagrodzenie podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające. Docelowa wysokość wynagrodzenia uzależniona jest wielkości spółki mierzonej m.in. poziomem zatrudnienia, wartością aktywów czy też poziomem przychodów. W rezultacie czego wynagrodzenie stałe członków zarządu KGHM SA zawiera się w przedziale od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli od 31,6 tys. PLN do 67,8 tys. PLN miesięcznie. Natomiast wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od poziomu realizacji wyznaczonych celów zarządczych i solidarnościowych, i nie może przekroczyć 90% lub 100% (w zależności od pełnionej funkcji w Zarządzie) stałego wynagrodzenia.

Cele zarządcze dla menedżerów to m.in. wdrożenie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych zgodnych z przepisami ustawy „kominowej” oraz ukształtowanie składów rad nadzorczych we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w terminie do dnia 31grudnia 2017 r. Natomiast cele solidarnościowe związane są z realizacją wskaźników finansowych tj.: EBITDA i marża EBITDA Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Niestety w sprawozdaniu nie podano informacji odnośnie wymaganej wysokości wskaźników, po których spełnieniu możliwa jest wypłata wynagrodzenia zmiennego. Czytamy jedynie, że wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje pod warunkiem:

  • realizacji celów zarządczych,

  • zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

  • udzieleniu absolutorium przez Walne Zgromadzenie.


Organem odpowiedzialnym za ocenę realizacji celów oraz ustalenie wysokości należnej wypłaty wynagrodzenia zmiennego jest Rada Nadzorcza. Przy ustalaniu maksymalnej wysokości wynagrodzenia musi przestrzegać warunku, iż roczne wynagrodzenie całkowite poszczególnych członków zarządu, nie może przekroczyć iloczynu kwoty 100 tys. PLN i liczby miesięcy kalendarzowych, przez które pełnił on swoje obowiązki.


Wynagrodzenia menedżerów w KGHM


W 2017 roku łączny fundusz przeznaczony na wypłaty dla osób pełniących funkcje członków zarządu spółki KGHM Polska Miedź SA wyniósł 9,3 mln PLN i w porównaniu do roku 2016 wzrósł o 8%. Warto zwrócić uwagę, iż 40% tej kwoty stanowiły świadczenia z tytułu odpraw.

Wysokość funduszu przeznaczonego na wynagrodzenia członków zarządu KGHM SA w 2016 i 2017 roku

Wynagrodzenia wypłacone

2016

2017

zmiana 2017/2016

świadczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

7,2 mln PLN

6,6 mln PLN

-8%

świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy

1,4 mln PLN

2,7 mln PLN

89%

razem

8,6 mln PLN

9,3 mln PLN

8%

 

Źródło: Skonsolidowany raport roczny KGHM Polska Miedź SA - 2017W tabeli poniżej prezentujemy wartość wynagrodzeń wypłaconych poszczególnym członkom zarządu spółki w roku 2017. Średnie roczne wynagrodzenie osób, które przepracowały cały rok obrotowy wyniosło 1,4 mln PLN, co w przeliczeniu na wynagrodzenie miesięczne daje kwotę 118 tys. PLN.

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych członkom zarządu KGHM SA w 2017 roku

imię i nazwisko

funkcja

czy przepracował cały rok?

roczne wynagrodzenie wypłacone w 2017

Radosław Domagalski - Łabędzki

prezes zarządu

tak

1 353 000

Stefan Świątkowski

wiceprezes zarządu

tak

1 695 000

Michał Jezioro

wiceprezes zarządu

tak

1 223 000

Piotr Walczak

wiceprezes zarządu

nie

1 653 000

Rafał Pawełczak

wiceprezes zarządu

nie

1 167 000

Jacek Rawecki

wiceprezes zarządu

nie

1 084 000

Ryszard Jaśkowski

wiceprezes zarządu

nie

348 000

 

Źródło: Skonsolidowany raport roczny KGHM Polska Miedź SA - 2017Ponadto, oprócz kwot zaprezentowanych w tabeli 2 członkom zarządu zostało naliczone wynagrodzenie potencjalne należne, którego wypłata uzależniona jest od realizacji wyznaczonych celów oraz decyzji Rady Nadzorczej. Ich wartość wahała się w przedziale od 30% - 40% wynagrodzenia wypłaconego.

Wysokość rocznych wynagrodzeń wypłaconych i potencjalnie należnych członkom zarządu, którzy przepracowali cały rok 2017

imię i nazwisko

funkcja

wynagrodzenie wypłacone

wynagrodzenie potencjalnie należne

suma

Radosław
Domagalski - Łabędzki

prezes zarządu

1 353 000

523 849

1 876 849

Stefan Świątkowski

wiceprezes zarządu

1 695 000

490 820

2 185 820

Michał Jezioro

wiceprezes zarządu

1 223 000

490 820

1 713 820

 

Źródło: Skonsolidowany raport roczny KGHM Polska Miedź SA - 2017Zawarte z członkami zarządu umowy regulują również kwestię wypłaty odpraw w przypadku rozwiązania umowy. Ich wysokość została ustalona na trzykrotność części stałej wynagrodzenia poszczególnych członków zarządu pod warunkiem, że dana osoba sprawowała swoją funkcję przez co najmniej 12 miesięcy. Dodatkowo osobom, które będą przestrzegały umowy o zakazie konkurencji przysługuje połowa wynagrodzenia stałego przez okres sześciu miesięcy. W związku z czym były prezes zarządu zapewne może liczyć na dodatkowe uposażenie z tego tytułu.

Iwona Wabik-Szuba

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]

Weź udział w największej konferencji o wynagrodzeniach!    zobacz więcej