Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 7700 PLN
Elektromechanik 6180 PLN
Account manager 9180 PLN
HR generalist 5610 PLN
Psycholog kliniczny 5110 PLN
Psycholog sportowy 5190 PLN
Cukiernik 5070 PLN
Underwriter 9000 PLN
Inżynier geotechnik 7420 PLN
Lutowacz 5220 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca godziwa - poziom płacy, który jest wystarczający na utrzymanie i dostatnie życie pracownika i jego rodziny.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

W jaki sposób system kadrowo-płacowy powinien wspierać PPK?

30.05.2019 Agnieszka Sutor
O Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) jest coraz głośniej, a termin wdrożenia PPK w firmach zbliża się wielkimi krokami. Od 1 lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca powyżej 250 pracowników będzie musiała zmierzyć się z tym wyzwaniem. Podstawowymi elementami, na których pracodawca będzie musiał się skupić są: ewidencjonowanie danych uczestników PPK, naliczanie składek oraz przekazywanie danych do wybranej instytucji finansowej. W niniejszym artykule pokażemy z jakimi wyzwaniami będą musiały się zmierzyć firmy wprowadzające PPK i jak sobie z nimi poradzić.
Naliczanie składek
Każdy pracownik będzie miał swój indywidualny rachunek PPK. Zatrudniony nie będzie musiał nic robić, aby zostać uczestnikiem PPK. Do programu zapisywane będą automatycznie osoby w przedziale wiekowym 18 – 55 lat. Jeśli pracownik ma ukończone 55 lat, ale nieskończone 70 lat to może przystąpić do PPK na własny wniosek.

Na rachunek PPK będą trafiać wpłaty pochodzące z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz państwa. Oprócz obowiązkowych wpłat pracownicy oraz pracodawcy mogą też dokonywać wpłat dodatkowych, które są dobrowolne.
Pracownik co miesiąc będzie przeznaczać 2% swojego wynagrodzenia brutto na PPK. Wpłata może być mniejsza, w przypadku osób, których miesięczne zarobki, pochodzące z różnych źródeł, nie przekraczają 120% minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 2 250 PLN, co oznacza, że osoby zarabiające nie więcej niż 2 700 PLN brutto, będą mogły skorzystać z obniżonej składki do PPK. Wpłata obowiązkowa dla takich pracowników może wynosić 0,5% - 2% wynagrodzenia brutto.

Obowiązkiem pracodawcy będzie przeznaczać co miesiąc 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca i pracownik mogą zdecydować się na wpłacanie na rachunek PPK większych środków. Zatrudniający może przekazać dodatkowo nawet do 2,5%, natomiast pracownik do 2% wynagrodzenia brutto. Łącznie ze składkami podstawowymi na rachunek uczestnika PPK może wpłynąć miesięcznie nawet do 8% wynagrodzenia brutto.
Dodatkowo pracownicy otrzymują od państwa jednorazową wpłatę powitalną w wysokości 250 PLN oraz raz w roku dopłatę w wysokości 240 PLN.

Składki PPK naliczane będą w terminie wypłaty wynagrodzeń, warto więc aby program kadrowo-płacowy wspierał te działania. Składki będą przekazywane do instytucji finansowej do 15 dnia następnego miesiąca. Przez to, że procesy dotyczące PPK są rozbudowane, przedsiębiorstwa mogą mieć problem z ich zarządzaniem. Nowe potrzeby pracodawców rozumieją producenci oprogramowania ERP, którzy mają w swoich ofertach aplikacje ułatwiające obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w firmie. Przykładem takiej firmy jest Comarch, który stworzył aplikację Comarch PPK, zintegrowaną z modułami kadrowo-płacowymi systemu Comarch ERP HR, która również współpracuje z systemami kadrowo-płacowymi innych producentów oraz działa samodzielnie.

Aplikacja Comarch PPK będzie umożliwiała ewidencjonowanie danych uczestników PPK oraz składanych przez nich deklaracji związanych z uczestnictwem w programie, naliczanie i ewidencjonowanie składek PPK oraz przesyłanie danych do wybranej instytucji finansowej. Dzięki temu pracodawca będzie miał w jednym miejscu wszelkie informacje dotyczące zmian w deklaracjach pracownika i pracodawcy. Zatrudniający może zmienić zdanie np. na temat wysokości składki dodatkowej, a zatrudniony może chcieć wprowadzić zmiany na etapie składania deklaracji lub później w zakresie wysokości składek. Pracodawca ma obowiązek obsługi administracyjnej, w tym prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej PPK. W związku z tym archiwizacja danych jest niezbędna, a aplikacja wspomaga firmę w tym zakresie.


Monitorowanie terminów
Jeśli pracownik nie chce przystąpić do programu PPK to może on złożyć pisemną rezygnację. Złożenie deklaracji sprawi, że pracodawca będzie zobowiązany w przeciągu 7 dni poinformować instytucję finansową prowadzącą rachunek dla uczestnika PPK o rezygnacji pracownika. W miesiącu, w którym pracownik złożył deklarację o rezygnacji, pracodawca nie dokonuje już wpłaty do PPK. Jeśli rezygnacja nastąpiła po przekazaniu wpłaty za dany miesiąc, wówczas podlega ona zwrotowi. Pracownik, który zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, będzie ponownie automatycznie zapisywany do programu co 4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku. W terminie do ostatniego dnia lutego 2023 roku pracodawca będzie miał obowiązek poinformować pracownika o wznowieniu przekazywania za niego wpłat do PPK, a od kwietnia naliczać i wpłacać wpłaty do PPK. W przypadku, gdy zatrudniony nadal nie będzie zainteresowany uczestnictwem w programie będzie musiał złożyć kolejną deklarację o rezygnacji.
Ważne jest, aby pracodawca pamiętał o tym obowiązku. W tym zakresie może pomóc aplikacja PPK, która umożliwia stworzenie listy pracowników wraz z informacją, czy pracownik pozostaje w PPK, czy zrezygnował z uczestnictwa.


Unikanie kar
Każdy pracodawca ma dużo obowiązków w zakresie PPK, a za ich niewykonywanie nakładane są kary. Ustawa o PPK przewiduje kary finansowe w wysokości od 1 tys. do 1 mln PLN wobec pracodawcy, który m.in.:
 • nie dokonuje wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,

 • nie zgłasza wymaganych ustawą danych lub zgłasza nieprawdziwe dane albo udziela w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmawia ich udzielenia,

 • nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Aplikacja PPK może znacznie pomóc pracodawcom np. w przestrzeganiu terminów wpłat. Aplikacja pokaże statusy procesów, dzięki czemu pracodawca będzie wiedział, czy składki zostały naliczone oraz przesłane do instytucji finansowej. Pozwoli to przedsiębiorcy mieć kontrolę nad procesem.

Aplikacja Comarch PPK ma wiele funkcjonalności, które ułatwią pracodawcom dopełnienie wszelkich formalności związanych z programem PPK. Docelowy zakres funkcjonalny aplikacji Comarch PPK obejmie:
 • informacje o pracodawcy i wybranej instytucji finansowej zarządzającej PPK,

 • rejestr pracowników,

 • prowadzenie ewidencji pracowników,

 • integracje z systemem Comarch ERP HR lub import z pliku,

 • rejestr deklarowanych procentowych składek członkowskich dla PPK,

 • rejestr wystąpień i przystąpień pracowników do PPK,

 • naliczanie i ewidencja miesięcznych składek na PPK,

 • generowanie plików zgłoszeniowych, wyrejestrowujących, aktualizujących dane dla instytucji finansowych,

 • generowanie plików o składkach na PPK dla instytucji finansowych.
Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Sprawdź również: Kalkulator PPK Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".