Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka prezesa 5030 PLN
Likwidator szkód 5020 PLN
Asystent architekta 3830 PLN
Project Manager 6810 PLN
Elektromechanik 4600 PLN
Elektroenergetyk 4280 PLN
Nauczyciel 3830 PLN
Farmaceuta 5920 PLN
Technik serwisu 4100 PLN
Technik handlowiec 5140 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Sędzia zarabia co najmniej 6 tys. zł na rękę. Bez dodatków

15.07.2014 Maria Hajec
Artykuł dotyczy wynagrodzeń sędziów w Polsce. Przedstawiono pensje zasadnicze w podziale na trzy rodzaje sądów: rejonowe, okręgowe i apelacyjne. Dodatkowo pokazano kwoty możliwych do uzyskania dodatków. W tekście ukazano również propozycje zmian w sposobie wynagradzania sędziów.
Na początku 2014 roku Minister Finansów zgłosił projekt ustawy dotyczący obniżenia wysokości pensji sędziów w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju. Nowe przepisy miały zmniejszyć dysproporcje między zarobkami sędziów i przeciętnego Polaka. Jak można było się spodziewać planowane zmiany wzbudziły sprzeciw środowisk sędziowskich. Tak silny, że w rezultacie niewykluczone, że resort finansów wycofa się z propozycji.

Zarobki sędziów


W opinii Polaków sędziowie zarabiają przeciętnie blisko 8 tys. PLN – wynika z badania, przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we wrześniu 2013 roku. Ile naprawdę zarabia ta grupa zawodowa? Wynagrodzenie zasadnicze sędziów w danym roku oblicza się jako iloczyn przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale roku poprzedniego oraz mnożnika dla poszczególnych stanowisk. Bazą do ustalania wynagrodzenia zasadniczego w 2014 roku jest kwota 3 612,51 PLN. Wartości mnożników zostały ustalone w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku i wynoszą, w zależności od stanowiska, od 2,05 dla sędziego sądu rejonowego w stawce pierwszej do 3,23 dla sędziego sądu apelacyjnego w stawce dziesiątej.

Im wyższa ranga sądu, tym większy mnożnik. Dlatego najwyższe stawki zasadnicze dotyczą sędziów sądów apelacyjnych, najniższe natomiast – sądów rejonowych. Pensja zasadnicza sędziego sądu apelacyjnego może wynieść maksymalnie 11 668 PLN brutto miesięcznie. Sędziowie sądu okręgowego mogą otrzymać maksymalnie 10 549 PLN brutto, a sędziowie pracujący w sądzie rejonowym – 9 031 PLN brutto płacy zasadniczej.

Mnożniki do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego sędziów

rodzaj sądu

stawka awansowa

mnożnik

sędzia sądu rejonowego

pierwsza

2,05

druga

2,17

trzecia

2,28

czwarta

2,36

piąta

2,50

sędzia sądu okręgowego

czwarta

2,36

piąta

2,50

szósta

2,65

siódma

2,75

ósma

2,92

sędzia sądu apelacyjnego

siódma

2,75

ósma

2,92

dziewiąta

3,12

dziesiąta

3,23

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku
Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070)Zgodnie z obowiązującymi przepisami od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS). Oznacza to, że sędziowie zarabiający tę samą kwotę co przeciętny obywatel dostają „na rękę” znacznie więcej. Załóżmy, że osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 tys. PLN brutto. Pracownik otrzyma z tej kwoty 7 034 PLN netto – reszta potrącona zostanie na ZUS, Narodowy Fundusz Zdrowia (ubezpieczenie zdrowotne) i podatek dochodowy (PIT). Sędzia, który jako kwotę brutto wykazuje 10 tys. PLN dostanie faktycznie o ponad 1 100 PLN więcej, czyli 8141 PLN na rękę. Pozostała część jego płacy brutto przekazana zostanie tylko na NFZ i PIT.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego netto i brutto na poszczególnych
stanowiskach sędziowskich według kategorii zaszeregowania w 2014 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070)Do wynagrodzenia zasadniczego sędziom dolicza się dodatek funkcyjny oraz dodatek za staż pracy. Od szóstego roku pracy pensja wzrasta o 5% kwoty zasadniczej, a za każdy kolejny rok o kolejny 1% zasadniczego wynagrodzenia. Maksymalny dodatek stażowy wynosi 20% płacy zasadniczej.

Dodatek funkcyjny jest obliczany na podstawie mnożników i zależy od kwoty bazowej służącej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego (przeciętne wynagrodzenie w II kwartale roku poprzedniego). W przypadku sądu apelacyjnego i okręgowego dodatek funkcyjny może wynieść nawet 110% kwoty bazowej. Najmniejszą kwotę dodatku funkcyjnego otrzymują sędziowie pracujący w sądach rejonowych. W przypadku pełnienia więcej niż jednej funkcji, sędziemu przysługuje wyłącznie jeden dodatek - ten o najwyższej wartości.

Wysokość dodatków funkcyjnych dla wybranych stanowisk w 2014 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. 
w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U. 2009 nr 104 poz. 866)Sędziom przysługują także gratyfikacje jubileuszowe. Po dwudziestu latach pracy otrzymują nagrodę w wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia. Kolejne nagrody przyznawane są co pięć lat, ich wysokość za każdym razem rośnie, początkowo o 50 p.p.
Po 25 latach w sądownictwie przysługuje nagroda w wysokości 150% miesięcznej pensji, po 30 – 200%, a po 35 latach – 250%. Po czterdziestu latach pracy wzrost jest większy – sędzia ma prawo do nagrody w wysokości 350% miesięcznej pensji. Maksymalna wysokość gratyfikacji jubileuszowej może wynieść 400% wynagrodzenia miesięcznego (po czterdziestu pięciu latach pracy). Każde następne pięć lat pracy to nadal nagroda 400-procentowa.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie sędziów wahało się od 9,5 tys. PLN w sądach rejonowych do blisko 14 tys. PLN w sądach apelacyjnych. Natomiast sędziowie sądów okręgowych otrzymywali średnio ok. 12 tys. PLN miesięcznie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sędziów w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie GUSuNiesprawiedliwy system naliczania wynagrodzeń sędziów?


Wysokość wynagrodzeń sędziów nie podoba się Ministerstwu Finansów. Według tego resortu obecny system wynagradzania sędziów nie jest do końca sprawiedliwy, ponieważ pogłębia dysproporcje między zarobkami sędziów a przeciętnymi płacami w przedsiębiorstwach. Proponowane zmiany zakładają, że podstawą wynagrodzenia sędziów w 2015 roku będą stawki za 2014 rok powiększone w sposób kwotowy o wysokość wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale w ujęciu rok do roku (różnicę między przeciętnym wynagrodzeniem w II kwartale 2014 roku i II kwartale 2013 roku). W poniższej symulacji pokazano sposób obliczania wynagrodzeń w 2015 roku dla sędziego sądu rejonowego w I stawce awansowej dwoma sposobami: według obowiązujących przepisów i zgodnie z propozycją MF.

Załóżmy, że przeciętne wynagrodzenia obliczane byłyby według następujących wskaźników:
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2013 roku = 3 612,51
 • przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2014 roku = 3 895,31 (wzięto pod uwagę poziom za I kwartał 2014 rok, ze względu na brak danych za II kwartał 2014 roku)
 • mnożnik dla sędziego sądu rejonowego w I grupy awansowej = 2,05


Zgodnie z obecnymi przepisami wynagrodzenie sędziego sądu rejonowego w I stawce awansowej w 2015 roku obliczane byłoby w następujący sposób:

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2014 roku x mnożnik = 3 895,31 x 2,05 = 7 985

Z kolei zgodnie z propozycją MF obliczane byłoby tak jak poniżej:
przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2013 roku x mnożnik
+ (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2014 roku
- przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2013 roku)

= 3 612,51 x 2,05 + (3 895,31 – 3 612,51) = 7406 + 283 = 7 689

Powyższe obliczenia pokazują, że propozycja MF spowoduje obniżenie pensji zasadniczych sędziów. W naszym przykładzie zarobki te będą niższe o 296 PLN (7985 – 7689). To nie podoba się sędziom, którzy twierdzą, że doprowadzi to do stałego, sukcesywnego obniżania ich pensji w stosunku do średniego wynagrodzenia w kraju.

Według Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia” projekt zmian sposobu wynagrodzenia sędziów jest niezgodny z Konstytucją, zgodnie z którą sędziom powinno się zapewnić warunki do pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi obowiązków.
Wprawdzie według nieoficjalnych informacji „Dziennika Gazety Prawnej” resort finansów zamierza zrezygnować z tej obniżki, jednak przedstawiciele Ministerstwa Finansów do tej pory nie odnieśli się do tych informacji, a projekt zmian nie został wycofany.

Środowiska sędziowskie musiały się już pogodzić z jedną zmianą, która zmniejszyła faktycznie otrzymywane przez nich pensje. To obniżenie wynagrodzenia sędziów przebywających na zwolnieniu lekarskim. Od 1. lipca 2014 r. za czas przebywania na zwolnieniu sędziowie dostają 80% pensji, zamiast dotychczasowych stu. Pełna wypłata chorobowego dla sędziów była wyjątkiem w polskim prawie, 80-procentowe wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy dotyczy wszystkich zatrudnionych na etacie.
Sędziowie, podobnie jak zwyczajni pracownicy, mają obecnie prawo do stuprocentowej wysokości wynagrodzenia chorobowego gdy nieobecność spowodowana jest wypadkiem przy pracy lub w drodze do i z pracy oraz chorobą zawodową.

Przeczytaj również o wynagrodzeniach sędziów i prokuratorów


Bibliografia
 1. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000672,
 2. Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych, Komunikat z badań, CBOS, wrzesień 2013, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_127_13.PDF,
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie funkcji oraz sposobu ustalania dodatków funkcyjnych przysługujących sędziom (Dz.U. 2009 nr 104 poz. 866),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 339),
 5. Sprawozdania Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury w 2013 roku, Prokuratura Generalna, marzec 2014, http://www.pg.gov.pl/g2/oryginal/2014_03/dad65579e1ff375649e4e4065d1220f3.pdf,
 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2001 Nr 98 poz. 1070).
 7. http://nawokandzie.ms.gov.pl/wp-content/uploads/2013/01/na-wokandzie-nr-6.pdf
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19970780483
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".