Zaproszenie do raportu Sedlak & Sedlak 2017

Czy Pana/i zdaniem wynagrodzenia pracowników branży IT będą rosły

10 najbogatszych kobiet świata w 2016 roku

Liliane Bettencourt 39,5

Alice Walton 33,8

Jacqueline Mars 27

wartość majątku (mld USD)

Jakie benefity chciałbyś otrzymywać od swojego pracodawcy?
Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź, ile zarabia:

Dziennikarz 3839 PLN
Barman 2498 PLN
Frezer 2918 PLN
Operator wiertarek 2709 PLN
Drukarz 3334 PLN
Komisarz skarbowy 3986 PLN
Rzeźnik 2813 PLN
Kamieniarz 2605 PLN
Starszy referent 2824 PLN
Technik rtg 2371 PLN
Abonament portalu wynagrodzenia.pl

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Raport Płacowy Sedlak & Sedlak 2016

wynagrodzenia - marzec 2017

sektor przedsiębiorstw - 4 577 PLN
6.3% (m/m)    5.2% (r/r)

płaca minimalna - 2017 2 000 PLN

PKB - III kw. (r/r) 102.5%

inflacja - marzec 2017 (r/r) 2%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

Wprowadzenie
do wynagradzania

Łączne korzyści z pracy.
Polski model Total Rewards

Systemy premiowania

Wynagradzanie kadry menadżerskiej

Benefity pozapłacowe
- jak uniknąć pułapek podatkowych?


pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia sędziów i prokuratorów

19.06.2012 Konrad Nawrot, Magdalena Wrzesień
W artykule przedstawiono wynagrodzenia sędziów i prokuratorów w Polsce. Ich podstawowe zarobki są zależne od tzw. mnożnika, przez który przelicza się odpowiednią średnią krajową podawaną przez GUS. W zależności od pełnionych funkcji otrzymują oni także dodatki funkcyjne, które mogą wynieść nawet do 110% wynagrodzenia zasadniczego. Płace są uzależnione również od stażu pracy - po przepracowaniu 6 lat otrzymują oni dodatek za długoletnią pracę. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego i Prokuratora Generalnego wynosiło w 2011 roku 13 207 PLN. Artykuł zawiera 3 wykresy i 1 tabelę.
Rozpatrując wysokość wynagrodzenia sędziów i prokuratorów warto zwrócić uwagę na trudności związane z wykonywaniem tej jakże ważnej profesji. Odpowiedni poziom płac powinien uchronić te osoby od jakichkolwiek finansowych nacisków, które mogłyby kwestionować ich niezależność bądź bezstronność.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określa w drodze rozporządzenia szczegółowe zasady wynagradzania sędziów i prokuratorów. W ten sposób ustalane są tabele płac zasadniczych oraz wysokość dodatku z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Przed 2010 rokiem ich zarobki były uzależnione od kwoty bazowej, którą co roku określała władza wykonawcza w ustawie budżetowej. Od 2010 roku o ich wysokości decyduje przeciętne wynagrodzenie w gospodarce.

Prokuratorzy


Pensje zasadnicze prokuratorów różnią się w zależności od miejsca i stażu pracy. Podstawą do ich określenia jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego, ustalone przez GUS. Zarobki osób pracujących w prokuraturze apelacyjnej są najwyższe i zawierają się w przedziale od ok. 8 000 do 10 300 PLN. Pensja początkowa prokuratora rejonowego wynosi ok. 6 550 PLN brutto miesięcznie. Z kolei na V poziomie zaszeregowania jego zarobki wynoszą ok. 8 000 PLN. Na jeszcze wyższe płace mogą liczyć osoby, które podjęły pracę w prokuraturze okręgowej. Pensja podstawowa wynosi tam ponad 7 500 PLN, a najwyższa – ok. 9 300 PLN. Z kolei zarobki Prokuratora Generalnego wynoszą 13 200 PLN. W 2012 roku planowane jest zamrożenie płac na poziomie z roku poprzedniego. Kto na tej decyzji najwięcej straci? Najbardziej poszkodowany będzie Prokurator Generalny. Jego płaca zasadnicza będzie o 695 PLN niższa niż mogłaby być. Zarobki prokuratorów rejonowych będą niższe od 345 do 421 PLN, a apelacyjnych od 463 do 543 PLN miesięcznie. Kolorem czerwonym na wykresie oznaczono kwoty, które przysługiwałyby prokuratorom gdyby nie zamrożenie płac w 2012 roku .

Wynagrodzenia zasadnicze prokuratorów 2011 roku
według kategorii zaszeregowania

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 rokuPoza pensją zasadniczą prokuratorzy otrzymują dodatki: funkcyjne i za wysługę lat. Ich wysokość różni się w zależności od pełnionej funkcji oraz stażu pracy. Najwyższy dodatek funkcyjny w wysokości 3 837 PLN przysługuje Prokuratorowi Generalnemu. Z kolei Dyrektor Biura Legislacyjnego z tego tytułu otrzymuje 3 198 PLN. Stawki przysługujące innym prokuratorom są o wiele niższe i bardziej zróżnicowane. Najniższe kwoty dodatku funkcyjnego dla prokuratora rejonowego wynoszą 959 PLN, a apelacyjnego 1 279 PLN. Maksymalne stawki mieszczą się w przedziale od 1 759 do 3 134 PLN.

Rozpiętość wybranych dodatków funkcyjnych dla prokuratorów

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 rokuDodatek za wysługę lat przysługuje prokuratorom od szóstego roku pracy. Wynosi on 5% aktualnie pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. Za każdy kolejny rok pracy wzrasta o 1%, aż do osiągnięcia poziomu 20% pensji zasadniczej. Po 20 latach pracy wypłaca się dodatek w wysokości granicznej, czyli 20%. W ujęciu wartościowym wysokość tych dodatków dla najniższych poziomów pensji zasadniczych wynosi:
 1. po 5 latach w prokuraturze:
  • rejonowej – 328 PLN,
  • okręgowej – 377 PLN,
  • apelacyjnej – 440 PLN,
 2. po 15 latach w prokuraturze:
  • rejonowej – 983 PLN,
  • okręgowej – 1 132 PLN,
  • apelacyjnej – 1 319 PLN.


Sędziowie


Wysokość płacy sędziów jest uzależniona od stażu pracy i pełnionej funkcji. Podstawą do określenia ich wynagrodzenia zasadniczego jest, podobnie jak w przypadku prokuratorów, przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego ustalone przez GUS. Stawki te są następnie przeliczane przez odpowiednie mnożniki w zależności od stanowiska. Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze otrzymują sędziowie sądu apelacyjnego, natomiast najniższe - pracujący w sądzie rejonowym.
Sędziowie zarabiają co najmniej dwa razy więcej niż statystyczny Polak. Ich wynagrodzenia jednak wyraźnie odstają w porównaniu z ich kolegami z krajów Unii. Przykładowo na Węgrzech podstawowe wynagrodzenie sędziego to co najmniej 3,7 średniej płacy w tym kraju, na Litwie ten mnożnik wynosi 2,9. Najlepiej opłacają sędziów Niemcy i Brytyjczycy, otrzymują oni wynagrodzenie co najmniej 4 razy większe od przeciętnego.

Z dodatków do płacy zasadniczej można wymienić dwa najbardziej typowe: dodatek za długoletnią pracę i dodatek funkcyjny. Ten pierwszy jest naliczany tak jak dla prokuratorów. Ponadto, po pięciu latach na danym stanowisku, wynagrodzenie zasadnicze określa się w stawce bezpośrednio wyższej. Przykładowo, sędzia ze stawką z poziomu III po przepracowaniu 5 lat ma ją naliczaną z poziomu IV.

Stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku po 6 latach pracy
na poszczególnych stanowiskach sędziowskich według kategorii zaszeregowania

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnychDodatek funkcyjny jest obliczany na podstawie mnożników i zależy od stawki zasadniczej. Najwyższy, co nikogo nie zdziwi, otrzymują prezesi sądów. W przypadku sądu apelacyjnego i okręgowego dodatek funkcyjny wynosi nawet 110% pensji zasadniczej. Także i w tym przypadku zdecydowanie najmniej otrzymują sędziowie pracujący w sądach rejonowych. W przypadku pełnienia większej ilości funkcji, sędziemu przysługuje tylko jeden dodatek z tego tytułu, ten o najwyższej wartości. W pewnych sytuacjach może on jednak zostać podwyższony o 10-50%.

W przypadku delegowania sędziego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury może mu zostać przyznany dodatek specjalny. Nadaje go Minister Sprawiedliwości w kwocie nieprzekraczającej 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

Mnożniki i wartości dodatków funkcyjnych (PLN) dla wybranych stanowisk

stanowisko

mnożniki

największe możliwe rozpiętości dodatku

prezes sądu rejonowego

0,30-0,55

959 - 1 759

wiceprezes sądu rejonowego

0,20-0,45

640 – 1 439

przewodniczący wydziału w sądzie rejonowym

0,20-0,40

640 – 1 279

prezes sądu okręgowego

0,40-1,10

1 279 – 3 518

wiceprezes sądu okręgowego

0,35-0,80

1 119 – 2 558

przewodniczący wydziału w sądzie okręgowym

0,30-0,55

959 – 1 759

prezes sądu apelacyjnego

0,40-1,10

1 279 – 3 518

wiceprezes sądu apelacyjnego

0,35-0,80

1 119 – 2 558

przewodniczący wydziału w sądzie apelacyjnym

0,30-0,55

959 – 1 759

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 rokuOprócz wyżej wymienionych dodatków sędziom przysługują gratyfikacje jubileuszowe. Po dwudziestu latach pracy otrzymują oni nagrodę w wysokości 100% płacy zasadniczej. Każde kolejne 5 lat pracy gratyfikowane jest podwyższeniem stawki o 50%. Po czterdziestu latach pracy należy im się premia jubileuszowa w wysokości 400% wynagrodzenia miesięcznego.

Sąd Najwyższy


Wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego ustala się w stawce podstawowej albo awansowej. Stawka awansowa stanowi 115% stawki podstawowej. Wynagrodzenie zasadnicze w Sądzie Najwyższym stanowi wielokrotność podstawy ustalanej tak, jak dla wszystkich sędziów. Mnożnik zastosowany w tym przypadku to 4,13. Oznacza to, iż sędziowie otrzymywali w 2011 roku podstawę w wysokości 13 207 PLN. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Po siedmiu latach pracy jego płaca zasadnicza podwyższa się do stawki awansowej.

W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego także przysługuje dodatek funkcyjny. Jego wysokość ustala się z zastosowaniem mnożników podstawy wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego. Dodatki funkcyjne wyniosły w 2011 roku: dla pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego 3 837 PLN (mnożnik 1,2), dla Prezesa Sądu Najwyższego 3 198 PLN (mnożnik 1,0), a dla przewodniczącego wydziału lub Rzecznika Dyscyplinarnego 2 239 PLN (mnożnik 0,7). Dla takich funkcji jak: Rzecznik Prasowy, zastępca przewodniczącego wydziału, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego mnożnik wynosił 0,5. Stanowiło to 1 559 PLN.


Bibliografia
1. A. Jaraszek, Prokuratorzy i sędziowie chcą więcej zarabiać, Rzeczpospolita, 19.09.2011,
2. Rozporządzania Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2009 roku,
3. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r Prawo o ustroju sądów powszechnych,
4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2010 roku,
5. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. prawo o ustroju sądów administracyjnych.
Konrad Nawrot
Magdalena Wrzesień

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl