Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 4600 PLN
Operator produkcji 4490 PLN
Analityk do spraw IT 7950 PLN
Hydraulik 3860 PLN
Blacharz 5010 PLN
Kasjer handlowy 3030 PLN
Drwal 3400 PLN
Tynkarz 4100 PLN
Doradca biznesowy 5880 PLN
Spawalnik 5630 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Rekompensowanie nadgodzin w formie czasu wolnego a wynagrodzenie pracownika

08.04.2019 Paula Nowak
Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Warunki dopuszczalności wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych określa Kodeks pracy w artykule 151.

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych


Jako że wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych stanowi niejako „dodatkowe” świadczenie ze strony pracownika, które wiąże się z jego wzmożonym wysiłkiem w wymiarze dobowym lub tygodniowym, ustawodawca ustalił w Kodeksie pracy zasady rekompensowania pracownikowi tzw. nadgodzin.

Zasadą wynikającą z art. 1511 k.p. jest wypłata normalnego wynagrodzenia oraz dodatku w wysokości 100 lub 50% wynagrodzenia (zależnie od okoliczności) za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z art. 1512 § 3 k.p., pracownikowi nie przysługuje dodatek za nadgodziny jeżeli pracodawca udzieli mu czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych, w stosunku 1:1 jeżeli czas wolny udzielany jest na wniosek pracownika, lub w stosunku 1:1,5 jeżeli następuje to bez takiego wniosku. Należy jednak pamiętać, że udzielenie czasu wolnego zwalnia wyłącznie z obowiązku zapłaty dodatku, natomiast obowiązek zapłaty normalnego wynagrodzenia za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pozostaje aktualny.

Termin zapłaty wynagrodzenia za nadgodziny


Godziny nadliczbowe wynikające z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym powstają dopiero z końcem tego okresu. W tym też czasie powstaje obowiązek zapłaty wynagrodzenia za tego rodzaju godziny nadliczbowe.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przekroczenia normy dobowej. Nadgodziny z tego tytułu powstają bowiem już w dniu, w którym pracownik wykonywał pracę ponad obowiązującą go normę, a tym samym obowiązek zapłaty wynagrodzenia za tego rodzaju godziny nadliczbowe powstaje wraz z zapłatą wynagrodzenia za miesiąc, w którym nadgodziny wystąpiły. Oznacza to także, że jeżeli pracownik lub pracodawca chcą skorzystać z możliwości udzielenia czasu wolnego od pracy w zamian za pracę w godzinach nadliczbowych, to powinni zasygnalizować to jeszcze przed terminem płatności wynagrodzenia za pracę przypadającym bezpośrednio po wystąpieniu godzin nadliczbowych. W przeciwnym razie pracodawca będzie obowiązany wypłacić pracownikowi dodatek za nadgodziny wraz z wynagrodzeniem za dany miesiąc, w którym wystąpiły godziny nadliczbowe (por. Główny Inspektorat Pracy, pismo z 21.04.2009 r., znak: GPP-306-4560-32/09/PE/RP).

Obliczanie wynagrodzenia w przypadku udzielenia czasu wolnego od pracy w zamian za nadgodziny na wniosek pracownika


Czas wolny w zamian za nadgodziny udzielany jest na wniosek pracownika w stosunku 1:1. W związku z tym, jeżeli czas wolny udzielany jest w tym samym miesiącu, w którym wystąpiła praca w godzinach nadliczbowych, to nadgodziny i czas wolny uzupełniają się, nie mający wpływu na wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc.

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy (GNP-367-4560/05/PE), inaczej jest, kiedy na wniosek pracownika czas wolny w zamian za nadgodziny ma zostać mu udzielony w innym miesiącu kalendarzowym. W takiej sytuacji nadgodziny powodują podwyższenie wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiły o normalne wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, natomiast w miesiącu, kiedy pracownikowi przysługuje z tego tytułu czas wolny od pracy, jego wynagrodzenie powinno zostać proporcjonalnie obniżone o czas nieprzepracowany. Nie oznacza to jednak, że wartość wspomnianego podwyższenia jest równa obniżeniu. Wynika to z faktu, że obliczenie stawki godzinowej w danym miesiącu następuje przez podzielenie wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę godzin pracy w miesiącu, a wynik ten może być różny w zależności od liczby dni pracy w danym miesiącu.

O ile powyższe stanowisko nie budzi zastrzeżeń w przypadku stawek godzinowych (np. 20 zł netto za godzinę), o tyle w przypadku stałej stawki miesięcznej (np. 3 000 zł za miesiąc), mogą powstać na tym polu pewne kontrowersje. Przede wszystkim, należy wskazać, że przeliczenie stałej stawki miesięcznej zgodnie z wytycznymi Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy może okazać się niekorzystne dla pracownika w porównaniu z sytuacją, w której stała stawka miesięczna nie ulegałaby proporcjonalnemu przeliczeniu ze względu na liczbę przepracowanych godzin w danym miesiącu, w przypadku, gdy wymiar czasu pracy w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny był wyższy niż wymiar w miesiącu udzielania czasu wolnego.

Czas wolny udzielany z inicjatywy pracodawcy


Odmienne zasady obowiązują przy udzielaniu czasu wolnego od pracy w zamian za godziny nadliczbowe z inicjatywy pracodawcy. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 1512 § 2 k.p., pracodawca udziela 1,5 godziny wolnego za każdą godzinę nadliczbową, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. Zgodnie z ww. przepisem nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy.

Paula Nowak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".