Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystentka zarządu 4510 PLN
Koordynator projektu 8400 PLN
Elektronik 7260 PLN
Konsultant podatkowy 9850 PLN
Kasjer 3030 PLN
Lakiernik 3950 PLN
Specjalista sem 3540 PLN
Brukarz 4140 PLN
Inspektor ds. BHP 4160 PLN
Legalizator 3750 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”

03.02.2014 Kinga Tapa
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle Unii Europejskiej”. Przedstawiono w nim ogólne informacje dotycząc zarobków oraz ich rozpiętości w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku. Ponadto, zaprezentowano wynagrodzenia w sektorze górnictwa i wydobywania oraz informacji i komunikacji. Omówiono także zmiany wynagrodzeń w latach 2002-2010 w sektorze handlu hurtowego i detalicznego. Artykuł zawiera 3 tabele oraz 4 wykresy.
Niniejszy tekst jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Celem raportu było porównanie wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki w Polsce oraz pozostałych państwach Unii Europejskiej. Przedstawione analizy opierają się na danych pochodzących z bazy EUROSTAT. W raporcie omówiono wynagrodzenia w 14 podstawowych sektorach gospodarki, zgodnych z oficjalną europejską Statystyczną Klasyfikacją Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NACE:
 1. górnictwo i wydobywanie,
 2. przetwórstwo przemysłowe,
 3. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 4. budownictwo,
 5. handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli,
 6. transport i gospodarka magazynowa,
 7. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 8. informacja i komunikacja,
 9. działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 10. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 11. administracja publiczna i obrona narodowa,
 12. edukacja,
 13. opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 14. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

W raporcie przedstawiono wynagrodzenia nominalne wyrażone w euro. Dodatkowo porównano siłę nabywczą wynagrodzeń w poszczególnych krajach, poprzez wyrażenie płac w parytecie siły nabywczej (PPP). Przeliczenie wynagrodzeń na PPP umożliwiło porównanie kosztów życia między państwami bez uwzględniania różnic cenowych w poszczególnych krajach.

Dane ogólne


Z raportu wynika, iż zdecydowanym liderem płacowym w większości sektorów gospodarki była Dania. W państwie tym oferowano najwyższe wynagrodzenia osobom zatrudnionym w 11 sektorach. Z kolei w większości gałęzi gospodarki najniżej opłacani byli pracownicy w Bułgarii. W rankingu państw Unii Europejskiej, który powstał na bazie wynagrodzeń w poszczególnych państwach, Polska zajęła 20 miejsce, wyprzedzając takie państwa jak Estonia, Słowacja czy Węgry. Bardzo podobnie prezentowała się sytuacja biorąc pod uwagę wynagrodzenia wyrażone w PPP. Ponownie w większości analizowanych branż najwyżej opłacani byli zatrudnieni w Danii, natomiast najniżej pracownicy w Bułgarii. Polska w rankingu zajęła 19 miejsce.

Ranking państw Unii Europejskiej
na podstawie wynagrodzeń wyrażonych w euro i PPP w 2010 roku

ranking państw w euro

ranking państw w PPP

1

Dania

1

Dania

2

Luksemburg

2

Irlandia

3

Irlandia

3

Luksemburg

19

Czechy

18

Portugalia

20

Polska

19

Polska

21

Estonia

20

Czechy

27

Bułgaria

27

Bułgaria

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Bardzo dobrze wyglądała pozycja Polski jeżeli weźmiemy pod uwagę „nowe” Państwa Unii Europejskiej, czyli państwa, które przystąpiły do Wspólnoty po 2004 roku. Zarówno w euro jak i PPP Polska wśród 12 państw „nowej” UE zajęła 4 pozycje. Wyższe zarobki otrzymywali tylko zatrudnieni na Cyprze, Malcie i w Słowenii.

Rozpiętość wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej


Jednym z elementów raportu było zbadanie rozpiętości płacowych, pomiędzy najniżej i najwyżej opłacanym sektorem w gospodarkach wszystkich państw UE. Największe dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami występowały w Rumunii, gdzie płace w najgorzej opłacanym sektorze były ponad 4 razy niższe od zarobków jakie otrzymywali zatrudnieni w najlepiej opłacanej gałęzi gospodarki. Najmniejszą rozpiętość wynagrodzeń odnotowano w państwach skandynawskich - Finlandii (1,76) oraz Szwecji (1,83). W Polsce rozpiętość wynagrodzeń wyniosła 2,48 i była na zbliżonym poziomie do rozpiętości we wszystkich państwa UE oraz w krajach 15-stki.

Rozpiętość wynagrodzeń w Polsce oraz Unii Europejskiej w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Wynagrodzenia w sektorze górnictwa i wydobywania


Jak wynika z danych Eurostat, w 2010 roku sektor górnictwa i wydobywania był najlepiej opłacaną gałęzią gospodarki w Danii. Co więcej, w kraju tym pracownicy otrzymywali najwyższe płace (6 743 euro) spośród wszystkich państw UE. W Polsce branża górnicza uplasowała się na 3. miejscu pod względem wysokości zarobków (1 223 euro) – najlepiej opłacanym sektorami była informacja i komunikacja (1 504 euro) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1 373 euro). Jednocześnie nasz kraj w sektorze górnictwa i wydobywania znalazł się na 17 miejscu w zestawieniu państw UE, wyprzedzając jedno państwo „starej” UE – Portugalię. Spośród „nowych” państw UE, wyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w Słowenii (1 825 euro) i na Malcie (1 760 euro). W omawianej gałęzi gospodarki na ostatniej pozycji znalazła się Bułgaria, gdzie pracownicy zarabiali 493 euro (w rankingu na 26 pozycji, ze względu na brak danych o wynagrodzeniach na Cyprze).

Nominalne wynagrodzenia w sektorze górnictwa i wydobywania
w 2010 roku (euro)

lp.

państwa

wynagrodzenia w euro

1

Dania

6 743

 

Unia Europejska (15 państw)

3 553

 

Unia Europejska (27 państw)

2122

16

Malta

1 760

17

Polska

1 223

18

Portugalia

1 078

26

Bułgaria

493

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014W 23 państwach UE zarobki w sektorze górnictwa i wydobywania były wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarkach poszczególnych krajów. Jak widać na wykresie 2. największa dysproporcja wystąpiła w Holandii, gdzie pracownicy zarabiali średnio o 78% więcej od przeciętnej płacy w tym kraju. Z kolei Portugalia to kraj, w którym osoby pracujące w analizowanym sektorze otrzymywały o 16% niższe pensje od średniej płacy w tym kraju. W Polsce płace zatrudnionych w sektorze górnictwa i wydobywania były wyższe o 52% od przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju w 2010 roku.

Procentowe różnice pomiędzy wynagrodzeniami w sektorze górnictwa i wydobywania,
a przeciętnymi wynagrodzeniami w gospodarkach państw UE w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w sektorze informacji i komunikacji


Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat w Polsce najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w sektorze informacji i komunikacji. Było to średnio 1 504 euro, dzięki czemu Polska w zestawieniu krajów Unii Europejskiej w 2010 roku w sektorze informacji i komunikacji znalazła się na 20 miejscu. Na pierwszej pozycji uplasowała się Dania, gdzie pracownicy zarabiali 5 491 euro, czyli ponad 3,5 razy więcej niż Polacy. Średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniosła 3 255 euro, natomiast dla krajów 15-stki – 3 533 euro. Najniższe, wynoszące 729 euro płace otrzymywali Bułgarzy. Były one o 52% niższe niż w Polsce.

Nominalne wynagrodzenia w informacji i komunikacji w 2010 roku (euro)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014W analizowanym sektorze wynagrodzenia kobiet we wszystkich państwach były niższe od zarobków mężczyzn. Największa dysproporcja między płacami pod względem płci wystąpiła w Czechach, gdzie kobiety otrzymywały średnio o 32% niższe płace od mężczyzn. Najmniejszą, 8% różnice odnotowano w Holandii. W Polsce różnica wyniosła 25% i była na takim samym poziomie jak na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.

Procentowa różnica w wysokości nominalnych wynagrodzeń mężczyzn i kobiet
w sektorze informacji i komunikacji w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Zmiany wynagrodzeń w sektorze handlu hurtowego i detalicznego


W branży handlu hurtowego i detalicznego najwyższy, prawie 2-krotny wzrost płac w latach 2002-2010 wystąpił w Bułgarii. Spośród 9 państw, w których odnotowano największy wzrost wynagrodzeń, wszystkie należały do krajów „nowej” UE. W Polsce pensja osób zatrudnionych w gałęzi handlu hurtowego i detalicznego wzrosła w ciągu 8 lat o 40%. Podobny wzrost płac odnotowano w Irlandii – 42%. W Niemczech i Hiszpanii, krajach wysoko rozwiniętych, płace na przestrzeni 8 lat były raczej stabilne (tabela 3). W ciągu 8 lat zarobki spadły tylko w 1 państwie – Wielkiej Brytanii (9%).

Procentowe zmiany w wynagrodzeniach nominalnych
w sektorze handlu hurtowego i detalicznego w latach 2002-2010

państwa

2006/2002

2010/2006

2010/2002

Bułgaria

69%

77%

199%

Łotwa

104%

36%

178%

Rumunia

78%

46%

160%

 

Irlandia

46%

-3%

42%

Polska

12%

25%

40%

Finlandia

14%

15%

31%

 

Hiszpania

3%

9%

12%

Niemcy

7%

1%

8%

Wielka Brytania

8%

-16%

-9%

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014O raporcie


Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE” ukazał się po raz drugi. Został on podzielony na 2 części.

W części I zaprezentowano stawki wynagrodzeń w 14 sektorach gospodarki. W każdym sektorze dokonano analiz płac w ujęciu nominalnym oraz w parytecie siły nabywczej. Ponadto, pokazano jak kształtowały się wynagrodzenia w „starych” (kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku) oraz „nowych” państwach Unii Europejskiej. Przedstawiono także różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz zmiany w wynagrodzeniach nominalnych w latach 2002-2010.

W części II opisano wynagrodzenia w sektorach gospodarki w Polsce w 2010 roku. Przedstawiono porównanie wynagrodzeń w poszczególnych sektorach, do średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce w latach 2005-2012. Ponadto dokonano analizy rozpiętości wynagrodzeń w poszczególnych państwach członkowskich i porównano z nierównościami występującymi w Polsce.

Kinga Tapa

Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE

Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE
 • 27 państw Unii Europejskiej
 • 14 sektorów gospodarki
 • 45 tabel
 • 71 wykresów
 • 143 strony
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".