Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant 4380 PLN
Brand manager 8920 PLN
Nauczyciel logopeda 3930 PLN
Pielęgniarka 4100 PLN
Inżynier sieci IT 11410 PLN
Trener w dziale HR 6460 PLN
Realizator dźwięku 4190 PLN
Hartownik 4050 PLN
Operator techniczny 4900 PLN
Rezydent 3650 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”

03.02.2014 Kinga Tapa
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle Unii Europejskiej”. Przedstawiono w nim ogólne informacje dotycząc zarobków oraz ich rozpiętości w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku. Ponadto, zaprezentowano wynagrodzenia w sektorze górnictwa i wydobywania oraz informacji i komunikacji. Omówiono także zmiany wynagrodzeń w latach 2002-2010 w sektorze handlu hurtowego i detalicznego. Artykuł zawiera 3 tabele oraz 4 wykresy.
Niniejszy tekst jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Celem raportu było porównanie wynagrodzeń w różnych sektorach gospodarki w Polsce oraz pozostałych państwach Unii Europejskiej. Przedstawione analizy opierają się na danych pochodzących z bazy EUROSTAT. W raporcie omówiono wynagrodzenia w 14 podstawowych sektorach gospodarki, zgodnych z oficjalną europejską Statystyczną Klasyfikacją Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej NACE:
 1. górnictwo i wydobywanie,
 2. przetwórstwo przemysłowe,
 3. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych,
 4. budownictwo,
 5. handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli,
 6. transport i gospodarka magazynowa,
 7. działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
 8. informacja i komunikacja,
 9. działalność finansowa i ubezpieczeniowa,
 10. działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
 11. administracja publiczna i obrona narodowa,
 12. edukacja,
 13. opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
 14. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

W raporcie przedstawiono wynagrodzenia nominalne wyrażone w euro. Dodatkowo porównano siłę nabywczą wynagrodzeń w poszczególnych krajach, poprzez wyrażenie płac w parytecie siły nabywczej (PPP). Przeliczenie wynagrodzeń na PPP umożliwiło porównanie kosztów życia między państwami bez uwzględniania różnic cenowych w poszczególnych krajach.

Dane ogólne


Z raportu wynika, iż zdecydowanym liderem płacowym w większości sektorów gospodarki była Dania. W państwie tym oferowano najwyższe wynagrodzenia osobom zatrudnionym w 11 sektorach. Z kolei w większości gałęzi gospodarki najniżej opłacani byli pracownicy w Bułgarii. W rankingu państw Unii Europejskiej, który powstał na bazie wynagrodzeń w poszczególnych państwach, Polska zajęła 20 miejsce, wyprzedzając takie państwa jak Estonia, Słowacja czy Węgry. Bardzo podobnie prezentowała się sytuacja biorąc pod uwagę wynagrodzenia wyrażone w PPP. Ponownie w większości analizowanych branż najwyżej opłacani byli zatrudnieni w Danii, natomiast najniżej pracownicy w Bułgarii. Polska w rankingu zajęła 19 miejsce.

Ranking państw Unii Europejskiej
na podstawie wynagrodzeń wyrażonych w euro i PPP w 2010 roku

ranking państw w euro

ranking państw w PPP

1

Dania

1

Dania

2

Luksemburg

2

Irlandia

3

Irlandia

3

Luksemburg

19

Czechy

18

Portugalia

20

Polska

19

Polska

21

Estonia

20

Czechy

27

Bułgaria

27

Bułgaria

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Bardzo dobrze wyglądała pozycja Polski jeżeli weźmiemy pod uwagę „nowe” Państwa Unii Europejskiej, czyli państwa, które przystąpiły do Wspólnoty po 2004 roku. Zarówno w euro jak i PPP Polska wśród 12 państw „nowej” UE zajęła 4 pozycje. Wyższe zarobki otrzymywali tylko zatrudnieni na Cyprze, Malcie i w Słowenii.

Rozpiętość wynagrodzeń w krajach Unii Europejskiej


Jednym z elementów raportu było zbadanie rozpiętości płacowych, pomiędzy najniżej i najwyżej opłacanym sektorem w gospodarkach wszystkich państw UE. Największe dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami występowały w Rumunii, gdzie płace w najgorzej opłacanym sektorze były ponad 4 razy niższe od zarobków jakie otrzymywali zatrudnieni w najlepiej opłacanej gałęzi gospodarki. Najmniejszą rozpiętość wynagrodzeń odnotowano w państwach skandynawskich - Finlandii (1,76) oraz Szwecji (1,83). W Polsce rozpiętość wynagrodzeń wyniosła 2,48 i była na zbliżonym poziomie do rozpiętości we wszystkich państwa UE oraz w krajach 15-stki.

Rozpiętość wynagrodzeń w Polsce oraz Unii Europejskiej w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Wynagrodzenia w sektorze górnictwa i wydobywania


Jak wynika z danych Eurostat, w 2010 roku sektor górnictwa i wydobywania był najlepiej opłacaną gałęzią gospodarki w Danii. Co więcej, w kraju tym pracownicy otrzymywali najwyższe płace (6 743 euro) spośród wszystkich państw UE. W Polsce branża górnicza uplasowała się na 3. miejscu pod względem wysokości zarobków (1 223 euro) – najlepiej opłacanym sektorami była informacja i komunikacja (1 504 euro) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1 373 euro). Jednocześnie nasz kraj w sektorze górnictwa i wydobywania znalazł się na 17 miejscu w zestawieniu państw UE, wyprzedzając jedno państwo „starej” UE – Portugalię. Spośród „nowych” państw UE, wyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w Słowenii (1 825 euro) i na Malcie (1 760 euro). W omawianej gałęzi gospodarki na ostatniej pozycji znalazła się Bułgaria, gdzie pracownicy zarabiali 493 euro (w rankingu na 26 pozycji, ze względu na brak danych o wynagrodzeniach na Cyprze).

Nominalne wynagrodzenia w sektorze górnictwa i wydobywania
w 2010 roku (euro)

lp.

państwa

wynagrodzenia w euro

1

Dania

6 743

 

Unia Europejska (15 państw)

3 553

 

Unia Europejska (27 państw)

2122

16

Malta

1 760

17

Polska

1 223

18

Portugalia

1 078

26

Bułgaria

493

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014W 23 państwach UE zarobki w sektorze górnictwa i wydobywania były wyższe od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarkach poszczególnych krajów. Jak widać na wykresie 2. największa dysproporcja wystąpiła w Holandii, gdzie pracownicy zarabiali średnio o 78% więcej od przeciętnej płacy w tym kraju. Z kolei Portugalia to kraj, w którym osoby pracujące w analizowanym sektorze otrzymywały o 16% niższe pensje od średniej płacy w tym kraju. W Polsce płace zatrudnionych w sektorze górnictwa i wydobywania były wyższe o 52% od przeciętnego wynagrodzenia w naszym kraju w 2010 roku.

Procentowe różnice pomiędzy wynagrodzeniami w sektorze górnictwa i wydobywania,
a przeciętnymi wynagrodzeniami w gospodarkach państw UE w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w sektorze informacji i komunikacji


Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Eurostat w Polsce najwyższe wynagrodzenia otrzymywały osoby zatrudnione w sektorze informacji i komunikacji. Było to średnio 1 504 euro, dzięki czemu Polska w zestawieniu krajów Unii Europejskiej w 2010 roku w sektorze informacji i komunikacji znalazła się na 20 miejscu. Na pierwszej pozycji uplasowała się Dania, gdzie pracownicy zarabiali 5 491 euro, czyli ponad 3,5 razy więcej niż Polacy. Średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej wyniosła 3 255 euro, natomiast dla krajów 15-stki – 3 533 euro. Najniższe, wynoszące 729 euro płace otrzymywali Bułgarzy. Były one o 52% niższe niż w Polsce.

Nominalne wynagrodzenia w informacji i komunikacji w 2010 roku (euro)

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014W analizowanym sektorze wynagrodzenia kobiet we wszystkich państwach były niższe od zarobków mężczyzn. Największa dysproporcja między płacami pod względem płci wystąpiła w Czechach, gdzie kobiety otrzymywały średnio o 32% niższe płace od mężczyzn. Najmniejszą, 8% różnice odnotowano w Holandii. W Polsce różnica wyniosła 25% i była na takim samym poziomie jak na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.

Procentowa różnica w wysokości nominalnych wynagrodzeń mężczyzn i kobiet
w sektorze informacji i komunikacji w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014Zmiany wynagrodzeń w sektorze handlu hurtowego i detalicznego


W branży handlu hurtowego i detalicznego najwyższy, prawie 2-krotny wzrost płac w latach 2002-2010 wystąpił w Bułgarii. Spośród 9 państw, w których odnotowano największy wzrost wynagrodzeń, wszystkie należały do krajów „nowej” UE. W Polsce pensja osób zatrudnionych w gałęzi handlu hurtowego i detalicznego wzrosła w ciągu 8 lat o 40%. Podobny wzrost płac odnotowano w Irlandii – 42%. W Niemczech i Hiszpanii, krajach wysoko rozwiniętych, płace na przestrzeni 8 lat były raczej stabilne (tabela 3). W ciągu 8 lat zarobki spadły tylko w 1 państwie – Wielkiej Brytanii (9%).

Procentowe zmiany w wynagrodzeniach nominalnych
w sektorze handlu hurtowego i detalicznego w latach 2002-2010

państwa

2006/2002

2010/2006

2010/2002

Bułgaria

69%

77%

199%

Łotwa

104%

36%

178%

Rumunia

78%

46%

160%

 

Irlandia

46%

-3%

42%

Polska

12%

25%

40%

Finlandia

14%

15%

31%

 

Hiszpania

3%

9%

12%

Niemcy

7%

1%

8%

Wielka Brytania

8%

-16%

-9%

Źródło: Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE”, Sedlak & Sedlak 2014O raporcie


Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE” ukazał się po raz drugi. Został on podzielony na 2 części.

W części I zaprezentowano stawki wynagrodzeń w 14 sektorach gospodarki. W każdym sektorze dokonano analiz płac w ujęciu nominalnym oraz w parytecie siły nabywczej. Ponadto, pokazano jak kształtowały się wynagrodzenia w „starych” (kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku) oraz „nowych” państwach Unii Europejskiej. Przedstawiono także różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz zmiany w wynagrodzeniach nominalnych w latach 2002-2010.

W części II opisano wynagrodzenia w sektorach gospodarki w Polsce w 2010 roku. Przedstawiono porównanie wynagrodzeń w poszczególnych sektorach, do średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce w latach 2005-2012. Ponadto dokonano analizy rozpiętości wynagrodzeń w poszczególnych państwach członkowskich i porównano z nierównościami występującymi w Polsce.

Kinga Tapa

Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE

Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE
 • 27 państw Unii Europejskiej
 • 14 sektorów gospodarki
 • 45 tabel
 • 71 wykresów
 • 143 strony
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".