Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE”

03.02.2014 Iwona Wabik-Szuba
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE”. Przedstawiono w nim analizy wynagrodzeń menedżerów, specjalistów oraz pracownikach przy pracach prostych w 2010 roku. Ponadto zaprezentowano poziom wynagrodzeń w różnych grupach zawodowych w Polsce na tle krajów należących do „starej” oraz całej UE. Artykuł zwiera 9 wykresów.
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE”. W raporcie zaprezentowano stawki wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej. Przedstawione analizy opierają się na danych pochodzących z bazy EUROSTAT i dotyczą 27 państw należących do Unii Europejskiej.
W raporcie znajdą Państwo dane o wynagrodzeniach z ośmiu głównych grup zawodowych:
 1. menedżerowie,
 2. specjaliści,
 3. technicy i średni personel,
 4. pracownicy biurowi,
 5. pracownicy usług osobistych i sprzedawcy,
 6. robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy,
 7. operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń,
 8. pracownicy przy pracach prostych.

Wynagrodzenia przedstawiono w ujęciu nominalnym w przeliczeniu na euro. Dodatkowo porównano siłę nabywczą wynagrodzeń w poszczególnych krajach, poprzez wyrażenie płac w parytecie siły nabywczej (PPP). Parytet służy do ujednolicania jednostek pieniężnych, co umożliwia dokonywanie międzynarodowych porównań, np. płac czy PKB.

Dane ogólne


Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE” liderem płacowym w 2010 roku była Dania. W tym kraju zarobki były najwyższe w sześciu z ośmiu omawianych grup zawodowych. Na 2 miejscu znalazł się Luksemburg, a na 3 Irlandia. Polska uplasowała się na 22 miejscu w rankingu. Natomiast najniższe zarobki we wszystkich grupach zawodowych w 2010 roku otrzymywali pracownicy w Bułgarii.

Ranking państw UE na podstawie wynagrodzeń wyrażonych w euro
w poszczególnych grupach zawodowych w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakBiorąc pod uwagę wynagrodzenia wyrażone w PPS sytuacja wyglądała podobnie. Ponownie w większości analizowanych grup zawodowych najwyżej opłacani byli zatrudnieni w Danii, natomiast najniżej pracownicy w Bułgarii. Polska w rankingu zajęła 19 miejsce.

Ranking państw UE na podstawie wynagrodzeń wyrażonych w PPS
w poszczególnych grupach zawodowych w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakWynagrodzenia menedżerów


W 2010 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej, menedżerowie byli najwyżej opłacaną grupą zawodową. Średnie wynagrodzenie w Unii Europejskiej wyniosło 4 355 euro. Natomiast średnia dla „starych” państw Unii Europejskiej była wyższa o 642 euro. Najlepiej opłacani byli menedżerowie w Luksemburgu (8 496 euro). Ich pensja była o 95% wyższa od średniego wynagrodzenia w UE. Natomiast najmniej zarabiali menedżerowie w Bułgarii (808 euro). Ich wynagrodzenie było ponad 5-krotnie niższe od średniej w Unii Europejskiej.
W Polsce menedżerowie zarabiali 1 698 euro, co stanowiło zaledwie 39% średniego wynagrodzenia we wszystkich krajach Unii Europejskiej w 2010 roku.

Wynagrodzenia menedżerów w 2010 roku wyrażone w euro

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakBiorąc pod uwagę średnie wynagrodzenie w 15 krajach Unii Europejskiej najwyższą pensję otrzymywali menedżerowie w sektorze górnictwo i wydobywanie (6 619 euro). O 6% mniej zarabiali menedżerowie zajmujący się działalnością finansową i ubezpieczeniami (6 198 euro). Najniższą pensję otrzymywali menedżerowie w sektorze opieka zdrowotna i pomoc społeczna (4 161 euro). Analizując średnie wynagrodzenie menedżerów we wszystkich krajach Unii Europejskiej wyraźnie widać, że najlepiej opłacani byli menedżerowie w sektorach: działalność finansowa i ubezpieczeniowa (5 825 euro) oraz informacja i komunikacja (5 458 euro). Podobnie jak w przypadku krajów „piętnastki” najniższe wynagrodzenie otrzymywali menedżerowie w branży opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3 730 euro).
Co ciekawe, w Polsce sektorem, w którym menedżerowie otrzymywali najniższe wynagrodzenie była edukacja (1 196 euro). Najlepiej opłacani byli menedżerowie trudniący się działalnością finansową i ubezpieczeniami (2 827 euro) oraz z branży informacja i komunikacja (2 757 euro).

Wynagrodzenia nominalne menedżerów z Polski na tle krajów
„starej” i „nowej” Unii Europejskiej w różnych sektorach gospodarki w 2010 roku (euro)

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakWynagrodzenia specjalistów


Średnie wynagrodzenie specjalistów we wszystkich krajach Unii Europejskiej w 2010 roku wyniosło 3 168 euro. Najlepiej opłacani byli pracownicy w Luksemburgu. W 2010 zarobili oni 5 215 euro, czyli o 65 % więcej od średniego wynagrodzenia w Unii Europejskiej. Najniższe płace oferowano w Bułgarii – 494 euro, czyli ponad 10 razy mniej od specjalistów z Luksemburga i ponad 6 razy niższe od średniego wynagrodzenia w UE.
W Polsce zarobki specjalistów wyniosły 1 001 euro, a więc były ponad 3-krotnie niższe od średniej dla krajów należących do Unii Europejskiej w 2010 roku.

Wynagrodzenia specjalistów w 2010 roku wyrażone w euro

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakAnaliza struktury wynagrodzeń specjalistów pokazuje, że w prawie 60% państw (16 krajów) premie stanowiły 5 – 10% płacy całkowitej. Tylko w przypadku dwóch państw: Portugalii i Austrii wynagrodzenie zmienne specjalistów stanowiło więcej niż 15% ich wynagrodzenia całkowitego. Najmniejszy udział premii wynagrodzeniu całkowitym specjalistów odnotowano na Litwie oraz w Danii i Szwecji – 2%.

Procentowy udział premii w wynagrodzeniach całkowitych
specjalistów w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakWynagrodzenia w Polsce w 2010 roku


W Polsce w 2010 roku wśród wszystkich grup zawodowych najwyższe wynagrodzenia otrzymywali menedżerowie — ich wynagrodzenie było ponad dwukrotnie wyższe od średniego wynagrodzenia w całej gospodarce. Specjaliści przeciętnie osiągali wynagrodzenie o 25% wyższe od średniego. Natomiast wynagrodzenie techników i średniego personelu było wyższe o 4% od ogólnej średniej. Wynagrodzenia w pozostałych, grupach zawodowych, były niższe od średniej krajowej od 14% (wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń) do 39% (pracowników przy pracach prostych).

Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych w Polsce w 2010 roku (euro)

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakNa wykresie 8 . przedstawiono stawki wynagrodzeń w Polsce oraz w „starych” i wszystkich państwach Unii Europejskiej. Największe dysproporcje między wynagrodzeniami pracowników w Polsce oraz w „starych” i wszystkich krajach Unii Europejskiej odnotowano w grupie pracowników usług osobistych i sprzedawców. W tej grupie zawodowej zatrudnieni w Polsce otrzymali 4 razy niższe wynagrodzenie od średniej dla krajów 15-stki i 3,5 razy niższe od średniej dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Z kolei najmniejsze dysproporcje wystąpiły wśród menedżerów. Menedżerowie w Polsce otrzymywali 3 razy niższą płacę od średniej w krajach 15-stki i 2,6 razy niższą od płacy w UE.

Nominalne wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych w 2010 roku (euro)

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakRozpiętości płacowe w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku


Na wykresie 9. zaprezentowano rozpiętości płacowe występujące w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku. Przedstawione dane pokazują ile razy wynagrodzenie najlepiej opłacanej grupy zawodowej jest wyższe od wynagrodzenia najgorzej opłacanej grupy zawodowej w danym państwie.
Największe dysproporcje pomiędzy wynagrodzeniami w 2010 roku występowały w Rumunii W tym kraju najlepiej opłacana grupa zawodowa (menedżerowie) pobierała wynagrodzenie ponad 5-cio krotnie wyższe od wynagrodzeń pracowników przy pracach prostych. Natomiast najmniejszą rozpiętość wynagrodzeń odnotowano w Irlandii (2,11), W Polsce nierówność płacowa w 2010 roku wyniosła 3,52.
Warto zwrócić uwagę, iż rozpiętości wynagrodzeń w Polsce w 2010 roku były porównywalne do rozpiętości występujących zarówno w „starych” krajach Unii Europejskiej, jak i wszystkich państwach członkowskich.

Rozpiętości wynagrodzeń w krajach UE w 2010 roku

Wykres

Źródło: Raport – Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE, Sedlak & SedlakO raporcie


Raport „Wynagrodzenia w różnych sektorach gospodarki – Polska na tle UE” ukazał się po raz drugi. Został on podzielony na 2 części.

W części I. zaprezentowano stawki wynagrodzeń w 8 grupach zawodowych. W każdej grupie dokonano analizy płac w różnych grupach wiekowych oraz różnych sektorach gospodarki. Przedstawiono różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Ponadto, pokazano jak kształtowały się wynagrodzenia w krajach „starych” (kraje tworzące Unię Europejską przed akcesją nowych członków w 2004 roku) oraz „nowych” Unii Europejskiej. Analizie poddano także relacje wynagrodzenia zmiennego do płacy całkowitej w poszczególnych państwach członkowskich.

W II. części opisano wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych w Polsce w 2010 roku. Zaprezentowano także porównanie wynagrodzeń w poszczególnych grupach zawodowych do średniego wynagrodzenia w polskiej gospodarce w latach 1999 – 2010.

Iwona Wabik-Szuba

Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE

Wynagrodzenia w różnych grupach zawodowych – Polska na tle UE
 • 27 państw Unii Europejskiej
 • 8 grup zawodowych
 • 29 tabel
 • 66 wykresów
 • 125 stron
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".