Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. HR 6840 PLN
Specjalista ds. IT 9510 PLN
Analityk do spraw IT 12330 PLN
Asesor 8280 PLN
Cieśla szalunkowy 5710 PLN
Programista PHP 8720 PLN
Broker informacji 6160 PLN
Frezer CNC 5490 PLN
Scrum Master 13750 PLN
Projektant wnętrz 5510 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Mediana - wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”

23.04.2013 Krzysztof Plens
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyników raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”, który powstał w oparciu o dane pochodzące od 13 764 osób pracujących w przedsiębiorstwach informatycznych lub w działach IT firm z innych branż. W tekście znajdują się informacje między innymi na temat wynagrodzeń: osób na stanowiskach programistycznych (.NET, PHP, Ruby), pracowników wykorzystujących różne narzędzia bazodanowe oraz posiadających różne certyfikaty. Ponadto, poruszono kwestię ogólnych tendencji rynkowych w wynagradzaniu osób zajmujących się technologiami informatycznymi. Krótko omówiono tematykę świadczeń dodatkowych otrzymywanych przez zatrudnionych w IT oraz przedstawiono jak kształtują się płace informatyków na wybranych stanowiskach w bankowości i telekomunikacji.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 13 764 respondentów, w tym od 8 515 osób pracujących w firmach informatycznych oraz od 5 249 osób pracujących w działach IT firm z innych branż.

W najnowszej edycji raportu znajduje się zestawienie wynagrodzeń podstawowych i całkowitych na 46 stanowiskach. Dla każdego ze stanowisk przedstawiono jak kształtowały się płace w zależności od:
  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
  • regionu (województwa, miasta, wielkości miejscowości),
  • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy, stażu u aktualnego pracodawcy),
  • używanych w pracy narzędzi IT (stosowanych języków programowania, systemów operacyjnych, narzędzi baz danych, graficznych i innych).


Wynagrodzenia w IT wciąż rosną


Jak wynika z danych zawartych w raporcie, informatycy nie mają powodów do zmartwień. Co drugi w 2012 roku zarabiał więcej niż rok wcześniej, a mniej więcej czterech na dziesięciu zadeklarowało, że ich wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie (38%). Tylko 8% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmian wynagrodzeń osób pracujących w branży IT w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego zostały przedstawione na wykresie 1.

Zmiana wynagrodzeń osób pracujących w branży IT w 2012 roku
w stosunku do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Należy mieć również na uwadze fakt, że zarobki w branży IT są o połowę wyższe, niż dla ogółu badanych. To właśnie w branży IT pracownicy otrzymują jedne z najwyższych wynagrodzeń. W 2012 roku było to 6 000 PLN brutto. Widać zatem, że zapotrzebowanie na informatyków wciąż rośnie, a wraz z nim rosną wynagrodzenia tej grupy specjalistów. Sprawia to, że firmy zatrudniające informatyków, powinny z uwagą przyglądać się stawkom płac oferowanych na rynku, aby zmniejszyć rotację pracowników i niwelować jej negatywny wpływ na efektywność przedsiębiorstwa.

w 2012 roku informatycy zatrudnieni w bankowości i telekomunikacji otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z technologiami informatycznymi. Fakt ten został przedstawiony w zestawieniu wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w tych branżach – tabela 1.

Mediana wynagrodzenia całkowitego na wybranych stanowiskach
w bankowości, IT oraz telekomunikacji w 2012 roku (brutto, w PLN)

stanowisko

branża

próba

wynagrodzenie

IT = 100%

architekt – projektant systemów IT

bankowość

20

9 800

103%

IT

257

9 500

100%

telekomunikacja

37

11 000

116%

kierownik projektu IT

bankowość

48

11 300

130%

IT

540

8 700

100%

telekomunikacja

49

9 600

110%

tester oprogramowania

bankowość

26

6 500

130%

IT

249

5 000

100%

telekomunikacja

39

5 350

107%

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Świadczenia dodatkowe coraz bardziej popularne


W 2012 roku trzech na czterech badanych pracowników z branży IT otrzymywało świadczenia dodatkowe. Odsetek pracowników, którzy otrzymywali benefity różnił się jednak znacząco w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach, w których zatrudnienie przekraczało 1000 pracowników, odsetek ten wyniósł 86%. W firmach zatrudniających od 250 do 999 osób był on niewiele niższy i ukształtował się na poziomie 84%. Dane te nie są zaskakujące. Wart podkreślenia jest jednak fakt, że nawet w mikro przedsiębiorstwach, czyli w firmach zatrudniających co najwyżej 9 osób, prawie połowa pracowników otrzymywała świadczenia dodatkowe. Na wykresie 2. przedstawiono odsetek zatrudnionych, którzy otrzymywali benefity w firmach o różnej wielkości.

Procent pracowników z branży IT, którzy otrzymywali świadczenia dodatkowe
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Ile zarabiali programiści?


Wśród szesnastu nowych stanowisk omawianych w raporcie, przedstawiono między innymi dane na temat wynagrodzeń programistów: .NET, C/C++, Delphi, Java, PHP, Python oraz Ruby. Wynagrodzenia tej grupy informatyków znacznie się od siebie różniły. O wysokości zarobków decydowały między innymi: całkowity staż pracy, region, wielkość i kapitał przedsiębiorstwa, w którym dana osoba była zatrudniona oraz oczywiście – wykorzystywany język programowania.

Najmniej zarabiali programiści PHP, płace 25% najgorzej wynagradzanych programistów tego języka w 2012 roku nie przekraczały kwoty 3 000 PLN. Z drugiej strony, 25% najlepiej opłacanych osób na tym stanowisku zarabiało nieco ponad 6 000 PLN. Wysokie wynagrodzenia otrzymywały osoby, które programowały w stosunkowo nowym języku programowania – Ruby. Wynagrodzenia 50% z nich mieściły się w przedziale od 4 300 PLN do 10 000 PLN. Programiści korzystający z platformy .NET, w której wykorzystywane są różne języki programowania, zarabiali z kolei od 4 000 PLN do 7 500 PLN. Dolny i górny kwartyl oraz mediana rozkładu wynagrodzeń na wybranych stanowiskach programistycznych zostały przedstawione na wykresie 3.

Wynagrodzenia całkowite brutto
programistów .NET, PHP oraz Ruby w 2012 roku

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Wynagrodzenia osób wykorzystujących różne narzędzia bazodanowe


Oprócz płac osób wykorzystujących dane języki programowania, programy graficzne, czy narzędzia sieciowe, w raporcie znajdują się informacje na temat wynagrodzeń bazodanowców. W 2012 roku najwięcej zarobiali pracownicy, którzy w swojej pracy używali relacyjnych serwerów danych DB2. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto wyniosła 8 350 PLN, a co czwarta osoba wykorzystująca tę technologię zarabiała powyżej 13 000 PLN. Dobrze zarabiali również informatycy pracujący na produktach Informix, Sybase oraz Oracle. Mniej więcej połowa z nich zarabiała w przedziale od 5 000 PLN do 12 000 PLN.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które w pracy posługiwały się oprogramowaniem Firebird – mediana ich wynagrodzeń w 2012 roku wyniosła 4 500 PLN. Płace co czwartego pracownika korzystającego z tego systemu zarządzania bazami danych nie przekraczały kwoty 3 180 PLN. Na wykresie 4. zaprezentowano medianę oraz dolny i górny kwartyl wynagrodzeń pracowników wykorzystujących różne systemy bazodanowe.

Wynagrodzenia całkowite brutto
osób wykorzystujących różne narzędzia bazodanowe w 2012 roku

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Czy opłaca się mieć certyfikat?


Na zadane w ten sposób pytanie należy odpowiedzieć, że zdecydowanie tak. Mediana wynagrodzeń pracowników działów IT, których umiejętności były udokumentowane na piśmie wyniosła w 2012 roku 7 200 PLN. Osoby, które nie mogły pochwalić się żadnym „papierkiem” zarabiały o ponad 2 000 PLN mniej – 5 150 PLN. W raporcie po raz pierwszy podano informacje na temat wynagrodzeń osób, które posiadały różne certyfikaty.

Wynagrodzenia były w dużej mierze uzależnione od obszaru pracy informatyka i szczebla zarządzania. Pracownicy legitymujący się certyfikatem ITIL (Information Technology Infrastructure Library) zarabiali w 2012 roku 9 800 PLN. Dla porównania, mediana wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych wyniosła 7 500 PLN, przy czym kierownicy małych zespołów (1–9 osób) zarabiali 7 000 PLN, a dużych (powyżej 10 osób) – 9 000 PLN. Wydaje się zatem, że zdobycie tego certyfikatu to dobra inwestycja.

Osoby, których umiejętności w zakresie obsługi platformy Java były potwierdzone certyfikatem SCJP (Sun Certified Java Programmer) zarabiały 8 400 PLN. Warto zaznaczyć, że informatycy wykorzystujący ten język programowania w swojej pracy, ale nie posiadający żadnego certyfikatu zarabiali 6 200 PLN, czyli o 35% mniej.

Pracownicy posiadający certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate) zarabiali w 2012 roku 4 700 PLN. To o 300 PLN więcej od osób, które zajmowały się administrowaniem sieciami informatycznymi, a nie posiadały żadnego certyfikatu.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
osób posiadających różne certyfikaty w 2012 roku (w PLN)

certyfikat

próba

25% zarabia poniżej

wynagrodzenie

25% zarabia powyżej

CCNA

285

3 420

4 700

7 000

ITIL

207

6 500

9 800

15 257

ISTQB

219

5 000

6 500

8 500

MCTS

160

4 500

6 600

8 475

SCJP

196

6 500

8 400

11 700

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Podsumowanie


Stawki wynagrodzeń informatyków wciąż rosną szybciej niż w przypadku innych grup zawodowych, a sama branża IT jest tą, w której wynagrodzenia są najwyższe. Oznacza to, że popyt na osoby specjalizujące się w zakresie technologii informatycznych wciąż nie jest zaspokojony. Jest to między innymi wynikiem tego, że przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnych rozwiązań. Liczba informatyków zatrudnianych poza samą branżą IT stale rośnie. W przedsiębiorstwach związanych z telekomunikacją, bankowością, czy ubezpieczeniami zarabiali oni na analogicznych stanowiskach więcej niż w firmach zajmujących się stricte technologiami informatycznymi. Dla pracowników są to dobre wiadomości, dla pracodawców jest to wyzwanie.

O raporcie


Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku” jest podsumowaniem analiz wynagrodzeń 13 764 osób. Dane w nim zawarte pochodzą od 8 515 osób pracujących w firmach informatycznych i 5 249 osób pracujących w działach IT firm z innych branż.

W raporcie znajdują się między innymi informacje na temat wynagrodzeń podstawowych i całkowitych na 46 stanowiskach związanych z technologiami informatycznymi. Dla każdego stanowiska podano stawki wynagrodzeń osób wykorzystujących różne narzędzia IT. Pokazano w ten sposób jak wynagradzane są osoby używające określonych języków programowania, systemów operacyjnych oraz narzędzi bazodanowych, sieciowych i graficznych. W raporcie zamieszczono również informacje na temat benefitów oferowanych pracownikom branży IT.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".