Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 3670 PLN
Lekarz dentysta 5150 PLN
Kucharz 3480 PLN
Frezer 3920 PLN
Inżynier sieci IT 5660 PLN
Pracownik naukowy 5370 PLN
Country Tax Lead 14660 PLN
UI/UX Designer 4840 PLN
Woźny 2630 PLN
Technik elektronik 4460 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”

23.04.2013 Krzysztof Plens
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyników raportu Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”, który powstał w oparciu o dane pochodzące od 13 764 osób pracujących w przedsiębiorstwach informatycznych lub w działach IT firm z innych branż. W tekście znajdują się informacje między innymi na temat wynagrodzeń: osób na stanowiskach programistycznych (.NET, PHP, Ruby), pracowników wykorzystujących różne narzędzia bazodanowe oraz posiadających różne certyfikaty. Ponadto, poruszono kwestię ogólnych tendencji rynkowych w wynagradzaniu osób zajmujących się technologiami informatycznymi. Krótko omówiono tematykę świadczeń dodatkowych otrzymywanych przez zatrudnionych w IT oraz przedstawiono jak kształtują się płace informatyków na wybranych stanowiskach w bankowości i telekomunikacji.
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku” wydanego przez Sedlak & Sedlak. Dane zawarte w raporcie pochodzą od 13 764 respondentów, w tym od 8 515 osób pracujących w firmach informatycznych oraz od 5 249 osób pracujących w działach IT firm z innych branż.

W najnowszej edycji raportu znajduje się zestawienie wynagrodzeń podstawowych i całkowitych na 46 stanowiskach. Dla każdego ze stanowisk przedstawiono jak kształtowały się płace w zależności od:
  • charakteru firmy (wielkości zatrudnienia, typu firmy, kapitału i branży),
  • regionu (województwa, miasta, wielkości miejscowości),
  • wykształcenia i doświadczenia pracowników (poziomu wykształcenia, znajomości języków obcych, stażu pracy, stażu u aktualnego pracodawcy),
  • używanych w pracy narzędzi IT (stosowanych języków programowania, systemów operacyjnych, narzędzi baz danych, graficznych i innych).


Wynagrodzenia w IT wciąż rosną


Jak wynika z danych zawartych w raporcie, informatycy nie mają powodów do zmartwień. Co drugi w 2012 roku zarabiał więcej niż rok wcześniej, a mniej więcej czterech na dziesięciu zadeklarowało, że ich wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie (38%). Tylko 8% respondentów przyznało, że ich wynagrodzenie uległo zmniejszeniu. Dane na temat zmian wynagrodzeń osób pracujących w branży IT w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego zostały przedstawione na wykresie 1.

Zmiana wynagrodzeń osób pracujących w branży IT w 2012 roku
w stosunku do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Należy mieć również na uwadze fakt, że zarobki w branży IT są o połowę wyższe, niż dla ogółu badanych. To właśnie w branży IT pracownicy otrzymują jedne z najwyższych wynagrodzeń. W 2012 roku było to 6 000 PLN brutto. Widać zatem, że zapotrzebowanie na informatyków wciąż rośnie, a wraz z nim rosną wynagrodzenia tej grupy specjalistów. Sprawia to, że firmy zatrudniające informatyków, powinny z uwagą przyglądać się stawkom płac oferowanych na rynku, aby zmniejszyć rotację pracowników i niwelować jej negatywny wpływ na efektywność przedsiębiorstwa.

w 2012 roku informatycy zatrudnieni w bankowości i telekomunikacji otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z technologiami informatycznymi. Fakt ten został przedstawiony w zestawieniu wynagrodzeń na wybranych stanowiskach w tych branżach – tabela 1.

Mediana wynagrodzenia całkowitego na wybranych stanowiskach
w bankowości, IT oraz telekomunikacji w 2012 roku (brutto, w PLN)

stanowisko

branża

próba

wynagrodzenie

IT = 100%

architekt – projektant systemów IT

bankowość

20

9 800

103%

IT

257

9 500

100%

telekomunikacja

37

11 000

116%

kierownik projektu IT

bankowość

48

11 300

130%

IT

540

8 700

100%

telekomunikacja

49

9 600

110%

tester oprogramowania

bankowość

26

6 500

130%

IT

249

5 000

100%

telekomunikacja

39

5 350

107%

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Świadczenia dodatkowe coraz bardziej popularne


W 2012 roku trzech na czterech badanych pracowników z branży IT otrzymywało świadczenia dodatkowe. Odsetek pracowników, którzy otrzymywali benefity różnił się jednak znacząco w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach, w których zatrudnienie przekraczało 1000 pracowników, odsetek ten wyniósł 86%. W firmach zatrudniających od 250 do 999 osób był on niewiele niższy i ukształtował się na poziomie 84%. Dane te nie są zaskakujące. Wart podkreślenia jest jednak fakt, że nawet w mikro przedsiębiorstwach, czyli w firmach zatrudniających co najwyżej 9 osób, prawie połowa pracowników otrzymywała świadczenia dodatkowe. Na wykresie 2. przedstawiono odsetek zatrudnionych, którzy otrzymywali benefity w firmach o różnej wielkości.

Procent pracowników z branży IT, którzy otrzymywali świadczenia dodatkowe
w przedsiębiorstwach o różnej wielkości

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Ile zarabiali programiści?


Wśród szesnastu nowych stanowisk omawianych w raporcie, przedstawiono między innymi dane na temat wynagrodzeń programistów: .NET, C/C++, Delphi, Java, PHP, Python oraz Ruby. Wynagrodzenia tej grupy informatyków znacznie się od siebie różniły. O wysokości zarobków decydowały między innymi: całkowity staż pracy, region, wielkość i kapitał przedsiębiorstwa, w którym dana osoba była zatrudniona oraz oczywiście – wykorzystywany język programowania.

Najmniej zarabiali programiści PHP, płace 25% najgorzej wynagradzanych programistów tego języka w 2012 roku nie przekraczały kwoty 3 000 PLN. Z drugiej strony, 25% najlepiej opłacanych osób na tym stanowisku zarabiało nieco ponad 6 000 PLN. Wysokie wynagrodzenia otrzymywały osoby, które programowały w stosunkowo nowym języku programowania – Ruby. Wynagrodzenia 50% z nich mieściły się w przedziale od 4 300 PLN do 10 000 PLN. Programiści korzystający z platformy .NET, w której wykorzystywane są różne języki programowania, zarabiali z kolei od 4 000 PLN do 7 500 PLN. Dolny i górny kwartyl oraz mediana rozkładu wynagrodzeń na wybranych stanowiskach programistycznych zostały przedstawione na wykresie 3.

Wynagrodzenia całkowite brutto
programistów .NET, PHP oraz Ruby w 2012 roku

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Wynagrodzenia osób wykorzystujących różne narzędzia bazodanowe


Oprócz płac osób wykorzystujących dane języki programowania, programy graficzne, czy narzędzia sieciowe, w raporcie znajdują się informacje na temat wynagrodzeń bazodanowców. W 2012 roku najwięcej zarobiali pracownicy, którzy w swojej pracy używali relacyjnych serwerów danych DB2. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto wyniosła 8 350 PLN, a co czwarta osoba wykorzystująca tę technologię zarabiała powyżej 13 000 PLN. Dobrze zarabiali również informatycy pracujący na produktach Informix, Sybase oraz Oracle. Mniej więcej połowa z nich zarabiała w przedziale od 5 000 PLN do 12 000 PLN.

Najniższe wynagrodzenia otrzymywały osoby, które w pracy posługiwały się oprogramowaniem Firebird – mediana ich wynagrodzeń w 2012 roku wyniosła 4 500 PLN. Płace co czwartego pracownika korzystającego z tego systemu zarządzania bazami danych nie przekraczały kwoty 3 180 PLN. Na wykresie 4. zaprezentowano medianę oraz dolny i górny kwartyl wynagrodzeń pracowników wykorzystujących różne systemy bazodanowe.

Wynagrodzenia całkowite brutto
osób wykorzystujących różne narzędzia bazodanowe w 2012 roku

Wykres

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Czy opłaca się mieć certyfikat?


Na zadane w ten sposób pytanie należy odpowiedzieć, że zdecydowanie tak. Mediana wynagrodzeń pracowników działów IT, których umiejętności były udokumentowane na piśmie wyniosła w 2012 roku 7 200 PLN. Osoby, które nie mogły pochwalić się żadnym „papierkiem” zarabiały o ponad 2 000 PLN mniej – 5 150 PLN. W raporcie po raz pierwszy podano informacje na temat wynagrodzeń osób, które posiadały różne certyfikaty.

Wynagrodzenia były w dużej mierze uzależnione od obszaru pracy informatyka i szczebla zarządzania. Pracownicy legitymujący się certyfikatem ITIL (Information Technology Infrastructure Library) zarabiali w 2012 roku 9 800 PLN. Dla porównania, mediana wynagrodzeń osób na stanowiskach kierowniczych wyniosła 7 500 PLN, przy czym kierownicy małych zespołów (1–9 osób) zarabiali 7 000 PLN, a dużych (powyżej 10 osób) – 9 000 PLN. Wydaje się zatem, że zdobycie tego certyfikatu to dobra inwestycja.

Osoby, których umiejętności w zakresie obsługi platformy Java były potwierdzone certyfikatem SCJP (Sun Certified Java Programmer) zarabiały 8 400 PLN. Warto zaznaczyć, że informatycy wykorzystujący ten język programowania w swojej pracy, ale nie posiadający żadnego certyfikatu zarabiali 6 200 PLN, czyli o 35% mniej.

Pracownicy posiadający certyfikat CCNA (Cisco Certified Network Associate) zarabiali w 2012 roku 4 700 PLN. To o 300 PLN więcej od osób, które zajmowały się administrowaniem sieciami informatycznymi, a nie posiadały żadnego certyfikatu.

Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto
osób posiadających różne certyfikaty w 2012 roku (w PLN)

certyfikat

próba

25% zarabia poniżej

wynagrodzenie

25% zarabia powyżej

CCNA

285

3 420

4 700

7 000

ITIL

207

6 500

9 800

15 257

ISTQB

219

5 000

6 500

8 500

MCTS

160

4 500

6 600

8 475

SCJP

196

6 500

8 400

11 700

Źródło: raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku”Podsumowanie


Stawki wynagrodzeń informatyków wciąż rosną szybciej niż w przypadku innych grup zawodowych, a sama branża IT jest tą, w której wynagrodzenia są najwyższe. Oznacza to, że popyt na osoby specjalizujące się w zakresie technologii informatycznych wciąż nie jest zaspokojony. Jest to między innymi wynikiem tego, że przedsiębiorcy mają coraz większą świadomość korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnych rozwiązań. Liczba informatyków zatrudnianych poza samą branżą IT stale rośnie. W przedsiębiorstwach związanych z telekomunikacją, bankowością, czy ubezpieczeniami zarabiali oni na analogicznych stanowiskach więcej niż w firmach zajmujących się stricte technologiami informatycznymi. Dla pracowników są to dobre wiadomości, dla pracodawców jest to wyzwanie.

O raporcie


Raport Sedlak & Sedlak „Wynagrodzenia na stanowiskach IT w 2012 roku” jest podsumowaniem analiz wynagrodzeń 13 764 osób. Dane w nim zawarte pochodzą od 8 515 osób pracujących w firmach informatycznych i 5 249 osób pracujących w działach IT firm z innych branż.

W raporcie znajdują się między innymi informacje na temat wynagrodzeń podstawowych i całkowitych na 46 stanowiskach związanych z technologiami informatycznymi. Dla każdego stanowiska podano stawki wynagrodzeń osób wykorzystujących różne narzędzia IT. Pokazano w ten sposób jak wynagradzane są osoby używające określonych języków programowania, systemów operacyjnych oraz narzędzi bazodanowych, sieciowych i graficznych. W raporcie zamieszczono również informacje na temat benefitów oferowanych pracownikom branży IT.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".