Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Geodeta 3670 PLN
Dyrektor sprzedaży 15290 PLN
Konsultant podatkowy 6850 PLN
Recepcjonistka 3580 PLN
Pracownik produkcji 3430 PLN
Kafelkarz 4100 PLN
Wizażystka 3580 PLN
Fund Accountant 7010 PLN
Analityk pracy 5200 PLN
Dostawca potraw 2740 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie
Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 − wiosna

18.08.2020 Maria Hajec
W edycji wiosennej Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 wzięło udział 536 firm, które przekazały dane o wynagrodzeniach 218 677 pracowników. Dzięki temu przedstawiliśmy analizy dla 726 stanowisk pracy. Wśród uczestników badania dominują firmy o profilu produkcyjnym (62%) i przewadze kapitału zagranicznego (74%).
Raport prezentuje analizy ogólne oraz dane szczegółowe o stawkach płac w firmach różnej wielkości, o różnym profilu działalności, z różnych branż i województw. Znajdują się w nim również informacje o benefitach oraz planowanych i zrealizowanych podwyżkach wynagrodzeń.

Stawki wynagrodzeń


Każde ze stanowisk przedstawionych w raporcie zostało dopasowane do kilku poziomów zaszeregowania w zależności od doświadczenia zawodowego i zakresu odpowiedzialności. Zebrane dane pokazują, że najniżej wynagradzani są początkujący pracownicy fizyczni. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń brutto wynosi 3 567 PLN. Z kolei pracownicy fizyczni na stanowiskach liderskich zarabiają o blisko 50% więcej (5 315 PLN). Od trzech do prawie pięciu razy wyższe pensje otrzymują kierownicy. Dyrektorzy dużych pionów dostają 35 286 PLN. Najwyższe wynagrodzenie otrzymują dyrektorzy zarządzający − 46 939 PLN brutto.

Jeśli weźmiemy pod uwagę stanowiska specjalistyczne, okazuje się, że mediana wynagrodzeń ekspertów wynosi 11 200 PLN brutto i w porównaniu z płacami młodszych specjalistów jest niemal 2,4 razy wyższa (4 750 PLN). Więcej informacji dotyczących wynagrodzeń na poszczególnych poziomach stanowisk w różnych firmach znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2020 − wiosna.

Wysokość wynagrodzeń całkowitych pracowników
na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej (brutto w PLN)

Wykres

*definicje poziomów zarządzania znajdują się na końcu artykułu
Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 − wiosnaStruktura wynagrodzeń


Dokonując analizy rynkowego poziomu płac, nie sposób pominąć struktury wynagrodzeń. Jak wiadomo, na całkowitą pensję pracownika składa się na ogół płaca zasadnicza (miesięczna, godzinowa lub akordowa), stałe dodatki oraz składniki zmienne. W omawianym raporcie te ostatnie rozumiane są jako średniomiesięczne wypłacone wynagrodzenie zmienne uzależnione od realizacji celów lub uznania pracodawcy.

Na wiosnę 2020 roku najwyższy udział premii w płacy podstawowej wystąpił na stanowiskach najwyższego szczebla. Dyrektorzy zarządzający otrzymują dodatkowo co miesiąc średnio 27% wynagrodzenia podstawowego w formie bonusu. Udział premii w pensji podstawowej specjalistów wynosi średnio 13%, a w przypadku pracowników fizycznych − 15%.

Premia jako procent płacy podstawowej pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej (w %)

Schemat

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 − wiosnaZróżnicowanie wynagrodzeń


Wysokość wynagrodzeń pracowników zależy od wielu różnych czynników. Jednym z nich jest rodzaj kapitału firmy. Na ogół im wyższy poziomu hierarchii organizacyjnej, tym większe dysproporcje w wynagrodzeniach. Mediana płac dyrektorów zarządzających w zagranicznych firmach jest niemal dwukrotnie wyższa niż w firmach polskich (49 183 PLN wobec 25 053 PLN). Kierownicy (K2) w międzynarodowych organizacjach otrzymują o 22% więcej niż w rodzimych przedsiębiorstwach. W przypadku doświadczonych specjalistów różnice sięgają 12%. Z kolei najmniejsze dysproporcje w wynagrodzeniach między firmami zagranicznymi i polskim widoczne są w grupie doświadczonych pracowników fizycznych. Wśród nich zarobki w firmach zagranicznych są wyższe o 7% niż w polskich organizacjach.

Porównanie wynagrodzeń całkowitych pracowników na wybranych
poziomach hierarchii organizacyjnej w firmach polskich i zagranicznych (brutto w PLN)

 

doświadczony pracownik fizyczny

doświadczony specjalista

kierownik (K2)

dyrektor zarządzający

firmy o kapitale polskim

3 836

5 400

14 380

25 053

firmy o kapitale zagranicznym

4 090

6 027

17 561

49 183

firmy o kapitale zagranicznym/

firmy o kapitale polskim

107%

112%

122%

196%

 

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 − wiosnaJak pokazują wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 − wiosna poziom wynagrodzeń zależy również od wielkości zatrudnienia w firmie. Przykładowo mediana wynagrodzeń doświadczonych pracowników fizycznych w organizacjach liczących powyżej 1 000 osób wynosi 4 107 PLN i jest o 7% wyższa niż w firmach zatrudniających poniżej 200 osób. Podobnie jest w przypadku kierowników (K2). Menedżerowie zatrudnieni na wyższym szczeblu w firmach dużych (powyżej 1 000 pracowników) zarabiają o 5% więcej niż w firmach mniejszych (do 200 pracowników). Największe dysproporcje w wynagrodzeniach obserwujemy w kadrze zarządzającej. Dyrektorzy zarządzający firmami powyżej 1 000 osób zarabiają blisko 1,8 razy więcej (64 252 PLN) niż osoby odpowiedzialne za zarządzanie firmami do 200 pracowników (37 000 PLN).

Porównanie wynagrodzeń całkowitych pracowników na wybranych
poziomach hierarchii organizacyjnej w firmach o różnych wielkościach zatrudnienia (brutto w PLN)

 

doświadczony pracownik fizyczny

doświadczony specjalista

kierownik (K2)

dyrektor zarządzający

firmy zatrudniające

do 200 osób

3 844

5 906

16 601

37 000

firmy zatrudniające

powyżej 1000 osób

4 107

5 932

17 508

64 252

firmy zatrudniające powyżej 1000 osób/firmy zatrudniające do 200 osób

107%

100%

105%

174%

 

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 − wiosnaZebrane dane pokazują także istotne zróżnicowania między wynagrodzeniami w różnych branżach. Przeanalizujmy to na przykładzie początkujących pracowników fizycznych. W tej grupie najwyższe zarobki otrzymują osoby rozpoczynające pracę w branży metalowej i metalurgicznej. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń wynosi 4 565 PLN. Na kolejnym miejscu tego zestawienia plasuje się branża lotnicza z medianą na poziomie 3 825 PLN. Z kolei najniższe pensje otrzymują początkujący pracownicy fizyczni w branży opakowań i poligraficznej (3 200 PLN).

Wynagrodzenia całkowite początkujących pracowników fizycznych w różnych branżach (brutto w PLN)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 − wiosnaPodwyżki wynagrodzeń


Wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2020 − wiosna pokazują, że poziom zrealizowanych podwyżek waha się między 4% a 5,2%. Najwyższy wzrost wynagrodzeń zaobserwowano w przypadku pracowników fizycznych, a najniższy wśród osób należących do kadry zarządzającej.

Zrealizowane podwyżki wynagrodzeń pracowników na różnych poziomach hierarchii organizacyjnej (w %)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 − wiosnaŚwiadczenia pozapłacowe


Obok analiz wynagrodzeń, w raporcie przedstawiono również informacje o świadczeniach pozapłacowych. Najczęściej oferowane okazały się szkolenia zawodowe oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne – może z nich korzystać odpowiednio 97% i 95% pracowników. Pracodawcy najrzadziej decydują się na dofinansowanie kosztów paliwa (zaledwie 2% pracowników ma taką możliwość). W pakiecie świadczeń pozapłacowych rzadko pojawiają się również samochody służbowe, akcje pracownicze, czy dodatkowy płatny urlop.

Świadczenia dodatkowe oferowane pracownikom w 2020 roku (w %)

Wykres

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 - wiosnaDefinicje poziomów zarządzania użyte w artykule:


Kierownik (K1): zarządza podległym zespołem pracowników (lub procesem) oraz odpowiada za ich wyniki. Realizuje politykę firmy w obrębie danego działu.
Kierownik (K2): zarządza podległym zespołem pracowników (osobiście lub poprzez kierowników niższego poziomu) oraz odpowiada za wyniki podległego działu i za zarządzanie złożonymi procesami. Realizuje politykę firmy w obrębie działu i może mieć wpływ na jej kształtowanie.
Dyrektor pionu (D1): zarządza podległym zespołem kierowników. Realizuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu i może mieć wpływ na jej kształtowanie. Odpowiada za pion w jednej dużej jednostce biznesowej lub w kilku mniejszych.
Dyrektor pionu (D2): zarządza podległym zespołem dyrektorów lub kierowników, kształtuje długoterminową strategię firmy w obrębie danego pionu. Odpowiada za pion we wszystkich jednostkach biznesowych w dużej lub wielozakładowej organizacji.

O raporcie


Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2020 − wiosna zawiera informacje o płacach 218 677 osób na 726 stanowiskach. Dane pochodzą z 536 firm z całej Polski i zostały zebrane w okresie od kwietnia do czerwca 2020 roku.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".