Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu globalnego
dla branży IT
„2018 IT skills and salary report”

13.08.2019 Paweł Rusocki
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „2018 IT Skills and Salary Report” wydanego przez Global Knowledge w 2018 roku.
Dane do raportu zbierano od 12 września 2017 roku do 3 stycznia 2018 roku. W badaniu uczestniczyło 16 208 osób z całego świata pracujących w branży IT, z czego najliczniejszą grupę (48%) stanowili respondenci ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Na podstawie zebranych danych autorzy wyodrębnili cztery główne wnioski.
  1. Luka kompetencyjna jest globalnym problemem.

  2. Najwyższe pensje otrzymywali pracownicy zajmujący się cyberbezpieczeństwem i usługami „w chmurze”.

  3. Posiadane certyfikaty mają znaczący wpływ na wynagrodzenie.

  4. Wynagrodzenia w branży IT w Stanach Zjednoczonych są znacznie wyższe niż w pozostałych krajach.


Wynagrodzenia


Wysokość wynagrodzenia pracownika wynikała z wielu czynników, od wykształcenia i posiadanych certyfikatów, po piastowane stanowisko, wielkość firmy oraz jej lokalizację. Wg raportu, pracownicy IT w Stanach Zjednoczonych zarabiali więcej niż ich koledzy zatrudnieni w pozostałych krajach. Przeciętne roczne wynagrodzenie w działach IT w USA wyniosło 87 333 USD, podczas gdy średnia globalna to 64 206 USD. Niezależnie jednak od kontynentu, można zauważyć duże różnice między wynagrodzeniami pracowników szeregowych a menedżerów. Przykładowo w Ameryce Północnej menedżerowie IT zarobili średnio o 42% więcej niż ich podwładni. W przypadku regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) różnica ta wyniosła 31%. Największa dysproporcja wystąpiła jednak w Azji. Wynagrodzenia menedżerów były tam bowiem o 61% wyższe. W przypadku Ameryki Południowej i Kanady różnice wyniosły około 41%.
W zależności od regionu zatrudnienia, podwyżkę wynagrodzenia otrzymało od 52% (Ameryka Południowa) do 72% (Stany Zjednoczone) pracowników branży IT. W Europie było to 53% pracowników. Przyglądając się jednak podwyżkom menedżerów i pracowników szeregowych można zauważyć, iż menedżerowie większe podwyżki otrzymali jedynie w regionie EMEA. W pozostałych regionach były one tak samo wysokie, jak pracowników szeregowych (Stany Zjednoczone, Azja) lub mniejsze (Ameryka Południowa, Kanada).
Wśród pracowników, którzy otrzymali podwyżkę, najwięcej (40%) zawdzięcza to wynikom w pracy. Z kolei, w przypadku 15% pracowników był to efekt zwiększenia swoich umiejętności (np. zdobycie nowego certyfikatu, zwiększenie zakresu odpowiedzialności).
Wynagrodzenia pracowników IT, którzy zwiększyli swój zakres obowiązków wzrosły zazwyczaj o 11%. W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) zmiana zakresu obowiązków przełożyła się zazwyczaj na 13% podwyżki, w Azji z kolei był to już wzrost rzędu 15%. Zmiana firmy także wiąże się najczęściej z podwyżką płacy. W tym przypadku średnia globalna to 17% wzrostu. Najwięcej zyskiwali zatrudnieni w Ameryce Południowej (21%), nieco mniej w regionie EMEA (20%). Z kolei pracownicy IT zatrudnieni w Ameryce Północnej na zmianie pracodawcy zyskiwali zazwyczaj pensję wyższą o 13%. Jednak największy wzrost wynagrodzenia otrzymywali pracownicy IT przenoszący się do nowej firmy, którzy jednocześnie awansowali na wyższe stanowisko. W tym przypadku średni wzrost wynagrodzenia w skali globalnej wyniósł 18%. Ponownie największy wzrost odnotowali pracownicy w Ameryce Południowej (22%), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych było to niespełna 18%.

Średni wzrost wynagrodzeń w branży IT wśród
pracowników szeregowych i menedżerów (w %)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2018 IT Skills and Salary Report”, s. 6Wynagrodzenia różniły się także znacznie w zależności od działu, w jakim pracowali respondenci (np. sieci i infrastruktura, bezpieczeństwo, wsparcie techniczne, etc.).
Najwyższe średnie wynagrodzenia w skali globalnej (81 564 USD) otrzymywali pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem. Płace w tym obszarze wahały się od 34 571 USD w Ameryce Południowej do 100 650 USD w Ameryce Północnej. Wynagrodzenia powyżej 70 000 USD rocznie występowały jeszcze wśród pracowników zajmujących się usługami w chmurze oraz architekturą systemów. Najniższe płace otrzymywali pracownicy wsparcia technicznego.

Średnie roczne wynagrodzenia
pracowników IT w poszczególnych obszarach działalności (globalnie w USD)

Wykres

Źródło: „2018 IT Skills and Salary Report”, s. 9Pensje pracowników IT różniły się też znacząco w zależności od wielkości firmy, w jakiej byli zatrudnieni. Niezależnie od regionu najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w największych podmiotach (liczących co najmniej 1 000 pracowników). W skali globalnej różnica między średnimi wynagrodzeniami w największych i najmniejszych firmach wyniosła 19 273 USD (37%). W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) było to 14 000 USD.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników IT
w firmach o różnej wielkości (globalnie w USD)

Wykres

Źródło: „2018 IT Skills and Salary Report”, s. 9Koszty życia w danym miejscu są jednym z czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia. Porównując pensje respondentów w 13 regionach, można zauważyć, iż najwyższe średnie wynagrodzenia wśród menedżerów IT występowały w Ameryce Północnej (107 467 USD), a najniższe w Afryce Wschodniej (15 203 USD). Regionem o najwyższym wynagrodzeniu wśród pracowników szeregowych IT była Oceania (86 689 USD). Najniżej opłacani byli natomiast pracownicy zatrudnieni w Afryce Zachodniej (13 237 USD). W Oceanii występowały również najwyższe średnie pensje ogółem (92 016 USD).

Średnie roczne wynagrodzenia
pracowników IT w poszczególnych regionach (w USD)

Wykres

Źródło: „2018 IT Skills and Salary Report”, s. 12


Znaczenie certyfikatów


W 2013 roku 70% pracowników IT uznawało certyfikaty za wartościowe. W najnowszym badaniu liczba ta wzrosła do 90%. W skali globalnej 89% pracowników IT posiadało co najmniej jeden certyfikat. W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) - aż 92% pracowników. Oprócz poszerzenia wiedzy i umiejętności certyfikaty przełożyły się również na wyższe wynagrodzenia.
W Ameryce Północnej różnica między wynagrodzeniami certyfikowanych i niecertyfikowanych pracowników IT wyniosła 15 913 USD (22%). W Azji było to już 45%. Certyfikowani pracownicy IT w skali globalnej zarabiali średnio o 9% więcej od osób bez certyfikatów.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników IT
z wybranymi certyfikatami (globalnie w USD)

nazwa certyfikatu

wynagrodzenie

CISSP: Certyfikat specjalista ds. bezpieczeństwa systemów informatycznych (ISC)

100 146

CRISC: Certyfikat w zakresie kontroli ryzyka i systemów informatycznych (ISACA)

93 193

CGEIT: Certyfikat w zakresie zarządzania infrastrukturą IT (ISACA)

92 821

AWS: Certyfikat programisty

90 782

AWS: Certyfikat projektanta rozwiązań

87 463

CISM: Certyfikat menedżera ds. bezpieczeństwa informacji (ISACA)

86 234

PMP: Menedżer projektu

85 757

Certyfikat Six Sigma

85 195

Project+ (CompTIA)

79 577

Security+ (CompTIA)

79 116

 

Źródło: „2018 IT Skills and Salary Report”, s. 21Podobnie jak w latach ubiegłych, najwyższe pensje otrzymywali pracownicy posiadający certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa (6 na 20, w tym dwa na najwyższych miejscach). W Ameryce Północnej średnia pensja dla wszystkich certyfikowanych respondentów wyniosła 87 678 USD. Natomiast w przypadku pracowników z certyfikatem bezpieczeństwa było to już 101 083 USD. W pozostałych regionach było podobnie. Pracownicy IT z certyfikatem z zakresu bezpieczeństwa w Ameryce Łacińskiej zarabiali średnio 31% więcej od osób z pozostałymi certyfikacjami, a w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) 23% więcej. Największa różnica występowała jednak w Azji i na Pacyfiku. Tam wynagrodzenia pracowników z certyfikatem bezpieczeństwa były średnio o 63% wyższe od osób bez certyfikatu.

Wysokie pensje otrzymywali również pracownicy z certyfikatami związanymi z usługami w chmurze (np. AWS). W Ameryce Północnej przeciętne wynagrodzenie dla posiadających certyfikacje AWS było średnio o 29% wyższe od pozostałych certyfikacji. Prócz AWS równie atrakcyjne były certyfikaty Microsoft MCSD (programista rozwiązań opartych na Azure). Osoby z tym certyfikatem osiągały rocznie średnio 107 221 USD (Ameryka Północna). Trzeba jednak dodać, iż certyfikat ten nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywany na świecie.

Luka kompetencyjna


Ponad dwie trzecie menedżerów IT dostrzegło lukę między poziomem umiejętności obecnych zespołów a wiedzą wymaganą do osiągnięcia celów firmy. Zjawisko to było już odnotowane w poprzednim badaniu, a menedżerowie IT podkreślają, że luki w umiejętnościach prowadzą do wyższego poziomu stresu pracowników, opóźnień w opracowywaniu i wdrażaniu projektów, a w skrajnym przypadku do utraty dochodów. Jako powód takiego stanu rzeczy najczęściej wskazywano problem z przyciągnięciem do firmy utalentowanych pracowników (40%), oraz brak wystarczających nakładów na rozwój i szkolenia pracowników (39%).

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".