Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor personalny 17680 PLN
Komisjoner 3660 PLN
Konsultant podatkowy 6960 PLN
Kierownik hotelu 5280 PLN
Programista Java 5820 PLN
Specjalista SEO 7280 PLN
Tester automatyczny 5710 PLN
Trakorzysta 3400 PLN
Wiertacz w metalu 4400 PLN
Monter reklam 4080 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "2019 IT Skills and Salary Report"

16.11.2020 Paweł Rusocki
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „2019 IT Skills and Salary Report” wydanego przez Global Knowledge w lipcu 2019 roku.
„2019 IT Skills and Salary Report” to kolejna edycja wydawanego co roku raportu na temat wynagrodzeń i trendów w branży IT. Dane do tegorocznej edycji zbierano między wrześniem a listopadem 2018 za pośrednictwem ankiety on-line w oparciu o platformę Qualtrics Insight. W ankiecie udzielono 12 271 kompletnych odpowiedzi, z czego 54% pochodziło ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a 29% z regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Niezależnie od regionu większość ankietowanych stanowili mężczyźni oraz pracownicy szeregowi. Wśród respondentów dominowały osoby z doświadczeniem od 11 do 15 lat (Ameryka Łacińska, Azja i Pacyfik, EMEA) oraz powyżej 21 lat (Stany Zjednoczone, Kanada). Do analizy zebranych danych posłużono się oprogramowaniem IBM SPSS i Q Research.
Z raportu wynikają cztery główne wnioski:
  • wynagrodzenia w branży IT stale rosną,

  • osoby, które chcą otrzymać podwyżek muszą dać coś w zamian pracodawcy (np. wzrost wydajności, wzrost kompetencji),

  • certyfikaty wciąż wpływają na wysokość pensji,

  • opłacalność certyfikatów różni się w zależności od regionu.

Wynagrodzenia
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników IT wyniosło 89 732 USD. Najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w Ameryce Północnej (109 985 USD, o 23% więcej niż średnia światowa). Drugą najwyższą średnią zanotowano wśród zatrudnionych w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) – 70 445 USD rocznie. Na następnych miejscach znalazły się Azja i Pacyfik (65 738 USD) oraz Ameryka Łacińska (41 465 USD).
Wyraźne różnice we wszystkich regionach geograficznych występowały również między wynagrodzeniami menedżerów IT a pracowników szeregowych. W Ameryce Północnej menedżerowie zarabiali średnio o 40% więcej niż ich podwładni. Podobne różnice występowały w Ameryce Łacińskiej (44%) i w Azji i na Pacyfiku (38%). W Stanach Zjednoczonych natomiast menedżerowie otrzymywali o 37% więcej niż pracownicy szeregowi.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników IT (w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, s. 4Wśród państw Europejskich najwyższe pensje otrzymywali zatrudnieni w Szwajcarii (średnio 136 301 USD rocznie). W pozostałych państwach średnie roczne pensje nie przekraczały 100 000 USD. Polska w zestawieniu ze średnią na poziomie 43 493 USD rocznie znalazła się na czwartym miejscu od końca, za Czechami i Hiszpanią, przed Węgrami, Grecją i Rumunią. W zestawieniu przedstawionym na wykresie 2 ujęto wyłącznie państwa, które reprezentowało co najmniej 50 ankietowanych.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników IT w wybranych państwach Europy (w USD)

Wykres

Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, s. 13W porównania do poprzedniego badania, ankietowani deklarowali wzrost wynagrodzeń średnio o 5 000 USD (w skali roku). Najwyższy wzrost odnotowano wśród specjalistów IT z Ameryki Łacińskiej (o 6,5%). W pozostałych regionach były to wartości poniżej 6%.

Średnie podwyżki wynagrodzeń pracowników IT w 2019 roku (w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, s. 5Najczęściej wskazywanymi powodami podwyżki były wzrost wydajności pracy oraz standardowa podwyżka w ramach całej firmy. Z kolei 15% respondentów wzrost płac przypisało awansowi wewnątrz firmy. 9% pracowników IT otrzymało podwyżkę wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem swoich kompetencji, co skali roku zaowocowało wzrostem pensji o 12 000 USD.

Najczęstsze przyczyny wzrostu wynagrodzeń

Wykres

Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, s. 5Porównano także wynagrodzenia osób z różnym poziomem odpowiedzialności. Pracownicy działów IT najniższego szczebla (specjaliści, analitycy, współpracownicy, itd.) stanowili 29% całej próby, a ich średnie wynagrodzenia wahały się od 29 156 USD w Ameryce Łacińskiej do 87 328 USD w Ameryce Północnej, a średnia światowa wyniosła 75 345 USD. Najpopularniejszymi stanowiskami były natomiast: inżynierowie sieci, analitycy bezpieczeństwa oraz programiści.

Średnie roczne wynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania (w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, 7Pracownicy średniego szczebla (menedżerowie i kierownicy zespołów) stanowili najliczniejszą grupę wśród badanych (43%). Średnie wynagrodzenia w skali świata dla tej grupy pracowników wyniosło 85 761 USD. Z kolei w ujęciu regionalnym płace wahały się od 39 437 USD w Ameryce Łacińskiej do 108 798 USD w Ameryce Północnej. W tej grupie najczęstszymi stanowiskami byli kierownicy audytu IT, kierownicy ds. bezpieczeństwa oraz menadżerowie projektu.
Pracownicy wyższego szczebla stanowili 25% próby. Średnia pensja w tej grupie wyniosła globalnie 109 689 USD. Wynagrodzenia w poszczególnych regionach wahały się od 46 155 USD (Ameryka Łacińska) do 136 604 USD (Ameryka Północna). Wśród pracowników tego szczebla najwięcej było zatrudnionych na stanowisku dyrektora, dyrektora ds. bezpieczeństwa (CSO), starszego inżyniera.
Ścisłe kierownictwo stanowiło 3% ankietowanych ze średnią pensją w wysokości 123 508 USD rocznie. Najwyższe średnie wynagrodzenia ponownie występowały w Ameryce Północnej (160 474 USD rocznie). W tej grupie najczęściej wskazywanymi stanowiskami były: dyrektor ds. technologii (CTO), dyrektor ds. informacji (CIO) oraz dyrektor generalny (CEO).

Najwyższe średnie roczne wynagrodzenia w obszarach funkcjonalnych (globalnie w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, 8Wynagrodzenia różniły w zależności od obszaru funkcjonalnego. Najczęściej wskazywanymi obszarami były:
  • cyber-bezpieczeństwo/bezpieczeństwo IT (18%),

  • infrastruktura, sieci i telekomunikacja (14%),

  • audyt IT (10%),

  • architektura i projektowanie IT (10%),

  • programowanie aplikacji (9%).

Oprócz kadry kierowniczej najwyższe wynagrodzenia (w skali światowej) otrzymywali pracownicy zajmujący się usługami w chmurze (cloud computing) – 115 889 USD rocznie, architekturą i projektowaniem rozwiązań IT (98 580 USD rocznie), zarządzaniem projektami i programami (98 344 USD rocznie) oraz cyber-bezpieczeństwem (97 322 USD rocznie). Wynagrodzenia osób zajmujących się usługami w chmurze były o 29% wyższe od średniej światowej.

Średnie roczne wynagrodzenia w firmach różnej wielkości (w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, 9Niezależnie od regionu najwyższe wynagrodzenia (ponad 100 000 USD rocznie) otrzymywali zatrudnieni w największych podmiotach (powyżej 5 000 pracowników). W ujęciu regionalnym, wynagrodzenia zatrudnionych w największych firmach w Ameryce Północnej były średnio o 16% wyższe od średniej światowej. W przypadku regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) największy wzrost wynagrodzenia (o 23%) zauważono między średnimi a dużymi firmami. Co ciekawe firmy zatrudniające mniej niż 10 pracowników zazwyczaj płaciły lepiej niż firmy zatrudniające 10 - 49 pracowników.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników z różnym stażem pracy (w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, 10Pracownicy IT z co najmniej 26-letnim doświadczeniem otrzymywali średnie roczne wynagrodzenia na poziomie 117 030 USD. Wśród zatrudnionych w Ameryce Północnej największy wzrost wynagrodzeń zanotowano między osobami z doświadczeniem do roku i od 1 do 5 lat. 58% pracowników IT posiadało doświadczenie w przedziale od 6 do 20 lat. Z kolei jedynie 2% miało doświadczenie zawodowe nieprzekraczające roku, a 17% nie więcej niż 5 lat. Z drugiej strony, jedna czwarta ankietowanych pracuje w branży IT od co najmniej 20 lat.

Najwyższe średnie roczne wynagrodzenia w sektorach (globalnie w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, 11W skali świata najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy IT zatrudnieni w sektorze lotniczym i obronnym (111 456 USD rocznie), podczas gdy w Ameryce Północnej najwyżej opłacano pracowników odpowiedzialnych za sprzedaż i wdrożenie systemów wartości dodanej (VAR) – 135 204 USD rocznie. W regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) najwyżej opłacanym sektorem była komunikacja, public relations oraz reklama (90 781 USD).
Najpopularniejszą branżą była bankowość i finanse, której pracownicy stanowili 13% próby.

Wpływ certyfikatów na wynagrodzenie

85% ankietowanych posiada co najmniej jeden certyfikat. Liczba ta kształtuje się do 96% w regionie Azji i Pacyfiku, 93% w Ameryce Łacińskiej i 87% w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Ameryka Północna (81%) jest jedynym regionem poniżej średniej światowej. Z tych 85% ponad połowa zdobyła swój najnowszy certyfikat w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a kolejne 66% zdobywa już kolejny lub planuje to zrobić w ciągu najbliższego roku. Uzyskanie certyfikatu wymaga poświęcenia sporej ilości czasu i środków, ale zdecydowana większość pracowników IT nie waha się, gdyż certyfikaty wciąż mają znaczenie zarówno dla pracownika, jak i organizacji.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników z różną liczbą certyfikatów zawodowych (w USD)

Wykres

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, 15W Ameryce Łacińskiej i Azji i Pacyfiku wynagrodzenia pracowników certyfikowanych były wyższe od nieposiadających certyfikatów odpowiednio o 21% i 11%. Z kolei w Ameryce Północnej różnica wyniosła 7%. Na wysokość pensji wpływała również liczba posiadanych certyfikatów. W Ameryce Północnej pracownicy posiadający co najmniej sześć certyfikatów informatycznych zarabiali o ponad 10 000 USD rocznie więcej niż osoby posiadające tylko jeden certyfikat.
Sytuacja wygląda nieco inaczej w regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Tutaj średnie roczne wynagrodzenia osób bez certyfikatu były wyższe od wynagrodzeń pracowników z jednym lub dwoma certyfikatami. Jeszcze ciekawiej wygląda średnia światowa. W tym przypadku średnie roczne wynagrodzenia pracowników niecertyfikowanych były niższe jedynie od tych posiadających co najmniej 6 certyfikatów.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników IT z wybranymi certyfikatami (globalnie w USD)

nazwa certyfikatu

wynagrodzenie

architekt rozwiązań AWS

120 136

architekt GCP Cloud

118 756

CISSP

116 573

inżynier danych GCP

114 888

administrator AWS SysOps

114 800

 

Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, s. 21W skali światowej najwyższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy z certyfikatem architekta AWS (średnio 120 136 USD rocznie). Na kolejnych miejscach znaleźli się architekt GCP Cloud (średnio 118 756 USD rocznie) oraz CISSP (średnio 116 573 USD rocznie). W przypadku regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka) najlepiej płatnymi certyfikatami były architekt GCP Cloud (średnio 103 448 USD rocznie) oraz TOGAF 9.1 (średnio 99 402 USD rocznie). Na trzecim miejscu znalazł się natomiast inżynier danych GCP ze średnią roczną pensją 97 175 USD.

Średnie roczne wynagrodzenia pracowników IT z wybranymi certyfikatami (region EMEA* w USD)

nazwa certyfikatu

wynagrodzenie

Architekt GCP Cloud

103 448

TOGAF 9.1

99 402

Inżynier danych GCP

97 175

CISSP

95 340

PRINCE2

87 987

 

*EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka
Źródło: „2019 IT Skills and Salary Report”, s. 21Podsumowanie
Niezależnie od regionu, wynagrodzenia w branży IT stale rosną. Najwyżej opłacanymi stanowiskami i certyfikatami były te związane ze świadczeniem usług w chmurze (cloud computing). W związku z coraz bardziej wyrafinowanymi atakami hackerskimi równie popularne, a tym samym dochodowe stają się certyfikaty związane z cyber-bezpieczeństwem. Jednocześnie należy dodać, iż popularność certyfikatów IT w Ameryce Północnej zmalała. Obecnie posiada je 81%, co oznacza spadek o 4 p.p. względem badania z 2018 roku. Posiadanie certyfikatów nie przekłada się jedynie na wyższe wynagrodzenie i bogatsze CV. Umiejętności i wiedza zdobyte dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do certyfikacji są tym, czego najbardziej potrzebują teraz działy IT.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".