Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń w 2018 roku

09.01.2019 Karolina Jurczak
W 2018 roku mediana wynagrodzeń w Polsce, uwzględniająca także mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, wyniosła 4 500 PLN i jest wyższa o 343 PLN, czyli o 8,25% w porównaniu do roku poprzedniego. Zarobki 25% najniżej opłacanych pracowników nie przekroczyły 3 349 PLN, a 25% najwyżej zarabiających otrzymywało wynagrodzenia w kwocie 6 794 PLN i więcej.

Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku
(n= 101 860)


W 2018 roku 53% badanych pracowników odnotowało wzrost wynagrodzenia. 37% osób zadeklarowało, że ich wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie co w 2017 roku, a płace 6% ankietowanych były niższe.

Zmiana wynagrodzenia w 2018 roku
w porównaniu do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Rozkład wynagrodzeń
W 2018 roku wynagrodzenie największej liczby badanych osób (21,75%) mieściło się w przedziale od 3 001 PLN do 4 000 brutto. Wynagrodzenia 17,53% badanych mieściły się między 4 001 a 5 000 PLN brutto. Z badania wynika, że 2,36% badanej populacji zarabiało co najmniej 19 001 PLN brutto. Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2018 roku otrzymywało 2,32% respondentów.

Rozkład wynagrodzeń w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia osób z różnych grup demograficznych


Wyniki badania nadal pokazują istnienie luki płacowej, czyli różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn. W 2018 roku przedstawicielki płci pięknej zarabiały o 1000 PLN mniej. Oznacza to, że ich zarobki były o 20% niższe od wynagrodzeń mężczyzn, a luka płacowa utrzymała się na podobnym poziomie co w poprzedniej edycji badania.

Mediany wynagrodzeń
kobiet i mężczyzn w latach 2017 - 2018 (brutto w PLN)

 

próba

2017

mediana

2017

próba 2018

mediana 2018

wszyscy badani

128 998

4 157

101 860

4 500

mężczyźni

72 344

4 500

58 470

5 000

kobiety

56 654

3 636

43 390

4 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki osiągały osoby w wieku 36 do 40 lat. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 5 359 PLN brutto.

Mediany zarobków osób
w różnym wieku w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem


Jak pokazują dane, wykształcenie jest kluczowe dla zarobków. Im wyższy poziom wykształcenia tym mediana zarobków wyższa. Wynagrodzenia osób posiadających tytuł magistra były prawie dwukrotnie wyższe niż pensje pracowników z wykształceniem gimnazjalnym.

Zarobki osób
z różnym poziomem wykształcenia w 2018 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wyższe magisterskie inżynierskie

19 690

4 210

6 000

9 000

wyższe magisterskie

33 903

3500

4 927

7 440

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

17529

3 400

4 497

6 363

niepełne wyższe (absolutorium studiów mgr lub inż.)

3096

3 400

4 400

6 400

średnie lub pomaturalne (zdana matura)

20 089

2 875

3 630

4 800

zasadnicze zawodowe

3 315

2 700

3 349

4 210

gimnazjalne

388

2 600

3 040

3 906

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Studia studiom nierówne. Na wysokość wynagrodzeń wpływ ma także tryb studiów. Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci w trybie stacjonarnym zarabiają o 20% więcej.

Mediany wynagrodzeń osób,
które ukończyły różne rodzaje studiów w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście ukończona specjalność. Najwięcej zarabiały osoby, które skończyły informatykę (7 100 PLN), elektronikę i automatykę (7 041 PLN) oraz elektrykę i energetykę (5 900 PLN).
Dane pokazują również, że kontynuując naukę po studiach zwiększamy szanse na wyższe zarobki. Z poniższej tabeli wynika, że ukończenie studiów podyplomowych może podnieść płace prawie o 40%.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób
ze studiami podyplomowymi i bez w 2018 roku (brutto w PLN)

studia podyplomowe

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

tak

12 403

4 210

6 000

9 100

nie

89 457

3 250

4 337

6 363

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Doświadczenie, które rośnie wraz ze stażem pracy, jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracodawców cechą. Najwyższe płace osiągały osoby, których staż pracy mieścił się w przedziale od 11 do 15 lat i wynosiły one 5 200 PLN. Zarobki osób ze stażem powyżej 16 lat spadały.

Mediany wynagrodzeń osób
o różnym stażu pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Awansując na kolejne szczeble zatrudnienia można spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzenia. W 2018 roku wynagrodzenia dyrektorów były blisko 4 razy wyższe niż pracowników szeregowych. W przypadku zmiany stanowiska z kierownika na dyrektora wynagrodzenie mogło wzrosnąć o ponad 80%.

Wynagrodzenia pracowników
na różnych szczeblach organizacji w 2018 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

4 061

7 798

12 822

19 279

kierownik

15 552

4 927

7 000

10 000

team leader/koordynator

3 035

4 750

6 650

9 400

brygadzista/mistrz

1 229

3 700

4 500

5 645

specjalista

51 688

3 500

4 641

6 400

pracownik szeregowy

26 295

2 646

3 205

4 066

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości i różnej formy własności


Z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika zależność między płacą pracownika a wielkością firmy, w której jest zatrudniony. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o ponad 44% wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników.

Wynagrodzenie osób pracujących
w firmach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo (1-9)

9 136

2 635

3 493

4 700

małe przedsiębiorstwo (10-49)

18 667

3020

4 000

5 645

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

26 142

3 410

4 500

6 600

duże przedsiębiorstwo (250-999)

20 292

3600

5 000

7 373

wielkie przedsiębiorstwo (> 1000)

27 623

3 600

5 043

7 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy prywatne hojniej opłacają swoich pracowników niż firmy sektora publicznego.

Wynagrodzenia osób
pracujących w różnego typu firmach w 2018 roku (brutto w PLN)

typ firmy

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

prywatna

81 034

3 493

4 700

7 081

własność państwowa

11 581

3 062

4 066

5 800

własność jednostek samorządu terytorialnego

6 360

2 880

3 600

4 712

organizacja pozarządowa

2 885

3 220

4 238

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Bardziej opłaca się pracować w zagranicznych przedsiębiorstwach. Mediana zarobków w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 5 900 PLN. Mediana płac pracowników w polskich przedsiębiorstwach to 4 066 PLN. Warto dodać, że dysproporcje widać na każdym szczeblu struktury organizacyjnej, a im wyższe stanowisko, tym są one większe.

Mediany wynagrodzeń osób pracujących
w firmach polskich i zagranicznych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jak pokazują wyniki badania, istotny wpływ na wynagrodzenia pracowników miała branża, w której byli zatrudnieni. Zdecydowanie lepiej szukać pracy w branżach związanych z technologiami informatycznymi niż w turystyce i gastronomii.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w wybranych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)

branża

mediana

Internet, e-Commerce, aplikacje

6 000

technologia i telekomunikacja

6 000

farmacja i biotechnologia

5 500

usługi finansowe i organy regulacyjne

5 500

ubezpieczenia i reasekuracja

5 100

usługi dla biznesu

5 000

przemysł ciężki

4 927

…..

 

usługi dla ludności

3 500

turystyka i gastronomia

3 493

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia w różnych regionach


Aby zarabiać więcej, czasem konieczna może się okazać relokacja. Najwyższe wynagrodzenie osiągają zatrudnieni w województwie mazowieckim. Wpływ na to niewątpliwe mają stawki w Warszawie, gdzie ulokowane są centrale największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W stolicy pracuje zdecydowanie więcej specjalistów i kierowników niż w innych częściach kraju. I właśnie ta struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki. Wynagrodzenia w miastach wojewódzkich przewyższały medianę dla całego województwa.

Wynagrodzenia pracowników
w województwach i miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

województwo

mediana

miasto wojewódzkie

mediana

mazowieckie

5 610

Warszawa

6 100

dolnośląskie

4 927

Wrocław

5 400

małopolskie

4 523

Kraków

5 000

pomorskie

4 500

Gdańsk

5 000

wielkopolskie

4 500

Poznań

5 000

śląskie

4 300

Katowice

5 000

zachodnio-pomorskie

4 210

Szczecin

4 550

łódzkie

4 200

Łódź

4 500

lubuskie

4 050

Zielona Góra

4 250

opolskie

3 995

Opole

4 066

kujawsko-pomorskie

3 924

Bydgoszcz

4 250

podlaskie

3 780

Białystok

3 780

podkarpackie

3 700

Rzeszów

3 924

warmińsko-mazurskie

3 650

Olsztyn

3 800

świętokrzyskie

3 585

Kielce

3 700

lubelskie

3 500

Lublin

3 780

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Sprawiedliwość i zadowolenie z zarobków


Mimo wzrostu wynagrodzeń okazuje się, że nie byliśmy zadowoleni z ich wysokości. 64% respondentów było raczej lub zdecydowanie niezadowolonych ze swoich zarobków.

W naszym badaniu zapytaliśmy również o poczucie sprawiedliwości wynagrodzeń. W 2018 roku osoby pracujące w Polsce uważały, że ich wynagrodzenie było zdecydowanie niesprawiedliwe (23%) lub raczej niesprawiedliwe (41%).

Odsetek osób
uważających swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe w 2017 i 2018 roku

 

2017

2018

zdecydowanie tak

3%

4%

raczej tak

32%

32%

raczej nie

44%

41%

zdecydowanie nie

21%

23%

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 i 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Zapraszamy na naszą stronę (wynagrodzenia.pl), gdzie co tydzień będziemy publikować szczegółowe dane o wynagrodzeniach w różnych miastach, branżach czy na różnych stanowiskach.

Zapraszamy również do uczestnictwa w tegorocznej edycji badania.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".