Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista BHP 6580 PLN
Key Account Manager 11750 PLN
Statystyk 5260 PLN
Psycholog 5190 PLN
Inżynier jakości 5790 PLN
Analityk baz danych 10250 PLN
Celnik 7390 PLN
Dyrektor biblioteki 6430 PLN
Masażysta 4800 PLN
Opiekun klienta 5830 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego
Badania Wynagrodzeń w 2018 roku

09.01.2019 Karolina Jurczak
W 2018 roku mediana wynagrodzeń w Polsce, uwzględniająca także mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, wyniosła 4 500 PLN i jest wyższa o 343 PLN, czyli o 8,25% w porównaniu do roku poprzedniego. Zarobki 25% najniżej opłacanych pracowników nie przekroczyły 3 349 PLN, a 25% najwyżej zarabiających otrzymywało wynagrodzenia w kwocie 6 794 PLN i więcej.

Wynagrodzenia w Polsce w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku
(n= 101 860)


W 2018 roku 53% badanych pracowników odnotowało wzrost wynagrodzenia. 37% osób zadeklarowało, że ich wynagrodzenie pozostało na tym samym poziomie co w 2017 roku, a płace 6% ankietowanych były niższe.

Zmiana wynagrodzenia w 2018 roku
w porównaniu do roku poprzedniego

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Rozkład wynagrodzeń
W 2018 roku wynagrodzenie największej liczby badanych osób (21,75%) mieściło się w przedziale od 3 001 PLN do 4 000 brutto. Wynagrodzenia 17,53% badanych mieściły się między 4 001 a 5 000 PLN brutto. Z badania wynika, że 2,36% badanej populacji zarabiało co najmniej 19 001 PLN brutto. Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w 2018 roku otrzymywało 2,32% respondentów.

Rozkład wynagrodzeń w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia osób z różnych grup demograficznych


Wyniki badania nadal pokazują istnienie luki płacowej, czyli różnicy między zarobkami kobiet i mężczyzn. W 2018 roku przedstawicielki płci pięknej zarabiały o 1000 PLN mniej. Oznacza to, że ich zarobki były o 20% niższe od wynagrodzeń mężczyzn, a luka płacowa utrzymała się na podobnym poziomie co w poprzedniej edycji badania.

Mediany wynagrodzeń
kobiet i mężczyzn w latach 2017 - 2018 (brutto w PLN)

 

próba

2017

mediana

2017

próba 2018

mediana 2018

wszyscy badani

128 998

4 157

101 860

4 500

mężczyźni

72 344

4 500

58 470

5 000

kobiety

56 654

3 636

43 390

4 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Najwyższe zarobki osiągały osoby w wieku 36 do 40 lat. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 5 359 PLN brutto.

Mediany zarobków osób
w różnym wieku w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia osób z różnym wykształceniem


Jak pokazują dane, wykształcenie jest kluczowe dla zarobków. Im wyższy poziom wykształcenia tym mediana zarobków wyższa. Wynagrodzenia osób posiadających tytuł magistra były prawie dwukrotnie wyższe niż pensje pracowników z wykształceniem gimnazjalnym.

Zarobki osób
z różnym poziomem wykształcenia w 2018 roku (brutto w PLN)

wykształcenie

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wyższe magisterskie inżynierskie

19 690

4 210

6 000

9 000

wyższe magisterskie

33 903

3500

4 927

7 440

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

17529

3 400

4 497

6 363

niepełne wyższe (absolutorium studiów mgr lub inż.)

3096

3 400

4 400

6 400

średnie lub pomaturalne (zdana matura)

20 089

2 875

3 630

4 800

zasadnicze zawodowe

3 315

2 700

3 349

4 210

gimnazjalne

388

2 600

3 040

3 906

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Studia studiom nierówne. Na wysokość wynagrodzeń wpływ ma także tryb studiów. Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, absolwenci w trybie stacjonarnym zarabiają o 20% więcej.

Mediany wynagrodzeń osób,
które ukończyły różne rodzaje studiów w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Nie bez znaczenia pozostaje oczywiście ukończona specjalność. Najwięcej zarabiały osoby, które skończyły informatykę (7 100 PLN), elektronikę i automatykę (7 041 PLN) oraz elektrykę i energetykę (5 900 PLN).
Dane pokazują również, że kontynuując naukę po studiach zwiększamy szanse na wyższe zarobki. Z poniższej tabeli wynika, że ukończenie studiów podyplomowych może podnieść płace prawie o 40%.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób
ze studiami podyplomowymi i bez w 2018 roku (brutto w PLN)

studia podyplomowe

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

tak

12 403

4 210

6 000

9 100

nie

89 457

3 250

4 337

6 363

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Doświadczenie, które rośnie wraz ze stażem pracy, jest jedną z najbardziej pożądanych przez pracodawców cechą. Najwyższe płace osiągały osoby, których staż pracy mieścił się w przedziale od 11 do 15 lat i wynosiły one 5 200 PLN. Zarobki osób ze stażem powyżej 16 lat spadały.

Mediany wynagrodzeń osób
o różnym stażu pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Awansując na kolejne szczeble zatrudnienia można spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzenia. W 2018 roku wynagrodzenia dyrektorów były blisko 4 razy wyższe niż pracowników szeregowych. W przypadku zmiany stanowiska z kierownika na dyrektora wynagrodzenie mogło wzrosnąć o ponad 80%.

Wynagrodzenia pracowników
na różnych szczeblach organizacji w 2018 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

dyrektor

4 061

7 798

12 822

19 279

kierownik

15 552

4 927

7 000

10 000

team leader/koordynator

3 035

4 750

6 650

9 400

brygadzista/mistrz

1 229

3 700

4 500

5 645

specjalista

51 688

3 500

4 641

6 400

pracownik szeregowy

26 295

2 646

3 205

4 066

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości i różnej formy własności


Z wyników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika zależność między płacą pracownika a wielkością firmy, w której jest zatrudniony. Mediana płac w przedsiębiorstwach wielkich, czyli zatrudniających powyżej tysiąca osób, była o ponad 44% wyższa niż w mikroprzedsiębiorstwach, czyli firmach liczących do 9 pracowników.

Wynagrodzenie osób pracujących
w firmach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

mikroprzedsiębiorstwo (1-9)

9 136

2 635

3 493

4 700

małe przedsiębiorstwo (10-49)

18 667

3020

4 000

5 645

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

26 142

3 410

4 500

6 600

duże przedsiębiorstwo (250-999)

20 292

3600

5 000

7 373

wielkie przedsiębiorstwo (> 1000)

27 623

3 600

5 043

7 800

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń firmy prywatne hojniej opłacają swoich pracowników niż firmy sektora publicznego.

Wynagrodzenia osób
pracujących w różnego typu firmach w 2018 roku (brutto w PLN)

typ firmy

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

prywatna

81 034

3 493

4 700

7 081

własność państwowa

11 581

3 062

4 066

5 800

własność jednostek samorządu terytorialnego

6 360

2 880

3 600

4 712

organizacja pozarządowa

2 885

3 220

4 238

6 000

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Bardziej opłaca się pracować w zagranicznych przedsiębiorstwach. Mediana zarobków w firmach z przewagą kapitału zagranicznego wyniosła 5 900 PLN. Mediana płac pracowników w polskich przedsiębiorstwach to 4 066 PLN. Warto dodać, że dysproporcje widać na każdym szczeblu struktury organizacyjnej, a im wyższe stanowisko, tym są one większe.

Mediany wynagrodzeń osób pracujących
w firmach polskich i zagranicznych w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Jak pokazują wyniki badania, istotny wpływ na wynagrodzenia pracowników miała branża, w której byli zatrudnieni. Zdecydowanie lepiej szukać pracy w branżach związanych z technologiami informatycznymi niż w turystyce i gastronomii.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite
w wybranych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)

branża

mediana

Internet, e-Commerce, aplikacje

6 000

technologia i telekomunikacja

6 000

farmacja i biotechnologia

5 500

usługi finansowe i organy regulacyjne

5 500

ubezpieczenia i reasekuracja

5 100

usługi dla biznesu

5 000

przemysł ciężki

4 927

…..

 

usługi dla ludności

3 500

turystyka i gastronomia

3 493

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wynagrodzenia w różnych regionach


Aby zarabiać więcej, czasem konieczna może się okazać relokacja. Najwyższe wynagrodzenie osiągają zatrudnieni w województwie mazowieckim. Wpływ na to niewątpliwe mają stawki w Warszawie, gdzie ulokowane są centrale największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw. W stolicy pracuje zdecydowanie więcej specjalistów i kierowników niż w innych częściach kraju. I właśnie ta struktura zatrudnienia przekłada się na wyższe zarobki. Wynagrodzenia w miastach wojewódzkich przewyższały medianę dla całego województwa.

Wynagrodzenia pracowników
w województwach i miastach w 2018 roku (brutto w PLN)

województwo

mediana

miasto wojewódzkie

mediana

mazowieckie

5 610

Warszawa

6 100

dolnośląskie

4 927

Wrocław

5 400

małopolskie

4 523

Kraków

5 000

pomorskie

4 500

Gdańsk

5 000

wielkopolskie

4 500

Poznań

5 000

śląskie

4 300

Katowice

5 000

zachodnio-pomorskie

4 210

Szczecin

4 550

łódzkie

4 200

Łódź

4 500

lubuskie

4 050

Zielona Góra

4 250

opolskie

3 995

Opole

4 066

kujawsko-pomorskie

3 924

Bydgoszcz

4 250

podlaskie

3 780

Białystok

3 780

podkarpackie

3 700

Rzeszów

3 924

warmińsko-mazurskie

3 650

Olsztyn

3 800

świętokrzyskie

3 585

Kielce

3 700

lubelskie

3 500

Lublin

3 780

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Sprawiedliwość i zadowolenie z zarobków


Mimo wzrostu wynagrodzeń okazuje się, że nie byliśmy zadowoleni z ich wysokości. 64% respondentów było raczej lub zdecydowanie niezadowolonych ze swoich zarobków.

W naszym badaniu zapytaliśmy również o poczucie sprawiedliwości wynagrodzeń. W 2018 roku osoby pracujące w Polsce uważały, że ich wynagrodzenie było zdecydowanie niesprawiedliwe (23%) lub raczej niesprawiedliwe (41%).

Odsetek osób
uważających swoje wynagrodzenie za sprawiedliwe w 2017 i 2018 roku

 

2017

2018

zdecydowanie tak

3%

4%

raczej tak

32%

32%

raczej nie

44%

41%

zdecydowanie nie

21%

23%

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2017 i 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Zapraszamy na naszą stronę (wynagrodzenia.pl), gdzie co tydzień będziemy publikować szczegółowe dane o wynagrodzeniach w różnych miastach, branżach czy na różnych stanowiskach.

Zapraszamy również do uczestnictwa w tegorocznej edycji badania.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".