Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 5030 PLN
Analityk bankowy 6120 PLN
Kasjer bankowy 3320 PLN
Opiekun marki 8920 PLN
Fotoedytor 4570 PLN
Asystent naukowy 4000 PLN
Beauty Consultant 3580 PLN
Technik serwisu 5200 PLN
Programista plc 6500 PLN
Inżynier spawalnik 5960 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ochrona wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w egzekucji

03.09.2019 Aleksandra Tylek
Od 1 stycznia 2019 r. dzięki nowelizacji art. 833 kodeksu postępowania cywilnego sytuacja osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych została zrównana z zatrudnionymi na podstawie umów o pracę jeśli chodzi o ochronę wynagrodzenia podczas egzekucji komorniczej. W poprzednim stanie prawnym, objęcie ochroną przed egzekucją zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych budziło wątpliwości interpretacyjne i intencją projektodawcy było tym razem ich wyeliminowanie.
Obecny art. 833 k.p.c. przewiduje, że do osób zatrudnionych na tzw. „śmieciówkach” zastosowanie może znaleźć art. 87 i 871 kodeksu pracy jeśli spełnione zostaną łącznie trzy warunki:

  • otrzymywane wynagrodzenie jest świadczeniem powtarzającym się;

  • wynagrodzenie zapewnia dłużnikowi utrzymanie albo stanowi jedyne źródło dochodu;

  • dłużnik jest osobą fizyczną.


W praktyce, z nowego unormowania może skorzystać wiele osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia czy umów o świadczenie usług na dłuższy okres czasu, czy na czas nieokreślony, którzy wykonują swoje obowiązki i regularnie pobierają za nie wynagrodzenie, a wynagrodzenie to stanowi dla tych osób źródło utrzymania.

Rozciągnięcie zastosowania art. 833 k.p.c. na umowy cywilnoprawne, oznacza, że poczynając od stycznia tego roku ograniczenie wysokości potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia będzie miało miejsce w wysokości przewidzianej w art. 87 i 871 k.p. Potrącenia na poczet świadczeń alimentacyjnych nie będą mogły przekroczyć 3/5 wysokości wynagrodzenia, a na poczet innych egzekwowanych należności takich jak np. niezapłacone faktury, rachunki - 1/2 wynagrodzenia. Dodatkowo w razie egzekucji należności innych niż świadczenia alimentacyjne wolna od potrąceń pozostanie część wynagrodzenia w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obliczona zgodnie ze wzorem wskazanym w art. 871 k.p.
W związku w nowelizacją kontrowersje budzi przesłanka powtarzalności świadczeń. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy intencją ustawodawcy było objęcie zakresem zmian wszystkich umów cywilnoprawnych, tymczasem wprowadzając przesłankę powtarzalności świadczeń problematyczne może być zastosowanie przepisu do zatrudnionych na podstawie umów o dzieło. Praktycy wskazują na fakt, iż zazwyczaj umowy o dzieło dotyczą świadczeń jednorazowych, a wynagrodzenie nie ma charakteru powtarzalnego i jest wypłacane po wykonaniu dzieła lub zakończeniu któregoś z etapów jego realizacji. To, jaka będzie ostateczna wykładnia przepisu w kontekście przesłanki powtarzalności zależeć będzie teraz od orzecznictwa sądowego.

Aleksandra Tylek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".