Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Laborant chemiczny 3550 PLN
Planista produkcyjny 5300 PLN
Elektronik 5140 PLN
Mechanik maszyn 5680 PLN
Specjalista ds. IT 8020 PLN
Nauczyciel logopeda 4820 PLN
Inżynier sieci IT 11410 PLN
Krawcowa 3000 PLN
.NET Developer 8280 PLN
Hartownik 4050 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Luka płacowa na świecie

10.12.2018 Patrycja Małek
Luka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet jest obecnie powszechnym tematem dyskusji społecznych na świecie. Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć są znaczne w większości państw. Jednak dzięki coraz większej ilości podejmowanych działań politycznych i inicjatyw społecznych maleją z roku na rok.
Według danych OECD, wysokość luki płacowej wykazuje z roku na rok tendencję spadkową we wszystkich krajach. Obecnie w żadnym z państw badanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wartość wskaźnika zróżnicowania wynagrodzenia kobiet i mężczyzn nie przekracza 40%, tak jak miało to miejsce przed 2000 rokiem.
Zmniejszenie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn to jeden z głównych celów Unii Europejskiej. Pierwsze regulacje na temat równości wynagradzania obu płci pojawiły się w latach 50. XX wieku i są rozbudowywane kolejnymi zmianami. Zgodnie z art. 8 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) we wszystkich swoich działaniach Unia zmierza do zniesienia nierówności oraz wspierania równości mężczyzn i kobiet. Artykuł 157 TFUE stanowi, że państwa członkowskie powinny zapewniać stosowanie zasady równości wynagrodzeń za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.

Luka płacowa w Europie


Eurostat zbadał jak zjawisko zróżnicowania wynagrodzenia kobiet i mężczyzn kształtowało się w Europie w 2016 roku. Europejski Urząd Statystyczny do obliczania wskaźnika zróżnicowania wynagrodzenia ze względu na płeć (gender pay gap) pod uwagę wziął przeciętne stawki godzinowe brutto kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach, w których jest zatrudnionych więcej niż 9 osób. Dodatkowo, z badania zostali wykluczeni pracownicy zatrudnieni w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie, rybactwie oraz w administracji publicznej i obronie narodowej. Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzenia według płci, którym posługuje się Eurostat, to iloraz różnicy między przeciętną godzinową stawką wynagrodzenia brutto mężczyzn i kobiet przez przeciętną godzinową stawkę wynagrodzenia brutto mężczyzn.

x – wartość luki płacowej
m – przeciętna godzinowa stawka wynagrodzenia brutto mężczyzn
k - przeciętna godzinowa stawka wynagrodzenia kobiet

We wszystkich krajach badanych przez Eurostat kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni oraz istnieją znaczne dysproporcje w wielkości tej różnicy między krajami. Największa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn występuje w Estonii – wskaźnik gender pay gap w tym kraju wynosi 25,3%. Wysokie wartości indeks ten przyjmuje także w Czechach (21,8%) i Niemczech (21,5%). Polska należy do 5 krajów z najniższymi wartościami wskaźnika gender pay gap wśród wszystkich uwzględnianych przez Eurostat. Luka płacowa w naszym kraju w 2016 roku według Eurostatu wynosiła 7,2%. Niższa była tylko w Rumunii, Włoszech, Luksemburgu oraz Belgii.

Luka płacowa w wybranych krajach w 2016 roku (w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostat


Z danych opublikowanych przez Eurostat wynika, że wysokość luki płacowej różni się nie tylko ze względu na kraj, w którym to zjawisko ma miejsce, ale także przyjmuje różne wartości dla osób w różnym wieku. Po ich uwzględnieniu nie we wszystkich przypadkach kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. W Belgii i Francji wskaźnik gender pay gap przyjmuje ujemne wartości dla osób poniżej 25 roku życia i wynosi odpowiednio: -2,7 i -3,8%. Oznacza to, że kobiety w tym przedziale wiekowym w tych krajach zarabiają więcej niż mężczyźni. Warto zwrócić także uwagę na Wielką Brytanię, gdzie wysokość luki płacowej rośnie wraz z wiekiem. Różnica w wynagrodzeniach kobiet poniżej 25 roku życia jest ponad 5 razy mniejsza niż dla tej samej płci, ale w przedziale wiekowym 55-64 lata. W naszym kraju wskaźnik gender pay gap najwyższą wartość przyjmuje dla osób od 25 do 44 roku życia, natomiast najniższą dla osób w wieku 55-64.

Procentowa różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
w różnych grupach wiekowych w wybranych krajach w 2016 (w %)

nazwa kraju

poniżej 25 lat

25-34

35-44

45-54

55-64

Belgia

-2,7

0,6

5,3

7,1

15,4

Bułgaria

6,9

13,9

20

17,6

6,2

Hiszpania

10,3

7,7

10,4

16,7

22,7

Francja

-3,8

8,4

12,8

18,9

21,1

Włochy

16

5,1

5,7

6,4

5,7

Holandia

3,6

1

9,5

20,1

21,1

Polska

7,6

9

12

6,9

2,3

Finlandia

4,4

11,4

18

19,1

21,3

Szwecja

4,5

8,4

14,8

16,4

16,1

Wielka Brytania

4,5

12,7

22

27,7

26,9

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostat


Luka płacowa w Polsce


Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat wysokości wskaźnika zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 roku według rodzajów działalności społeczno-gospodarczej (PKD). Według danych opublikowanych przez GUS, nie we wszystkich rodzajach działalności kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni. W budownictwie wskaźnik gender pay gap (GPG) w 2016 roku wynosił -14,8%. Natomiast działalność, w której różnica w wynagrodzeniach według płci była w tym okresie najwyższa to finanse i ubezpieczenia. GPG w tej branży wynosiło 32%.

Wysokość luki płacowej w wybranych
rodzajach działalności społeczno-gospodarczej w 2016 roku (w %)

rodzaj klasyfikacji działalności

wysokość

luki płacowej

górnictwo i wydobywanie

16,1

przetwórstwo przemysłowe

20,7

budownictwo

-14,8

handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle

27,0

informacja i komunikacja

25,9

działalność finansowa i ubezpieczeniowa

30,4

ochrona zdrowia i pomoc społeczna

13,6

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

10,7

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS z 2016 rokuDane zawarte w tabeli 3. pokazują przeciętne wynagrodzenie całkowite kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 roku według „wielkich” grup zawodów oraz wysokość luki płacowej. Wielkie grupy zawodowe są wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieństwa kompetencji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu. Według danych GUS z 2016 roku najwyższe dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn są w grupie przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. Luka płacowa w tej wielkiej grupie zawodowej wynosi 26,4%. Kolejną wyróżnioną wielką grupą zawodową są specjaliści. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite kobiet w tej grupie w 2016 roku według GUS wynosiło 4 793 PLN brutto, natomiast mężczyzn 6 343 PLN brutto. Najmniejsza wartość luki płacowej występuje wśród pracowników biurowych. Różnica w przeciętnym wynagrodzeniu całkowitym kobiet wynosi 111 PLN brutto.

Przeciętne wynagrodzenia całkowitych kobiet i mężczyzn w Polsce w 2016 roku
według wielkich grup zawodów (brutto w PLN)

nazwa „wielkiej” grupy zawodów

kobieta

mężczyzna

wysokość

luki płacowej

przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

7 360

9 999

26,4%

specjaliści

4 793

6 343

24,4%

technicy i inny średni personel

3 901

5 027

22,4%

pracownicy biurowi

3 480

3 591

3,1%

pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

2 596

2 910

12,1%

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

2 873

2 987

3,82%

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

2 647

3 573

25,92%

operatorzy i monterzy

maszyn i urządzeń

3 519

3 664

3,96%

pracownicy wykonujący prace proste

2 416

2 893

16,49%

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych GUS z 2016 roku


Inicjatywy społeczne


Szwajcaria
W Szwajcarii w sierpniu bieżącego roku uruchomiono stronę internetową zeigdeinenlohn.ch, na której Szwajcarzy mogą publicznie poinformować wszystkich o swoich zarobkach. Portal od razu zyskał dużą popularność i już po kilku dniach zostało założonych 350 profili wraz z dokładnymi zarobkami i zdjęciem uczestnika. To inicjatywa, która ma zwiększyć transparentność wynagrodzeń w tym kraju, a także zmniejszyć zjawisko luki płacowej. Założyciele portalu zeigdeinenlohn.ch podkreślają, że temat wysokości wynagrodzeń w ich kraju jest nadal tematem tabu, a kobiety w Szwajcarii wciąż zarabiają prawie 20% mniej niż mężczyźni za tą samą pracę. Inicjatorami kampanii są związki zawodowe mające siedzibę w Zurychu i Schaffhausen. Projekt jest także wspierany przez wiele szwajcarskich organizacji zajmujących się równością płci. Ich zdaniem przejrzystość płac to bardzo prosty i najskuteczniejszy sposób na pozbycie się dyskryminacji płacowej. W projekcie zeigdeinenlohn.ch mogą uczestniczyć mieszkańcy Szwajcarii.

Niemcy
Innym przykładem inicjatywy podjętej w celu zmniejszenia luki płacowej jest niemiecki system Total E-Quality, prowadzony od 1996 roku. Inicjatywa ta ma na celu ustanowienie i zapewnienie równych szans dla kobiet i mężczyzn w biznesie. Głównym celem tego projektu jest rozwój kobiet na stanowiskach kierowniczych. Organizatorzy projektu Total E-Quality przyznają nagrody dla firm, instytucji i organów w Niemczech za wzorowe działania w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.


Jeśli chcesz się dowiedzieć jaka jest luka płacowa na Twoim stanowisku,
zapraszamy do Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.Patrycja Małek
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".