Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 6730 PLN
Inżynier procesu 8070 PLN
Kierownik personalny 11100 PLN
Asystent naukowy 4940 PLN
Technik obiektu 5700 PLN
Media Manager 6450 PLN
Sprzedawca 4490 PLN
Rzecznik patentowy 11720 PLN
Prawnik 5990 PLN
Dziekan 12800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Jak zbudować
system premiowy dla zespołu programistów?

05.11.2019 Grzegorz Poręba
Zbudowanie skutecznego systemu premiowego dla programistów nie jest zadaniem prostym. Deweloperzy to najczęściej pasjonaci niemający problemu ze znalezieniem motywacji do pracy. Ich wynagrodzenia na tle innych grup stanowisk z reguły są wysokie. Trudno też znaleźć mierniki, które obiektywnie odzwierciedlałyby efektywność ich pracy. Ponadto związek pomiędzy pracą działu IT a wynikiem finansowym firmy nie jest taki oczywisty jak w przypadku np. pracowników produkcji czy sprzedaży. Przytoczone powyżej kwestie nie oznaczają jednak, że dla systemu premiowania programistów w firmie nie ma miejsca. Skutecznym rozwiązaniem, które dodatkowo może wpłynąć na ich zaangażowanie w pracę jest premia projektowa.

Zespołowość vs indywidualizm


Większość autorów publikacji traktujących o wynagrodzeniach skłania się ku opinii, że premie indywidualne są lepsze niż zespołowe (S. Borkowska, 2012, F. Poels 1997). Premiowanie zespołowe, (do których zalicza się premię projektową) wiąże się z wieloma kwestiami do rozwiązania. Jedną z nich może być np. problem „pasażera na gapę”, czyli osoby, która czerpie korzyści z wysiłków kolegów. Innym problemem może być tzw. „polowanie”, czyli praktyka polegająca na szukaniu łatwych i szybkich okazji na dodatkowy zarobek, pomijając jednocześnie trudne i czasochłonne projekty (G. Spólnik, 2013).

W przypadku pracy programistów, ze względu na jej specyfikę, można jednak uzasadnić stosowanie rozwiązań zespołowych. Pracę nad kodem porównać można do pisania tekstu wierszem. Wyobraźmy sobie teraz, że nasz utwór ma kilku autorów. Aby stanowił on spójną całość a nie zlepek pojedynczych wersów konieczna jest współpraca na wyjątkowo wysokim poziomie. Podobnie w przypadku pracy programistów tworzących projekt. Zespołowość to jeden z nielicznych elementów ich pracy, który można poprawić systemem premiowym (T. Pawlak, 2017).

Premia projektowa – wariant prosty


Dla lepszego przybliżenia tematu w artykule najpierw zaprezentujemy uproszczony (i jednocześnie poglądowy) wariant premii projektowej. Następnie omówimy wariant rozbudowany, który można rozważyć tworząc system premiowy w swojej firmie.

Punktem wyjścia każdej premii projektowej jest wartość projektu, której ona dotyczy. Dzięki temu wiążemy wysokość wynagrodzenia zmiennego z generowanym przychodem a co za tym idzie celem biznesowym firmy. W poniższym przykładzie nasi programiści pracują nad projektem, którego wartość wynosi 200 000 PLN. 5% jego wartości (10 000 PLN) chcemy przeznaczyć na premię projektową.

Obliczenie wartości premii projektowej – wariant prosty

wartość projektu

200 000 PLN

stawka premii projektowej

5%

wartość premii projektowej

10 000 PLN

 

Opracowanie Sedlak & SedlakW naszym przykładzie, (którego szczegóły opisano poniżej) rozliczanie premii projektowej odbywa się na podstawie dwóch współczynników.
 • Poziomu stanowiska. Założeniem tego miernika jest to, że pracownicy bardziej doświadczeni mają większy wkład w pracę zespołu a co za tym idzie zasługują na wyższą premię. Aby uwzględnić doświadczenie pracownika, dla każdego poziomu przypisujemy wartość liczbową. W naszym przykładzie jest to kolejno: młodszy programista – 1; doświadczony – 2; starszy – 3; kierownik – 4. Następnie na podstawie sumy wszystkich wartości liczymy procentowy udział dla każdego pracownika (D. Shepelyavy, 2006). W naszym przykładzie współczynnik ten dla młodszego programisty wynosi 8% a dla kierownika 33%.

 • Liczby godzin spędzonych nad projektem. Zasadność założenia, według którego im dana osoba przepracowała więcej godzin w projekcie tym wyższą otrzyma premię nie powinno budzić wątpliwości. Drugim współczynnikiem jest, więc procentowy udział czasu danego pracownika w całości liczby godzin poświęconych na projekt.


Posiadając już obliczone oba współczynniki następnym krokiem jest ustalenie udziału w premii projektowej dla każdego pracownika. W naszym przykładzie posłużyliśmy się zwykłą średnią. W przypadku np. kierownika projektu wartości współczynników wyniosły odpowiednio 33 i 17%. Średnia z tych wartości wynosi 25%, która oznacza jego udział w premii projektowej. Oznacza to, że na jego konto wpłynie 2 512 PLN. Najmniej premii otrzyma młodszy programista, który przepracował 110 godzin nad projektem. Jego wynagrodzenie zmienne wyniesie 1 191 PLN.

Rozliczenie premii projektowej na poszczególnych członków zespołu – wariant prosty

kierownik projektu

programista frontend 1

programista frontend 2

programista backend 1

programista backend 2

SUMA

poziom stanowiska

kierownik

starszy

doświadczony

doświadczony

młodszy

-

wartość poziomu

4

3

2

2

1

12

współczynnik 1

33%

25%

17%

17%

8%

100%

liczba godzin

120

220

180

80

110

710

współczynnik 2

17%

31%

25%

11%

15%

100%

udział w premii

25%

28%

21%

14%

12%

100%

premia (PLN)

2 512

2 799

2 101

1 397

1 191

10 000

 

Opracowanie Sedlak & SedlakPremia projektowa – wariant rozbudowany


Powyższy wariant dobrze prezentuje mechanizm naliczania premii projektowej jednak może on budzić wątpliwości. Wariant powyżej pomija takie aspekty, jak jakość czy efektywność pracy programistów. Zastosujmy, więc trzy modyfikacje, które mogą pozytywnie wpłynąć na skuteczność premii projektowej.

Pierwsza zmiana polega na innym sposobie obliczania łącznej wartości premii. Programiści tak jak do tej pory mogą otrzymać 5% wartości projektu za jego realizację. Dodatkowo jednak, jeżeli projekt zostanie ukończony terminowo a klient będzie zadowolony z otrzymanego produktu stawka ta zwiększy się do 10%.

Obliczenie wartości premii projektowej – wariant rozbudowany

wartość projektu

200 000 PLN

podstawowa stawka premii

5%

podstawowa wartość premii

10 000 PLN

terminowość

2,5%

zadowolenie klienta

2,5%

łączna stawka premii

10%

łączna wartość premii

20 000 PLN

 

Opracowanie Sedlak & SedlakPrzy mechanizmie rozliczania łącznej wartości premii na poszczególnych członków zespołu zastosowano dwie kolejne modyfikacje:
 • dołożono trzeci współczynnik – ocenę pracy programisty przez resztę zespołu. Premia zespołowa ma przede wszystkim poprawiać współpracę pomiędzy osobami wchodzącymi w jego skład (Toivonen, E, 2019). Ocena kolegów powinna zachęcać do poprawy atmosfery, tworzenia pozytywnych relacji a przede wszystkim do jakościowej i efektywnej pracy. W naszym przykładzie ocena ta przyjmuje wartości od 1 do 5 (gdzie 5 to ocena najwyższa). Podobnie jak w przypadku poziomu stanowiska, wyniki ocen zostały zsumowane a następnie dla każdej osoby obliczono procentowy udział jego oceny w całości.

 • Obliczając udział w premii danego pracownika zastąpiono średnią arytmetyczną średnią ważoną. Każdemu współczynnikowi przypisano wagi, które wynoszą kolejno: 30, 50 i 20%. Następnie dla każdego pracownika na podstawie trzech współczynników obliczono średnią ważoną, która stanowi jego udział w premii projektowej. Na jego podstawie obliczono również wartości premii w dwóch wariantach 5 i 10% wartości projektu.


Rozliczenie premii projektowej na poszczególnych członków zespołu – wariant rozbudowany

kierownik projektu

programista frontend 1

programista frontend 2

programista backend 1

programista backend 2

SUMA

poziom stanowiska

kierownik

starszy

doświadczony

doświadczony

młodszy

-

wartość poziomu

4

3

2

2

1

12

współczynnik 1 (30%)

33%

25%

17%

17%

8%

100%

liczba godzin

120

220

180

80

110

710

współczynnik 2 (50%)

17%

31%

25%

11%

15%

100%

ocena zespołu (1 -5)

3

4

2

5

3

17

współczynnik 3 (20%)

18%

24%

12%

29%

18%

100%

udział w premii

22%

28%

20%

17%

14%

100%

premia (wariant 5%)

2 198

2 770

2 003

1 652

1 378

10 000

premia (wariant 10%)

4 396

5 540

4 006

3 303

2 755

20 000

 

Opracowanie Sedlak & SedlakWypłata premii


Mechanizm naliczania i rozliczania premii to jedno. Osobną kwestią jest częstotliwość wypłat z tytułu premii projektowej. Można oczywiście zadecydować, że premia wypłacana jest w całości po zakończeniu projektu. W przypadku długich projektów czas pomiędzy zaangażowaniem programisty a otrzymaniem premii wydłuża się. Ogranicza to skuteczność motywacyjną rozwiązania.

Lepszym rozwiązaniem jest wypłacanie części premii już w trakcie trwania projektu (Cleverism.com, 2016). Przykład taki zaprezentowano poniżej. Im większy projekt tym większa liczba wypłat. Tylko projekty, których wartość jest mniejsza niż 50 000 PLN rozliczane są w całości po jego zakończeniu. Wartość naszego przykładowego projektu to 200 000 PLN. Kwalifikuje go do 3 wypłat premii (w 1/3 i 2/3 realizacji projektu oraz po jego zakończeniu).

Ustalenie liczby i terminu wypłat premii projektowej

wartość projektu (w PLN)

liczba wypłat

termin wypłat (% realizacji projektu)

poniżej 50 000

1

100%

od 50 000 do 150 000

2

50%, 100%

od 150 000 do 300 000

3

33%, 67%, 100%

powyżej 300 000

4

25%, 50%, 75%, 100%

 

Opracowanie Sedlak & SedlakWypłaty premii natomiast będą wyglądały tak jak zaprezentowano na tabeli poniżej. Podstawowa wartość premii (5%) przysługująca każdemu pracownikowi została podzielona na trzy wypłaty. Dodatkowa wartość premii przysługująca za ukończenie projektu w terminie oraz zadowolenie musi być wypłacona dopiero po zakończeniu. W przypadku kierownika projektu w 1/3 i 2/3 realizacji projektu otrzyma on 733 PLN (2 198 PLN/3). Na zakończenie projektu otrzyma on 2 831 PLN (733 PLN + dodatkową premię za terminowość i zadowolenie klienta wynosząca 2 198 PLN).

Wypłaty premii projektowej dla poszczególnych pracowników

pracownik

procent realizacji projektu

łączna premia

33%

67%

100%

kierownik projektu

733

733

2 931

4 396

programista frontend 1

923

923

3 693

5 540

programista frontend 2

668

668

2 671

4 006

programista backend 1

551

551

2 202

3 303

programista backend 2

459

459

1 837

2755

SUMA

 

 

 

20 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak
Bibliografia
 1. Borkowska S., (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer business, Warszawa,

 2. Cleverism.com, (2016), How to Structure an Employee Bonus Plan, https://www.cleverism.com/structure-employee-bonus-plan/ [dostęp: 06.09.2019],

 3. Spólnik G., (2013), Jak wynagradzać pracowników sprzedaży, Sedlak & Sedlak, Kraków,

 4. Pawlak T., (2017), Krótki post o premiowaniu, http://tomekpawlak.pl/krotki-post-o-premiowaniu/ [dostęp: 06.09.2019],

 5. Poels F., (1997), Job evaluation and remuneration strategies, Kogan Page, Londyn

 6. Shepelyavy, D, (2006), Result-driven project bonus system, https://www.pmi.org/learning/library/result-driven-project-bonus-system-8070 [dostęp: 06.09.2019],

 7. Soczka A, (2018), Czy premie pieniężne motywują pracowników IT? https://mamstartup.pl/czy-premie-pieniezne-motywuja-pracownikow-it [dostęp: 06.09.2019],

 8. Toivonen E, (2019), 7 Effective Success Bonus For Project Managers, https://thinkingportfolio.com/7-effective-success-bonus-for-project-managers/ [dostęp: 06.09.2019].
Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".