Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Dodatek za nadgodziny a podstawa wymiaru zasiłku i wynagrodzenia chorobowego

10.09.2019 Gabriela Sykała
Dodatek za nadgodziny stanowi ponadstandardowe świadczenie względem wynagrodzenia, problematycznym może wydawać się zatem jego charakter – czy jest on składnikiem wynagrodzenia czy może innego rodzaju świadczeniem. Ma to znaczenie z perspektywy zaliczenia go do podstawy wymiaru wynagrodzenia czy zasiłku chorobowego.
Dodatek za nadgodziny

Zgodnie z art. 1511 Kodeksu pracy za pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych. Pracownik jest uprawniony do otrzymania dodatku w wysokości 100% lub 50% wynagrodzenia za pracę w zależności od tego kiedy doszło do pracy ponad ustalone normy. Postanowienia układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania czy umów o pracę mogą określać zasady wynagradzania pracowników za pracę w godzinach nadliczbowych w sposób korzystniejszy dla pracowników. Należy mieć jednak na uwadze, że regulaminowa "premia uznaniowa", która została wprowadzona w celu wynagradzania pracy w godzinach nadliczbowych, będzie miała charakter dodatku za nadgodziny w rozumieniu Kodeksu pracy, jeżeli warunki jej uzyskiwania odpowiadają warunkom zapłaty za godziny nadliczbowe (Wyrok SN z dnia 3 września 2013 r., I PK 33/13).

Podstawa wymiaru

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu pracownikowi, zgodnie z art. 36 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Art. 3 pkt 3 ww. ustawy z kolei stanowi, że „wynagrodzenie” to przychód pracownika po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne. Na „przychód” zaś w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych, składają się wszelkiego rodzaju wypłaty w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, czy różnego rodzaju dodatki. W podstawie wymiaru zasiłku nie należy uwzględniać składników wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi mimo jego niezdolności do pracy, jednakże dodatek za nadgodziny do takich nie należy.

Przepisy nie pozostawiają zatem wątpliwości, że do podstawy wymiaru zasiłku należy wliczyć dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych w kwotach faktycznie wypłaconych.

Autor: Gabriela Sykała
Aplikantka radcowska w Kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy w Krakowie, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ. W ramach praktyki kancelaryjnej zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
www.sobczyk.com.pl

Gabriela Sykała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".