Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Dochody Polaków - podsumowanie raportu GUS "Dochody i warunki życia ludności Polski"

26.02.2024 Jagoda Jurczak
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022)”, wydanego w grudniu 2023 roku. Raport ukazuje się co roku i podsumowuje sytuację z poprzedniego roku, w tym wypadku całego 2021. Publikacja zawiera wyniki Europejskiego Badania Warunków Życia. Badanie przeprowadził Główny Urząd Statystyczny oraz 16 urzędów statystycznych w okresie od 21 kwietnia do 30 czerwca 2022 roku.
W raporcie autorzy posługują się pojęciem rocznego ekwiwalentnego dochodu do dyspozycji na osobę. Dochód ten odnosi się do całego roku poprzedzającego badanie, czyli od stycznia do końca grudnia 2021 roku. Jest obliczany na podstawie sumy rocznych dochodów pieniężnych netto uzyskanych przez wszystkich członków danego gospodarstwa domowego, pomniejszony o podatki od nieruchomości, kwoty przekazywane innym gospodarstwom domowym oraz bilans rozliczeń z urzędem skarbowym. Następnie dochód jest dzielony przez sumę osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Pierwszy dorosły jest liczony jako 1, każdy kolejny dorosły oraz dzieci powyżej 14-tego roku życia jako 0,5, a dzieci poniżej tego wieku jako 0,3.

Dochody Polaków w ostatnich latach


Przeciętny roczny dochód Polaka w 2022 roku wyniósł 45 286 PLN. Pomiędzy rokiem 2008 a 2022 nasze dochody nominalne wzrosły o 142%, natomiast mediana o 163%. O 11 i 10% wzrosły dochody i mediana między 2021 a 2022. Realne dochody Polaków wzrosły o 5,9%.

Przeciętny roczny ekwiwalentny dochód do dyspozycji na osobę
oraz mediana dochodów w latach 2008, 2021 oraz 2022 w Polsce (w PLN)

Wykres

Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022Rozwarstwienie społeczne


Największy wzrost dochodów w latach 2008 a 2022 odnotowano wśród 20% osób o najniższych dochodach. Dochody 20% najbogatszych nie rosły tak szybko. W ostatnich dwóch latach wzrosty w grupie najbogatszych i najbiedniejszych były na zbliżonym poziomie. Nierówności dochodowe dobrze pokazuje współczynnik Giniego. Wysoka wartość wskaźnika świadczy o dużym zróżnicowaniu dochodów w społeczeństwie. Na przestrzeni 14 lat współczynnik Giniego stopniowo malał, łącznie zmniejszył się o 5,7 p. proc. Co potwierdza, że najbiedniejsi bogacą się trochę szybciej niż najbogatsi. W raporcie autorzy pokazują również regionalne zróżnicowanie tego wskaźnika. Najmniejsze zróżnicowanie dochodów odnotowano w województwie opolskim (21,5), a największe w województwie kujawsko-pomorskim i małopolskim (27,2) oraz w Warszawie (27,5). Tam różnice między najbogatszymi a najbiedniejszymi były największe.

Współczynnik Giniego w Polsce w latach 2009-2022 (w procentach)

Wykres

Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022Dochody w dużych miastach i w miasteczkach


Przeciętne dochody osób zamieszkałych w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców były znacznie wyższe od dochodów mieszkańców mniejszych miast i miejscowości. Różnica dochodów między mieszkańcami największych miast a mieszkańcami dużych miast (200-499 tys.) wyniosła ponad 10 tys. PLN, co stanowi trochę mniej niż 1/3 przeciętnych dochodów osób zamieszkujących duże miasta. Natomiast mieszkańcy najmniejszych miejscowości (do 20 tys. mieszkańców) osiągali dochody niższe o ponad 14 tys. PLN od mieszkańców największych miast. Ta wartość stanowi około połowy rocznych dochodów osób zamieszkujących najmniejsze miejscowości. Warto również zauważyć, że różnice dochodów pomiędzy miastami małymi posiadającymi od 20 tys. a dużymi (do 499 tys. mieszkańców) nie były duże, wynosiły maksymalnie 4 tys. PLN.

Przeciętny roczny dochód do dyspozycji na osobę w miastach różnej wielkości (w PLN)

Wykres

Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022Dochody w województwach w odniesieniu do średniej krajowej


Poniższy wykres prezentuje dochody Polaków w województwach w relacji do średniej ogólnopolskiej. Warszawa, ze względu na duże różnice została oddzielona od województwa mazowieckiego. W Warszawie dochody mieszkańców stanowiły aż 134% średniej krajowej. Po stolicy najwyższe dochody osiągnęli mieszkańcy województwa dolnośląskiego (111% średniej). Najniższe były natomiast w województwie warmińsko-mazurskim, 82% średniej. Rozstęp między danymi wyniósł aż 52 p. proc.

Dochody w województwach jako procent średniego dochodu ogólnopolskiego

Wykres

Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022Jak wypadamy na tle Europy


W Polsce rozwarstwienie dochodów w porównaniu do innych europejskich krajów nie jest duże. Spośród wybranych krajów zajmujemy czwartą pozycję pod względem równości dochodów. Do Słowacji, gdzie dochody ludności są najbardziej wyrównane, brakuje nam 5,1 p. proc. Zestawienie zamyka Bułgaria, do wyniku Polski brakuje jej 12,1 p. proc.

Wskaźnik Giniego w wybranych krajach Europy (w procentach)

Wykres

Dochody i warunki życia ludności Polski – raport z badania EU-SILC 2022Dane z raportu GUS pokazują, że Polacy stopniowo się bogacą. W latach 2008-2021 20% najbiedniejszych powiększało swoje dochody w szybszym tempie niż 20% najbogatszych Polaków. Natomiast w ostatnich dwóch latach te wartości się wyrównały. Dochody mieszkańców miast równiej wielkości znacząco się różniły. Od średniej znacząco odbiegały dochody mieszkańców Warszawy, które stanowiły aż 134% średniej ogólnopolskiej. Warto także zaznaczyć, że w Polsce rozwarstwienie dochodów nie jest duże w porównaniu z krajami z sąsiedztwa.


Bibliografia
GUS (2023) Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022), dostęp: Główny Urząd Statystyczny / Obszary tematyczne / Warunki życia / Dochody, wydatki i warunki życia ludności / Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2022) (03.01.2024).
Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".