Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Elektryk 6110 PLN
Product manager 9030 PLN
Grafik komputerowy 7010 PLN
Grafik kreatywny 7010 PLN
Profesor 10130 PLN
Nauczyciel geografii 5140 PLN
Prawnik 9350 PLN
Specjalista ds. sem 4660 PLN
Commodity manager 15190 PLN
Urzędnik podatkowy 6300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Zróżnicowanie płac - różnice w strukturze i rozpiętości płac pracowników na zbliżonych do siebie stanowiskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy zajmowane stanowisko wpływa na pozycję kobiet na rynku pracy?

04.08.2020 Agata Gomółka
Poziom wynagrodzeń jest uzależniony od wielu czynników. W badaniach naukowych można znaleźć wskazania, że wynagrodzenie zależne jest od indywidualnych cech pracownika (jego doświadczenia, poziomu wykształcenia, płci, znajomości języków obcych, posiadanych kwalifikacji itp.) oraz od czynników od niego niezależnych, takich jak forma własności przedsiębiorstwa, wielkość przedsiębiorstwa, branża czy zajmowane stanowisko. Badania koncentrujące się na polskim rynku pracy z kolei wskazują, że dwa ostatnie z wymienionych czynników, tj. stanowisko i branża, w jakiej pracownik jest zatrudniony, w największej mierze przyczyniają się do kształtowania poziomu wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Dlatego też, żeby móc odpowiedzieć na zadane pytanie w kontekście Polski, trzeba prześledzić sytuację na rynku pracy.
W poniższej tabeli znajduje się zestawienie przedstawiające tzw. duże grupy zawodów ujednoliconych zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności (KZiS) wprowadzoną na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145). Duże grupy zawodów są drugim poziomem (z pięciu wyróżnionych) w hierarchicznie usystematyzowanym zbiorze zawodów i specjalności na polskim rynku pracy.

Duże grupy zawodów zgodnie z KZiS w Polsce w 2018 roku

 

Grupy KZiS

Liczba osób w grupie

% Kobiet w grupie

Średnie wyn. kobiet

Średnie wyn. mężczyzn

Kierowcy i operatorzy pojazdów

2782

8,27

3 348,05

3 965,95

Technicy informatycy

1421

13,02

5 616,09

4 965,52

Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych

1015

13,50

3 498,84

4 605,17

Specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych

9707

13,69

6 315,19

8 100,20

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni

1945

14,24

3 792,86

5 320,96

Pracownicy ds. finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej

1709

17,26

3 144,76

3 395,76

Kierownicy ds. produkcji i usług

5041

18,57

6 335,35

8 046,79

Robotnicy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie

561

23,71

3 318,73

3 843,26

Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

7638

26,58

4 782,18

6 397,09

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni

3932

26,93

12 947,76

16 521,23

Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych

4316

27,83

3 743,11

5 005,16

Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych

1292

44,04

6 305,60

8 910,68

Kierownicy ds. zarządzania i handlu

8684

46,27

7 564,61

9 761,69

Pracownicy usług osobistych

735

52,11

2 982,74

3 338,53

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania

19149

54,49

5 046,51

6 177,95

Sprzedawcy i pokrewni

3090

56,70

3 354,06

4 140,91

Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

547

57,77

3 617,29

5 157,39

Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury

2942

58,46

5 138,99

6 714,79

Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

719

61,20

3 430,01

4 880,94

Specjaliści nauczania i wychowania

1551

65,44

4 064,11

6 264,37

Specjaliści ds. zdrowia

2324

66,70

4 349,02

6 254,85

Pracownicy obsługi klienta

1683

71,36

3 250,35

3 896,63

Średni personel ds. zdrowia

1093

72,00

3 207,89

3 965,36

Średni personel ds. biznesu i administracji

11454

72,04

3 957,70

4 977,83

Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni

812

79,31

3 070,86

3 311,77

Pomoce domowe i sprzątaczki

129

81,40

2 556,25

3 137,20

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń za rok 2018r. przeprowadzonego przez Sedlak & SedlakAnalizując strukturę wynagrodzeń w polskiej gospodarce na podstawie zaprezentowanego zestawienia można zauważyć kilka interesujących zależności. Przede wszystkim, kobiety dominują w zawodach, które kulturowo i zwyczajowo powiązane są z usługami, np. w grupie zawodów pomoce domowe i sprzątaczki kobiety stanowiły w 2018 roku ponad 80% wszystkich pracowników (podobnie w grupie sekretarek, operatorów urządzeń biurowych i pokrewnych), jak również z opieką nad innymi, np. w grupie skupiającej średni personel ds. zdrowia kobiety stanowiły 72% wszystkich zatrudnionych (analogicznie w grupach specjaliści ds. zdrowia czy specjaliści nauczania i wychowania).

Znaczna reprezentacja kobiet w danej grupie zawodów nie oznacza jednak dla nich większych korzyści materialnych wynikających z otrzymywanego wynagrodzenia. W przypadku znacznie sfeminizowanych grup zawodów (gdzie udział kobiet do udziału ogółu pracowników jest wysoki) można zaobserwować nawet odwrotną tendencję. W grupie sprzątaczek i pomocy domowych poziom wynagrodzeń był najniższy a ich procentowy udział najwyższy, w pozostałych poziom był niski ich znacznej reprezentacji w grupie.

Warto przyjrzeć się również wynagrodzeniu kobiet w stosunku do wynagrodzenia mężczyzn, zarówno wewnątrz danej grupy zawodowej, jak również ogółem. Kobiety tylko w jednej grupie zawodów charakteryzowały się wyższym poziomem wynagrodzeń niż mężczyźni, tj. technicy informatycy (ok. 113% średniego wynagrodzenia mężczyzn). W pozostałych grupach zawodów wynagrodzenie kobiet stanowiło średnio 80% wynagrodzenia mężczyzn. Porównując, różnice w poziomie wynagrodzenia w ramach grupy zawodowej lub między grupami, można zauważyć, że różnice w grupie zawodowej są znacząco większe niż między grupami zawodowymi.

Analizując strukturę wynagrodzeń na podstawie zaprezentowanej tabeli, można zauważyć wyraźne rozwarstwienie między grupami z przewagą kobiet i poziomem ich wynagrodzeń. W grupie pomocy domowych i sprzątaczek (największy udział kobiet w grupie) poziom wynagrodzenia kobiet jest najniższy (2556,25 zł, dla porównania płaca minimalna w Polsce w 2018 wynosiła 2100,00 zł). W grupach sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni oraz grupach zrzeszających pracowników służby zdrowia czy nauczania i wychowania sytuacja była podobna.

Dlatego też, wracając do zadanego na początku pytania, odpowiedź brzmiałaby, zgodnie z oczekiwaniami wielu ekonomistów, to zależy. Odpowiedź byłaby twierdząca, jeżeli analizie poddano by wyłącznie poziom wynagrodzenia kobiet w zależności od zajmowanego stanowiska. W tym przypadku stanowisko determinuje wysokość wynagrodzeń kobiet (na ogół stanowiska wymagające niższych kwalifikacji są gorzej opłacane). Natomiast, biorąc pod uwagę sytuację kobiet w porównaniu do sytuacji mężczyzn, odpowiedź byłaby przecząca. Kobiety, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ciągle otrzymują niższe wynagrodzenie. Nie ma tutaj znaczenia czy w danej grupie zawodów kobiety stanowią mniejszość czy większość, ich sytuacja nie ulega poprawie i ciągle są mniej korzystnie nagradzane za świadczoną przez siebie pracę.


Bibliografia
Boll Ch and Rossen A and Wolf A (2017) The EU Gender Earnings Gap: Job Segregation and Working Time as Driving Factors. Journal of Economics and Statistics. 237 (5): 407-452.
Eurostat (2018) Gender pay gap in unadjusted form. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/web/labour-market/earnings/database (accessed 15 November 2018).
Goraus K and Tyrowicz J (2014) Gender wage gap in Poland – can it be explained by differences in observable characteristics? Ekonomia. Rynek. Gospodarka. Społeczeństwo 36: 125-148.
Goraus K. and Tyrowicz J and Van Der Velde L (2017) Which Gender Gap Estimates to Trust? A Comparative Analysis. Review of Income and Wealth 63 (1): 118-144.
„Klasyfikacja zawodów i specjalności” (KZiS), wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r., poz. 1145), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. poz. 1876).
Kompa K and Witkowska D (2018) Factors affecting men’s and women’s earnings in Poland. Economic Research – Ekonomska Istraživanja 30 (1): 252-269.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. 2017 poz. 1747).
Zachorowska-Mazurkiewicz A (2016) Praca kobiet w teorii ekonomii – perspektywa ekonomii głównego nurtu i ekonomii feministycznej. Kraków: WUJ.
Agata Gomółka
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".