Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Ile wynosi Pana/i miesięczne wynagrodzenie brutto?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Technolog produkcji 4200 PLN
Konstruktor mechanik 4788 PLN
Account manager 6081 PLN
Web developer 4552 PLN
Pedagog szkolny 3297 PLN
Dyspozytor 4025 PLN
Konfekcjoner 2385 PLN
Lekarz pediatra 5715 PLN
Florystka 2198 PLN
Wtryskarkowy 2800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - grudzień 2018

sektor przedsiębiorstw - 5 274 PLN
6.2% (m/m)    6.1% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - II kw. (r/r) 105.1%

inflacja - grudzień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy pracownikowi „na zleceniu”
należy się wynagrodzenie za nadgodziny?

21.08.2018 Piotr Strumiński
Zdarza się, że pracodawcy próbują ominąć przepisy dotyczące wypłaty dodatku do wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych poprzez zawarcie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej, np. umowy o świadczenie usług. Umowa taka realizowana jest po normalnych godzinach pracy i formalnie na jej podstawie nie powstaje prawo do żądania wypłaty dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, bowiem pracownik nie realizuje w tym czasie zadań z tytułu stosunku pracy. Jednak uznanie, że realizowane „na zleceniu” zadania są tożsame do zadań realizowanych w ramach stosunku pracy może prowadzić do uznania, że pracodawca obchodzi przepisy.
Praca w godzinach nadliczbowych
Zgodnie z Kodeksem pracy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje – w zależności od sytuacji – dodatek w wysokości 50 lub 100 % wynagrodzenia.
Dodatek za nadgodziny należy się jednak jedynie w sytuacji, gdy pracownik wykonuje obowiązki w ramach stosunku pracy.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracodawcą
Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownik zawarł ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną. W ramach takiej umowy pracownik powinien jednak świadczyć na rzecz pracodawcy inną pracę niż w ramach stosunku pracy, a w dodatku nie powinien świadczyć tej pracy w warunkach wskazujących na zatrudnienie pracownicze (np. podporządkowanie pracownicze).

Wykonywanie tych samych zadań dla pracodawcy

W sytuacji gdy pracownik zatrudniony dodatkowo na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie świadczył w ramach tej właśnie umowy pracę tego samego rodzaju, obejmującą te same obowiązki, co w ramach stosunku pracy, dojdzie do obejścia przepisów prawa pracy. Pracownik pracujący w taki sposób powinien być uznany za pracownika także co do godzin formalnie przepracowanych w charakterze zleceniobiorcy, co może prowadzić do konieczności wypłaty dodatku za godziny nadliczbowe.
W zakresie udowodnienia, czy czynności świadczone w ramach stosunku cywilnoprawnego były tożsame z czynnościami w ramach stosunku pracy pomocne może być ustalenie, czy do wykonania pracy były używane podobne środki i narzędzia oraz czy przełożeni sprawowali nad tą pracą taki sam nadzór.
W sytuacji uznania tej pracy za tożsamą nie ma znaczenia, czy pracownik wyraził zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania oraz czy był świadomy, kiedy świadczy pracę w ramach stosunku pracy a kiedy w ramach stosunku cywilnoprawnego.

Podsumowując, w przedstawiony sposób nie można próbować optymalizować kosztów zatrudnienia, bowiem jest to obejście przepisów prawa. Takie obejście prawa może wiązać się z koniecznością zapłaty dodatku do wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych. Dodatkowo, w ten sposób może dojść do obejścia przepisów dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Piotr Strumiński

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl