Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy pracownikowi „na zleceniu”
należy się wynagrodzenie za nadgodziny?

21.08.2018 Piotr Strumiński
Zdarza się, że pracodawcy próbują ominąć przepisy dotyczące wypłaty dodatku do wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych poprzez zawarcie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej, np. umowy o świadczenie usług. Umowa taka realizowana jest po normalnych godzinach pracy i formalnie na jej podstawie nie powstaje prawo do żądania wypłaty dodatku do wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, bowiem pracownik nie realizuje w tym czasie zadań z tytułu stosunku pracy. Jednak uznanie, że realizowane „na zleceniu” zadania są tożsame do zadań realizowanych w ramach stosunku pracy może prowadzić do uznania, że pracodawca obchodzi przepisy.
Praca w godzinach nadliczbowych
Zgodnie z Kodeksem pracy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje – w zależności od sytuacji – dodatek w wysokości 50 lub 100 % wynagrodzenia.
Dodatek za nadgodziny należy się jednak jedynie w sytuacji, gdy pracownik wykonuje obowiązki w ramach stosunku pracy.

Zawarcie umowy cywilnoprawnej z pracodawcą
Nic nie stoi na przeszkodzie, by pracownik zawarł ze swoim pracodawcą umowę cywilnoprawną. W ramach takiej umowy pracownik powinien jednak świadczyć na rzecz pracodawcy inną pracę niż w ramach stosunku pracy, a w dodatku nie powinien świadczyć tej pracy w warunkach wskazujących na zatrudnienie pracownicze (np. podporządkowanie pracownicze).

Wykonywanie tych samych zadań dla pracodawcy

W sytuacji gdy pracownik zatrudniony dodatkowo na podstawie umowy cywilnoprawnej będzie świadczył w ramach tej właśnie umowy pracę tego samego rodzaju, obejmującą te same obowiązki, co w ramach stosunku pracy, dojdzie do obejścia przepisów prawa pracy. Pracownik pracujący w taki sposób powinien być uznany za pracownika także co do godzin formalnie przepracowanych w charakterze zleceniobiorcy, co może prowadzić do konieczności wypłaty dodatku za godziny nadliczbowe.
W zakresie udowodnienia, czy czynności świadczone w ramach stosunku cywilnoprawnego były tożsame z czynnościami w ramach stosunku pracy pomocne może być ustalenie, czy do wykonania pracy były używane podobne środki i narzędzia oraz czy przełożeni sprawowali nad tą pracą taki sam nadzór.
W sytuacji uznania tej pracy za tożsamą nie ma znaczenia, czy pracownik wyraził zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania oraz czy był świadomy, kiedy świadczy pracę w ramach stosunku pracy a kiedy w ramach stosunku cywilnoprawnego.

Podsumowując, w przedstawiony sposób nie można próbować optymalizować kosztów zatrudnienia, bowiem jest to obejście przepisów prawa. Takie obejście prawa może wiązać się z koniecznością zapłaty dodatku do wynagrodzenia z tytułu godzin nadliczbowych. Dodatkowo, w ten sposób może dojść do obejścia przepisów dotyczących odpoczynku dobowego i tygodniowego.
Piotr Strumiński
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".