Słownik

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ma za zadanie zaspokajać roszczenia pracowników po ogłoszeniu upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, podstawą opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru. Składki na FGŚP opłacają pracodawcy, z własnych środków za wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
W razie niewypłacalności pracodawcy, z Funduszu wypłacane są niezaspokojone roszczenia pracownicze z tytułu:
1) wynagrodzeń za pracę, za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas zwolnienia od pracy, za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za czas urlopu wypoczynkowego,
2) świadczenia wyrównawczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
3) zasiłku chorobowego finansowanego ze środków na wynagrodzenia,
4) odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn
pracodawcy,
5) składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców.
Zobacz więcej haseł