Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 6370 PLN
Mechanik samochodowy 3990 PLN
Pracownik kawiarni 2900 PLN
Formierz 4000 PLN
.NET Developer 5620 PLN
Projektant mody 5770 PLN
Operator CNC 4530 PLN
Agile coach 10700 PLN
Metalurg 4750 PLN
Pomoc dentystyczna 3210 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Broadbanding - struktura wynagrodzeń z szerokimi przedziałami płac.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Słownik

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Ma za zadanie zaspokajać roszczenia pracowników po ogłoszeniu upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Zgodnie z ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, podstawą opłacania składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia rocznej podstawy wymiaru. Składki na FGŚP opłacają pracodawcy, z własnych środków za wszystkich zatrudnionych, którzy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń społecznych.
W razie niewypłacalności pracodawcy, z Funduszu wypłacane są niezaspokojone roszczenia pracownicze z tytułu:
1) wynagrodzeń za pracę, za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas zwolnienia od pracy, za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za czas urlopu wypoczynkowego,
2) świadczenia wyrównawczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
3) zasiłku chorobowego finansowanego ze środków na wynagrodzenia,
4) odprawy pieniężnej przysługującej w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn
pracodawcy,
5) składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawców.
Zobacz więcej haseł