Stefa premium Krakowskie Forum Wynagrodzeń Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2018

Co Pana/i zdaniem w największym stopniu wpływa na wysokość wynagrodzenia Polaków?

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Lider laboratorium 6111 PLN
Event manager 4236 PLN
Sekretarz szkoły 2845 PLN
Fizjoterapeuta 2648 PLN
Dekorator sklepów 2806 PLN
Blacharz 3343 PLN
Kierownik oddziału 5918 PLN
Rozbieracz 3134 PLN
Animator kultury 2390 PLN
Fund Accountant 5300 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

wynagrodzenia - styczeń 2019

sektor przedsiębiorstw - 4 931 PLN
- 6.5% (m/m)    7% (r/r)

płaca minimalna - 2019 2 250 PLN

PKB - IV kw. (r/r) 104.9%

inflacja - styczeń 2019 (r/r) 0.9%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zgoda na dokonanie potrącenia z wynagrodzenia

19.11.2018 Radosław Kowalski
Kodeks pracy w rozdziale dotyczącym ochrony wynagrodzenia za pracę przewiduje możliwość dokonywania potrąceń z wypłacanego pracownikowi wynagrodzenia. Potrąceniu podlegają należności wskazane w ustawie, ale pracownik może również wyrazić zgodę na potrącenie kwot z tytułu należności niewymienionych w Kodeksie. Jakie warunki powinna spełniać taka zgoda?
Ograniczona dopuszczalność potrącenia

Art. 87 KP wskazuje, że potrąceniu podlegają kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych, zaliczki udzielone pracownikowi, kary pieniężne z tytułu odpowiedzialności porządkowej oraz kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Pracownik może wyrazić zgodę na dokonywanie potrąceń również z innych należności. Zgoda taka musi być wyrażona w formie pisemnej.

Dopuszczalność potrącenia na podstawie zgody ma jednak granice. W przypadku potrąceń dokonywanych na rzecz pracodawcy wolna od potrąceń musi pozostać kwota minimalnego wynagrodzenia netto, natomiast w przypadku potrąceń na rzecz podmiotu innego niż pracodawca wolne od potrącenia pozostaje 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia netto.

Warunki dotyczące zgody

Jak zostało wyżej wskazane, zgoda musi zostać wyrażona na piśmie (art. 91 §1 KP). Sąd Najwyższy wyraził także pogląd, wedle którego zgoda może mieć charakter następczy – może zostać wyrażona już po wypłacie wynagrodzenia, jeżeli pracownik uznaje dług (wyr. z dnia 03.08.2012 r., sygn. I BP 2/12). Czy to oznacza, iż może mieć także charakter uprzedni, bez równoczesnego wskazania kwoty potrącenia?

Kwestia ta została rozstrzygnięta w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 maja 2004 roku, sygn. I PK 529/03. W przedmiotowej sprawie pracownik będący kierownikiem magazynu przyjął na siebie odpowiedzialność za powierzone mu mienie pracodawcy, zobowiązując się do zapłaty równowartości poniesionej szkody w wypadku powstania ewentualnych niedoborów czy też wystąpienia innej szkody. Gdy podczas nieobecności pracownika w pracy z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim stwierdzono niedobór w magazynie, kwota, której brakowało była potrącana z wynagrodzenia przysługującego pracownikowi na przestrzeni kilku miesięcy. Pracownik domagał się przed sądem zwrotu całej potrąconej kwoty.

Sąd Najwyższy podkreślił, iż niedopuszczalne i nieskuteczne jest potrącenie należności, podczas gdy zgoda pracownika nie obejmuje ani zasadności potrącenia ani wysokości potrąconej kwoty. Wobec powyższego pracodawca nie mógł zobowiązać pracownika do wyrażenia zgody na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia kwot niedoborów, mogących powstać w przyszłości niezależnie od tego z czyjej winy powstał niedobór oraz w jakiej wysokości.

Zgoda „blankietowa” niedopuszczalna

Przepisy KP dotyczące potrąceń znajdują się w rozdziale dotyczącym ochrony wynagrodzenia. Istotne znaczenie ma ich gwarancyjny charakter, służą temu, aby pracownik nie pozostał bez środków do życia. Gdyby tak nie było, przepisy te byłyby zbędne, ponieważ każdorazowo wystarczyłoby zobowiązać pracownika do wypełnienia stosownego blankietu. Właśnie dlatego prawodawca określił granice potrącenia w akcie o randzie ustawowej, wynagrodzenie jest jednym z istotnych elementów stosunku pracy, a prawo do godziwego wynagrodzenia jedną z podstawowych zasad systemu prawa pracy.
Radosław Kowalski

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: [email protected]
xiv krakowskie forum wynagrodzeń

Największa w Polsce konferencja o wynagrodzeniach zobacz więcej