Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce w 2015

15.04.2016 Łukasz Jaszcz
Najwyższą medianę wynagrodzeń wśród absolwentów studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku mieli studenci Uniwersytetu Warszawskiego (5 500 PLN). Nie mniej niż 4 000 PLN zarabiali przeciętnie magistrowie po: Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, UKSW, Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Szczecińskim. Najmniejsze przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku otrzymywali absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego – 2 800 PLN.

Informacje o badaniu:


W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:


interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli publiczne uczelnie akademickie na siedem kategorii. Podział ten ułatwia zestawienie ze sobą wyników uczelni o podobnych profilach. Wyróżnia się tu:
  • uniwersytety,[PRZYPIS]W dalszej części artykułu wszelkie wzmianki na temat „uniwersytetów” będą odnosić się wyłącznie do uczelni będących pod nadzorem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wyszczególnionych przez MNiSW w tej kategorii, wg wykazu http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html [dostęp 4.03.2016][/PRZYPIS]
  • uczelnie techniczne,
  • uczelnie ekonomiczne,
  • uczelnie pedagogiczne,
  • uczelnie rolnicze/przyrodnicze,
  • uczelnie wychowania fizycznego,
  • uczelnie teologiczne.


W kategorii uniwersytetów znajduje się 18 państwowych uczelni wyższych. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2015 roku wzięło udział 23 002 absolwentów studiów magisterskich tych uczelni. Całkowite przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich było nie mniejsze niż 4 120 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów
studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku (brutto w PLN, n=23 002)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZestawienie wynagrodzeń


Podczas analizy i interpretacji wyników poniższego zestawienia należy zwrócić uwagę, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, a ukończona uczelnia wyższa jest tylko jednym z nich. Na pensję duży wpływ mają m.in.: miejsce pracy, typ firmy, szczebel zarządzania czy branża. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do uniwersytetów, gdzie liczba badanych absolwentów wyniosła mniej niż 500.

Najwyższą medianę wynagrodzeń wśród absolwentów studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku mieli studenci Uniwersytetu Warszawskiego (5 500 PLN). Nie mniej niż 4 000 PLN zarabiali przeciętnie magistrowie po: Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, UKSW, Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Szczecińskim. Najmniejsze przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku otrzymywali absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego – 2 800 PLN.

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku (brutto w PLN)

 

 

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Uniwersytet Warszawski

3 215

3 700

5 500

8 800

2

Uniwersytet Gdański

1 562

3 200

4 500

7 000

3

Uniwersytet Łódzki

2 131

3 000

4 245

6 500

4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 864

3 000

4 215

6 500

5

Uniwersytet Wrocławski

1 905

3 000

4 200

6 100

Uniwersytet Jagielloński

2 411

3 000

4 200

6 500

7

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie*

412

3 000

4 100

6 000

8

Uniwersytet Zielonogórski

769

2 900

4 060

6 100

9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 361

2 800

4 000

6 400

Uniwersytet Szczeciński

1 043

2 800

4 000

6 090

11

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 460

2 700

3 800

6 000

12

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy*

279

2 700

3 780

5 000

13

Uniwersytet Śląski

1 639

2 770

3 700

5 500

14

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

919

2 500

3 600

6 000

15

Uniwersytet Opolski

625

2 500

3 400

5 000

16

Uniwersytet w Białymstoku

529

2 500

3 220

5 000

17

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach*

384

2 300

3 000

4 500

18

Uniwersytet Rzeszowski*

494

2 200

2 800

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*próba poniżej 500Zarobki w przykładowych branżach


Przeciętne wynagrodzenie absolwentów państwowych uniwersytetów w branży IT wynosiło 6 000 PLN, a więc było ponad 45% wyższe niż ogólna mediana wynagrodzeń dla magistrów po tych uczelniach. Przynajmniej 5 000 PLN przeciętnie otrzymywali pracujący m.in. w: bankowości, przemyśle lekkim, energetyce i przemyśle. Z kolei mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w nauce i szkolnictwie, usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce nie przekroczyła 3 500 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

branża

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

IT

1 708

4 100

6 000

9 000

bankowość

1 641

3 600

5 500

8 700

przemysł lekki

1 833

3 500

5 100

8 000

energetyka i ciepłownictwo

543

3 626

5 044

8 100

przemysł ciężki

747

3 600

5 000

7 520

handel

2 143

3 072

4 500

7 100

transport i logistyka

747

3 100

4 393

6 500

usługi dla biznesu

2 515

3 000

4 200

6 500

nauka, szkolnictwo

2 070

2 600

3 300

4 320

usługi dla ludności

1 504

2 389

3 200

4 850

kultura i sztuka

692

2 300

3 000

4 090

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na przykładowych stanowiskach


Wśród magistrów po państwowych uniwersytetach przeciętnie powyżej 6 000 PLN zarabiały osoby zatrudnione na takich stanowiskach jak: kierownik zespołu, radca prawny czy główny księgowy. Medianę wynagrodzeń równą 3 500 PLN osiągnęli pracujący na stanowiskach takich jak: specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. rekrutacji i księgowy. Bardziej szczegółowe dane dotyczące zarobków na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów na przykładowych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Mediana zarobków pracowników szeregowych z tytułem magistra państwowego uniwersytetu wyniosła w 2015 roku 2 700 PLN. Ich udział w ogólnej liczbie absolwentów wyniósł 18,7%. Najwyższy odsetek absolwentów stanowili specjaliści – 54,9%. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. Kierownicy, stanowiący 19,1% zarabiali przeciętnie 6 000 PLN. Z kolei dyrektorzy i członkowie zarządów otrzymywali przeciętnie 10 450 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
uniwersytetów państwowych na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

udział wśród absolwentów (w %)

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

pracownik szeregowy

18,7

2 150

2 700

3 500

specjalista

54,9

3 000

4 000

5 700

kierownik

19,1

4 250

6 000

9 000

dyrektor/zarząd

7,3

6 060

10 450

17 000

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
uniwersytetów państwowych na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".