Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Software tester 7510 PLN
Tester manualny 11280 PLN
Nauczyciel chemii 6200 PLN
Nauczyciel domowy 6200 PLN
Fryzjer męski 4950 PLN
Sprzątaczka biurowa 4220 PLN
PHP developer 8720 PLN
Prawnik 9350 PLN
Doradca inwestycyjny 9810 PLN
Technik masażysta 4800 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zestawienie wynagrodzeń absolwentów uniwersytetów publicznych w Polsce w 2015

15.04.2016 Łukasz Jaszcz
Najwyższą medianę wynagrodzeń wśród absolwentów studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku mieli studenci Uniwersytetu Warszawskiego (5 500 PLN). Nie mniej niż 4 000 PLN zarabiali przeciętnie magistrowie po: Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, UKSW, Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Szczecińskim. Najmniejsze przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku otrzymywali absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego – 2 800 PLN.

Informacje o badaniu:


W 2015 roku w badaniu uczestniczyło 161 224 osób (28,3% więcej niż w 2014 roku). Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 143 010 respondentów. 63,3% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 68% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 69,2% ma wykształcenie wyższe, 45,2% pracuje w wielkich lub dużych przedsiębiorstwach, zaś 79,1% pracuje w firmach prywatnych.

Partnerzy badania:


interia.pl, gazeta.pl

Przypominamy, że głównym celem OBW jest prezentacja stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach (m.in. poprzez moduł Moja Płaca). W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki przekrojowe (dla województw, branż, szczebli) należy traktować jako orientacyjne. Opisują one jedynie konkretną badaną próbę. Porównując wyniki z poszczególnych edycji OBW prosimy pamiętać, iż brały w nich udział inne osoby. W 2015 roku niektóre dane ogólne, takie jak mediana dla całego badania oraz mediany dla części branż, są niższe niż w 2014 roku. Wynika to faktu, iż w edycji 2015 wzięło udział więcej osób zatrudnionych na stanowiskach szeregowych oraz więcej osób z małych miejscowości.

Dane ogólne


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dzieli publiczne uczelnie akademickie na siedem kategorii. Podział ten ułatwia zestawienie ze sobą wyników uczelni o podobnych profilach. Wyróżnia się tu:
  • uniwersytety,[PRZYPIS]W dalszej części artykułu wszelkie wzmianki na temat „uniwersytetów” będą odnosić się wyłącznie do uczelni będących pod nadzorem ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, wyszczególnionych przez MNiSW w tej kategorii, wg wykazu http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html [dostęp 4.03.2016][/PRZYPIS]
  • uczelnie techniczne,
  • uczelnie ekonomiczne,
  • uczelnie pedagogiczne,
  • uczelnie rolnicze/przyrodnicze,
  • uczelnie wychowania fizycznego,
  • uczelnie teologiczne.


W kategorii uniwersytetów znajduje się 18 państwowych uczelni wyższych. W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2015 roku wzięło udział 23 002 absolwentów studiów magisterskich tych uczelni. Całkowite przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto połowy z nich było nie mniejsze niż 4 120 PLN.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów
studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku (brutto w PLN, n=23 002)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuZestawienie wynagrodzeń


Podczas analizy i interpretacji wyników poniższego zestawienia należy zwrócić uwagę, że na wysokość wynagrodzenia wpływa wiele czynników, a ukończona uczelnia wyższa jest tylko jednym z nich. Na pensję duży wpływ mają m.in.: miejsce pracy, typ firmy, szczebel zarządzania czy branża. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do uniwersytetów, gdzie liczba badanych absolwentów wyniosła mniej niż 500.

Najwyższą medianę wynagrodzeń wśród absolwentów studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku mieli studenci Uniwersytetu Warszawskiego (5 500 PLN). Nie mniej niż 4 000 PLN zarabiali przeciętnie magistrowie po: Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, UKSW, Uniwersytecie Zielonogórskim, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytecie Szczecińskim. Najmniejsze przeciętne wynagrodzenie w 2015 roku otrzymywali absolwenci Uniwersytetu Rzeszowskiego – 2 800 PLN.

Zestawienie miesięcznych wynagrodzeń całkowitych absolwentów
studiów magisterskich państwowych uniwersytetów w 2015 roku (brutto w PLN)

 

 

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

1

Uniwersytet Warszawski

3 215

3 700

5 500

8 800

2

Uniwersytet Gdański

1 562

3 200

4 500

7 000

3

Uniwersytet Łódzki

2 131

3 000

4 245

6 500

4

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1 864

3 000

4 215

6 500

5

Uniwersytet Wrocławski

1 905

3 000

4 200

6 100

Uniwersytet Jagielloński

2 411

3 000

4 200

6 500

7

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie*

412

3 000

4 100

6 000

8

Uniwersytet Zielonogórski

769

2 900

4 060

6 100

9

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

1 361

2 800

4 000

6 400

Uniwersytet Szczeciński

1 043

2 800

4 000

6 090

11

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

1 460

2 700

3 800

6 000

12

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy*

279

2 700

3 780

5 000

13

Uniwersytet Śląski

1 639

2 770

3 700

5 500

14

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

919

2 500

3 600

6 000

15

Uniwersytet Opolski

625

2 500

3 400

5 000

16

Uniwersytet w Białymstoku

529

2 500

3 220

5 000

17

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach*

384

2 300

3 000

4 500

18

Uniwersytet Rzeszowski*

494

2 200

2 800

4 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 roku
*próba poniżej 500Zarobki w przykładowych branżach


Przeciętne wynagrodzenie absolwentów państwowych uniwersytetów w branży IT wynosiło 6 000 PLN, a więc było ponad 45% wyższe niż ogólna mediana wynagrodzeń dla magistrów po tych uczelniach. Przynajmniej 5 000 PLN przeciętnie otrzymywali pracujący m.in. w: bankowości, przemyśle lekkim, energetyce i przemyśle. Z kolei mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w nauce i szkolnictwie, usługach dla ludności oraz kulturze i sztuce nie przekroczyła 3 500 PLN. Więcej informacji o wynagrodzeniach na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów w wybranych branżach w 2015 roku (brutto w PLN)

branża

próba

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

IT

1 708

4 100

6 000

9 000

bankowość

1 641

3 600

5 500

8 700

przemysł lekki

1 833

3 500

5 100

8 000

energetyka i ciepłownictwo

543

3 626

5 044

8 100

przemysł ciężki

747

3 600

5 000

7 520

handel

2 143

3 072

4 500

7 100

transport i logistyka

747

3 100

4 393

6 500

usługi dla biznesu

2 515

3 000

4 200

6 500

nauka, szkolnictwo

2 070

2 600

3 300

4 320

usługi dla ludności

1 504

2 389

3 200

4 850

kultura i sztuka

692

2 300

3 000

4 090

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na przykładowych stanowiskach


Wśród magistrów po państwowych uniwersytetach przeciętnie powyżej 6 000 PLN zarabiały osoby zatrudnione na takich stanowiskach jak: kierownik zespołu, radca prawny czy główny księgowy. Medianę wynagrodzeń równą 3 500 PLN osiągnęli pracujący na stanowiskach takich jak: specjalista ds. sprzedaży, specjalista ds. obsługi klienta, specjalista ds. rekrutacji i księgowy. Bardziej szczegółowe dane dotyczące zarobków na różnych stanowiskach znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
państwowych uniwersytetów na przykładowych stanowiskach w 2015 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2015 rokuWynagrodzenia na różnych szczeblach zarządzania


Mediana zarobków pracowników szeregowych z tytułem magistra państwowego uniwersytetu wyniosła w 2015 roku 2 700 PLN. Ich udział w ogólnej liczbie absolwentów wyniósł 18,7%. Najwyższy odsetek absolwentów stanowili specjaliści – 54,9%. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła 4 000 PLN. Kierownicy, stanowiący 19,1% zarabiali przeciętnie 6 000 PLN. Z kolei dyrektorzy i członkowie zarządów otrzymywali przeciętnie 10 450 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
uniwersytetów państwowych na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)

szczebel zarządzania

udział wśród absolwentów (w %)

25% zarabiało nie więcej niż

mediana

25% zarabiało nie mniej niż

pracownik szeregowy

18,7

2 150

2 700

3 500

specjalista

54,9

3 000

4 000

5 700

kierownik

19,1

4 250

6 000

9 000

dyrektor/zarząd

7,3

6 060

10 450

17 000

Wynagrodzenia całkowite absolwentów studiów magisterskich
uniwersytetów państwowych na różnych szczeblach zarządzania (brutto w PLN)Łukasz Jaszcz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".