Artykuły

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne w 2017 roku

18.09.2017 Grzegorz Poręba
Powszechnie przyjmuje się, że zarobki osób świadczących płatne usługi seksualne są wysokie. Działalność ta należy do szarej strefy i nie jest w żaden sposób rejestrowana. Trudno zatem o obiektywne źródła danych dotyczących zarobków tej grupy. Biznes ten przenosi się jednak w coraz większym stopniu do Internetu, gdzie Panie tej profesji publikują swoje ogłoszenia, wraz z cenami świadczonych usług. Zebraliśmy więc informacje z 10 635 ogłoszeń internetowych i na ich podstawie oszacowaliśmy średnie zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne. Dane zostały zebrane w sierpniu 2017 roku.

Status prawny


Świadczenie usług seksualnych za pieniądze zgodnie z polskim prawem nie jest czynem zabronionym. Polski system prawny przyjmuje tzw. podejście abolicjonistyczne. Oznacza to, że tego typu działalność nie jest w żaden sposób ścigana ani karana. Z drugiej strony osoby pracujące w ten sposób nie mogą rejestrować swojej działalności ani podpisywać umów ze swoimi klientami. Taki stan rzeczy powoduje, że działalność ta jest poza kontrolą organów państwa.

Również przepisy podatkowe nie nakładają obowiązku rozliczania się z fiskusem wobec kobiet oferujących płatne usługi seksualne. Zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zyski osiągane w ten sposób są wyłączone z podstawy opodatkowania, gdyż nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.

Warto również dodać, że zgodnie z polskim prawem zabronione są niektóre czyny związane ze świadczeniem opisywanych usług jak: stręczycielstwo (nakłanianie innych do takiej działalności), sutenerstwo (czerpanie korzyści z działalności innych) i kuplerstwo (ułatwianie innym osobom świadczenia tego typu usług).


Formy świadczenia


Świadczenie usług seksualnych przybiera różne formy i adresowane jest do różnego rodzaju klientów. Najbardziej znane są agencje towarzyskie. Funkcjonują one zwykle jako kluby wysokiej klasy, które adresowane są do zamożnych klientów. Poza świadczeniem usług seksualnych i pokrewnych jak np. striptiz czy masaż erotyczny, oferują one zwykłe usługi towarzyskie, jak przestrzeń do tańczenia czy bar z napojami alkoholowymi. Przez swoją ekskluzywność i szeroką ofertę, ceny – a co za tym idzie zarobki – w agencjach towarzyskich są najwyższe wśród wszystkich form świadczenia usług seksualnych. Z drugiej strony kobiety decydujące się na takie rozwiązanie muszą się liczyć z tym, że część przychodu przejmowana jest przez właścicieli lokalu.

Inną formą płatnych usług seksualnych jest oferowanie ich na ulicy. Osoby, które wybrały to rozwiązanie szukają swoich klientów przy najbardziej ruchliwych drogach tranzytowych i wylotowych z miasta. W największych miastach znajdują się również specjalne miejsca, gdzie kobiety pracujące w ten sposób mogą oczekiwać na swoich zmotoryzowanych klientów. Ten rodzaj usług cechuje się niską jakością, a co za tym idzie niskimi zarobkami.

Trzecim rodzajem płatnych usług seksualnych w Polsce są tzw. mieszkaniówki. Osoby te stanowią odrębna grupę, najczęściej niezwiązana z żadną większą organizacją. Kobiety te prowadzą swoją działalność najczęściej na własną rękę albo w porozumieniu z kilkoma innymi osobami pracującymi w ten sam sposób. Swoje usługi świadczą w wynajmowanych przez siebie mieszkaniach, natomiast klientów poszukują na portalach internetowych, gdzie publikują swoje ogłoszenia. Dzięki dyskretnej atmosferze i łatwości w dostępie do ogłoszeń ta forma zyskuje na popularności. Wysokość zarobków jest zróżnicowana, w zależności od jakości świadczonych usług i zamożności klientów, do których są one adresowane. Zebrane przez nas dane dotyczą głównie tej formy.


Zarobki


Poniżej prezentujemy wyniki naszych analiz powstałe w oparciu o informacje z 10 635 ogłoszeń internetowych. Dane zostały zebrane w sierpniu 2017 roku. Prezentujemy je zarówno dla stawek godzinowych jak i za całą noc.

Mediana za godzinę pracy kobiety świadczącej płatne usług seksualne w 2017 roku wynosi 150 PLN. Usługa całonocna to zarobek rzędu 1 500 PLN. Średnie wynagrodzenia były wyższe i wynosiły odpowiednio 183 PLN i 1 732 PLN.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne w 2017 roku (w PLN)

próba

mediana

średnia

za godzinę

10 635

150

183

za noc

5 924

1 500

1 732

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZwykle w naszych opracowaniach posługujemy się medianą. Informacje publikowane w ogłoszeniach towarzyskich zdominowane są jednak przez dwie stawki, tj. 150 PLN i 200 PLN za godzinę pracy oraz 1 500 PLN w przypadku usług całonocnych. Z tego powodu dalsze analizy zdecydowaliśmy się oprzeć na średniej, gdyż miara ta lepiej pokazuje różnice dla różnych parametrów.


Zarobki w miastach


Poniżej prezentujemy zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne w różnych miastach Polski. Uwzględniliśmy te miasta, w których próba wyniosła co najmniej 20 ogłoszeń.

Kobiety pracujące jako panie do towarzystwa najwięcej zarobić mogą w Warszawie. Stolica wyraźnie wyróżnia się pod tym względem. Średnia stawka za godzinę to 254 PLN. Usługa całonocna kosztuje z kolei 2 256 PLN. Wysokie stawki w tym mieście wynikają z pewnością z faktu, że zarówno zarobki jak i koszty życia w stolicy są najwyższe. Wysokie ceny za godzinę występują również w Lubinie i Białymstoku. Wynoszą one odpowiednio 219 i 216 PLN.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w miastach, w których stawki godzinowe są najwyższe (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZestawiając średnie stawki za całą noc okazuje się, że poza Warszawą jeszcze w trzech miastach przekraczają one kwotę 2 000 PLN. Są to odpowiednio Leszno (2 130 PLN), Łomża (2 082 PLN) i Rybnik (2 015 PLN).

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w miastach, w których stawki za noc są najwyższe (PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieŚrednie godzinowe zarobki w miastach, gdzie usługi kobiet do towarzystwa są najtańsze, nie przekraczają 150 PLN. Najniższe średnie zarobki za godzinę występują w Piotrkowie Trybunalskim i wynoszą niespełna 130 PLN. Ograniczone możliwości zarobkowania mają również panie pracujące w Olsztynie, Częstochowie i Kościanie.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w miastach, w których stawki godzinowe są najniższe (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieŚrednie stawki za całą noc tylko w części pokrywają się ze stawkami godzinowymi. Najniższe średnie wynagrodzenie za noc pracy pobierają panie z Olsztyna (1 249 PLN), Włocławka (1 294 PLN) i Chorzowa (1 300 PLN).

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w miastach, w których stawki za noc są najniższe (PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZestawiając stawki w wybranych miastach warto również przedstawić te ośrodki miejskie, w których pojawia się najwięcej ogłoszeń. Najliczniejsza próba zebrana została z Wrocławia (1 303 ogłoszenia). Popularność anonsów z tego miasta wynikać może z faktu bliskości zachodniego sąsiada, jakim są Niemcy. Co ciekawe Warszawa, która pod względem ceny usług seksualnych jest najdroższym polskim miastem, w tym zestawieniu znalazła się dopiero na 4. miejscu. Wśród miast, gdzie liczba ofert jest największa, najniższe stawki godzinowe za płatny seks funkcjonują w Łodzi (157 PLN). Najniższe stawki za całą noc występują natomiast w Bydgoszczy i wynoszą 1 527 PLN.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne w miastach,
w których liczba publikowanych ogłoszeń jest największa (w PLN)

miasto

próba

średnia

za godzinę

próba

średnia

za noc

Wrocław

1 303

191

743

1 637

Kraków

1 086

177

532

1 837

Poznań

940

201

521

1 893

Warszawa

812

254

420

2 256

Łódź

563

157

200

1 769

Katowice

543

189

339

1 762

Bydgoszcz

350

168

186

1 527

Szczecin

341

183

238

1 786

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieInfografika

Cechy fizyczne


Kobiety świadczące usługi seksualne za pieniądze, w publikowanych przez siebie ogłoszeniach informują również o cechach własnego ciała. Dane te dotyczą wieku, wzrostu, wagi i rozmiaru biustu. Potocznie mówi się, że wszystkie te cechy to kwestia gustu. Warto więc zbadać wpływ wymienionych aspektów na stawki, które żądają za swoje usługi.

W większości zawodów generalnie wraz wiekiem rosną również zarobki. W branży płatnych usług seksualnych jest odwrotnie. Z zebranych danych wynika, że im kobieta młodsza, tym kwoty przez nią żądane są wyższe. Tendencja ta dotyczy zarówno stawek godzinowych jak i za całą noc. Panie z przedziału od 18 do 25 lat za godzinę pracy inkasują średnio o 58% więcej niż ich starsze koleżanki w wieku 56 lat i więcej. W przypadku stawek za całą noc różnica jest jeszcze większa i wynosi 93%.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w różnych przedziałach wiekowych (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieKolejne omawiane zagadnienie to wpływ wagi na proponowane stawki. Generalnie zakłada się, że szczupłe kobiety są bardziej atrakcyjne. Pogląd ten znajduje pełne odbicie w zebranych przez nas danych. Im wyższa waga, tym niższe stawki. Dotyczy to zarówno stawek godzinowych, jak i za całą noc. Najwyższe kwoty pojawiają się w ogłoszeniach publikowanych przez kobiety, których waga nie przekracza 50 kilogramów.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w zależności od wagi (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZ wagą bezpośrednio związany jest wzrost. W przypadku tego kryterium trudno wskazać intuicyjnie, jaki wzrost kobiet świadczących opisywane usługi powinien cieszyć się największym pożądaniem wśród klientów. Z danych wynika jednak jednoznacznie, że im kobieta wyższa, tym wyższe są stawki za jej usługi. Najwyższe kwoty w swoich ogłoszeniach zamieszczają panie o wzroście 180 cm i wyższe. Różnica między ich stawkami a stawkami niższych koleżanek z przedziału 170-179 cm jest skokowa i wynosi 49 PLN za godzinę i 483 za noc.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w zależności od wzrostu (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZnaj proporcję, mocium Panie… pisał w Zemście Aleksander Fredro. Znając deklarowany wzrost i wagę kobiet oferujących płatny seks można obliczyć stosunek obu miar, czyli popularny wskaźnik BMI (Body Mass Index), a następnie zbadać jego wpływ na stawki.

Z naszych obliczeń wynika, że najdroższe usługi świadczone są przez kobiety z niedowagą, których BMI jest poniżej 18,5. Średnie stawki dla tej grupy przekraczają 200 PLN za godzinę i 2 000 PLN za noc. Warto jednak dodać, że z naszych obliczeń wynika, iż 26% osób w badanej przez nas próbie ma niedowagę. Można to tłumaczyć tym, że autorki ogłoszeń celowo zaniżają swoją wagę i zawyżają wzrost, aby ich ogłoszenia wydały się bardziej atrakcyjne dla potencjalnych klientów.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
z różnym wskaźnikiem BMI (w PLN)

BMI

interpretacja

średnia

za godzinę

średnia

za noc

poniżej 18,5

niedowaga

217

2 037

18,5 - 24,99

waga prawidłowa

175

1 655

25-29,99

nadwaga

142

1 279

30 i więcej

nadwaga I stopnia

130

1 158

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieOstatnią omawianą cechą fizyczną jest deklarowany rozmiar biustu kobiet świadczących płatne usługi seksualne i jego wpływ na zarobki. Dla wielu osób korzystających z takich usług sprawa ta ma kluczowe znaczenie.

Analizując stawki zamieszczane w ogłoszeniach pod kątem rozmiaru biustu okazuje się, że najwyższe są one dla rozmiarów od 1 do 5 (8-stopniowa skala). Powyżej rozmiaru 5 stawki zarówno za godzinę jak i noc są wyraźnie niższe.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w zależności od rozmiaru biustu (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieJęzyki obce


Kolejną istotną kwestią jest znajomość języków obcych i ich wpływ na średnie stawki. Kobiety świadczące tego typu usługi deklarujące znajomość wielu języków mogą nawiązywać kontakty z zagranicznym i często bogatszym klientem, co powinno wpływać na wyższe zarobki.

Teza ta znajduje odzwierciedlenie w zebranych przez nas danych. Okazuje się, że stawki kobiet, które nie zadeklarowały znajomości jakichkolwiek języków obcych są wyraźnie niższe.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
w zależności od liczby znanych języków obcych (w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieZarobki miesięczne


Znając wysokość stawek godzinowych i za całą noc można przeprowadzić symulację jak kształtować się będą miesięczne zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne. Głównymi parametrami symulacji będzie cena usługi i liczba klientów w miesiącu.

Z przeprowadzonej poniżej symulacji wynika, że miesięczne zarobki kobiet pracujących na stawkach godzinowych wahają się od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy PLN miesięcznie. Założyć jednak należy, że panie z wysokimi stawkami przyjmują znacznie mniej klientów niż te, których usługi są najtańsze. Wynika to z faktu, iż droższe, ekskluzywne usługi wymagają większego zaangażowania i dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta. W przypadku najtańszych usług często mamy do czynienia z przywiązywaniem większej wagi do przysłowiowej ilości niż jakości.

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, przeciętne miesięczne zarobki osób z branży płatnych usług seksualnych oszacować można w przedziale od 5 000 do 15 000 PLN miesięcznie. Są to jednak ostrożne szacunki, które obarczone mogą być dużym błędem.

Miesięczne zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
pracujących na godziny (w PLN)

stawka

za godzinę

liczba przepracowanych godzin miesięcznie

20

40

60

80

100

2 000

4 000

6 000

8 000

150

3 000

6 000

9 000

12 000

200

4 000

8 000

12 000

16 000

250

5 000

10 000

15 000

20 000

300

6 000

12 000

18 000

24 000

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieW przypadku stawek nocnych sytuacja wygląda podobnie. Wyniki symulacji miesięcznych zarobków są wyższe niż w przypadku stawek godzinowych. Założyć jednak trzeba, iż wynajęcie kobiety na całą noc jest raczej usługą okazyjną i rzadziej praktykowaną, która stanowi uzupełnienie oferty zwykłej pracy na godziny.

Miesięczne zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
pracujących w nocy (w PLN)

stawka

za noc

liczba przepracowanych nocy miesięcznie

5

10

15

1 000

5 000

10 000

15 000

1 500

7 500

15 000

22 500

2 000

10 000

20 000

30 000

2 500

12 500

25 000

37 500

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieAnalizując zarobki miesięczne uwzględnić trzeba również stronę kosztową tego rodzaju działalności. Jeżeli kobiety działają w ramach większej organizacji, konieczny będzie podział zysku z zarządzającym taką organizacją. Pamiętać jednak trzeba, że zgodnie z polskim prawem czerpanie zysków z takiej działalności przez inne osoby jest nielegalne. Uwzględnienie tego typu kosztów jest trudne i wykracza poza ramy niniejszego opracowania.

Kolejne koszty, ponoszone przez kobiety oferujące płatny seks, to wynajem mieszkania, w którym świadczone będą usługi, zakup odpowiednich strojów i akcesoriów, a także przeprowadzenie ewentualnych badań medycznych koniecznych przy prowadzeniu tego typu działalności. Mogą one pomniejszyć zarobki nawet o kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Podsumowanie


Reasumując, najwyższe zarobki osiągają kobiety pracujące w Warszawie, w wieku 18-25 lat, ze wskaźnikiem BMI poniżej 18,5, biustem nie większym niż pięć, znające przynajmniej jeden język obcy.

Z zebranych danych wynika, że średnia stawka godzinowa kobiet, które spełniały wszystkie wymienione kryteria, wynosi 395 PLN. Cena usług za całą noc sięga natomiast 3 347 PLN.

Zarobki kobiet świadczących płatne usługi seksualne
spełniających kryteria najwyższych zarobków (w PLN)

próba

średnia

za godzinę

254

395

za noc

166

3 347

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie ogłoszeń publikowanych w InternecieSzacując ich zarobki miesięczne, okazuje się, że mieszczą się one w przedziale od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy PLN miesięcznie, w zależności od trybu pracy, wysokości stawek i liczby klientów.

Na koniec warto dodać, że powyższe analizy nie uwzględniają podstawowego kryterium mającego wpływ na wysokość zarobków, jakim jest realna jakość świadczonych usług. Póki, co jest ona jednak bardzo trudno mierzalna. Rozwój nowych technologii, w tym aplikacji mobilnych, przenoszenie relacji międzyludzkich (w tym również sfery seksualnej) do Internetu, a także zmiana nastawienia do opisywanej grupy może jednak spowodować, że w przyszłości porównywanie jakości usług na podstawie opinii klientów będzie możliwe.

Grzegorz Poręba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".