Artykuły

Wynagrodzenia
specjalistów ds. administracyjnych w 2018 roku

07.01.2019 Agnieszka Sutor
W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1064 specjalistów ds. administracyjnych. Wśród nich było 825 kobiet i 239 mężczyzn. Mediana wynagrodzeń całkowitych na tym stanowisku wynosiła 3 638 PLN brutto miesięcznie. Co czwarty specjalista ds. administracyjnych zarabiał mniej niż 3 079 PLN brutto. Z kolei 25% otrzymywało powyżej 4 500 PLN brutto miesięcznie.

Wynagrodzenia całkowite
specjalistów ds. administracji w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mężczyźni pracujący jako specjaliści ds. administracyjnych zarabiali średnio o 9% więcej niż kobiety. Mediana wynagrodzeń mężczyzn wynosiła 3 924 PLN, a kobiet 3 600 PLN brutto.

Wynagrodzenia całkowite
osób różnej płci w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali specjaliści ds. administracji pracujący w usługach dla biznesu. Mediana ich zarobków wynosiła 4 033 PLN brutto. Najniższe wynagrodzenie otrzymywały osoby pracujące w przemyśle ciężkim (3 500 PLN) oraz usługach dla ludności (3 202 PLN).

Wynagrodzenie całkowite
specjalistów ds. administracji w wybranych branżach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Tabela 1. wskazuje, że w wielkich przedsiębiorstwach specjaliści ds. administracji otrzymują najwyższe wynagrodzenia. Mediana zarobków w tych przedsiębiorstwach wyniosła 4 100 PLN. W mikroprzedsiębiorstwach oraz małych przedsiębiorstwach mediana kształtowała się na tym samym poziomie i wynosiła 3 493 PLN.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. administracji
w przedsiębiorstwach różnej wielkości w 2018 roku (brutto w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1 - 9)

80

2 768

3 493

4 127

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

193

2 866

3 493

4 066

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

273

3 061

3 500

4 300

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

226

3 200

3 816

4 700

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

292

3 400

4 100

5 189

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Staż pracy jest istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość wynagrodzeń. Zdecydowanie najwięcej zarabiają osoby pracujące dłużej niż 16 lat.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. administracji
z różnym stażem w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 roku


Tabela 2. przedstawia zarobki specjalistów ds. administracji w zależności od kierunku ukończonych studiów. Najwyższe wynagrodzenie otrzymywali absolwenci nauk humanistycznych (3 923 PLN). Zdecydowanie niższe zarobki otrzymywały osoby, które ukończyły nauki matematyczno-przyrodnicze. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 3 471 PLN.

Wynagrodzenia całkowite specjalistów ds. administracji
po różnych specjalnościach studiów w 2018 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

nauki humanistyczne

32

3 000

3 923

5 327

ekonomia, finanse, zarządzanie

276

3 056

3 729

5 436

administracja

165

3 150

3 693

4 640

pedagogiczne

31

3 130

3 500

4 000

nauki matematyczno-przyrodnicze

44

3 059

3 471

4 386

 

Źródło: Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółowym raportem na temat wynagrodzeń
na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do kontaktu z redakcją.
Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Agnieszka Sutor
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".