Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektów 6580 PLN
Nauczyciel etyki 4790 PLN
Lekarz dentysta 7760 PLN
Ogrodnik 5100 PLN
Administrator IT 6200 PLN
Sortowacz listów 4440 PLN
Sanitariusz 4400 PLN
Biegły rewident 7410 PLN
Underwriter 6500 PLN
Technik elektryk 6200 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia operatorów CNC w 2018 roku

03.09.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyło 636 osób pracujących na stanowisku operatora CNC, z czego ponad 97% stanowili mężczyźni. Ponad połowa badanych (51%) ma nie więcej niż 30 lat, a ponad jedna czwarta między 36 a 50 lat. Wśród badanych dominowały osoby z wykształceniem pomaturalnym (57%).
Mediana wynagrodzeń operatorów CNC wyniosła 3 700 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona na tym stanowisku zarabiała poniżej 3 100 PLN. Z kolei płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły co najmniej 4 400 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
operatorów CNC w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali operatorzy CNC zatrudnieni na terenie województwa dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 4 210 i 4 200 PLN. Zarobki powyżej 4 000 PLN osiągali również zatrudnieni w województwach pomorskim i mazowieckim. Natomiast w zdecydowanej większości województw (12 na 16) mediany zarobków operatora CNC wyniosły poniżej 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych operatorów CNC
w województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zdecydowana większość operatorów CNC (92%) nie posiadała dodatkowych certyfikatów. Jednakże wśród posiadających certyfikaty dominują osoby z uprawnieniami operatora wózków jezdniowych I i II kategorii WJO (40%). Z kolei 20% legitymowało się certyfikatem operatora suwnic, wciągników i wciągarek IIS. Jak przedstawia tabela 1. wynagrodzenia osób legitymujących się certyfikatami są znacząco wyższe.

Wynagrodzenia całkowite operatorów CNC
w zależności od posiadanych certyfikatów w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

operator wózków jezdniowych kategorii I WJO

3 325

4 015

4 425

operator wózków jezdniowych kategorii II WJO

3 278

3 550

4 354

operator podestów ruchomych

6 160

6 160

6 160

operator suwnic, wciągników

i wciągarek IS

3 851

4 100

4 600

operator wózków jezdniowych kategorii III WJO

5 645

6 363

6 794

operator suwnic, wciągników i wciągarek IIS

4 008

4 433

7 254

spawacz metodą MAG

3 349

3 675

3 870

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 2. przedstawia wysokość zarobków operatorów CNC z różnym stażem pracy. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy ze stażem pracy wynoszącym między 11 a 15 lat.

Mediany wynagrodzeń całkowitych operatorów CNC
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Na koniec warto przyjrzeć się wynagrodzeniom operatorów CNC z różnym poziomem wykształcenia. Najwyższe zarobki, zarówno w przypadku mediany, jak i kwartyli uzyskały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim.

Wynagrodzenia całkowite operatorów CNC
zależnie od posiadanego wykształcenia w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

zasadnicze zawodowe

3 200

3 650

4 499

średnie lub pomaturalne

3 000

3 655

4 300

niepełne wyższe

3 205

3 780

4 154

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

3 238

3 885

4 515

wyższe magisterskie

3 570

4 210

4 927

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".