Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia operatorów CNC w 2018 roku

03.09.2019 Paweł Rusocki
W Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń w 2018 roku uczestniczyło 636 osób pracujących na stanowisku operatora CNC, z czego ponad 97% stanowili mężczyźni. Ponad połowa badanych (51%) ma nie więcej niż 30 lat, a ponad jedna czwarta między 36 a 50 lat. Wśród badanych dominowały osoby z wykształceniem pomaturalnym (57%).
Mediana wynagrodzeń operatorów CNC wyniosła 3 700 PLN brutto. Co czwarta osoba zatrudniona na tym stanowisku zarabiała poniżej 3 100 PLN. Z kolei płace 25% najlepiej wynagradzanych pracowników wyniosły co najmniej 4 400 PLN.

Wynagrodzenia całkowite
operatorów CNC w 2018 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


W 2018 roku najwyższe wynagrodzenia otrzymywali operatorzy CNC zatrudnieni na terenie województwa dolnośląskiego i warmińsko-mazurskiego. Mediana ich wynagrodzeń wyniosła odpowiednio 4 210 i 4 200 PLN. Zarobki powyżej 4 000 PLN osiągali również zatrudnieni w województwach pomorskim i mazowieckim. Natomiast w zdecydowanej większości województw (12 na 16) mediany zarobków operatora CNC wyniosły poniżej 4 000 PLN.

Mediany wynagrodzeń całkowitych operatorów CNC
w województwach w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Zdecydowana większość operatorów CNC (92%) nie posiadała dodatkowych certyfikatów. Jednakże wśród posiadających certyfikaty dominują osoby z uprawnieniami operatora wózków jezdniowych I i II kategorii WJO (40%). Z kolei 20% legitymowało się certyfikatem operatora suwnic, wciągników i wciągarek IIS. Jak przedstawia tabela 1. wynagrodzenia osób legitymujących się certyfikatami są znacząco wyższe.

Wynagrodzenia całkowite operatorów CNC
w zależności od posiadanych certyfikatów w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

operator wózków jezdniowych kategorii I WJO

3 325

4 015

4 425

operator wózków jezdniowych kategorii II WJO

3 278

3 550

4 354

operator podestów ruchomych

6 160

6 160

6 160

operator suwnic, wciągników

i wciągarek IS

3 851

4 100

4 600

operator wózków jezdniowych kategorii III WJO

5 645

6 363

6 794

operator suwnic, wciągników i wciągarek IIS

4 008

4 433

7 254

spawacz metodą MAG

3 349

3 675

3 870

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Wykres 2. przedstawia wysokość zarobków operatorów CNC z różnym stażem pracy. Najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy ze stażem pracy wynoszącym między 11 a 15 lat.

Mediany wynagrodzeń całkowitych operatorów CNC
z różnym stażem pracy w 2018 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku


Na koniec warto przyjrzeć się wynagrodzeniom operatorów CNC z różnym poziomem wykształcenia. Najwyższe zarobki, zarówno w przypadku mediany, jak i kwartyli uzyskały osoby z wykształceniem wyższym magisterskim.

Wynagrodzenia całkowite operatorów CNC
zależnie od posiadanego wykształcenia w 2018 roku (brutto w PLN)

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

zasadnicze zawodowe

3 200

3 650

4 499

średnie lub pomaturalne

3 000

3 655

4 300

niepełne wyższe

3 205

3 780

4 154

wyższe zawodowe (licencjackie/inżynierskie)

3 238

3 885

4 515

wyższe magisterskie

3 570

4 210

4 927

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 rokuInformacje o badaniu: W 2018 roku w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń uczestniczyło 101 860 osób. 60% uczestników badania to osoby powyżej 30 roku życia, 70% ma wykształcenie wyższe. 47% respondentów pracuje w przedsiębiorstwach w których zatrudnionych jest powyżej 250 osób, z kolei 66% pracuje w firmach z przewagą kapitału polskiego (powyżej 50%).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zamówieniem szczegółowego raportu na temat wynagrodzeń na konkretnym stanowisku, w konkretnym regionie, wybranej branży czy grupie zawodowej zapraszamy do złożenia zamówienia.


Zapraszamy do uczestnictwa w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń.
Ankietę do badania można znaleźć tutaj.


Wyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne;

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 3 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 3 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne;

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 5 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 5 500 PLN;

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".