Artykuły

Wynagrodzenia egzaminatorów na prawo jazdy

16.07.2012 Teresa Hantz
Artykuł przedstawia wynagrodzenia egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców – czyli po prostu egzaminatorów na prawo jazdy. Wysokość ich płacy zasadniczej oraz dodatków reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 roku. Rozporządzenie to weszło w życie z początkiem 2008 roku i wprowadziło szereg zmian do sposobu wynagradzania na tym stanowisku, m.in. zmniejszyło ilość kategorii zaszeregowania i wprowadziło podwyżki płac. Każdej z kategorii zaszeregowania przysługuje przedział płac zasadniczych. Minimalnie może ona wynosić 2 500 PLN, maksymalnie 5 000 PLN. Poza płacą zasadniczą wypłacane są dodatki: zadaniowy, specjalny czy funkcyjny. Należy jednak pamiętać, że aby móc przeprowadzać egzaminy na prawo jazdy, trzeba spełnić szereg wymogów i przejść przez specjalny kurs zakończony egzaminami. Artykuł zawiera 4 tabele i 1 wykres.
Wysokość wynagrodzeń egzaminatorów przeprowadzających egzaminy na kierowców reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 roku.

Stawki, a raczej ich przedziały, dla poszczególnych kategorii zaszeregowania egzaminatorów określa minister. Jednak ostateczna decyzja co do wynagrodzenia zasadniczego i wysokości dodatku zadaniowego należy od Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Wynagrodzenie zasadnicze


Rozporządzenie Ministra Transportu z 2007 roku zmniejszyło liczbę kategorii zaszeregowania stanowisk egzaminatorów z sześciu do czterech. Obecnie istniejące stanowiska to: Egzaminator I, II, III i IV stopnia.

Egzaminator IV stopnia to pierwsza kategoria zaszeregowania. By nim zostać (a tym samym móc piąć się wyżej na egzaminatorskiej drabinie) trzeba spełnić kilka warunków. Po pierwsze osoba kandydująca na to stanowisko musi posiadać wykształcenie wyższe oraz prawo jazdy kategorii B przez okres minimum 6 lat. W przypadku innych kategorii, posiadać on musi prawo jazdy na daną kategorię przez okres minimum roku. Wymogiem koniecznym jest również brak wykroczeń i przestępstw w zakresie ruchu drogowego. Dopiero spełnienie tych warunków umożliwia rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, a następnie zdanie wymaganych egzaminów. Koszt takiego kursu to wydatek rzędu 3 000 – 4 000 PLN. Trwa on około 4 miesięcy. Egzaminator IV stopnia posiada uprawnienia do egzaminowania jednej kategorii prawa jazdy. Przedział wynagrodzenia dla tego stanowiska to 2 500 – 3 500 PLN.

Egzaminator III stopnia to II kategoria zaszeregowania. Posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów na dwie kategorie prawa jazdy. Jego płaca zasadnicza wynosi od 3 000 do 4 000 PLN.

Egzaminator II stopnia to osoba posiadają uprawnienia do egzaminowania trzech kategorii prawa jazdy. Jego miesięczne wynagrodzenie podstawowe to 3 500 – 4 500 PLN.

IV kategorii zaszeregowania odpowiada stanowisko egzaminatora I stopnia. Posiada on uprawnienia do egzaminowania kandydatów na kierowców czterech kategorii prawa jazdy. Wynagrodzenie zasadnicze dla tego stanowiska to kwota z przedziału 4 000 – 5 000 PLN.

Stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla egzaminatorów (w PLN)

stanowisko

stawki miesięcznego

wynagrodzenia zasadniczego

Egzaminator I stopnia

4 000 - 5 000

Egzaminator II stopnia

3 500 - 4 500

Egzaminator III stopnia

3 000 - 4 000

Egzaminator IV stopnia

2 500 - 3 500

źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 rokuTym samym wysokość minimalnej płacy zasadniczej egzaminatora wynosi 2 500 PLN, maksymalnej 5 000 PLN.

Wysokość minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego
dla egzaminatora (w PLN)

Wykres

źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 roku.Dodatki


Poza płacą zasadniczą, egzaminator może liczyć na różnego rodzaju dodatki, których wysokość również regulowana jest treścią Rozporządzenia.

Pierwszy to dodatek zadaniowy – swoiste novum wprowadzone wraz z aktem prawnym. Zgodnie z jego treścią, zależy on od zakresu uprawnień do egzaminowania, określonych w umowie o pracę. Może wynosić od 1 000 PLN do 3 000 PLN. Wypłacany jest co miesiąc. Jego wysokość dla poszczególnych kategorii uprawnień prezentuje Tabela 2.

Wysokość dodatku zadaniowego dla egzaminatorów (w PLN)

wynikające z umowy o pracę kategorie uprawnień,
na jakie egzaminator przeprowadza egzaminy na prawo jazdy

kwota

jedna kategoria

1 000 - 1 500

dwie kategorie

1 500 - 2 000

trzy kategorie

2 000 - 2 500

cztery kategorie

2 500 - 3 000

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 rokuPoza zadaniowym istnieje także dodatek specjalny. Wypłacany on jest w sytuacji, gdy egzaminatorowi przydzielono zadania w zakresie kategorii uprawnień niezawartych w umowie o pracę. Za każdą dodatkową kategorię, nieobjętą umową, przysługuje mu comiesięcznie 500 zł.

Dodatek za wieloletnią pracę można otrzymać po 5 latach od momentu zatrudnienia. Wynosi wtedy 5% wynagrodzenia zasadniczego i z każdym kolejnym rokiem rośnie o 1%. Jego maksymalna wysokość to 20% płacy zasadniczej – po 20 latach pracy osiąga on więc stałą wysokość. Maksymalnie, zgodnie z taryfikatorem płac, może on wynosił 1 000 zł.

Dodatek funkcyjny, zgodnie z treścią rozporządzenia, przysługuje egzaminatorowi, którzy nadzoruje pracę zespołu innych egzaminatorów. Wysokość takiego dodatku waha się w graniach od 1 200 do 1 500 PLN.

Poza tym, jeśli egzaminator posiada uprawnienia do egzaminowania kategorii B+E, C+E i D+E przysługuje mu co miesiąc dodatek 100 PLN odpowiednio za każdą z tych kategorii.
Oprócz regularnie wypłacanych dodatków, egzaminator może co 5 lat (od 10 roku pracy) otrzymywać nagrody jubileuszowe. Wyliczane są one od przeciętnego, a nie zasadniczego wynagrodzenia. Ich wysokości wynoszą odpowiednio:

Wysokość nagrody jubileuszowej dla egzaminatorów

 

% przeciętnego wynagrodzenia
z ostatnich 6 miesięcy

po 10 latach

50%

po 15 latach

75%

po 20 latach

85%

po 25 latach

100%

po 30 latach

150%

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 rokuPo przepracowaniu 30 lat, egzaminatorowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy wypłacany kolejno co 5 lat.

Poza omawianymi nagrodami i dodatkami, egzaminator może otrzymać wypłacaną jednorazowo odprawę pieniężną - w związku z przejściem na rentę lub emeryturę. Jej wysokość zależna jest od stażu pracy. Istnieje pięć progów mnożnikowych dla wysokości odpraw, liczonych od 10 roku pracy co 5 lat. Tak więc przy stażu pracy krótszym niż 10 lat, wysokość odprawy jest równa jednemu przeciętnemu wynagrodzeniu z ostatnich 6 miesięcy, po 15 latach pracy jest już równa trzykrotnemu miesięcznemu uposażeniu, zaś w przypadku stażu pracy powyżej 25 lat – pięciokrotnemu przeciętnemu wynagrodzeniu z ostatniego półrocza.

Wysokość odprawy egzaminatora w związku z przejściem na rentę lub emeryturę

ilość przepracowanych lat

krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 6 miesięcy

poniżej 10

x 1

powyżej 10

x 2

powyżej 15

x 3

powyżej 20

x 4

powyżej 25

x 5

Źródło: Rozporządzenie Ministra Transportu z 11 października 2007 rokuNie dla każdego


Jak wspomniano wcześniej, by wykonywać zawód egzaminatora prawa jazdy, należy sprostać szeregowi wymogów narzuconych przez ustawę Prawo o ruchu drogowym. Po pierwsze trzeba mieć ukończone studia wyższe i prawo jazdy kategorii B co najmniej od 6 lat. Jako że w Polsce kategorię tą można zdobyć dopiero po ukończeniu 18 roku życia, tym samym egzaminatorem nie można zostać wcześniej niż w wieku 24 lat. Jeśli przypadkiem popełniło się w tym czasie przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, również można pożegnać się z karierą w tym zawodzie. Pomyślne przejście badań zdrowotnych (w tym orzeczenie psychologiczne) uprawnia kandydata do rozpoczęcia kursu kwalifikacyjnego (który przy okazji znacznie uszczupli jego kieszeń). Jeszcze tylko kilka egzaminów i dla najbardziej wytrwałych otwiera się ścieżka kariery. A wraz z nią, przy odpowiednim stażu pracy i kompozycji dodatków, możliwość wysokich zarobków.


Bibliografia
1. Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 11 października 2007 r.
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
3. Nowe prawo w nowym roku dla pracodawcy i pracownika, dostępny w Internecie: www.praca.gazetaprawna.pl
Teresa Hantz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".