Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Demand planner 8030 PLN
Logistics Specialist 4180 PLN
Graphic designer 4510 PLN
Logopeda 3570 PLN
Farmaceuta 5460 PLN
Serwisant IT 4280 PLN
Instrumentariuszka 4340 PLN
Psychoterapeuta 4290 PLN
Nanotechnolog 4810 PLN
Data Scientist 12530 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Przedziały płacowe, widełki płacowe - wyznaczają maksymalną i minimalną wartość wynagrodzenia dla danego stanowiska lub dla grupy stanowisk.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia absolwentów studiów MBA w 2013 roku

12.02.2014 Sylwia Rębisz
W artykule omówiono wynagrodzenia dyrektorów i kierowników, którzy ukończyli Magisterskie Studia Menedżerskie (Master of Business Administration, MBA). Mediana ich wynagrodzeń całkowitych brutto wynosiła w 2013 roku 15 000 PLN, a co czwarty menedżer zarabiał ponad 23 000 PLN. W tekście zaprezentowano dane o płacach w wybranych województwach i branżach. Ponadto, przedstawiono informacje o wynagrodzeniach absolwentów studiów MBA, mających różny staż pracy i znających różne języki. W tekście zaprezentowano także dane o wynagrodzeniach w różnych firmach. Artykuł zawiera 2 tabele, 2 schematy i 4 wykresy.
Po raz jedenasty przedstawiamy Państwu podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW). W 2013 roku uczestniczyło w nim 122 499 respondentów co sprawia, że jest to największe pozarządowe badanie płac w Polsce. OBW jest jedynym badaniem, które zawiera dane z ponad 25 000 firm i dostarcza informacje o płacach na ponad 600 stanowiskach. Przedstawienie Państwu tak obszernych danych o wynagrodzeniach było możliwe dzięki współpracy z czołowymi portalami internetowymi: interia.pl, gazetapraca.pl i wp.pl.

Jak co roku przypominamy, że w naszym badaniu dominują osoby młode (61% ma nie więcej niż 35 lat), z wykształceniem wyższym (72,2%), pracujące w miastach powyżej 200 000 mieszkańców (65,2%). Dodatkowo nasi respondenci zajmują co najmniej specjalistyczne stanowiska (73,4%) co sprawia, że ich wynagrodzenia są wyższe niż większości Polaków.

Przypominamy również, że prezentując stawki płac posługujemy się głównie medianą, gdyż miara ta lepiej niż średnia charakteryzuje badaną populację. Z badań GUS wynika bowiem, iż 2/3 Polaków zarabia poniżej średniej, co może być przyczyną błędów interpretacyjnych. Natomiast mediana jest wartością dzielącą badaną populację na pół.

Ze względów metodologicznych w obliczeniach końcowych uwzględniliśmy dane 108 184 osób.

Wszystkie przedstawione stawki stanowią wynagrodzenie całkowite brutto wyrażone w PLN, o ile w tekście nie przedstawiono inaczej.

Wynagrodzenia absolwentów Magisterskich Studiów Menedżerskich


W XI Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń wzięło udział 1 320 dyrektorów i kierowników, którzy ukończyli Magisterskie Studia Menedżerskie (Master of Business Administration, MBA). Stanowili oni 6% osób, które ukończyły studia wyższe i zajmowały stanowiska kierownicze lub dyrektorskie. Ile zarabiali absolwenci studiów MBA?

Mediana wynagrodzeń osób posiadających tytuł MBA wynosiła w 2013 roku 15 000 PLN. Co czwarty menedżer zarabiał ponad 23 000 PLN. Zarobki 25% osób zajmujących stanowiska kierownicze i dyrektorskie nie przekraczały 9 550 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób posiadających tytuł MBA (w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPłace osób posiadających tytuł MBA różniły się w zależności od zajmowanego przez nie szczebla zatrudnienia. Pracownicy na stanowiskach kierowniczych, którzy ukończyli magisterskie studia menedżerskie zarabiali przeciętnie 11 000 PLN. Wynagrodzenia dyrektorów i osób zasiadających w zarządzie były znacznie wyższe. Mediana ich płac wynosiła 18 000 PLN. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach znajdą Państwo w Mojej Płacy.

Wynagrodzenia całkowite brutto kierowników, dyrektorów
i osób zasiadających w zarządzie posiadających tytuł MBA (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

kierownik

572

8 000

11 000

17 550

dyrektor/zarząd

748

12 000

18 000

27 650

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w różnych województwach i branżach


Najwyższe płace w 2013 roku oferowano osobom posiadającym tytuł MBA pracującym w województwie mazowieckim. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 18 000 PLN. O 3 000 PLN mniej zarabiali menedżerowie pracujący na terenie województw: pomorskiego i śląskiego, a o 5 000 PLN mniej – mieszkańcy Dolnego Śląska, Małopolski i Wielkopolski.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób posiadających tytuł MBA
pracujących na terenie różnych województw w 2013 roku (w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuPrzeciętne wynagrodzenie absolwentów studiów MBA pracujących w przemyśle ciężkim wyniosło 16 300 PLN. Nieco mniej zarabiali zatrudnieni w przemyśle lekkim i handlu. Mediana ich płac wynosiła 15 000 PLN. Niższe o 1 000 PLN wynagrodzenie otrzymywali menedżerowie pracujący w branży IT.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób posiadających tytuł MBA 
pracujących w różnych branżach w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia osób o różnym stażu pracy i posługujących się różnymi językami


Im wyższy był staż pracy kierownika czy dyrektora z tytułem MBA, tym większe były jego zarobki. Osoby, posiadające 6-8-letnie doświadczenie zawodowe zarabiały przeciętnie 11 050 PLN, natomiast menedżerowie ze stażem pracy przekraczającym 16 lat – 16 000 PLN. Na wykresie 2. przedstawiono dane dotyczące wynagrodzeń menedżerów o różnym stażu pracy. Szczegółowe dane o wynagrodzeniach na wybranych stanowiskach osób z różnym stażem pracy znajdą Państwo w aplikacji Moja Płaca.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób o różnym stażu pracy
posiadających tytuł MBA w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuW tabeli 2. zaprezentowano wynagrodzenia menedżerów znających wybrane języki w stopniu bardzo dobrym. Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, spośród osób posiadających tytuł MBA, najwyższe płace otrzymywali menedżerowie znający język rosyjski. Mediana ich zarobków wynosiła 20 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób posiadających tytuł MBA 
posługujących się w stopniu bardzo dobrym wybranymi językami w 2013 roku (w PLN)

język

próba

25% zarabia poniżej

mediana

25% zarabia powyżej

j. angielski

749

10 500

17 000

25 000

j. niemiecki

83

11 504

18 790

25 000

j. rosyjski

53

12 000

20 000

30 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWynagrodzenia w różnych firmach


Na wykresie 3. przedstawiono dane o wynagrodzeniach osób posiadających tytuł MBA, pracujących w firmach o różnej wielkości zatrudnienia. Najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w firmach, w których liczba pracowników przekraczała 1 000 osób. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 16 647 PLN, a co czwarty menedżer zarabiał ponad 24 000 PLN.

Wynagrodzenia całkowite brutto osób posiadających tytuł MBA,
pracujących w przedsiębiorstwach o różnej wielkości zatrudnienia w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyższe płace oferowano menedżerom w firmach z przewagą kapitału zagranicznego. Ich przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 17 550 PLN. Było ono o 46% wyższe od zarobków osób z dyplomem MBA pracujących w rodzimych przedsiębiorstwach.

Mediany wynagrodzeń całkowitych brutto osób posiadających tytuł MBA,
pracujących w przedsiębiorstwach o różnym pochodzeniu kapitału w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2013 rokuWyjaśnienie terminów użytych w artykule:

wynagrodzenie całkowite – miesięczne wynagrodzenie brutto przysługujące pracownikowi z uwzględnieniem wszystkich ruchomych dodatków pieniężnych, takich jak: premie, nagrody i inne.

mediana – wartość dzieląca wszystkie dane na pół. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% danych. Innymi słowy, jeżeli mediana wynosi 2 000 PLN, to znaczy, że wynagrodzenie na danym stanowisku jest w połowie zakładów niższe, a w połowie wyższe od 2 000 PLN. Mediana jest miarą statystyczną, która lepiej niż średnia, oddaje tendencję centralną wyników, ponieważ średnia może być zaburzona przez wyniki skrajne.

górny kwartyl – wartość, powyżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli górny kwartyl wynosi 4 500 PLN, to 75% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 25% powyżej 4 500 PLN

dolny kwartyl – wartość, poniżej której mieści się 25% danych. Innymi słowy, jeżeli dolny kwartyl wynosi 2 000 PLN, to 25% osób zatrudnionych na danym stanowisku zarabia poniżej, a 75% powyżej 2 000 PLN.

Sylwia Rębisz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".