Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagradzanie pracowników z pionu personalnego cz. II – badanie praktyk wynagradzania Sedlak & Sedlak 2017

22.02.2018 Iwona Wabik-Szuba
Niniejszy tekst stanowi drugą część cyklu artykułów na temat wynagrodzeń w pionie personalnym. Prezentujemy w nim praktyki związane z budową pakietu wynagrodzeń, konstrukcją systemów premiowych oraz rozliczania nadgodzin dla pracowników z pionu personalnego. Prezentowane dane pochodzą z badania przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2017 roku.

Składniki pakietu wynagradzania pracowników z pionu personalnego


Z przeprowadzonych analiz wynika, że w 83% badanych firm pracownicy pionu personalnego są uprawnieni do otrzymywania premii za realizację wyznaczonych celów indywidualnych i/lub firmowych. Dodatkowo prawie 60% badanych przedsiębiorstw wypłaca nagrody pieniężne, a prawie co piąta firma, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, oferuje również dodatek funkcyjny, czyli dodatkowe wynagrodzenie wypłacane co miesiąc w stałej kwocie.

Popularność poszczególnych składników wynagrodzeń
w pionie personalnym

składnik wynagrodzenia

liczba

procent

płaca zasadnicza

36

100%

dodatek stażowy

3

8%

dodatek funkcyjny

7

19%

stałe roczne dodatki (np. 13-stka)

4

11%

premie

30

83%

nagrody

21

58%

 

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakPolityka świadczeń dodatkowych


Wszystkie badane przedsiębiorstwa oprócz wynagrodzenia finansowego oferują pracownikom z pionu personalnego świadczenia dodatkowe. Najczęściej w pakiecie znajduje się 5-9 benefitów, a w co czwartej firmie pracownicy mogą korzystać z co najmniej 10 benefitów. Najpopularniejszymi benefitami są zajęcia sportowo-rekreacyjne, szkolenia zawodowe, szkolenia językowe i dodatkowa opieka medyczna. Najrzadziej oferowane są: dodatkowo płatny urlop, akcje/opcje na akcje oraz pokrycie kosztów dojazdów do pracy. Oferuje je jedynie 6% badanych firm. W 89% firm benefity przyznawane są pracownikom na podstawie polityki ogólnofirmowej, w 17% na podstawie indywidualnych preferencji pracowników. W pozostałych firmach część benefitów przyznawana jest zgodnie z polityką ogólnofirmową a część podlega systemowi kafeteryjnemu.

Ilość oferowanych benefitów dla pracowników z pionu personalnego

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakRozliczanie godzin nadliczbowych


W badaniu zapytaliśmy również o sposób rozliczania godzin nadliczbowych. W 59% firm pracownicy mają prawo odebrać je w ustalonym z pracodawcą terminie lub zamiennie otrzymać dodatek za godziny nadliczbowe. W co trzeciej firmie pracownicy mogą odebrać godziny nadliczbowe tylko w ustalonym terminie, a w 9% badanych firm godziny nadliczbowe są w całości rozliczane finansowo.

Praktyki rozliczania godzin nadliczbowych pracowników biurowych
(pytanie wielokrotnego wyboru)

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakPraktyki premiowania


W 83% badanej próby pracownicy z pionu personalnego objęci są systemami premiowania. Najczęściej (68%) premie przyznawane są pracownikom na koniec roku obrotowego. W 21% firm cele premiowe rozliczane są co kwartał, a tylko w 14% miesięcznie.

Częstotliwość rozliczania celów premiowych
pracowników z pionu personalnego (pytanie wielokrotnego wyboru)

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakZ wykonanych analiz wynika, iż najczęściej pracownicy na poziomie specjalistów otrzymują premie uznaniowe (62%), na drugim miejscu znalazły się premie zależne od wyników firmowych (45%), a na trzecim premie zadaniowe/MBO (41%).

Natomiast w przypadku osób na stanowiskach kierowniczych/zarządzających (np. kierownik działu HR, dyrektor personalny.) w 70% firm premie są uzależnione od wyników firmy, w 63% od realizacji wyznaczonych zadań i celów indywidualnych. Natomiast w 33% firm pracownicy otrzymują premie uznaniowe lub na podstawie ocen okresowych.

Sposoby premiowania na stanowiskach specjalistycznych
i zarządzających w pionie personalnym

Wykres

Źródło: Raport: Praktyki wynagradzania pracowników z pionu personalnego
i finansowego w 2017 roku”, Sedlak & SedlakO badaniu


Prezentowane dane pochodzą z badania praktyk wynagradzania pracowników z pionu personalnego i finansowego. Zostało ono przeprowadzone w okresie sierpień – październik 2017 r. wśród 36 organizacji, które zatrudniają łącznie co najmniej 10 pracowników w wyżej wymienionych działach.

Informacje na temat wysokości wynagrodzeń oferowanych pracownikom w pionie personalnym znajdą Państwo w Raporcie płacowym Sedlak & Sedlak 2017. Uwzględniliśmy w nim dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2017.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Iwona Wabik-Szuba
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".