Artykuły

Przegląd wynagrodzeń w górnictwie i wydobywaniu w Europie

02.12.2013 Sylwia Rębisz
W 2012 roku wyprodukowano na świecie 7 790 mln ton węgla kamiennego i brunatnego. Wśród 20 największych producentów tego paliwa znalazły się między innymi Polska i Niemcy. W tekście przedstawiono informację na temat wynagrodzeń w sekcji górnictwo i wydobywanie w tych krajach. Ponadto omówiono wysokość wynagrodzeń w tym sektorze gospodarki w Czechach, Wielkiej Brytanii, Ukrainie, Rosji, Hiszpanii i Turcji. W artykule dokonano przeglądu wynagrodzeń w sektorze górnictwo i wydobywanie. Płac nie porównywano ze sobą ze względu na różną dostępność danych w urzędach statystycznych w poszczególnych krajach. Artykuł zawiera 7 tabeli i 7 wykresów.
W 2012 roku na świecie wyprodukowano 7 790 mln ton węgla kamiennego i brunatnego, a największym producentem tych surowców były Chiny. Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego wyniosło tam 3 543 mln ton i stanowiło ono 45% ogólnoświatowej produkcji. Wśród 20 największych producentów tego paliwa znalazło 7 państw stricte europejskich oraz dwa położone na kontynentach europejskim i azjatyckim. W tabeli 1. zaprezentowano dane o wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego.

Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego
w wybranych krajach w 2012 roku (w mln ton)

miejsce pod względem wydobycia

państwo

wydobycie węgla kamiennego i brunatnego

1.

Chiny

3 543

2.

Stany Zjednoczone

932

3.

Indie

628

6.

Rosja

354

8.

Niemcy

196

9.

Polska

144

12.

Turcja

74

14.

Ukraina

64

15.

Czechy

55

16.

Rumunia

34

17.

Wielka Brytania

17

20.

Hiszpania

6

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Enerdata Statistical Yearbook 2013W artykule dokonano przeglądu wynagrodzeń w sektorze górnictwo i wydobywanie. Płac nie porównywano ze sobą ze względu na różną dostępność danych i sprawozdawczość w urzędach statystycznych w poszczególnych krajach. Z zestawienia wyłączono Rumunię ze względu na brak informacji o wynagrodzeniach.

Wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu Niemczech


Jak wynika z danych niemieckiego urzędu statystycznego (Statistische Bundesamt) w 2012 roku miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto w sekcji górnictwo i wydobywanie wynosiło 4 176 EUR. Było ono o niemal 10% wyższe niż płace w gospodarce narodowej ogółem.

Najwyższe płace otrzymywali zatrudnieni w górnictwie ropy naftowej i gazu zimnego. Pracownicy tej sekcji zarabiali przeciętnie 6 862 EUR. Drugie co do wielkości wynagrodzenia otrzymywali pracownicy w sekcji działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie (4 155 EUR). Przeciętne miesięczne zarobki osób zajmujących się wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego wynosiły 3 946 EUR. Osoby zatrudnione w sekcji pozostałe górnictwo i wydobywanie otrzymywały przeciętnie 3 108 EUR.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w górnictwie i wydobywaniu
oraz w poszczególnych jego sekcjach w Niemczech 2012 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Verdienste und Arbeitskosten, Arbeitnehmerverdienste Und Indizes der Arbeitnehmerverdienste, Statistische Bundesamt, 2013Przedstawiciele kadry menedżerskiej pracujący w górnictwie i wydobywaniu otrzymywali w 2012 roku najwyższe przeciętnie miesięcznie wynagrodzenie. Wynosiło ono 7 920 EUR. Niemal 16% ich płacy całkowitej stanowiły premie (1 248 EUR). O ponad 3 000 EUR mniej zarabiali profesjonaliści (4 893 EUR). Premie stanowiły 10% ich wynagrodzenia. Specjaliści pracujący w górnictwie i wydobywaniu otrzymywali 3 650 EUR. Płace pracowników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych oscylowały na takim samym poziomie, wynosiły 3 258 EUR. Szczegółowe informacje na temat wynagrodzenia całkowitego, podstawowego oraz wysokości premii w poszczególnych grupach zawodowych zaprezentowano w tabeli 2.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia w górnictwie
i wydobywaniu na różnych szczeblach zatrudnienia w 2012 roku (w EUR)

szczebel zatrudnienia

opis

wynagrodzenie całkowite

wynagrodzenie podstawowe

premie

kadra menedżerska

kadra zarządzająca, której część wynagrodzenia uzależniona jest od wyników; dyrektorzy, zajmujący się zarządzaniem i planowaniem; wymagana kompleksowa wiedza z zakresu działalności przedsiębiorstwa; konieczne ukończenie studiów wyższych

7 920

6 672

1 248

profesjonaliści

trudne złożone zadania, wymagające specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ukończonych kursów oraz wieloletniego doświadczenia, możliwość zarządzania małym zespołem

4 893

4 367

525

specjaliści

pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje, ukończone szkolenia zawodowe, doświadczeni

3 650

3 282

368

pracownicy wykwalifikowani

pracownicy posiadający wiedzę i umiejętności wymagane do wykonywania konkretnych czynności, staż pracy do dwóch lat

3 258

2 994

264*

pracownicy niewykwalifikowani

pracownicy wykonujący proste, powtarzalne czynności, przyuczenie do wykonywania zawodu do 3 miesięcy

3 258

2 994

264*

ogółem:

4 176

3 726

449

*dane szacunkowe
Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie: Verdienste und Arbeitskosten, Arbeitnehmerverdienste,
Statistische Bundesamt, 2013Wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu w Polsce


W 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 3 522 PLN (842 EUR). Płace w sekcji górnictwo i wydobywanie były o 89% wyższe, oscylowały na poziomie 6 647 PLN (1 588 EUR). Pracujący w sekcji wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego otrzymywali miesięcznie 6 782 PLN (1 620 EUR, o 92% więcej niż w gospodarce narodowej ogółem).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto
w Polsce w 2012 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013W porównaniu do 2011 roku wynagrodzenia nominalne w gospodarce narodowej wzrosły o 3,5%. W sekcji górnictwo i wydobywanie wzrost ten był nieco wyższy, wyniósł 3,8%. W wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego przeciętne płace w 2012 roku zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 5,8%.

Płace w tej sekcji gospodarki różniły się w zależności od sektora własności. Większe wynagrodzenia zarówno w górnictwie i wydobywaniu, jak i w gospodarce narodowej ogółem otrzymywały osoby pracujące w sektorze publicznym. Ich zarobki wynosiły odpowiednio: 6 794 PLN (1 623 EUR) i 4 107 PLN (981 EUR). Płace w sektorze prywatnym w górnictwie i wydobywaniu wynosiły 6 388 PLN (1 526 EUR) i były niższe o 6% od wynagrodzeń w przedsiębiorstwach publicznych. W gospodarce narodowej różnica ta była zdecydowanie wyższa. Płace w sektorze prywatnym były niemal 19% niższe niż w publicznym.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto
sektorze publicznym i prywatnym w Polsce w 2012 roku (w PLN)

górnictwo

i wydobywanie

ogółem

publiczny

6 794

4 107

prywatny

6 388

3 343

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Zatrudnienie i wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2012 roku,
Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013Wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu w Ukrainie


W 2012 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Ukrainie wynosiło 3 026 UAH (291 EUR). Płace w górnictwie i wydobywaniu były o 61% wyższe. Osoby zatrudnione w tym sektorze gospodarki zarabiały przeciętnie 4 881 UAH (470 EUR). Wynagrodzenia pracowników zajmujący się wydobywaniem węgla kamiennego i węgla brunatnego zarabiały natomiast 5 233 UAH (504 EUR), czyli o 73% więcej niż w przeciętnie w Ukrainie.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto
w górnictwie i wydobywaniu w Ukrainie w 2012 roku

sektor

wynagrodzenie

górnictwo i wydobywanie

4 881

wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

5 233

ogółem

3 026

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Pracya Ukrainy u 2012 roci, Statistichny Zbirnik, Kijów 2013Wynagrodzenia górników w Czechach


W 2012 roku wynagrodzenie w górnictwie i wydobywaniu w Czechach wynosiło 30 225 CZK (1 202 EUR), podczas gdy płace w gospodarce narodowej ogółem – 22 239 CZK (885 EUR). Oznacza to, że zarobki zatrudnionych w górnictwie i wydobywaniu były o 36% wyższe od płacy przeciętnej.

Najwyższe przeciętnie miesięcznie wynagrodzenie w górnictwie i wydobywaniu otrzymywali menedżerowie. Zarabiali oni 92 823 CZK (3 692 EUR). O ponad 40 000 CZK niższe płace otrzymywali specjaliści. Ich wynagrodzenie wynosiło 51 432 CZK (2 046 EUR). Specjaliści pracujący w górnictwie i wydobywaniu otrzymywali 3 650 EUR. Technicy i inny średni personel zarabiali przeciętnie 39 818 CZK (1 584 EUR). Płace robotników przemysłowych i rzemieślników zatrudnionych w górnictwie i wydobywaniu wynosiły 31 381 CZK (1 248 EUR). Niewiele niższe wynagrodzenie – 30 911 CZK (1 230 EUR) otrzymywali operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Pracownicy biurowi zarabiali 25 104 CZK (999 EUR). Najniższe płace otrzymywali pracownicy przy pracach prostych – 21 703 CZK (863 EUR) oraz pracownicy usług i sprzedawcy – 21 482 CZK (854 EUR).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia całkowite brutto
w poszczególnych grupach zawodowych w 2012 roku w Czechach (w CZK)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych
z czeskiego urzędu statystycznego (Český statistický úřad)Wynagrodzenia górników w Wielkiej Brytanii


W 2012 roku w Wielkiej Brytanii do pięciu najlepiej opłacanych sektorów gospodarki należały aż trzy związane z górnictwem. Na pierwszym miejscu pod względem zarobków uplasowało się wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Mediana przeciętnego tygodniowego wynagrodzenia brutto w tej sekcji wyniosła 1 106 GBP (1 364 EUR). Pozostałymi dwoma sekcjami były: wydobycie węgla kamiennego i brunatnego oraz działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie. Przeciętne tygodniowe wynagrodzenie brutto wynosiło odpowiednio: 827 GBP (1 020 EUR) i 730 GBP (900 EUR).

W 2012 roku mediana tygodniowych płac brutto w górnictwie i wydobywaniu była aż o 44% wyższa od przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce ogółem. Wynosiła ona 728 GBP (897 EUR), podczas gdy dla wszystkich branż ogółem – 506 GBP (624 EUR). Na wykresie 4. zaprezentowano dane dotyczące przeciętnych tygodniowych wynagrodzeń brutto.

Mediana tygodniowego wynagrodzenia całkowitego w górnictwie
i wydobywaniu w Wielkiej Brytanii w 2012 roku (w GBP)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Annual Survey of Hours and Earnings, 2012 Provisional ResultsW tabeli 5. przedstawiono informacje dotyczące rocznych wynagrodzeń w wydobywaniu i górnictwie.

Mediana i średnia rocznych wynagrodzeń całkowitych w górnictwie
i wydobywaniu w Wielkiej Brytanii w 2012 roku (w GBP)

sektor

mediana

średnia

górnictwo i wydobywanie

36 680

45 905

wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)

39 040

41 730

górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego

b/d

79 566

pozostałe górnictwo i wydobywanie

27 644

31 210

działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie

39 604

48 788

ogółem

21 473

26 664

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Annual Survey of Hours and Earnings, 2012 Provisional ResultsWynagrodzenia górników w Hiszpanii


W 2010 w Hiszpanii roczne wynagrodzenie całkowite brutto w górnictwie i wydobywaniu wynosiło 28 373 EUR. Płaca podstawowa stanowiła 89% tej kwoty (25 314 EUR), zaś zmienna – 11% (3 061 EUR). Jak podaje hiszpański urząd statystyczny górnicy otrzymywali również deputaty o łącznej przeciętnej wartości 57 EUR (w skali roku).

Roczne wynagrodzenie całkowite brutto
w górnictwie i wydobywaniu w Hiszpanii w 2010 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Encuesta de estructura salarial. Año 2010, Instituto Nacional de EstadisticaPrzeciętne roczne wynagrodzenie w 2010 roku w Hiszpanii wynosiło 22 541 EUR. Oznacza to, że płace w górnictwie i wydobywaniu były o 26% wyższe od wynagrodzeń w gospodarce narodowej ogółem.

Wynagrodzenia górników w Rosji


W 2011 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite w Rosji wynosiło 22 717 RUB (555 EUR). Osoby pracujące w sekcji górnictwo i wydobywanie zarabiały przeciętnie 42 268 RUB (1 033 EUR). To o 86% więcej niż w gospodarce narodowej ogółem. Najwyższe płace otrzymywali pracownicy górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego oraz świadczący usługi w tej branży. Ich przeciętne wynagrodzenia wynosiły 51 520 RUB (1 259 EUR) i były aż o 127% wyższe niż w gospodarce narodowej. W górnictwie i wydobywaniu kopalin energetycznych przeciętne płace oscylowały na poziomie 46 052 RUB (1 126 EUR), natomiast w górnictwie i wydobywaniu węgla kamiennego, brunatnego, torfu i uranu – 32 551 RUB (796 EUR).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite brutto w górnictwie i wydobywaniu
oraz w poszczególnych jego sekcjach w Rosji 2011 roku (w RUB)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Differencya zarabotnoy platy rabotnikov po profesjonalnym gruppam, 2011Specjaliści niższego szczebla zatrudnieni w górnictwie i wydobywaniu otrzymywali 233% wyższe wynagrodzenie niż ich osoby z tej samej grupy zawodowej ogółem. Płaca specjalistów wyższego szczebla stanowiła 224% zarobków na tym szczeblu zatrudnienia ogółem. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy pracach prostych były o 199% wyższe. Najniższą, ale ciągle wysoką różnicę zaobserwowano wśród menedżerów oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Osoby pracujące na tego typu stanowiskach w górnictwie i wydobywaniu zarabiały odpowiednio o: 163% i 155% więcej niż w tych grupach zawodowych ogółem.

Wielokrotność przeciętnego miesięczne wynagrodzenie całkowitego brutto
w poszczególnych grupach zawodowych w górnictwie i wydobywaniu
w stosunku do gospodarki narodowej ogółem w Rosji 2011 roku (w RUB)

grupa zawodowa

wielokrotność wynagrodzenia w danej grupie (%)

specjaliści niższego szczebla

233

specjaliści wyższego szczebla

224

pracownicy przy pracach prostych

199

menadżerowie

163

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

155

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Differencya zarabotnoy platy rabotnikov po profesjonalnym gruppam, 2011Wynagrodzenia górników w Turcji


W 2010 w Turcji przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite w gospodarce narodowej ogółem wynosiło 1 512 TRY (654 EUR). Osoby pracujące w górnictwie i wydobywaniu otrzymywały przeciętnie 1 653 TRY (715 EUR). Oznacza to, że płace górników były tylko o 9% wyższe. Na wykresie 7. zaprezentowano informacje o wynagrodzeniu całkowitym i podstawowym w gospodarce narodowej ogółem oraz w sekcji górnictwo i wydobywanie.

W gospodarce narodowej część zmienna wynagrodzenia stanowiła 8% płacy całkowitej, natomiast w górnictwie – 11%.

Roczne wynagrodzenie całkowite brutto
w górnictwie i wydobywaniu w Hiszpanii w 2010 roku (w EUR)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie:
Encuesta de estructura salarial. Año 2010, Instituto Nacional de EstadisticaPodsumowanie


W 2012 roku największą dysproporcję pomiędzy wynagrodzeniami w górnictwie i wydobywaniu a przeciętnymi płacami w danym kraju zaobserwowano w Polsce. Zarobki w górnictwie i wydobywaniu były aż o 89% wyższe niż w gospodarce narodowej ogółem. W Ukrainie płace w tej sekcji były o 61% wyższe, natomiast w Czechach – o 36%. Najmniejsze rozbieżności odnotowano w Niemczech, wyniosły one 10%.

Informacje dotyczące różnicy w wynagrodzeniach w sekcji górnictwo i wydobywanie a przeciętnymi płacami w gospodarce narodowej zaprezentowano w tabeli 7. Zwracamy uwagę, że dane dotyczące płac w omawianych krajach podane zostały dla różnych lat i w różnym okresie rozliczenia (tydzień, miesiąc, rok).

Zestawienie wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz w górnictwie i wydobywaniu
w wybranych krajach (wynagrodzenie w EUR, różnica w %)

kraj

rok

okres rozliczenia wynagrodzenia

wynagrodzenie w gospodarce narodowej

wynagrodzenie w górnictwie i wydobywaniu

różnica*

Niemcy

2012

miesiąc

3 391

3 726

10%

Polska

2012

miesiąc

842

1 588

89%

Ukraina

2012

miesiąc

291

470

61%

Czechy

2012

miesiąc

885

1 202

36%

Rosja

2011

miesiąc

555

1 033

86%

Turcja

2010

miesiąc

654

715

9%

Wielka Brytania

2012

tydzień

624

897

44%

Hiszpania

2010

rok

22 541

28 373

26%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie zebranych danych
*o ile wynagrodzenia w górnictwie i wydobywaniu były wyższe od wynagrodzeń w gospodarce narodowej

Sylwia Rębisz
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".