Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) w 2022 roku

16.01.2023 Maria Hajec
Informacje o badaniu: W 2022 roku w badaniu uczestniczyło 101 008 osób. 59% uczestników badania ma nie więcej niż 35 lat, 74% mieszka w miastach powyżej 100 000 mieszkańców, 72% ma wykształcenie wyższe, 48% pracuje w dużych i wielkich przedsiębiorstwach, a 84% jest zatrudnionych w firmach prywatnych.

Warto pamiętać, że głównym celem Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń (OBW) jest pokazanie stawek wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach. W związku z tym, ze względu na nielosowy charakter próby, wyniki ogólne należy traktować jako orientacyjne. Dotyczą one jedynie konkretnej badanej próby. Porównując dane z poszczególnych edycji OBW prosimy mieć na uwadze to, że brały w nich udział inne osoby.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakich narzędzi używają profesjonalne firmy, by ustalić wynagrodzenia pracowników – sprawdź nasze Raporty płacowe.

Podsumowanie badania


W 2022 roku mediana wynagrodzeń osób zatrudnionych w Polsce wyniosła 6 257 PLN i była wyższa o 557 PLN niż w roku ubiegłym. Niestety dysproporcje między zarobkami kobiet i mężczyzn nadal są bardzo widoczne. Podobnie jak w latach ubiegłych mężczyźni zarabiali o ponad 20% więcej niż kobiety.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w 2021 i 2022 roku (brutto w PLN)

 

próba 2021

mediana 2021

próba 2022

mediana 2022

wszyscy badani

93 527

5 700

101 008

6 257

mężczyźni

42 194

6 300

50 050

6 966

kobiety

51 333

5 100

50 958

5 750

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wynagrodzenia pracownika zależą od wielu różnych czynników, zarówno tych indywidulanych związanych z cechami czy umiejętnościami konkretnych osób (np. wiek, płeć, wykształcenie, poziom znajomości języków obcych itd.), jak i organizacyjnych (takich jak np. kapitał czy wielkość firmy). W ramach OBW analizujemy obie te grupy.

Jednym z istotniejszych czynników wpływających na wysokość wynagrodzenia jest województwo, w którym zatrudniony jest pracownik. Niezmiennie od lat, najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy zatrudnieni w województwie mazowieckim. Mediana ich zarobków w 2022 roku wyniosła 7 437 PLN, a więc aż o prawie 1 200 PLN więcej niż wynosi mediana ogólnopolska. W dużym stopniu decydują o tym bardzo wysokie zarobki w samej Warszawie, gdzie mediana wynosi 8 000 PLN.

Na kolejnych miejscach zestawienia uplasowało się województwo dolnośląskie i małopolskie, gdzie mediany wyniosły odpowiednio 6 700 i 6 500 PLN. Najniższe zarobki otrzymywali pracownicy zatrudnieni w województwie lubelskim. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń osiągnęła poziom 5 000 PLN.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych w różnych województwach w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku



To, ile zarabiamy zależy również od firmy, w której pracujemy. W 2022 roku po raz kolejny potwierdziliśmy, że osoby pracujące w firmach z przewagą kapitału zagranicznego zarabiają znacznie więcej (7 700 PLN) niż pracownicy w firmach rodzimych (5 677 PLN).

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób pracujących w firmach polskich i zagranicznych w 2022 roku (brutto w PLN)

kapitał firmy

próba

25% zarabiało mniej

mediana

25% zarabiało więcej

przewaga kapitału polskiego (powyżej 50%)

65 423

4 400

5 677

7 900

przewaga kapitału zagranicznego (powyżej 50%)

35 585

5 610

7 700

11 400

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Obok kapitału, równie ważnym czynnikiem decydującym o naszym wynagrodzeniu jest wielkość firmy, w której pracujemy. Jak wynika z poniższych danych, najwięcej zarabiają pracownicy zatrudnieni w wielkich firmach. Mediana ich zarobków jest o 329 PLN wyższa od mediany osób pracujących w dużych firmach i o 1 547 wyższa od tych, co są zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach.

Miesięczne wynagrodzenie całkowite osób pracujących w firmach różnej wielkości w 2022 roku (brutto w PLN)

szczebel organizacji

próba

25% zarabia mniej

mediana

25% zarabia więcej

mikroprzedsiębiorstwo (1-9)

8 836

3 900

4 800

6 398

małe przedsiębiorstwo (10-49)

18 045

4 300

5 532

7 700

średnie przedsiębiorstwo (50-249)

25 781

4 749

6 250

8 904

duże przedsiębiorstwo (250-999)

21 195

5 040

6 750

9 784

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

27 151

5 200

7 079

10 500

 

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Czynnikiem silnie determinującym wysokość wynagrodzenia pracowników jest również szczebel organizacji. Nie jest zaskoczeniem, że wraz z przechodzeniem na kolejne szczeble organizacji rosną również zarobki. Z poniższego schematu wynika, że w 2022 roku dyrektorzy zarabiali prawie 3,5-krotnie więcej niż pracownicy szeregowi.

Miesięczne wynagrodzenia całkowite osób zatrudnionych na różnych szczeblach organizacji w 2022 roku (brutto w PLN)

Schemat

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Wyniki badania pokazały, że istotny wpływ na wysokość wynagrodzenia ma branża oraz specyfika stanowiska. Przykładowo nie wszyscy kierownicy mogą liczyć na wysokie pensje. Np. kierownik działu IT (17 125 PLN) zarabiał w 2022 roku ponad trzykrotnie więcej niż kierownik sklepu (5 400 PLN).

Ogólne dane płacowe dla poszczególnych branż zostały zaprezentowane na poniższym wykresie.

Mediany miesięcznych wynagrodzeń całkowitych osób zatrudnionych w wybranych branżach w 2022 roku (brutto w PLN)

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2022 roku


Zapraszamy do uczestnictwa w aktualnej edycji Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń. Link do badania znajduje się tutaj.

Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".