Stefa premium Zaproszenie do Raportu Płacowego Sedlak & Sedlak 2017

Jak myślisz, kiedy zarobki w Polsce osiągną poziom wynagrodzeń w Unii Europejskiej?

Zarobki selekcjonerów piłkarskich reprezentacji, które zagrają na mundialu

Joachim Loew 3,8

Tite 3,4

Didier Deschamps 3,4

* roczne zarobki (mln EUR)

Raport wwynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Newsletter

Zapisz się na newsletter portalu wynagrodzenia.pl

Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku

Sprawdź, ile zarabia:

Specjalista ds. BHP 4290 PLN
Kierownik biblioteki 3579 PLN
Muzyk 3278 PLN
Redaktor naczelny 5690 PLN
Sędzia 10990 PLN
Jubiler 2775 PLN
Tokarz 3165 PLN
E-commerce manager 8516 PLN
Test manager 8800 PLN
Technical writer 5000 PLN

wynagrodzenia - kwiecień 2018

sektor przedsiębiorstw - 4 839 PLN
- 0.9% (m/m)    12% (r/r)

płaca minimalna - 2018 2 100 PLN

PKB - III kw. (r/r) 104.9%

inflacja - kwiecień 2018 (r/r) 0%

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Perki - dodatki do podstawowego uposażenia (pensji).

pozwala na porównanie 41 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Którzy pracownicy powinni
być wynagradzani jednakowo?

07.05.2018
Jednym z elementów zakazu dyskryminacji pracowników jest równe traktowanie w zakresie wynagradzania. Czy w ramach równego traktowania 2 osoby na tym samym stanowisku mogą otrzymywać rożne wynagrodzenie? Kiedy pracownicy powinni być wynagradzani jednakowo?

Praca jednakowa lub jednakowej wartości


Aby móc zastanawiać się kto powinien jednakowo zarabiać należy najpierw określić co to znaczy. Kodeks pracy stanowi, iż pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę, lub pracę o jednakowej wartości, a pracami jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c).

W celu zdefiniowania pracy jednakowej należy odnieść się do orzecznictwa Sądu Najwyższego. W wyroku z dnia 18 września 2008 roku (sygn. akt II PK 27/08) SN stwierdził, iż „(…)prace jednakowe to prace takie same pod względem rodzaju, kwalifikacji koniecznych do ich wykonywania, warunków, w jakich są świadczone, a także – ilości i jakości”. Nie można tego jednak utożsamiać z pracą na takim samym stanowisku.

Opis pracy jednakowej wartości został zawarty we wskazanym wyżej przepisie, niemniej warto go uzupełnić. Kwalifikacje zawodowe należy odnieść bezpośrednio do konkretnego rodzaju pracy, jaki wykonuje dana osoba. Również doświadczenie powinno dotyczyć danego rodzaju pracy. Odpowiedzialność należy rozumieć jako typ konsekwencji, które może spowodować nieprawidłowe wykonywanie pracy danego rodzaju (np. rozstrój zdrowia) albo rodzaj sankcji, które mogą pracownika spotkać za niewłaściwe wykonywanie obowiązków (np. dyscyplinarne, odszkodowawcze). Jako wysiłek trzeba przyjąć ilość energii koniecznej do poświęcenia i stres towarzyszący wykonywaniu pracy, gdyż chodzi zarówno o wysiłek fizyczny jak i psychiczny.

Przyczyny różnicowania


Sam fakt różnej wysokości wynagrodzenia osób pracujących na tak samo nazywającym się stanowisku nie stanowi jeszcze naruszenia prawa. W razie sporu, to pracownik musi wykazać, że przyczyna zróżnicowania była niedozwolona. Jednak jeżeli pracodawca przewiduje „widełki” przy wynagrodzeniach, to musi być w stanie wykazać kryterium decydujące o wysokości wynagrodzenia- np. staż pracy, kwalifikacje czy doświadczenie. Decyzja pracodawcy w tej kwestii musi być przejrzysta i uczciwa.

Kodeks pracy wymienia niedozwolone przyczyny wyłącznie przykładowo. Należy do nich zaliczyć w szczególności płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną a także różnicowanie ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, albo pełny lub niepełny wymiar pracy.

Jednakowe wynagrodzenie


Wynagrodzenie, o którym mówią przepisy dotyczące równego traktowania powinno być rozumiane szeroko. Uwzględnić należy wszystkie składniki wynagrodzenia, a także inne świadczenia w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Chodzi zatem zarówno o wynagrodzenie zasadnicze, przyznawaną premię, ale też o wysokość proponowanej odprawy podczas zwolnień grupowych czy chociażby opłacaną przez pracodawcę prywatną opiekę medyczną czy kartę benefitową.

Pracownik, który uważa, że został potraktowany niesprawiedliwie może skierować sprawę do sądu. Jeżeli wykaże, że przyczyna różnicowania jest nieuzasadniona, to może domagać się odszkodowania nie niższego niż minimalne wynagrodzenie za pracę, a sąd ma ponadto prawo wyrównać wysokość wynagrodzenia tego pracownika do poziomu wynagrodzenia osób wykonujących pracę jednakową albo jednakowej wartości.
Autor: Radosław Kowalski


Młodszy prawnik w kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy. Oprócz prawa pracy interesuje się zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych oraz prawem własności intelektualnej. Zajmuje się ponadto opracowywaniem zagadnień związanych z dokumentacją pracowniczą, aktami i regulaminami zakładowymi.

Opiekun merytoryczny działu Prawo Pracy: dr Karol Kulig


Radca prawny w kancelarii A.Sobczyk i Współpracownicy. Specjalista w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych. Uczestnik szeregu projektów na styku prawa i biznesu, w tym dot. wynagradzania pracowników, oskładkowania wynagrodzenia, przeprowadzania zwolnień grupowych czy zatrudniania kadry menadżerskiej. W ramach praktyki wspiera ponadto działy HR w obszarach związanych z ochroną danych osobowych i w zakresie prawnych aspektów procesu rekrutacji. Doświadczony szkoleniowiec.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Kontakt: media@sedlak.pl