Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor 5860 PLN
Farmaceuta 6750 PLN
Sortowacz 4440 PLN
Adwokat 8630 PLN
C/c++ developer 11480 PLN
Pilarz kamienia 4850 PLN
iOS developer 11730 PLN
Wytapiacz 5380 PLN
Technik geodeta 5020 PLN
Pomocnik mechanika 4720 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Ile zarabiają nauczyciele?

08.10.2018 Jagoda Jurczak
W Chinach nauczycieli nazywa się budowniczymi narodu; czas, byśmy naszych nauczycieli nazywali tak samo samo – powiedział kiedyś Barack Obama. A stare polskie przekleństwo brzmi: Obyś cudze dzieci uczył i jest ono bliższe naszej rzeczywistości. Sprawdźmy zatem jak wynagradzane są osoby, które mają tak duży wpływ na edukację i kształtowanie dzieci.
Minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli są ustalane przez ministra odpowiedzialnego za oświatę. Na wysokość zarobków wpływ ma stopień awansu zawodowego, a także poziom wykształcenia nauczyciela i przygotowanie do pracy z dziećmi. Minimalne stawki płac zaczynają się już od 1 877 PLN dla nauczycieli z dyplomem licencjata bez przygotowania pedagogicznego, a kończą się stawką 3 317 PLN dla nauczycieli z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym.

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli po 01.04.2018 roku (brutto w PLN)

poziom wykształcenia

stopnie awansu zawodowego nauczyciela

nauczyciel stażysta

nauczyciel 
kontraktowy

nauczyciel
mianowany

nauczyciel
dyplomowany

tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2 417

2 487

2 824

3 317

tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

2 127

2 180

2 461

2 889

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1 877

1 923

2 160

2 525

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, 2005


W skład wynagrodzenia nauczyciela, poza wynagrodzeniem zasadniczym, zaliczamy dodatki i nagrody wyróżnione w Karcie nauczyciela:

 • dodatek za wysługę lat. Wypłacany miesięcznie po czwartym roku pracy w wysokości 1-20% wynagrodzenia zasadniczego.

 • dodatek motywacyjny. Jego kwota jest uzależniona od gminy, w której pracuje nauczyciel.

 • dodatek funkcyjny. Przysługuje nauczycielom na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich.

 • dodatek za warunki pracy. Przysługuje między innymi nauczycielom praktycznej nauki zawodu szkół górniczych, leśniczych, rolniczych i medycznych.

 • wynagrodzenie za godziny nadliczbowe i zastępstwa.


 • nagroda jubileuszowa. Po:

  • 20 latach pracy nauczyciel otrzymuje 75% wynagrodzenia miesięcznego,


  • 25 latach 100%,


  • 30 latach 150%,


  • 35 latach 200%,


  • 40 latach 250%.


 • dodatkowe wynagrodzenie roczne; 13-ta pensja.

 • nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze;
Średnie zarobki nauczycieli


Karta nauczyciela określa średnie wynagrodzenia nauczycieli w postaci procenta kwoty bazowej, która jest ustalana na podstawie ustawy budżetowej. Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 roku kwota bazowa wynosi 2 900,20 PLN, poprzednia była niższa o 147,28 PLN i wynosiła 2 752,92 PLN.

Średnie wynagrodzenia nauczycieli po 01.04.2018 roku (brutto w PLN)

stopień zawodowy

% kwoty bazowej

średnie wynagrodzenie

nauczyciel stażysta

100%

2 900

nauczyciel kontraktowy

111%   

3 219

nauczyciel mianowany

144%

4 176

nauczyciel dyplomowany

184%

5 336

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Karty nauczyciela


Wynagrodzenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji w 2016 roku


Zarobki nauczycieli różnią się w zależności od poziomu edukacji placówki, w której pracują. Najniżej opłacani są nauczyciele przedszkolni, mediana ich płac wyniosła w 2016 roku 3 492 PLN. Z kolei zarobki nauczycieli akademickich są o około 61% wyższe. Mediana ich miesięcznych wynagrodzeń to 5 624 PLN.

Wynagrodzenia nauczycieli na różnych poziomach edukacji w 2016 roku (brutto w PLN)

poziom edukacji

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

wychowanie małego dziecka

77 614

2 842

3 492

4 285

nauczyciel szkół podstawowych

176 265

3 374

4 141

4 472

nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

198 712

3 451

4 124

4 444

nauczyciele kształcenia zawodowego

33 922

2 975

3 638

4 299

nauczyciel akademicki

82 555

4 351

5 624

7 404

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Struktury wynagrodzeń według zawodów za 2016 rok, GUS


Zarobki nauczycieli wybranych przedmiotów na różnych poziomach edukacji


Najwyższe zarobki otrzymywali nauczyciele akademiccy, mediana ich płac wynosiła około 5 000 lub 6 000 PLN brutto miesięcznie. Najniżej wynagradzani byli asystenci nauczyciela przedszkolnego. Mediana ich zarobków to 2 309 PLN, co stanowi poniżej 40% zarobków nauczycieli akademickich.

Wynagrodzenia nauczycieli wybranych przedmiotów w 2016 roku (brutto w PLN)

próba

25% zarabiało poniżej

mediana

25% zarabiało powyżej

nauczyciel akademicki – nauki fizyczne

2 083

5 052

6 223

8 189

nauczyciel akademicki – nauki ekonomiczne

6 712

4 718

6 107

8 270

nauczyciel akademicki – nauki prawne

2 734

4 420

5 613

8 166

nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog)

19 210

3 754

4 479

5 054

nauczyciel języka polskiego

23 987

3 955

4 325

4 581

nauczyciel matematyki

20 999

3 735

4 290

4 546

nauczyciel historii

12 522

3 734

4 275

4 549

nauczyciel wychowania fizycznego

28 291

3 541

4 140

4 391

nauczyciel języka obcego

39 638

3 303

3 946

4 320

nauczyciel muzyki

5 532

3 256

3 863

4 384

nauczyciel przedszkola

76 378

2 845

3 496

4 289

nauczyciel religii

16 620

2 848

3 438

4 084

asystent nauczyciela przedszkola

15 477

2 071

2 309

2 560

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Struktury wynagrodzeń według zawodów za 2016 rok, GUS


Zarobki nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych


W 2016 roku największą grupę stanowili nauczyciele uczący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Zarobki pedagogów uczących w tych placówkach były prawie jednakowe we wszystkich województwach. Różnica między województwem świętokrzyskim a najniżej opłacanym województwem wielkopolskim wynosiła 312 PLN.
Wyższe płace otrzymywali nauczyciele w sektorze publicznym – 4 159 PLN. Mediana ich zarobków była wyższa o prawie 800 PLN od nauczycieli zatrudnionych w prywatnych szkołach, którzy otrzymywali 3 360 PLN. Warto pamiętać, że jedynie nauczyciele zatrudnieni w szkołach publicznych są objęci przywilejami zapisanymi w Karcie nauczyciela.

Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w sektorze publicznym i prywatnym w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Struktury wynagrodzeń według zawodów za 2016 rok, GUSPołowa początkujących nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych otrzymywała wynagrodzenie w przedziale od 2 484 PLN do 3 300 PLN brutto. Najbardziej doświadczeni nauczyciele, których staż pracy był dłuższy niż 20 lat zarabiali 62% więcej od najmłodszych kolegów. Mediana ich zarobków wynosiła 4 357 PLN.

Wynagrodzenia nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z różnym stażem pracy w 2016 roku (brutto w PLN)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Struktury wynagrodzeń według zawodów za 2016 rok, GUS


Jak zarabiają nauczyciele w innych krajach?


Aby mieć pełny obraz zarobków nauczycieli, warto porównać je do wynagrodzeń otrzymywanych przez nauczycieli zagranicą. Poniższa tabela zawiera ustawowe roczne zarobki początkowe brutto w USD PPS nauczycieli w wybranych krajach OECD. Wynagrodzenia zostały dopasowane do siły nabywczej pieniądza w danym kraju. Dzięki temu można je bezpośrednio porównywać, gdyż uwzględniają różnice cen różnych produktów w różnych krajach. Najwyższe płace otrzymywali pedagodzy szkół gimnazjalnych i licealnych (lub równorzędnych) w Luksemburgu - 79 551 USD PPS rocznie. Dla porównania polscy nauczyciele rocznie zarabiają 15 600 USD PPS, czyli ponad cztery razy mniej. Polska razem z Czechami, Węgrami i Słowacją zamyka to zestawienie. Polscy nauczyciele zarabiają około 50% średniej krajów OECD.

Ustawowe roczne stawki początkowe nauczycieli w krajach OECD w 2017 roku (brutto w USD PPS)

 

kraj

poziom nauczania

przedszkolne

podstawowe

gimnazjalne

(lub równorzędne)

licealne

(lub równorzędne)

Luksemburg

70 192

70 192

79 551

79 551

Szwajcaria

52 743

56 351

63 308

71 249

Dania

41 274

44 919

45 134

42 841

Hiszpania

38 987

38 987

43 565

43 565

Holandia

38 922

38 922

41 309

41 309

USA

38 635

39 183

39 707

40 517

Szwecja

36 192

36 689

37 566

37 566

Norwegia

35 577

39 585

39 585

47 211

Portugalia

32 887

32 887

32 887

32 887

Finlandia

29 578

33 408

36 081

38 261

Francja

29 516

29 516

31 003

31 003

Włochy

28 514

28 514

30 739

30 739

Anglia

28 011

28 011

28 011

28 011

Słowenia

26 823

26 823

26 823

26 823

Turcja

26 219

26 219

26 219

26 219

Izrael

23 001

20 051

20 159

20 666

Meksyk

19 893

19 893

25 401

49 286

Grecja

19 374

19 374

19 374

19 374

Czechy

17 920

18 944

18 953

18 971

Polska

15 600

15 600

15 600

15 600

Węgry

14 227

14 227

15 752

15 752

Słowacja

12 754

14 267

14 267

14 267

średnia OECD

30 817

32 258

33 498

34 943

 

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie raportu Education at a Glance 2018, OECD
Bibliografia
 1. OECD (2018) Education at a Glance 2018

 2. GUS (2016) Struktura wynagrodzeń według zawodów za 2016 rok

 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),

 4. Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291).
Jagoda Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".