Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Klasycy wynagrodzeń

Maria Wanda Kopertyńska

Profesor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, dr hab. Maria Wanda Kopertyńska pracuje w Instytucie Organizacji i Zarządzania tej Uczelni. Jest Dziekanem Wydziału Zarządzania i Informatyki. Prof. M. Wanda Kopertyńska ma duży dorobek naukowy, obejmujący 223 pozycje. Oprócz typowych zajęć dydaktycznych od wielu lat prowadzi wykłady opcjonalne na studiach stacjonarnych i zaocznych, a także studiach doktoranckich. Ponadto wykłada na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także na studiach MBA w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Prof. M.W. Kopertyńska jest przeciwniczką motywowania pracowników za pomocą tradycyjnych metod typu dyrektywnego (polecenia, limity) oraz stwarzania zagrożenia (kary, groźba zwolnienia). Według opinii prof. M.W. Kopertyńskiej należy stworzyć indywidualny system wynagradzania w każdym przedsiębiorstwie, przystosowany do jego celów i wymagań, a także dostosować wynagradzania do uwarunkowań gospodarki rynkowej. Jej zdaniem, aby to zrobić, powinno się uwzględnić znaczenie wiedzy w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej firmy i potrzeby jej nagradzania oraz uwzględnić oczekiwania pracowników w kreowaniu kultury organizacyjnej firmy i systemów motywowania. Prof. M.W. Kopertyńska twierdzi, że efektywny system wynagradzania powinien być środkiem do realizacji celów firmy, ukierunkowywać działania pracowników w firmie oraz premiować te działania, które prowadzą do osiągnięcia najlepszych wyników przedsiębiorstwa.

Szczególne miejsce w pracy prof. M. Wandy Kopertyńskiej ma praca praktyczna. Dla jej potrzeb prof. M.W. Kopertyńska przygotowała 115 opracowań, dotyczących głównie: rozwiązań płacowych, premiowych, wypracowania metod wartościowania pracy, systemów ocen pracowników, systemów wynagradzania za kompetencje, za wyniki. Jest autorką wielu artykułów, m.in. „Motywowanie w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych – diagnoza i ocena”, „Motywowanie jako istotna funkcja menedżera”, „Zmiana podejścia do motywowania w praktyce polskich przedsiębiorstw”, „Kształtowanie środków na wynagrodzenia oraz ich podział w organizacjach gospodarczych”. Wśród wielu firm z którymi współpracowała, wymienić można przykładowo: Orlen SA, Wratislawia- Polmos Wrocław, Legrand - Fael, Azoty - Tarnów, Azoty - Puławy, MWiK- Kędzierzyn, Spółki KGHM, Gazoprojekt - Wrocław, Archimedes - Wrocław, Hutmen - S.A. - Wrocław, ZEC Service - Wrocław, Premet - Pieszyce, Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego "Polesie" Sp. z o.o. w Wieruszowie. Za zasługi w tym zakresie prof. M. Wandy Kopertyńskiej została uznana ekspertem ekonomicznym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w specjalności organizacja i zarządzanie. Za osiągnięcia naukowe i badawcze prof. M. Wanda Kopertyńska osiemnastokrotnie otrzymała nagrodę Rektora I bądź II stopnia oraz dwie nagrody Ministra. Jedną zespołową, za książkę "Motywowanie w przedsiębiorstwie" - red. Z. Jasiński, a drugą indywidualną za pracę habilitacyjną "System płac przedsiębiorstwa".