Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Logistics Specialist 5070 PLN
Copywriter 4000 PLN
Nauczyciel muzyki 4820 PLN
Sprzątaczka biurowa 2690 PLN
Prokurent 14980 PLN
Inżynier jakości 6160 PLN
Programista ERP 6640 PLN
Tax Manager 14660 PLN
Legislator 8390 PLN
Inspektor budowlany 5540 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Zarobki 20-, 30-, 40- i 50-latków

27.09.2010 Krzysztof Domagała
Artykuł zawiera informacje o wynagrodzeniach 20-, 30-, 40- i 50-latków na różnych stanowiskach i szczeblach zarządzania. Porównanie płac osób w różnym wieku zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pokazało, że w 2009 roku najlepiej opłacani byli pracownicy w wieku 30-39 lat. Przeprowadzona została również analiza zarobków na wybranych stanowiskach w obrębie czterech podstawowych szczebli: pracowników szeregowych, specjalistów, kierowników oraz dyrektorów. Ponadto dokonano porównania zarobków pracowników szeregowych zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych i branż biurowo-administracyjnych. Wnioski pokazują, że im wyższy szczebel zarządzania, tym większe zróżnicowanie wynagrodzeń. Artykuł zawiera 7 tabel i 5 wykresów.
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009 pokazują, że pracownicy zatrudnieni na tych samych stanowiskach, ale w różnym wieku, zarabiali na różnym poziomie. W artykule tym prześledzimy zmiany wynagrodzeń 20-, 30-, 40- i 50-latków na poszczególnych szczeblach i na różnych stanowiskach. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, podane wartości to mediany miesięcznego wynagrodzenia całkowitego brutto.

Dane ogólne


Tabela 1 zawiera dane dotyczące procentu pracowników w określonym wieku, zatrudnionych na poszczególnych szczeblach. Najwięcej dwudziestolatków pracowało na stanowisku pracownika szeregowego oraz specjalisty – odpowiednio 44% i 42%. Większość spośród osób w wieku 30-39 lat była zatrudniona na szczeblu specjalistów (44%). Spadła natomiast ich ilość wśród pracowników szeregowych (do 23%), na rzecz kierowników (wzrost z 13% do 26%). Podobna struktura była w pozostałych grupach wiekowych. Warto jednak zauważyć rosnące znaczenie starszych pracowników na wyższych szczeblach zarządzania. 12% 40- i 50-latków zasiadało w zarządzie, bądź zajmowało stanowiska dyrektorskie.

Procent pracowników w określonym wieku
zatrudnionych na poszczególnych szczeblach

szczebel

20-29 lat

30-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

ogółem

pracownik szeregowy

44%

23%

26%

23%

34%

specjalista

42%

44%

37%

38%

42%

kierownik

13%

26%

26%

26%

20%

dyrektor/zarząd

1%

7%

12%

12%

5%

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób w poszczególnych przedziałach wiekowych


Najliczniejszą grupą w naszym badaniu były osoby młode, w wieku 20-39 lat. Stanowiły one ponad 80% wszystkich ankietowanych, a wśród nich prawie 60% było w wieku 20-29 lat. Mediana wynagrodzenia w tej grupie wyniosła 3 000 PLN i była o 425 PLN (12%) niższa od wynagrodzenia wszystkich uczestników Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń 2009. Jednocześnie 50% pracowników w tej grupie wiekowej zarabiało w przedziale 2 000 PLN – 4 400 PLN, czyli również mniej niż 50% uczestników badania (2 300 PLN – 5 500 PLN). Znaczny wzrost nastąpił u osób pomiędzy 30 a 39 rokiem życia. Mediana ich wynagrodzenia wyniosła 4 120 PLN, a połowa z nich zarabiała w przedziale od 2 700 PLN do 6 800 PLN. Obie te wartości były więc najwyższe spośród wszystkich badanych grup pracowników. W kolejnym przedziale wiekowym – czterdziestolatków – mediana wynagrodzeń była niższa o 320 PLN. Szczegółowa analiza zarobków tej grupy badanych sugeruje jednak, że stosunkowo spora ich część zarabiała znacznie więcej niż wyniosła mediana ich płacy.

Wynagrodzenia całkowite osób w poszczególnych grupach wiekowych

n

1 decyl

I kwartyl

mediana

III kwartyl

9 decyl

średnia

20-29 lat

42 761

1 500

2 000

3 000

4 400

6 600

3 843

30-39 lat

30 841

1 900

2 700

4 120

6 800

11 000

6 021

40-49 lat

9 820

1 800

2 500

3 800

6 500

12 000

6 592

50-59 lat

5 474

1 800

2 500

3 600

6 000

9 900

5 866

ogół grup

89 934

1 620

2 300

3 425

5 500

9 000

5 032

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWynagrodzenia osób na poszczególnych szczeblach


W tej części artykułu skoncentruję się na omówieniu wynagrodzeń osób w poszczególnych grupach wiekowych zatrudnionych na różnych szczeblach. Jak wynika z wykresu 1, znaczny wpływ na zróżnicowanie wynagrodzeń miało zajmowane stanowisko. Pracownicy szeregowi niezależnie od wieku zarabiali na bardzo zbliżonym poziomie. Różnice w zarobkach wyniosły do 14% najniższej płacy. Wraz z awansem w strukturze organizacyjnej, rosło również zróżnicowanie wynagrodzeń. U specjalistów różnica pomiędzy najlepiej a najgorzej zarabiającymi grupami wiekowymi wynosiła 18%. Natomiast największe różnice występowały u dyrektorów lub członków zarządu, gdzie różnica w zarobkach sięgała ponad 80%. Ponadto na wszystkich analizowanych szczeblach zarządzania najwyższe dochody osiągali pracownicy w wieku 30-39 lat. Najniższe natomiast, w przeważającej większości, były płace najmłodszych pracowników. Wyjątkiem tutaj było stanowisko specjalisty, gdzie osoby w wieku 50-59 lat zarabiały o 100 PLN mniej niż ich koledzy w wieku 20-29 lat.

Wynagrodzenia osób zatrudnionych na poszczególnych szczeblach
w różnych przedziałach wiekowych

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakPracownicy szeregowi zarabiali najmniej w wieku 20-29 lat. Mediana ich wynagrodzeń wynosiła 2 200 PLN, a płaca połowy z nich mieściła się w przedziale 1 676 PLN – 3 050 PLN. Najwyższe zarobki natomiast osiągały osoby w wieku 30-39 lat, gdzie mediana wyniosła 2 500 PLN, a płaca 50% pracowników oscylowała w granicach 1 850 PLN – 3 500 PLN. Więcej informacji można znaleźć na wykresie 2.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w różnych grupach wiekowych

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakNajwiększe rozpiętości w wynagrodzeniach specjalistów występowały w grupie wiekowej 30-39 lat. 50% z nich zarabiało między 2 898 PLN a 6 000 PLN, przy medianie wynoszącej 4 000 PLN. Było to o 450 PLN więcej od wynagrodzenia osób w grupie 40-49 lat. Co ciekawe, mediana płac pracowników w wieku 50-59 lat była o 100 PLN niższa niż zarobki osób pomiędzy 20 a 29 rokiem życia. Bardziej szczegółowe dane przedstawiono na wykresie 3.

Wynagrodzenia specjalistów w różnych grupach wiekowych

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakNajwyższą medianę wynagrodzeń – 5 900 PLN – kierownicy, podobnie jak specjaliści i pracownicy szeregowi, osiągali w wieku 30-39 lat. W tym samym przedziale zanotowano również największą rozpiętość zarobków. 50% osób zatrudnionych na szczeblu kierowniczym zarabiało od 4 000 PLN do 8 800 PLN. Najniższe wynagrodzenie, podobnie jak w przypadku pozostałych szczebli zarządzania, osiągali kierownicy w wieku 20-29 lat – 4 100 PLN, a 25% z nich zarabiało poniżej 2 900 PLN. Kierownicy są więc pierwszym szczeblem struktury organizacyjnej, w którym mediana najniższego wynagrodzenia była wyższa od mediany płacy uzyskanej w całym badaniu. Więcej informacji można znaleźć na wykresie 4.

Wynagrodzenia kierowników w różnych grupach wiekowych

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakDyrektorzy i członkowie zarządów w wieku 30-39 oraz 40-49 zarabiali na poziomie ponad 11 800 PLN (mediana). Jednocześnie bardzo duże były różnice płac w tych grupach. 25% pracowników w wieku 30-39 lat zarabiało poniżej 6 500 PLN, a jednocześnie 25% zarabiało powyżej 20 000 PLN. Dużo niższe natomiast były zarobki najmłodszych dyrektorów - 6 500 PLN, oraz najstarszych – 8 600 PLN. Dodatkowe informacje można znaleźć na wykresie 5.

Wynagrodzenia dyrektorów/członków zarządu
w różnych grupach wiekowych

Wykres

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWynagrodzenia na wybranych stanowiskach


Najwyższe wynagrodzenie wśród pracowników szeregowych otrzymywał doradca klienta w wieku 40-49 lat (3 590 PLN). Następne w kolejności – spośród zaprezentowanych – były osoby zatrudnione na stanowisku asystentki/asystenta, również w wieku 40-49 lat. Mediana ich miesięcznego wynagrodzenia wyniosła 3 175 PLN. Osoby w wieku 30-39 zatrudnione na tym samym stanowisku zarabiały już tylko 2 540 PLN. Najlepiej opłacano sekretarki w wieku 30-39 lat (2 400 PLN). Podobnie sprzedawców, chociaż w ich przypadku, podobnie jak kasjerów-sprzedawców, różnice w poziomie zarobków pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi nie były już tak znaczące.

Wynagrodzenia pracowników szeregowych w różnym wieku
zatrudnionych na wybranych stanowiskach nieprodukcyjnych

stanowisko

wiek

(w latach)

wynagrodzenie
(w PLN)

doradca klienta

20-29

2 610

30-39

3 500

40-49

3 590

asystentka /asystent

20-29

2 500

30-39

2 540

40-49

3 175

sekretarka

20-29

1 960

30-39

2 400

40-49

2 125

sprzedawca

20-29

1 650

30-39

1 700

40-49

1 670

kasjer-sprzedawca

20-29

1 526

30-39

1 540

40-49

1 600

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWśród pracowników szeregowych zatrudnionych na stanowiskach produkcyjnych, najwyższe wynagrodzenie (3 500 PLN) otrzymywali mechanicy maszyn w wieku 30-39 lat. Co ciekawe najstarsi pracownicy, w wieku 40-49 lat, zatrudnieni na tym stanowisku otrzymywali najniższą płacę (2 900 PLN). Osoby w tym wieku zarabiały z kolei najlepiej na stanowisku elektromontera (3 100 PLN). Spawacze otrzymywali porównywalne wynagrodzenie zarówno w grupie dwudziesto- jak i trzydziestolatków (ok. 2 760 PLN). Podobnie, zbliżone zarobki otrzymywali najstarsi magazynierzy. Osoby w wieku 30-39 lat otrzymywały jedynie 10 PLN więcej od swoich starszych kolegów. Bardziej szczegółowe dane znajdują się w tabeli 4.

Wynagrodzenie pracowników szeregowych w różnym wieku
zatrudnionych na wybranych stanowiskach produkcyjnych

stanowisko

wiek

(w latach)

wynagrodzenie
(w PLN)

mechanik maszyn

20-29

3 025

30-39

3 500

40-49

2 900

elektromonter

20-29

2 550

30-39

2 700

40-49

3 100

operator maszyn i urządzeń produkcyjnych

20-29

2 300

30-39

2 900

40-49

2 400

spawacz

20-29

2 760

30-39

2 755

40-49

2 325

magazynier

20-29

2 120

30-39

2 310

40-49

2 300

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWśród specjalistów najwyższe wynagrodzenie otrzymywał specjalista ds. finansowych w wieku 30-39 lat – 4 100 PLN. Natomiast różnica pomiędzy najwyższą i najniższa płacą na tym stanowisku wyniosła 600 PLN. Drugim zawodem, gdzie osoby zatrudnione na tym szczeblu zarządzania otrzymywały przynajmniej 4 000 PLN (mediana), był specjalista ds. technicznych i serwisu. Najmniej (3 300 PLN), ale jednocześnie w bardzo zrównoważonym stopniu, zarabiali specjaliści ds. kadr i płac. Różnica pomiędzy najwyższą i najniższą płacą wynosiła jedynie 200 PLN. Więcej danych zostało zawartych w tabeli 5.

Wynagrodzenia specjalistów w różnym wieku
zatrudnionych na wybranych stanowiskach

stanowisko

wiek

(w latach)

wynagrodzenie

(w PLN)

specjalista ds. finansowych

20-29

3 500

30-39

4 100

40-49

3 940

specjalista ds. technicznych i serwisu

20-29

3 500

30-39

4 000

40-49

3 550

specjalista ds. sprzedaży

20-29

3 175

30-39

3 500

40-49

3 110

specjalista ds. obsługi klienta

20-29

2 800

30-39

3 500

40-49

3 100

specjalista ds. kadr i płac

20-29

3 200

30-39

3 300

40-49

3 400

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakWśród kierowników najwyższe wynagrodzenie, niezależnie od wieku, otrzymywali kierownicy projektów IT. Najlepiej opłacani na tym stanowisku byli trzydziestolatkowie – 9 000 PLN. Bardzo duża była tutaj natomiast różnica pomiędzy najwyższą i najniższą płacą, która wyniosła aż 2 000 PLN. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierownika ds. logistyki oraz kierownika ds. personalnych zarabiały po 6 200 PLN w tym samym przedziale wiekowym 30-39 lat. Jednak znacznie mniejsze zróżnicowanie wynagrodzeń miało miejsce w przypadku drugiego stanowiska. Najgorzej opłacani byli kierownicy ds. produkcji. Jednak, co istotne, najwyższe zarobki utrzymywały się u nich w dwóch grupach wiekowych – 30-39 oraz 40-49 lat – 5 200 PLN. Więcej informacji znajduje się w tabeli 6.

Wynagrodzenia kierowników w różnym wieku
zatrudnionych na wybranych stanowiskach

stanowisko

wiek

(w latach)

wynagrodzenie

(w PLN)

kierownik projektu IT

20-29

7 000

30-39

9 000

40-49

7 750

kierownik ds. sprzedaży

20-29

4 200

30-39

6 000

40-49

6 750

kierownik ds. logistyki

20-29

4 550

30-39

6 200

40-49

5 850

kierownik ds. personalnych

20-29

5 000

30-39

6 200

40-49

5 300

kierownik ds. produkcji

20-29

4 300

30-39

5 200

40-49

5 200

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakDyrektor generalny w wieku 40-49 lat zarabiał najwięcej spośród wszystkich stanowisk dyrektorskich. Mediana jego wynagrodzenia wyniosła 17 580 PLN i była o 8 580 PLN wyższa od najmniej zarabiających, najmłodszych, dyrektorów. Podobna sytuacja miała miejsce na pozostałych stanowiskach. Najniższe zarobki, rzędu 6 000 PLN, otrzymywali pracownicy zajmujący ten szczebel w wieku 20-29 lat. Im byli starsi, tym ich zarobki rosły, przy czym różnice pomiędzy wynagrodzeniem osób w wieku 30-39 lat a 40-49 lat nie były duże. Prezesi zarządu w tych dwóch grupach wiekowych zarabiali prawie tyle samo (ok. 14 000 PLN), podobnie dyrektorzy oddziałów (9 000 PLN). Bardziej szczegółowe dane znajdują się w tabeli 7.

Wynagrodzenia dyrektorów w różnym wieku
zatrudnionych na wybranych stanowiskach

stanowisko

wiek

(w latach)

wynagrodzenie

(w PLN)

dyrektor generalny

20-29

9 000

30-39

13 000

40-49

17 580

dyrektor operacyjny/zarządzający

20-29

7 750

30-39

16 000

40-49

17 000

prezes zarządu

20-29

6 000

30-39

13 950

40-49

14 000

dyrektor ds. sprzedaży

20-29

6 000

30-39

10 500

40-49

13 875

dyrektor oddziału

20-29

6 100

30-39

9 000

40-49

9 000

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń 2009 przeprowadzone przez Sedlak & SedlakPodsumowanie


Jak wynika z zaprezentowanych danych, różnice w wynagrodzeniach osób w różnym wieku zależą przede wszystkim od pozycji w strukturze organizacyjnej. Im wyższe stanowisko tym większe zróżnicowanie dochodów. W badanym okresie rozwarstwienie zarobków pracowników szeregowych sięgało jedynie 14%. U dyrektorów wyniosło już ponad 80%. Jednocześnie, bez względu na zajmowany szczebel zarządzania, najwyższe zarobki otrzymywali pracownicy w wieku 30-39 lat. Najgorzej natomiast wynagradzano osoby najmłodsze.

Krzysztof Domagała
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".