Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Siatka płac - lista wynagrodzeń, pokazująca różne poziomy płac na różnych stanowiskach w obrębie jednej firmy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Wynagrodzenia pracowników fizycznych
w 2017 roku

09.01.2018 Paweł Biniarz
Niniejszy artykuł powstał na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017. W tegorocznym raporcie na szczeblu pracowników fizycznych wyszczególniliśmy 89 różnych stanowisk pracy, na których zatrudnionych było 131 752 pracowników. Więcej informacji o raporcie mogą Państwo znaleźć TUTAJ.

Wynagrodzenia na różnych poziomach stanowisk w pionie produkcyjnym


Poziom stanowiska w metodyce Sedlak & Sedlak opisuje kolejne poziomy kompetencji w ramach danego stanowiska. W wielu przypadkach odzwierciedla on kolejność awansów pionowych w możliwej ścieżce kariery. Na schemacie 1. przedstawiono wynagrodzenia całkowite na 4 poziomach pracowników fizycznych:
• młodszy - pracownik uczący się pracy na danym stanowisku, wykonujący proste zadania;
• doświadczony – pracownik samodzielny, który opanował już umiejętności pracy na swoim stanowisku;
• starszy – pracownik posiadający różnorodne umiejętności oraz duże doświadczenie, który często szkoli mniej doświadczonych pracowników;
• brygadzista – pracownik o różnorodnych umiejętnościach i dużym doświadczeniu, który dodatkowo nadzoruje prace grupy pracowników fizycznych i odpowiada za ich szkolenie.

Wynagrodzenia całkowite brutto pracowników fizycznych [PLN]

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017Najwyższą medianę wynagrodzeń wśród pracowników fizycznych obserwujemy na poziomie brygadzisty. Jest ona o prawie 300 PLN wyższa niż mediana dla starszych pracowników fizycznych. Bardzo często różnica ta wynika z wypłacanych miesięcznie dodatków brygadzistowskich. Różnica pomiędzy doświadczonym i starszym pracownikiem fizycznym w 2017 roku to około 640 PLN. Mediana wynagrodzeń pracowników rozpoczynających karierę na omawianym szczeblu wyniosła 2 762 PLN, jednak co czwarty z młodszych pracowników fizycznych otrzymywał wynagrodzenie przekraczające 3 140 PLN.

Na schemacie 2. pokazano wynagrodzenia starszych pracowników fizycznych w trzech najwyżej i najniżej opłacanych województwach.

Wynagrodzenia całkowite brutto starszych pracowników fizycznych
w wybranych województwach [PLN]

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017Tradycyjnie regionem o najwyższych zarobkach jest województwo mazowieckie. Starsi pracownicy fizyczni otrzymywali tam wynagrodzenie w wysokości 4 191 PLN. Na kolejnych pozycjach znalazły się województwo dolnośląskie i śląskie, ze stawkami odpowiednio 3 981 i 3 956 PLN.

Województwami o najniższych wynagrodzeniach są województwa kujawsko-pomorskie, opolskie i lubelskie. Mediana wynagrodzeń całkowitych nie przekraczała tutaj 3 500 PLN.

Zestawiając województwa o najwyższej i najniższej medianie wynagrodzeń starszych pracowników fizycznych widzimy, że stawki w województwie mazowieckim były o ponad 23% wyższe niż województwie lubelskim.

Wynagrodzenia na wybranych stanowiskach fizycznych w pionie produkcyjnym


Najliczniej reprezentowanym w raporcie poziomem stanowiska są doświadczeni pracownicy fizyczni. Na wykresie 1. zaprezentowano wynagrodzenia całkowite w wybranych branżach dla 3 najliczniejszych stanowisk z pionu produkcyjnego. Dla wspomnianych stanowisk zebraliśmy informacje o wynagrodzeniach prawie 40 000 pracowników.

Wynagrodzenia całkowite brutto
na wybranych stanowiskach doświadczonych pracowników fizycznych [PLN]

Wykres

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017Wśród analizowanych stanowisk najwyżej opłacanym jest operator/ustawiacz maszyny, dla którego w każdej z analizowanych branż stawki były najwyższe. W branży metalowej i metalurgicznej mediana wynagrodzeń sięgnęła niespełna 3 900 PLN. Na stanowiskach doświadczonego pracownika produkcyjnego oraz montera najwyższe wynagrodzenia oferowane były w branży motoryzacyjnej. W przypadku monterów jedyną branżą płacącą poniżej 3 000 PLN okazała się branża elektroniczna i elektrotechniczna.

Świadczenia dodatkowe w pionie produkcyjnym


Na dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym rynku pracy coraz większą rolę odgrywa niefinansowy aspekt wynagrodzenia. Ciężko jest znaleźć firmę, która nie oferuje swoim pracownikom żadnych świadczeń dodatkowych. Na schemacie 3. znajduje się podsumowanie 10 najpopularniejszych benefitów oferowanych starszym pracownikom fizycznym. Warto podkreślić słowo „oferowanych” – nie oznacza to, że np. 41% pracowników uczęszcza na szkolenia językowe, a jedynie to, że mają taką możliwość. Dodatkowo uwzględniamy również benefity w których pracownicy partycypują w kosztach, a nawet ponoszą je w całości, natomiast firma zajmuje się negocjacją warunków zakupu świadczenia oraz jego administrowaniem. Typowym przykładem takiego świadczenia są grupowe polisy na życie.

Dziesięć najpopularniejszych świadczeń dodatkowych
oferowanych starszym pracownikom fizycznym w pionie produkcyjnym

Schemat

Opracowanie własne na podstawie Raportu płacowego Sedlak & Sedlak 2017Benefitem o największej popularności okazały się szkolenia zawodowe, oferowane 97% pracowników. 82% pracujących mogło skorzystać z zajęć sportowych, a 3 na 4 być objętych polisą na życie. Ostatnim z dziesiątki najpopularniejszych benefitów okazał się dodatkowy program emerytalny, oferowany 27% pracowników. Do pierwszej dziesiątki nie załapały się benefity takie jak dojazdy do pracy (22%), dodatkowy płatny urlop czy akcje pracownicze (po 5%).

O raporcie


W raporcie uwzględniliśmy dane pochodzące z 540 firm o 495 stanowiskach, na których zatrudnionych było 253 795 pracowników. Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – październik 2017.

Analizy wynagrodzeń w raporcie obejmują przekroje takie jak pochodzenie kapitału firmy, wielkość rocznych przychodów, wielkość zatrudnienia, rodzaj działalności, branża oraz województwo. Do prezentacji danych wykorzystano następujące miary statystyczne: mediana, średnia, kwartyle, decyle.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".