Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Partycypacja - jest to współuczestniczenie pracowników w podejmowaniu istotnych dla organizacji decyzji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie wynagrodzeń pracowników produkcji na podstawie raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2022

03.01.2023 Weronika Wróbel
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2022, który zawiera dane o wynagrodzeniach 276 027 pracowników z 471 firm. W raporcie zaprezentowano analizy dla 719 stanowisk na pięciu szczeblach zatrudnienia w pionie produkcyjnym. Stanowiska z każdego szczebla mają po kilka poziomów, w przypadku pracowników pionu produkcji jest to kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto w PLN. Zaprezentowane wartości to mediany wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach


W artykule zaprezentowano analizy wynagrodzeń pracowników w pionie produkcji. W obliczeniach uwzględniliśmy stanowiska związane z zarządzaniem, planowaniem i obsługą produkcji. Zgodnie z metodologią raportu płacowego Sedlak & Sedlak zostały one przyporządkowane do pięciu szczebli organizacji: dyrektor, kierownik, specjalista, pracownik techniczny i pracownik fizyczny. Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów wyniosła 34 332 PLN i była prawie 7 razy wyższa od pensji pracowników fizycznych. Wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych były o połowę niższe niż dyrektorów – 17 841 PLN. Natomiast wynagrodzenia specjalistów były na poziomie 10 635 PLN, co przedstawia rysunek 1.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na różnych szczeblach organizacji w pionie produkcyjnym

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień 2022


Wynagrodzenia dyrektora produkcji


Istotnym kryterium, uwzględnianym w badaniu Sedlak & Sedlak jest pochodzenie kapitału firmy. Jak wynika z badania wynagrodzenia w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym są wyższe niż w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim. W pionie produkcyjnym, najwyżej w hierarchii, zarówno pod względem zakresu odpowiedzialności jak i wysokości wynagrodzenia znajduje się dyrektor produkcji. Mediana jego wynagrodzenia całkowitego w firmach o polskim kapitale wyniosła 33 050 PLN, natomiast w organizacjach o kapitale zagranicznym – 35 435 PLN. Wynika z tego, że w firmach o kapitale zagranicznym wynagrodzenia dyrektora produkcji jest o 6,7% wyższe.

Mediana wynagrodzeń dyrektorów produkcji w firmach polskich i zagranicznych

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia kierowników produkcji


Kierownicy to osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu produkcji w jednym lub kilku zakładach. W raporcie zostało wyodrębnionych 6 stanowisk kierowniczych: kierownik produkcji, kierownik projektu produkcyjnego, kierownik ds. nowych uruchomień, kierownik linii produkcyjnej kierownik zmiany oraz kierownik ds. planowania produkcji. Jednym z czynników mających wpływ na wysokość ich wynagrodzeń była wielkość rocznych przychodów organizacji. Poniżej prezentujemy wynagrodzenie kierownika produkcji w firmach o różnej wielkości przychodów. W małych firmach, osiągających roczne przychody poniżej 100 mln kierownicy zarabiają 15 225 PLN. W firmach osiągających roczne przychody od 100 do 1 000 mln ich wynagrodzenie było przeciętnie o 1 668 PLN wyższe. Natomiast największe firmy, osiągające roczne przychody powyżej 1 000 mln, wynagradzały swoich kierowników przeciętnie w wysokości 19 633 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego kierownika ds. planowania produkcji
w firmach o różnej wielkości przychodów

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia specjalistów z pionu produkcyjnego


Pośród specjalistów zajmujących się produkcją najwyższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści ds. planowania produkcji. Wysokość ich wynagrodzeń uzależniona była głównie od poziomu umiejętności i doświadczenia zawodowego. W raporcie rozróżniamy specjalistów: młodszych, doświadczonych, starszych i ekspertów. Poniżej prezentujemy analizy wynagrodzeń na stanowisku specjalista ds. planowania produkcji z uwzględnieniem posiadanego zakresu umiejętności i doświadczenia zawodowego. Jak wnika z raportu największe wynagrodzenia otrzymują eksperci – 10 635 PLN. Zarobki starszych ekspertów są o 1 785 PLN wyższe niż pracowników doświadczonych. Młodsi specjaliści zarabiają połowę mniej niż eksperci – 5 383 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów w zależności od doświadczenia

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia pracowników technicznych


Pracownik techniczny to stanowisko operacyjne. Wykonuje on prace związane z zapewnieniem działania maszyn i urządzeń oraz infrastruktury technicznej, są to takie zawody jak: mechanik, automatyk, elektryk. W raporcie wyróżniono 76 takich stanowisk. Na rysunku zaprezentowano mediany wynagrodzeń na wybranych stanowiskach dla poziomu pracownik techniczny – doświadczony. Jak widać wynagrodzenia na podanych stanowiskach są bardzo zbliżone i oscylują w przedziale 5 000 – 6 000 PLN. Jednak najlepiej wynagradzani są operatorzy sprzętu ciężkiego, ich zarobki wynoszą przeciętnie 8 146 PLN. Najmniej spośród wybranych stanowisk zarabiają laboranci – 5 153 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników technicznych

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia pracowników fizycznych


Najważniejszą i najliczniejszą grupą stanowisk w każdym zakładzie produkcyjnym są pracownicy fizyczni. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na rysunku 1 mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła 4 959 PLN. Wyniki raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2022 wskazują zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na branże w której działa firma. Poniżej prezentujemy analizy dla doświadczonych pracowników fizycznych dla wybranych branż. Najwyższe wynagrodzenie otrzymały osoby pracujące w firmach z branży lotniczej – 5 141 PLN, a najniższe w firmach z branży FMCG – 4 681 PLN. Zarobki pracowników fizycznych w branży budowlanej i motoryzacyjnej były bardzo zbliżone.

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników fizycznych z wybranych branż

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Benefity przyznawane pracownikom technicznym i fizycznym


Pracownicy techniczni i fizyczni są również beneficjentami wielu świadczeń dodatkowych. W raporcie sprawdzono czy firma oferowała pracownikom dany benefit. Największą popularnością cieszyły się szkolenia zawodowe, dodatkowa opieka medyczna oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Natomiast najrzadziej firmy oferowały dofinansowanie kosztów paliwa.

Benefity oferowane pracownikom technicznym i fizycznym

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022 zawiera informacje na temat wynagrodzeń na 915 stanowiskach z 11 branż. Dane zostały zebrane w okresie od sierpnia do października 2022 r. W raporcie wyróżniono sześciostopniową hierarchię stanowisk: zarząd, dyrektorzy, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni, pracownicy fizyczni. Wynagrodzenia analizowane są wg kryteriów: pochodzenie kapitału, wielkość przychodu, wielkość zatrudnienia. Ponadto dokonano analizy płac w różnych branżach oraz województwach.

Dane zostały zaprezentowane z wykorzystaniem następujących miar statystyczne: dolnego i górnego kwartyla, mediany, średniej, odchylenia standardowego oraz decyli. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo tutaj.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".