Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Analityk bankowy 7930 PLN
Koordynator projektu 8780 PLN
Account manager 7600 PLN
Kontroler jakości 3910 PLN
Recepcjonistka 3280 PLN
Serwisant IT 3750 PLN
Konduktor 3740 PLN
Specjalista ds. sem 7280 PLN
Kamieniarz 3470 PLN
Programista ERP 6640 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie wynagrodzeń pracowników produkcji na podstawie raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2022

03.01.2023 Weronika Wróbel
Artykuł powstał w oparciu o wyniki Raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2022, który zawiera dane o wynagrodzeniach 276 027 pracowników z 471 firm. W raporcie zaprezentowano analizy dla 719 stanowisk na pięciu szczeblach zatrudnienia w pionie produkcyjnym. Stanowiska z każdego szczebla mają po kilka poziomów, w przypadku pracowników pionu produkcji jest to kadra zarządzająca, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni i pracownicy fizyczni. Wszystkie przedstawione stawki są kwotami brutto w PLN. Zaprezentowane wartości to mediany wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego.

Wynagrodzenia na różnych szczeblach


W artykule zaprezentowano analizy wynagrodzeń pracowników w pionie produkcji. W obliczeniach uwzględniliśmy stanowiska związane z zarządzaniem, planowaniem i obsługą produkcji. Zgodnie z metodologią raportu płacowego Sedlak & Sedlak zostały one przyporządkowane do pięciu szczebli organizacji: dyrektor, kierownik, specjalista, pracownik techniczny i pracownik fizyczny. Mediana wynagrodzeń całkowitych dyrektorów wyniosła 34 332 PLN i była prawie 7 razy wyższa od pensji pracowników fizycznych. Wynagrodzenia osób na stanowiskach kierowniczych były o połowę niższe niż dyrektorów – 17 841 PLN. Natomiast wynagrodzenia specjalistów były na poziomie 10 635 PLN, co przedstawia rysunek 1.

Mediana miesięcznych wynagrodzeń całkowitych
na różnych szczeblach organizacji w pionie produkcyjnym

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień 2022


Wynagrodzenia dyrektora produkcji


Istotnym kryterium, uwzględnianym w badaniu Sedlak & Sedlak jest pochodzenie kapitału firmy. Jak wynika z badania wynagrodzenia w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym są wyższe niż w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim. W pionie produkcyjnym, najwyżej w hierarchii, zarówno pod względem zakresu odpowiedzialności jak i wysokości wynagrodzenia znajduje się dyrektor produkcji. Mediana jego wynagrodzenia całkowitego w firmach o polskim kapitale wyniosła 33 050 PLN, natomiast w organizacjach o kapitale zagranicznym – 35 435 PLN. Wynika z tego, że w firmach o kapitale zagranicznym wynagrodzenia dyrektora produkcji jest o 6,7% wyższe.

Mediana wynagrodzeń dyrektorów produkcji w firmach polskich i zagranicznych

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia kierowników produkcji


Kierownicy to osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesu produkcji w jednym lub kilku zakładach. W raporcie zostało wyodrębnionych 6 stanowisk kierowniczych: kierownik produkcji, kierownik projektu produkcyjnego, kierownik ds. nowych uruchomień, kierownik linii produkcyjnej kierownik zmiany oraz kierownik ds. planowania produkcji. Jednym z czynników mających wpływ na wysokość ich wynagrodzeń była wielkość rocznych przychodów organizacji. Poniżej prezentujemy wynagrodzenie kierownika produkcji w firmach o różnej wielkości przychodów. W małych firmach, osiągających roczne przychody poniżej 100 mln kierownicy zarabiają 15 225 PLN. W firmach osiągających roczne przychody od 100 do 1 000 mln ich wynagrodzenie było przeciętnie o 1 668 PLN wyższe. Natomiast największe firmy, osiągające roczne przychody powyżej 1 000 mln, wynagradzały swoich kierowników przeciętnie w wysokości 19 633 PLN.

Mediana wynagrodzenia całkowitego kierownika ds. planowania produkcji
w firmach o różnej wielkości przychodów

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia specjalistów z pionu produkcyjnego


Pośród specjalistów zajmujących się produkcją najwyższe wynagrodzenie otrzymywali specjaliści ds. planowania produkcji. Wysokość ich wynagrodzeń uzależniona była głównie od poziomu umiejętności i doświadczenia zawodowego. W raporcie rozróżniamy specjalistów: młodszych, doświadczonych, starszych i ekspertów. Poniżej prezentujemy analizy wynagrodzeń na stanowisku specjalista ds. planowania produkcji z uwzględnieniem posiadanego zakresu umiejętności i doświadczenia zawodowego. Jak wnika z raportu największe wynagrodzenia otrzymują eksperci – 10 635 PLN. Zarobki starszych ekspertów są o 1 785 PLN wyższe niż pracowników doświadczonych. Młodsi specjaliści zarabiają połowę mniej niż eksperci – 5 383 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych specjalistów w zależności od doświadczenia

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia pracowników technicznych


Pracownik techniczny to stanowisko operacyjne. Wykonuje on prace związane z zapewnieniem działania maszyn i urządzeń oraz infrastruktury technicznej, są to takie zawody jak: mechanik, automatyk, elektryk. W raporcie wyróżniono 76 takich stanowisk. Na rysunku zaprezentowano mediany wynagrodzeń na wybranych stanowiskach dla poziomu pracownik techniczny – doświadczony. Jak widać wynagrodzenia na podanych stanowiskach są bardzo zbliżone i oscylują w przedziale 5 000 – 6 000 PLN. Jednak najlepiej wynagradzani są operatorzy sprzętu ciężkiego, ich zarobki wynoszą przeciętnie 8 146 PLN. Najmniej spośród wybranych stanowisk zarabiają laboranci – 5 153 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych pracowników technicznych

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Wynagrodzenia pracowników fizycznych


Najważniejszą i najliczniejszą grupą stanowisk w każdym zakładzie produkcyjnym są pracownicy fizyczni. Zgodnie z danymi zaprezentowanymi na rysunku 1 mediana ich wynagrodzeń całkowitych wyniosła 4 959 PLN. Wyniki raportu płacowego Sedlak & Sedlak jesień/zima 2022 wskazują zróżnicowanie wynagrodzeń ze względu na branże w której działa firma. Poniżej prezentujemy analizy dla doświadczonych pracowników fizycznych dla wybranych branż. Najwyższe wynagrodzenie otrzymały osoby pracujące w firmach z branży lotniczej – 5 141 PLN, a najniższe w firmach z branży FMCG – 4 681 PLN. Zarobki pracowników fizycznych w branży budowlanej i motoryzacyjnej były bardzo zbliżone.

Mediana wynagrodzenia całkowitego pracowników fizycznych z wybranych branż

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Benefity przyznawane pracownikom technicznym i fizycznym


Pracownicy techniczni i fizyczni są również beneficjentami wielu świadczeń dodatkowych. W raporcie sprawdzono czy firma oferowała pracownikom dany benefit. Największą popularnością cieszyły się szkolenia zawodowe, dodatkowa opieka medyczna oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne. Natomiast najrzadziej firmy oferowały dofinansowanie kosztów paliwa.

Benefity oferowane pracownikom technicznym i fizycznym

Wykres

Źródło: Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022


Raport Płacowy Sedlak & Sedlak – jesień/zima 2022 zawiera informacje na temat wynagrodzeń na 915 stanowiskach z 11 branż. Dane zostały zebrane w okresie od sierpnia do października 2022 r. W raporcie wyróżniono sześciostopniową hierarchię stanowisk: zarząd, dyrektorzy, kadra kierownicza, specjaliści, pracownicy techniczni, pracownicy fizyczni. Wynagrodzenia analizowane są wg kryteriów: pochodzenie kapitału, wielkość przychodu, wielkość zatrudnienia. Ponadto dokonano analizy płac w różnych branżach oraz województwach.

Dane zostały zaprezentowane z wykorzystaniem następujących miar statystyczne: dolnego i górnego kwartyla, mediany, średniej, odchylenia standardowego oraz decyli. Więcej informacji o raporcie znajdą Państwo tutaj.

Weronika Wróbel

Raport płacowy dla firm produkcyjnych - jesień/zima 2022

Raport płacowy dla firm produkcyjnych - jesień/zima 2022
  • 521 firm,
  • ponad 216 tys. pracowników,
  • 308 stanowisk (716 w podziale na poziomy).
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".