Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku"

24.09.2014 Sylwia Radzięta
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2013 roku w badaniu uczestniczyło 108 184 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 6 450 osób, które w 2013 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 61 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (56%) stanowili specjaliści (3 601 respondentów), a 17% (1 087 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 501 osób, czyli 8% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 261 pracowników szeregowych (20% grupy).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.


Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości


Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2013 roku wyniosła 5 300 PLN brutto miesięcznie. Na kwotę tę składało się wynagrodzenie zasadnicze – przeciętnie 4 300 PLN oraz średnio 19% części zmiennej (1 000 PLN). Zestawienie różnych rodzajów bankowości pokazuje spore zróżnicowanie w wynagrodzeniach. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzenia całkowitego wynosiła 6 600 PLN, z czego 1 000 PLN stanowiła część zmienna. W porównaniu z rokiem poprzednim wynagrodzenie całkowite wzrosło o ponad 6%. Zarobki pracujących w bankowości korporacyjnej były niższe o 600 PLN (9%) niż w inwestycyjnej. Zdecydowanie najniższe pensjeotrzymywali zatrudnieni w bankowości detalicznej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych równa była 4 800 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych i podstawowych w różnych rodzajach
bankowości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Rozkład wynagrodzeń


Ponad połowę (52%) wśród pracujących w bankowości w 2013 roku stanowiły osoby, których wynagrodzenie całkowite mieściło się w przedziale 2 000 – 6 000 PLN. Zarobki 3% spośród badanych nie przekraczały 2 000 PLN, a pensja 5% najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 PLN.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących w bankowości w 2013 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Co drugi zatrudniony na najniższym szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 3 150 PLN. Wynagrodzenia w najliczniejszej grupie – specjalistów były o 65% wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał przeszło 5 200 PLN. Mediana wynagrodzenia kierowników wyniosła 8 000 PLN, a pensja połowy dyrektorów ponad 15,5 tys. PLN. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było ponad pięciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Mediana wynagrodzeń w bankowości
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 261

3 150

specjalista

3 601

5 200

kierownik

1 087

8 000

dyrektor/zarząd

501

15 500

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Niewątpliwie najwyższe płace otrzymywali pracujący w bankach zatrudniających ponad 1 000 osób. W tych organizacjach pracownicy szeregowi zarabiali 3 400 PLN miesięcznie, specjaliści 5 510 PLN, a zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych 8 500 PLN. Mediana wynagrodzeń dla dyrektorów i członków zarządu wyniosła 17 000 PLN. W mniejszych jednostkach zarobki były niższe średnio o 12% w firmach dużych (zatrudniających od 250-999 osób)niż w wielkich. Różnica w płacach między bankami średniej wielkości a wielkimi wyniosła z kolei 18%.

Mediana wynagrodzeń osób pracujących
w bankach różnej wielkości (w PLN)

średnie firmy

(50-249)

duże firmy

(250-999)

wielkie firmy

(1000 i więcej)

pracownik szeregowy

2 800

3 000

3 400

specjalista

4 500

5 000

5 510

kierownik

6 000

8 000

8 500

dyrektor/zarząd

15 000

14 050

17 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Wynagrodzenia w bankach z kapitałem polskim i zagranicznym


Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach zagranicznych zarabiali przeciętnie o 17% więcej, niż pracujący w bankach z większościowym kapitałem polskim. Różnica na stanowiskach specjalistycznych wynosiła 29%, a kierowniczych 36%. W bankach z przewagą kapitału polskiego dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymywali przeciętnie 13 000 PLN, podczas gdy w zagranicznych 18 000 PLN (o 38% więcej).
Należy wspomnieć, że na zróżnicowanie pomiędzy wyżej opisanymi wynagrodzeniami, oprócz źródła pochodzenia kapitału, wpływ miały jeszcze inne czynniki. Były to przede wszystkim liczba zatrudnionych oraz wielkość miejscowości, w których banki funkcjonowały.

W 2013 roku spośród 20 największych banków w Polsce, tylko w 4 przeważał kapitał krajowy. Banki z kapitałem polskim częściej są jednostkami mniejszymi. W 2013 roku, na rynku funkcjonowało ponad 570 banków spółdzielczych, ale udział ich kapitału w rynku nie był wysoki. Były to głównie jednostki średniej wielkości. Do tego usługi banków mniejszych świadczone były zazwyczaj w mniejszych miastach i wsiach, podczas gdy największe banki swoje centrale mają w głównych miastach Polski. Co też bezpośrednio przekłada się na wielkość wynagrodzenia pracowników.

Mediana wynagrodzeń w jednostkach z kapitałem polskim
i zagranicznym (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku referenta. Mediana zarobków wyniosła 2 572 PLN, na co złożyło się 2 200 PLN podstawy i 372 PLN wynagrodzenia zmiennego. Niewiele więcej zarabiali pracownicy administracyjni (2 600 PLN) oraz kasjerzy bankowi (2 800 PLN). Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze, a bez wątpienia najwyższe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy departamentu banku. Stała część ich pensji wyniosła 17 850 PLN, a całkowite wynagrodzenie 23 500 PLN. Samo wynagrodzenie zmienne na tym stanowisku jest przeciętnie ponad dwa razy wyższe niż pensja referenta.

Wynagrodzenie na najwyżej i najniżej opłacanych stanowiskach
w bankowości w 2013 roku (w PLN)

l.p.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

(mediana)

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego 
w wynagrodzeniu całkowitym

1.

referent

2  572

372

14%

2.

pracownik administracyjny/asystent/asystentka

2 600

200

8%

3.

kasjer bankowy

2 800

300

11%

4.

asystent w dziale obsługi klienta

2 900

300

10%

5.

asystent ds. sprzedaży

2 980

280

9%

57.

radca prawny

11 500

2 500

24%

58.

kierownik działu IT

12 000

2 000

17%

59.

dyrektor regionu sprzedaży

15 000

3 000

20%

60.

dyrektor ds. sprzedaży

15 000

3 000

20%

61.

dyrektor departamentu banku

23 500

5 650

24%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 6 450 osób, które w 2013 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 61 stanowisk ze wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla stanowisk zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów, a ostatnią częścią raportu jest ranking stanowisk ze względu na wysokość mediany wynagrodzenia całkowitego.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".