Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Konstruktor R&D 5990 PLN
HR Specialist 4280 PLN
Pracownik kawiarni 2900 PLN
Pracownik recepcji 3580 PLN
Asystent kupca 4100 PLN
Sortowacz listów 3310 PLN
Ślusarz 4000 PLN
Technik rtg 3220 PLN
Kierownik sali 4390 PLN
Technik geodeta 4330 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profil kompetencyjny - posiadany przez pracownika lub wymagany na konkretnym stanowisku zestaw najistotniejszych kompetencji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu "Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku"

24.09.2014 Sylwia Radzięta
Niniejszy artykuł jest podsumowaniem raportu „Wynagrodzenia w bankowości w 2013 roku”. Raport ten powstał w oparciu o dane pochodzące z XI Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń – największego w Polsce pozarządowego badania płac. W 2013 roku w badaniu uczestniczyło 108 184 osób.

Raport bankowy zawiera dane o wynagrodzeniach 6 450 osób, które w 2013 roku pracowały w sektorze bankowym. Analizie poddano 61 stanowisk na czterech szczeblach zatrudnienia. Największy odsetek (56%) stanowili specjaliści (3 601 respondentów), a 17% (1 087 respondentów) kierownicy. Najwyższy szczebel zatrudnienia – dyrektorów i członków zarządów – reprezentowała grupa 501 osób, czyli 8% badanej grupy. W raporcie zostały uwzględnione również wynagrodzenia 1 261 pracowników szeregowych (20% grupy).

W raporcie, o ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie przedstawione kwoty to wynagrodzenie całkowite.


Wynagrodzenia w różnych rodzajach bankowości


Mediana wynagrodzeń całkowitych w bankowości w 2013 roku wyniosła 5 300 PLN brutto miesięcznie. Na kwotę tę składało się wynagrodzenie zasadnicze – przeciętnie 4 300 PLN oraz średnio 19% części zmiennej (1 000 PLN). Zestawienie różnych rodzajów bankowości pokazuje spore zróżnicowanie w wynagrodzeniach. Najwyższe zarobki otrzymywali zatrudnieni w bankowości inwestycyjnej. Tam mediana wynagrodzenia całkowitego wynosiła 6 600 PLN, z czego 1 000 PLN stanowiła część zmienna. W porównaniu z rokiem poprzednim wynagrodzenie całkowite wzrosło o ponad 6%. Zarobki pracujących w bankowości korporacyjnej były niższe o 600 PLN (9%) niż w inwestycyjnej. Zdecydowanie najniższe pensjeotrzymywali zatrudnieni w bankowości detalicznej. Tam mediana wynagrodzeń całkowitych równa była 4 800 PLN.

Mediana wynagrodzeń całkowitych i podstawowych w różnych rodzajach
bankowości w 2013 roku (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Rozkład wynagrodzeń


Ponad połowę (52%) wśród pracujących w bankowości w 2013 roku stanowiły osoby, których wynagrodzenie całkowite mieściło się w przedziale 2 000 – 6 000 PLN. Zarobki 3% spośród badanych nie przekraczały 2 000 PLN, a pensja 5% najlepiej zarabiających wynosiła powyżej 20 000 PLN.

Rozkład wynagrodzeń osób pracujących w bankowości w 2013 roku

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Wynagrodzenia na poszczególnych szczeblach zatrudnienia


Co drugi zatrudniony na najniższym szczeblu zarządzania zarabiał poniżej 3 150 PLN. Wynagrodzenia w najliczniejszej grupie – specjalistów były o 65% wyższe od zarobków pracowników szeregowych, a co drugi zatrudniony na stanowisku specjalistycznym zarabiał przeszło 5 200 PLN. Mediana wynagrodzenia kierowników wyniosła 8 000 PLN, a pensja połowy dyrektorów ponad 15,5 tys. PLN. Wynagrodzenie pracownika szeregowego było ponad pięciokrotnie niższe od pensji na stanowiskach dyrektorskich.

Mediana wynagrodzeń w bankowości
na różnych szczeblach zatrudnienia (w PLN)

szczebel zatrudnienia

próba

mediana

pracownik szeregowy

1 261

3 150

specjalista

3 601

5 200

kierownik

1 087

8 000

dyrektor/zarząd

501

15 500

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Wynagrodzenia w firmach różnej wielkości


Niewątpliwie najwyższe płace otrzymywali pracujący w bankach zatrudniających ponad 1 000 osób. W tych organizacjach pracownicy szeregowi zarabiali 3 400 PLN miesięcznie, specjaliści 5 510 PLN, a zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych 8 500 PLN. Mediana wynagrodzeń dla dyrektorów i członków zarządu wyniosła 17 000 PLN. W mniejszych jednostkach zarobki były niższe średnio o 12% w firmach dużych (zatrudniających od 250-999 osób)niż w wielkich. Różnica w płacach między bankami średniej wielkości a wielkimi wyniosła z kolei 18%.

Mediana wynagrodzeń osób pracujących
w bankach różnej wielkości (w PLN)

średnie firmy

(50-249)

duże firmy

(250-999)

wielkie firmy

(1000 i więcej)

pracownik szeregowy

2 800

3 000

3 400

specjalista

4 500

5 000

5 510

kierownik

6 000

8 000

8 500

dyrektor/zarząd

15 000

14 050

17 000

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Wynagrodzenia w bankach z kapitałem polskim i zagranicznym


Pracownicy szeregowi zatrudnieni w firmach zagranicznych zarabiali przeciętnie o 17% więcej, niż pracujący w bankach z większościowym kapitałem polskim. Różnica na stanowiskach specjalistycznych wynosiła 29%, a kierowniczych 36%. W bankach z przewagą kapitału polskiego dyrektorzy i członkowie zarządu otrzymywali przeciętnie 13 000 PLN, podczas gdy w zagranicznych 18 000 PLN (o 38% więcej).
Należy wspomnieć, że na zróżnicowanie pomiędzy wyżej opisanymi wynagrodzeniami, oprócz źródła pochodzenia kapitału, wpływ miały jeszcze inne czynniki. Były to przede wszystkim liczba zatrudnionych oraz wielkość miejscowości, w których banki funkcjonowały.

W 2013 roku spośród 20 największych banków w Polsce, tylko w 4 przeważał kapitał krajowy. Banki z kapitałem polskim częściej są jednostkami mniejszymi. W 2013 roku, na rynku funkcjonowało ponad 570 banków spółdzielczych, ale udział ich kapitału w rynku nie był wysoki. Były to głównie jednostki średniej wielkości. Do tego usługi banków mniejszych świadczone były zazwyczaj w mniejszych miastach i wsiach, podczas gdy największe banki swoje centrale mają w głównych miastach Polski. Co też bezpośrednio przekłada się na wielkość wynagrodzenia pracowników.

Mediana wynagrodzeń w jednostkach z kapitałem polskim
i zagranicznym (w PLN)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”Najwyżej i najniżej opłacane stanowiska


Wśród badanych stanowisk najniższe wynagrodzenie otrzymywali pracownicy zatrudnieni na stanowisku referenta. Mediana zarobków wyniosła 2 572 PLN, na co złożyło się 2 200 PLN podstawy i 372 PLN wynagrodzenia zmiennego. Niewiele więcej zarabiali pracownicy administracyjni (2 600 PLN) oraz kasjerzy bankowi (2 800 PLN). Na drugim biegunie znalazły się stanowiska dyrektorskie i kierownicze, a bez wątpienia najwyższe wynagrodzenie otrzymywali dyrektorzy departamentu banku. Stała część ich pensji wyniosła 17 850 PLN, a całkowite wynagrodzenie 23 500 PLN. Samo wynagrodzenie zmienne na tym stanowisku jest przeciętnie ponad dwa razy wyższe niż pensja referenta.

Wynagrodzenie na najwyżej i najniżej opłacanych stanowiskach
w bankowości w 2013 roku (w PLN)

l.p.

stanowisko

wynagrodzenie całkowite

(mediana)

wynagrodzenie zmienne

średni udział wynagrodzenia zmiennego 
w wynagrodzeniu całkowitym

1.

referent

2  572

372

14%

2.

pracownik administracyjny/asystent/asystentka

2 600

200

8%

3.

kasjer bankowy

2 800

300

11%

4.

asystent w dziale obsługi klienta

2 900

300

10%

5.

asystent ds. sprzedaży

2 980

280

9%

57.

radca prawny

11 500

2 500

24%

58.

kierownik działu IT

12 000

2 000

17%

59.

dyrektor regionu sprzedaży

15 000

3 000

20%

60.

dyrektor ds. sprzedaży

15 000

3 000

20%

61.

dyrektor departamentu banku

23 500

5 650

24%

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie „Wynagrodzenia w bankowości 2013”O raporcie


W raporcie uwzględniono dane o wynagrodzeniach 6 450 osób, które w 2013 roku pracowały w sektorze bankowym. Przedstawiono analizy dla 61 stanowisk ze wszystkich szczebli zatrudnienia. W raporcie znalazły się dane dotyczące wysokości wynagrodzenia całkowitego oraz podstawowego (wraz z podaniem przeciętnego udziału premii w wynagrodzeniu całkowitym). Dodatkowo analizy dla stanowisk zawierają listę najczęściej przyznawanych benefitów, a ostatnią częścią raportu jest ranking stanowisk ze względu na wysokość mediany wynagrodzenia całkowitego.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".