Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Dyrektor regionalny 15900 PLN
PR Specialist 5580 PLN
Grafik 2D 3740 PLN
Archiwista 3580 PLN
Accountant 5710 PLN
Programista .NET 5620 PLN
Specjalista sem 5130 PLN
Projektant mebli 4000 PLN
Dealer walutowy 10000 PLN
Stolarz budowlany 3500 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Bonus - zmienny składnik wynagrodzenia, otrzymywany jednorazowo, zależny od wydajności i efektywności pracy.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Podsumowanie raportu płacowego dla branży cyberbezpieczeństwa

28.07.2020 Paweł Rusocki
Niniejszy artykuł stanowi podsumowanie raportu „2020 Cybersecurity Salary Survey” wydanego przez Cynet w styczniu 2020.
Publikacja powstała na bazie 1 324 ankiet wypełnionych w grudniu 2019 roku przez pracowników IT zajmujących się bezpieczeństwem w trzech regionach: Ameryce Północnej, EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) i APAC (Azja i Pacyfik). Wśród ankietowanych przeważały następujące stanowiska:
 • analityk bezpieczeństwa/specjalista ds. analizy zagrożeń,

 • tester zabezpieczeń,

 • inżynier bezpieczeństwa sieci,

 • architekt bezpieczeństwa,

 • dyrektor/kierownik ds. bezpieczeństwa.

Wszystkie dane o wynagrodzeniach podawane są w skali rocznej. Szczególną uwagę zwrócono na doświadczenie i kompetencje zawodowe ankietowanych, a także na wielkość, branżę, i lokalizację firmy. W ostatnim przypadku skorzystano z następujących oznaczeń:
 • EMEA – Europa, Bliski Wschód, Afryka,

 • APAC – Azja i Pacyfik,

 • NAM – Ameryka Północna.

Kluczowe wnioski
 • Lokalizacja ma znaczenie – w Ameryce Północnej 80% analityków bezpieczeństwa zarabiało między 71 000 a 110 000 USD rocznie. W regionach EMEA i APAC było to odpowiednio 35% i 21% ankietowanych.

 • Migracja popłaca – osoby, które przeniosły się z innych działów IT do cyberbezpieczeństwa, zarabiają więcej niż pracownicy, którzy pracują tam od początku.

 • Wykształcenie nie gwarantuje wyższego wynagrodzenia – wszystkie analizowane stanowiska charakteryzują się podobnym rozkładem wynagrodzeń zarówno wśród pracowników z wykształceniem informatycznym, jak i pokrewnym.

 • Premie są powszechną praktyką – z wyjątkiem analityków bezpieczeństwa na wszystkich innych stanowiskach zanotowano premie roczne w wysokości 1-10% wynagrodzenia podstawowego.

 • Najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy cyberbezpieczeństwa zatrudnieni w bankowości i finansach.

 • Niezależnie od stanowiska kobiety stanowiły zdecydowaną mniejszość, a najliczniej reprezentowaną grupą były kobiety w wieku 20–29 lat (6%).

 • Jakość ważniejsza niż doświadczenie – co zaskakujące, na wszystkich analizowanych stanowiskach zatrudnione były zarówno osoby z niewielkim doświadczeniem i wysokimi płacami jak i doświadczeni pracownicy z niskim wynagrodzeniem.

 • Kobiety na najwyższych stanowiskach – wśród pięciu analizowanych stanowisk najwyższy odsetek kobiet stwierdzono na stanowisku dyrektora ds. bezpieczeństwa na poziomie 10%.


Analityk bezpieczeństwa/specjalista ds. analizy zagrożeń
Połowa osób na tym stanowisku zarabiała rocznie poniżej 50 000 USD. Z kolei ponad jedna trzecia ankietowanych deklarowała zarobki między 51 a 90 000 USD. Osoby z zarobkami powyżej 130 000 USD rocznie stanowiły zaledwie 3% badanych.

Wynagrodzenia analityków bezpieczeństwa/ specjalistów ds. analizy zagrożeń (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 5Wynagrodzenia analityków bezpieczeństwa/specjalistów ds. analizy zagrożeń różniły się znacząco w zależności od miejsca zatrudnienia. W regionach APAC i EMEA, osoby zatrudnione na tym stanowisku zarabiały najczęściej poniżej 50 000 USD. Dla porównania w Ameryce Północnej najliczniejszą grupę (34% ankietowanych) stanowiły osoby z zarobkami w przedziale 71 – 90 000 USD. Co więcej Ameryka Północna była również jedynym regionem z zarobkami w przedziale 271 – 290 000 USD rocznie.

Wynagrodzenia analityków bezpieczeństwa/ specjalistów ds. analizy zagrożeń w różnych regionach świata (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 7Niezależnie od regionu płace poniżej 50 000 USD rocznie najczęściej oferowano w firmach zaliczanych do branży detalicznej (42%) i przemysłu (56%). W bankowości i finansach oferowało je 38%. Dodatkowo branża ta jako jedyna oferowała pensje 271 – 290 000 USD.

Wynagrodzenia analityków bezpieczeństwa/ specjalistów ds. analizy zagrożeń w różnych branżach (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 7Niezależnie od wielkości firmy i regionu, płace poniżej 50 000 USD były najczęściej oferowanymi. Jednocześnie większe firmy częściej oferowały wyższe wynagrodzenia. Podmioty zatrudniające powyżej 10 000 pracowników jako jedyne oferowały również wynagrodzenia powyżej 271 000 USD rocznie (otrzymywał je 1% ankietowanych).

Wynagrodzenia analityków bezpieczeństwa/ specjalistów ds. analizy zagrożeń w firmach różnej wielkości (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 9Płace wszystkich ankietowanych były również zróżnicowane w zależności od posiadanego doświadczenia. Osoby z maksymalnie 8 letnim doświadczeniem najczęściej zarabiały rocznie poniżej 50 000 USD. Jednocześnie wraz ze wzrostem doświadczenia zwiększała się liczba zarabiających więcej. W przypadku najbardziej doświadczonych (powyżej 16 lat) najniższe płace wyniosły 71 000 USD rocznie, a osoby zarabiające od 91 do 110 000 USD stanowiły 50%.

Tester zabezpieczeń
Kolejnym analizowanych stanowiskiem był tester zabezpieczeń. Osoby na tym stanowisku zarabiały najczęściej poniżej 50 000 USD rocznie (60%). Osoby te również najczęściej deklarowały otrzymywanie premii (57%). Niezależnie od zarobków wysokość premii najczęściej wyniosła 1-5% (36%) i 6-10% (38%).

Wynagrodzenia testerów zabezpieczeń (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 13Porównano także zarobki w różnych regionach świata. Najniższe wynagrodzenia (poniżej 50 000 USD) najczęściej występowały w regionach APAC i EMEA. Otrzymywało je odpowiednio 79% i 64% ankietowanych. Zarobki zatrudnionych w Ameryce Północnej były bardziej zróżnicowane. Pensje poniżej 50 000 USD otrzymywało 29% ankietowanych. Tyle samo zarabiało od 91 do 110 000 USD rocznie. Najwyższe wynagrodzenia z przedziału 131 – 150 000 USD otrzymywało 4%.

Wynagrodzenia testerów zabezpieczeń w różnych regionach świata (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 15Niezależnie od branży testerzy zabezpieczeń (we wszystkich regionach) najczęściej zarabiali poniżej 50 000 USD rocznie. W bankowości zarobki na tym poziomie otrzymywało 60% zatrudnionych. Jednocześnie była to jedyna branża, w której testerzy zabezpieczeń zarabiali nawet 150 000 USD rocznie.

Wynagrodzenia testerów zabezpieczeń w różnych branżach (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 7Zarobki na tym stanowisku różniły się również w zależności od wielkości firmy. W większości firm pracownicy zarabiali poniżej 50 000 USD rocznie. Jednocześnie wraz z liczbą zatrudnionych zwiększał się udział pracowników z większymi płacami. W firmach zatrudniających maksymalnie 50 osób pracownicy zarabiający powyżej 90 000 USD rocznie stanowili 9%, w firmach liczących 1 000 – 5 000 osób było to już 26%.

Wynagrodzenia testerów zabezpieczeń w firmach różnej wielkości (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 17Porównano także wynagrodzenia testerów zabezpieczeń z różnym stażem pracy. Zarabiający poniżej 50 000 USD rocznie dominowali wśród posiadających maksymalnie ośmioletni staż pracy. Bardziej doświadczeni częściej zarabiali powyżej 111 000 USD rocznie.

Inżynier bezpieczeństwa sieci
Wynagrodzenia ponad jednej trzeciej badanych na tym stanowisku nie przekraczały 50 000 USD rocznie. Z kolei co dziesiąty ankietowany zarabiał ponad 131 000 USD. Podobnie jak w przypadku poprzednich stanowisk ankietowani otrzymywali premie najczęściej raz w roku (69%). Jednak w odróżnieniu do poprzednich stanowisk jej wysokość była większa. Najczęściej było to 6% - 10% wynagrodzenia podstawowego (31%). Z kolei co czwarty ankietowany deklarował premie w wysokości powyżej 25% płacy podstawowej.

Wynagrodzenia inżynierów bezpieczeństwa sieci (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 21Z uwagi na liczebność próby w przypadku tego stanowiska zdecydowano się porównać jedynie zatrudnionych w regionie EMEA oraz Ameryce Północnej. W pierwszym przypadku ponad dwie trzecie ankietowanych deklarowało zarobki poniżej 50 000 USD rocznie, a kolejne 7% między 131 a 150 000 USD rocznie. Dla porównania w Ameryce Północnej było to odpowiednio 29% i 19%.

Wynagrodzenia inżynierów bezpieczeństwa sieci w różnych regionach świata (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 23Następnie porównano wynagrodzenia inżynierów bezpieczeństwa sieci w różnych branżach. W przypadku tego stanowiska najniższe zarobki (poniżej 50 000 USD rocznie) najczęściej oferowano w bankowości i finansach (46%), a najrzadziej w sektorze rządowym (23%). Najwyższe wynagrodzenia (131 – 150 000 USD rocznie) najczęściej oferowano w służbie zdrowia (33%).

Wynagrodzenia inżynierów bezpieczeństwa sieci w różnych branżach (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 24Niezależnie od wielkości firmy oraz stażu pracy pracownika, roczne wynagrodzenia na tym stanowisku najczęściej nie przekraczały 50 000 USD rocznie.

Architekt bezpieczeństwa
Zarobki na tym stanowisku były znacznie bardziej zróżnicowane. Choć podobnie jak w poprzednich przypadkach najczęściej wskazywane wynagrodzenie nie przekraczało 50 000 USD to występowało jedynie u 22% badanych. Niemal wszyscy architekci bezpieczeństwa (93%) otrzymywali premie raz w roku, a ich wysokość najczęściej wynosiła od 1% - 5% lub od 6% - 10% (po 32% ankietowanych).

Wynagrodzenia architektów bezpieczeństwa (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 29Porównując wynagrodzenia architektów bezpieczeństwa w różnych regionach świata ponownie skupiono się wyłącznie na Ameryce Północnej i regionie EMEA. Wyższe wynagrodzenia otrzymywali zatrudnieni w Ameryce Północnej. Najniższe pensje (poniżej 50 000 USD rocznie) otrzymywało tam 24% ankietowanych, a 5% z nich powyżej 290 000 USD rocznie. Dla porównania w regionie EMEA wynagrodzenia powyżej 111 000 USD otrzymywało 25% ankietowanych, a najwyższe pensje nie przekraczały 150 000 USD rocznie.

Wynagrodzenia architektów bezpieczeństwa w różnych regionach świata (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 31W większości branż najczęściej oferowane wynagrodzenia nie przekraczały 50 000 USD, otrzymywało je od 17 do 25%. Wyjątkiem była służba zdrowia, gdzie 50% ankietowanych deklarowało roczne zarobki na poziomie 151 – 170 000 USD. Najwyższe wynagrodzenia ponownie występowały w bankowości i finansach. Ponad jedna trzecia tam zatrudnionych zarabiała rocznie od 171 do 210 000 USD.

Wynagrodzenia architektów bezpieczeństwa w różnych branżach (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 32Płace różniły się również w zależności od wielkości firmy. Jednakże z wyjątkiem największych firm (powyżej 10 000 pracowników) najczęściej oferowane wynagrodzenia nie przekraczały 50 000 USD rocznie. Najwyższe wynagrodzenia (powyżej 290 000 USD rocznie) występowały wśród 3% ankietowanych zatrudnionych w największych firmach, liczących co najmniej 10 000 pracowników. W mniejszych podmiotach zarobki nie przekraczały 210 000 USD rocznie.

Wynagrodzenia architektów bezpieczeństwa w firmach różnej wielkości (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 33Duże zróżnicowanie płac występowało również wśród osób z różnym stażem pracy. Płace poniżej 50 000 USD rocznie otrzymywało ok. 30% osób z maksymalnie ośmioletnim stażem pracy. Wśród bardziej doświadczonych (9-15 lat) wartość ta spada do 17%, a wśród pracujących co najmniej 16 lat do 13%. W tych dwóch grupach zanotowano również najwyższe zarobki – 191 – 200 000 USD. Otrzymywało je odpowiednio 8 i 11% ankietowanych.

Dyrektor/kierownik ds. bezpieczeństwa
To ostatnie stanowisko omawiane w ramach raportu. W tym przypadku najczęściej oferowane zarobki również nie przekraczały 50 000 USD rocznie, choć trzeba zaznaczyć, iż otrzymywało je jedynie 17% ankietowanych. Wśród dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa dominowały osoby otrzymujące premie na poziomie 6-10% wynagrodzenia podstawowego. Nieco mniej (23%) ankietowanych otrzymywało natomiast 11-15%. Najwyższe premie (powyżej 25% wynagrodzenia podstawowego) zanotowano wśród 13% ankietowanych.

Wynagrodzenia dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 37Porównano jedynie wynagrodzenia zatrudnionych w regionie EMEA oraz Ameryce Północnej. Zarobki ankietowanych dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa w Ameryce Północnej wyniosły co najmniej 71 000 USD rocznie, a w regionie EMEA 50 000 USD rocznie.

Wynagrodzenia dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa w różnych regionach świata (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 39W większości branż płace dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa nie przekraczały 170 000 USD rocznie. Wyjątkiem była bankowość i finanse, gdzie zatrudnieni na tym stanowisku otrzymywali nawet 270 000 USD rocznie.

Wynagrodzenia dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa w różnych branżach (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 40Wynagrodzenia zatrudnionych na stanowisku dyrektora/kierownika ds. bezpieczeństwa różniły się w zależności od wielkości firmy. W mniejszych podmiotach (do 200 pracowników) dominowały zarobki poniżej 50 000 USD rocznie. Z kolei największe zróżnicowanie wynagrodzeń występowało w największych firmach liczących ponad 10 000 osób. Zarobki 15% tam zatrudnionych nie przekraczały 50 000 USD rocznie. Z drugiej strony kolejne 9% zarabiało co najmniej 231 000 USD rocznie.

Wynagrodzenia dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa w firmach różnej wielkości (w tys. USD)

Wykres

Źródło: 2020 Cybersecurity Salary Survey, s. 41Na koniec porównano płace dyrektorów/kierowników ds. bezpieczeństwa z różnym stażem pracy. Najniższe pensje (poniżej 50 000 USD rocznie) ponownie dominowały wśród posiadających maksymalnie 8 letni staż pracy (29-30%). Wśród bardziej doświadczonych (9-15 lat) było to już 71 – 90 000 USD rocznie. Z kolei posiadający co najmniej 16 letni staż pracy najczęściej zarabiali rocznie 111 – 130 000 USD (27%).

Paweł Rusocki
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".