Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Kierownik projektu 8780 PLN
Nauczyciel logopeda 3930 PLN
Negocjator 4790 PLN
Członek zarządu 18250 PLN
Dyrektor PR 11370 PLN
Lakiernik proszkowy 3950 PLN
Telemarketer 3130 PLN
Javascript developer 7550 PLN
Tynkarz 4100 PLN
Optometrysta 4810 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Płaca zespołowa - wynagrodzenie grup pracowników wykonujących podobną pracę.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Płaca minimalna w Polsce
na tle innych krajów Unii Europejskiej

03.07.2023 Maria Hajec
1 lipca 2023 roku weszła w życia nowa stawka płacy minimalnej w Polsce, która wyniesie 3 600 PLN. W porównaniu z całym 2022 rokiem to o prawie 20% więcej. A na tym jeszcze nie koniec, bo w 2024 roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. To skłania do refleksji i stanowi doskonałą okazję to tego, żeby sprawdzić jak wypadamy pod tym względem na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Płaca minimalna w ujęciu nominalnym


W 2023 roku stawki minimalnych wynagrodzeń wahają się od 399 EUR w Bułgarii do 2 447 EUR w Luksemburgu. Polska znajduje się pod tym względem na 14. pozycji wśród 22 krajów Unii Europejskiej. Od 1 lipca 2023 stawka płacy minimalnej wyniesie 3 600 PLN, co po przeliczeniu daje ok. 810 EUR.

Miesięczna płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej* w 2023 roku** (brutto w EUR)

Wykres

*nie wyszczególniono Austrii, Włoch i krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania) ze względu na to, że w tych krajach nie ma ustalonego ustawowo minimalnego poziomu miesięcznych wynagrodzeń
**tam, gdzie była taka potrzeba (tj. pojawiła się kolejna zmiana płacy minimalnej po 1 stycznia 2023) zostały zaktualizowane stawki płacy minimalnej, dotyczy to m.in. Polski i Holandii
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych EurostatuKolejne podwyżki płacy minimalnej w Polsce planowane są na 1 stycznia (4 242 PLN) i 1 lipca 2024 roku (4 300 PLN). To może sprawić, że Polska znajdzie się jeszcze wyżej w zestawieniu krajów Unii Europejskiej pod względem wysokości minimalnego wynagrodzenia. Zakładając, że utrzyma się obecny kurs EUR oraz płace minimalne nie zmienią się w pozostałych krajach (co oczywiście jest niemożliwe), Polska zajęłaby aż 9. miejsce w 2024 roku.


Płaca minimalna według parytetu siły nabywczej (PPS)


Nieco inaczej wygląda sytuacja jeśli uwzględnimy różnice w poziomie cen w poszczególnych krajach. Eurostat wyszczególnia tutaj 2 grupy krajów:
• kraje o płacy minimalnej powyżej 1 000 PPS,
• kraje o płacy minimalnej poniżej 1 000 PPS.

Polska znajduje się w pierwszej grupie i zajmuje obecnie 8. pozycję pod względem wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia spośród 22 krajów Unii Europejskiej.

Miesięczna płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej* w 2023 roku (brutto w PPS)

Wykres

*nie wyszczególniono Austrii, Włoch i krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania) ze względu na to, że w tych krajach nie ma ustalonego ustawowo minimalnego poziomu miesięcznych wynagrodzeń
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu


Dynamika płacy minimalnej w latach 2013/2023


Na przestrzeni ostatnich 10 lat najwyższy skumulowany średni roczny wzrost płacy minimalnej
wystąpił w Rumunii i wyniósł 15,1%. Minimalne wynagrodzenie w tym kraju wzrosło prawie czterokrotnie z 158 EUR w 2013 roku do 606 EUR w 2023 roku. Dla porównania w Polsce skumulowany średni roczny wzrost w ciągu ostatnich 10 lat wyniósł 6,7%. W tym okresie minimalna płaca w naszym kraju wzrosła z 393 EUR do 746 EUR (prawie dwukrotnie).

Porównanie miesięcznych minimalnych wynagrodzeń w 2023 i 2013 roku oraz skumulowany średni roczny wzrost płacy minimalnej w latach 2013-2023

Wykres

*nie wyszczególniono Austrii, Włoch i krajów skandynawskich (Szwecja, Finlandia, Dania) ze względu na to, że w tych krajach nie ma ustalonego ustawowo minimalnego poziomu miesięcznych wynagrodzeń
Na wykresie nie wyszczególniono również Niemiec i Cypru, ponieważ te kraje nie miały w 2013 roku
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych Eurostatu


Udział płacy minimalnej w średnim wynagrodzeniu (tzw. współczynnik Kaitza)


Ciekawych wniosków dostarczają również analizy dotyczące udziału płacy minimalnej w średnim wynagrodzeniu. Niestety najbardziej aktualne dane obejmują 2021 rok. Pod względem wysokości udziału płacy minimalnej w przeciętnym wynagrodzeniu, Polska zajmuje aż 5. pozycję po Słowenii, Portugalii, Malcie i Hiszpanii. Wynagrodzenie minimalne w naszym kraju stanowi 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co ciekawe, w Niemczech, gdzie pensja minimalna jest bardzo wysoka w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, udział płacy minimalnej wynosi tylko nieco ponad 40%.

Udział płacy minimalnej w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w krajach Unii Europejskiej 2021 roku (w %)

Wykres

Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie danych EurostatuIstnieje duże prawdopodobieństwo, że w związku z kolejnymi podwyżkami płacy minimalnej w Polsce, udział minimalnego wynagrodzenia w średnim wynagrodzeniu będzie jeszcze większy. Zakładając, że nie zmieni się znaczenie przeciętne miesięczne wynagrodzenie w Polsce, udział ten będzie wynosił ok. 54% w 2024 roku. Dzięki temu Polska może się znaleźć na drugim miejscu w powyższym zestawieniu (pod warunkiem, że w pozostałych krajach odsetek ten nie zmieni się).


Bibliografia
  1. Minimum wage statistics, Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Minimum_wage_statistics [dostęp: 27.06.2023];

  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.; https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001952/O/D20221952.pdf [dostęp: 27.06.2023];

  3. Propozycja wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., https://www.gov.pl/web/premier/popozycja-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2024-r [dostęp: 27.06.2023].
Maria Hajec
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".