Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Asystent zarządu 4450 PLN
Opiekun finansowy 4280 PLN
Nauczyciel techniki 4820 PLN
Inżynier jakości 4580 PLN
Kierownik obiektu 6850 PLN
Facility manager 6850 PLN
Kosmetolog 3500 PLN
Frezer CNC 4200 PLN
Art Director 7710 PLN
Sekretarz gminy 8410 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Gratyfikacja - składnik dodatkowy wynagrodzenia, rozumiany jako świadczenie okolicznościowe.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Nagroda jubileuszowa a ZUS – czy pracodawca może „wykupić się” od nagrody jubileuszowej?

19.03.2019 Kamila Kopeć
Nierzadko w zakładowych źródłach prawa pracy, tj. np. w układzie zbiorowym prawa pracy, regulaminie wynagrodzeń czy też w samej umowie z pracownikiem, istnieją regulacje dotyczące wypłaty nagrody jubileuszowej z tytułu długoletniej pracy. Pracownicy z chwilą uzyskania określonego stażu pracy nabywają prawo do wypłaty nagrody, a pracodawca zobowiązany jest ją wypłacić.
Pomimo, iż takie świadczenie stanowi przychód ze stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to na gruncie rozporządzenia składkowego wypłata nagród jubileuszowych jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia składkowego). Wyłączenie dotyczy jednak tylko tych nagród, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat.

Likwidacja nagród jubileuszowych


Kwestią problematyczną jest jednak sytuacja, w której pracodawca zlikwiduje w zakładowym układzie zbiorowym pracy lub regulaminie wynagradzania swych pracowników instytucję nagród jubileuszowych i w związku z likwidacją wypłaci pracownikom pieniężną rekompensatę. Powstaje bowiem pytanie czy taka rekompensata, z uwagi na fakt, iż następuje w związku z likwidacją nagród jubileuszowych również podlegać będzie pod wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Stanowisko ZUS


W powyższej kwestii stanowisko zajął ZUS, który uznał, iż rekompensata z tytułu likwidacji nagrody jubileuszowej podlega pod zwolnienie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeżeli spełnione zostaną dwie przesłanki, tj. po pierwsze, wypłata rekompensaty nastąpi w związku z likwidacją nagród jubileuszowych, a po drugie, dotychczas obowiązujące zasady przyznawania i wypłaty tych nagród jubileuszowych przewidywały, że nie przysługiwały one częściej niż co 5 lat (Interpretacja ZUS z dn. 25.04.2016 r. DI/100000/43/409/2016 oraz z dnia 19 lipca 2017 r. DI/100000/43/650/2017).

Kogo dotyczy zwolnienie?


Kolejną kwestią, która nasuwa się w opisywanej sytuacji jest grono adresatów wyłączenia. Pytanie jest bowiem takie, czy wypłata rekompensaty dla pracowników, którzy nabędą do niej prawo dopiero w przyszłości, również stanowi podstawę do wyłączenia. W tej kwestii ZUS również zajął stanowisko wskazując, iż fakt daty wypłacenia świadczeń pracownikowi jest bez znaczenia, a rekompensata jest zwolniona z oskładkowania zarówno jeśli została wypłacona pracownikom, którzy nabyli do niej prawo, jak i tym, którzy nabyliby je dopiero w przyszłości (Interpretacja ZUS z dn. 31.05.2016 r., WPI/200000/43/569/2016).


Kamila Kopeć
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".