Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Account manager 6081 PLN
Web developer 4552 PLN
Fryzjerka 2390 PLN
Cukiernik 2693 PLN
Inżynier jakości 5385 PLN
Kierownik lakierni 6145 PLN
Kafelkarz 3230 PLN
Spedytor 4000 PLN
Country Manager 15000 PLN
Zwrotnicowy 3078 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Annuitet - wypłaty świadczeń pieniężnych o stałej lub zmiennej wartości, dokonywana okresowo w równych odstępach czasu.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Koszty pracy w Polsce na tle UE

24.05.2021 Karolina Jurczak
W obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID wskaźnik kosztów pracy w poszczególnych krajach staje się jednym z najważniejszych dla poprawy kondycji gospodarek. Niskie koszty pracy w danym kraju zwiększają jego konkurencyjność na rynku międzynarodowym - przyciągają inwestorów, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Z drugiej strony wysokie koszty pracy to też przeważnie wysokie wynagrodzenia w danym kraju, a więc sytuacja korzysta dla pracowników.
Artykuł przedstawia wysokość kosztów pracy w krajach Europy w 2020 roku. Zgodnie z definicją Eurostatu do kosztów pracy wlicza się wynagrodzenie pracowników (w tym płace i wynagrodzenia w gotówce i rzeczowe oraz składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne), koszty szkolenia zawodowego oraz inne wydatki (na przykład koszty rekrutacji, wydatki na odzież roboczą oraz podatki od wynagrodzeń traktowane jako koszty pracy i pomniejszone o wszelkie otrzymane subsydia).

Koszty pracy w Polsce na tle Europy
Z danych Eurostatu wynika, że w 2020 roku jednostkowe koszty pracy w Polsce wyniosły 11 EUR za godzinę, przy średniej unijnej wynoszącej 28,5 EUR.

Dane pokazują znaczne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami Europy. Polska należy do grupy państw o relatywnie niskich kosztach pracy. Najniższe wystąpiły w Bułgarii (6,5 EUR), Rumunii (8,1 EUR) i na Węgrzech (9,9 EUR). Na drugim biegunie znalazła się natomiast Norwegia (47,3 EUR), Dania (45,8 EUR), Luksemburg (42,1 EUR) i Belgia (41,1 EUR).

Z punktu widzenia pracowników ważny jest udział kosztów wynagrodzeń w łącznych kosztach pracy. Jeśli jest niski a tym samym partycypacja pozapłacowych kosztów pracy jest wysoka, świadczy o tym, że z wysokich wynagrodzeń w dużej mierze korzysta państwo, a nie sami pracownicy. W 2020 roku udział pozapłacowych kosztów pracy w kosztach pracy ogółem w Unii Europejskiej wynosił blisko 25%.

Najwyższy udział wynagrodzeń a tym samym najniższy udział pozapłacowych kosztów pracy występuje na Litwie, gdzie aż 97% kosztów pracy stanowią koszty wynagrodzeń oraz Luksemburgu - 88%. Natomiast najbardziej obciążeni kosztami pozapłacowymi są pracodawcy z Francji – tam pozapłacowe koszty stanowią aż 32% całkowitych kosztów.

Polska należy do krajów o stosunkowo niskim udziale pozapłacowych kosztów, wynoszącym ok. 18% całkowitych kosztów pracy. Tym samym ponad 80% stanowią koszty wynagrodzeń.

Koszty pracy w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2020 roku (w EUR)

kraj

koszty pracy

koszt wynagrodzeń i płac

udział wynagrodzeń w kosztach pracy

pozapłacowe koszty pracy

udział pozapłacowych kosztów w kosztach pracy

Norwegia

47,3

38,5

81,4%

8,7

18,4%

Dania

45,8

39,4

86,0%

6,4

14,0%

Luksemburg

42,1

37,2

88,4%

4,8

11,4%

Belgia

41,1

31,7

77,1%

9,5

23,1%

Islandia

38,9

30,9

79,4%

8

20,6%

Francja

37,5

25,4

67,7%

12

32,0%

Szwecja

37,3

25,4

68,1%

11,8

31,6%

Holandia

36,8

29,5

80,2%

7

19,0%

Austria

36,7

26,6

72,5%

10,2

27,8%

Niemcy

36,6

28,6

78,1%

8,1

22,1%

Finlandia

34,3

27,5

80,2%

6,6

19,2%

Irlandia

32,3

28,9

89,5%

2,9

9,0%

Włochy

29,8

21,3

71,5%

8,5

28,5%

Unia Europejska

28,5

21,5

75,4%

7

24,6%

Hiszpania

22,8

16,8

73,7%

6,1

26,8%

Słowenia

19,9

16,8

84,4%

3

15,1%

Cypr

17

13,8

81,2%

3,2

18,8%

Portugalia

15,7

12,6

80,3%

3,1

19,7%

Czechy

14,1

10,5

74,5%

3,7

26,2%

Estonia

13,6

10,1

74,3%

3,5

25,7%

Słowacja

13,4

10,1

75,4%

3,3

24,6%

Polska

11

8,9

80,9%

2

18,2%

Chorwacja

10,8

9,3

86,1%

1,5

13,9%

Łotwa

10,5

8,2

78,1%

2,3

21,9%

Litwa

10,1

9,8

97,0%

0,3

3,0%

Węgry

9,9

7,9

79,8%

1,8

18,2%

Rumunia

8,1

-

-

-

-

Bułgaria

6,5

5,4

83,1%

1,1

16,9%

 

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 27.04.2021)Jak zmieniają się koszty pracy?
Największy wzrost kosztów pracy w 2020 w porównaniu do roku poprzedniego wystąpił w Portugalii – 8,2%. Przy czym w tym kraju dynamika wynagrodzeń była wyższa od dynamiki pozapłacowych kosztów pracy. Od lat Polska utrzymuje się w gronie państw, w których wskaźnik kosztów pracy rośnie najszybciej.

Zmiana kosztów pracy w 2020 w porównaniu z 2019 rokiem w wybranych krajach Europy (w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 27.04.2021)Dynamika wynagrodzeń
Jak pokazują dane Eurostatu, najwyższa dynamika kosztów wynagrodzeń w ujęciu rocznym w 2020 wystąpiła na Litwie i Słowacji. Pomimo kryzysu dynamika kosztów płac w Unii Europejskiej wyniosła 3% - dla porównania w 2019 roku wskaźnik ten wyniósł 2,7%. Koszty płacy w Polsce wzrosły o 6,2%.

Zmiana kosztów wynagrodzeń w 2020 w porównaniu z 2019 rokiem w wybranych krajach Europy (w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie EurostatuDynamika kosztów pozapłacowych
Pozapłacowe koszty pracy najszybciej w 2020 urosły w Austrii (10,8%). W tym kraju koszty pozapłacowe rosną szybciej niż płace. Kryzys spowodowany pandemią COVID spowodował, że część krajów zdecydowała się obniżyć obciążenia pozapłacowe. Wskaźnik ten dla całej Unii Europejskiej w 2019 wyniósł 2,1%, a w 2020 spadł do 1,2%. Warta uwagi jest Malta, gdzie koszty pozapłacowe spadły aż o 89%.

Zmiana kosztów pozapłacowych w 2020 w porównaniu z 2019 rokiem w wybranych krajach Europy (w %)

Wykres

Źródło: opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostatu (https://ec.europa.eu/eurostat/data/database, dostęp: 27.04.2021)Jak wynika z Eurostatu koszt zatrudnienia pracownika w Polsce należy do jednych z najniższych w Unii Europejskiej. Z punktu widzenia nowych inwestycji i zatrudnienia jest to, szczególnie biorąc pod uwagę obecny kryzys gospodarczy spowodowany pandemią COVID, pozytywne zjawisko. Polska wymieniana jest wśród państw, które najwięcej skorzystają na przenoszeniu części produkcji poza Chiny - według danych koszty pracy w Polsce są tylko niewiele wyższe niż w Chinach. Należy jednak pamiętać, że niskie koszty pracy wiążą się ze stosunkowo niskimi płacami w naszym kraju.

Karolina Jurczak
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.

Polub wynagrodzenia.pl

Udostępnij

Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".