Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Profit sharing - jest to partycypacyjny system wynagradzania, oparty na udziałach w zyskach.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy powierzając pracownikowi okresowo
inną pracę, można wypłacić mu 
niższe wynagrodzenie?

11.06.2018 Kamila Kopeć
Co do zasady, postanowienia umowy o pracę określające rodzaj pracy lub stanowisko, mają charakter wiążący dla obu stron umowy. Stąd też do ich zmiany wymagana jest zasadniczo zgoda obu stron. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuację wyjątkową, w której pracodawca ma możliwość jednostronnej decyzji w zakresie zmiany rodzaju pracy danego pracownika przy spełnieniu ustawowych przesłanek. Czy jednak powierzając pracownikowi inną, mniej płatną pracę, pracownik otrzyma za jej wykonanie niższe wynagrodzenie?

Uwagi ogólne


Kodeks pracy w art. 42 §4 wskazuje, iż powierzenie pracownikowi innej niż określona w umowie o pracę pracy możliwe jest w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Ratio legis wymienionego przepisu polega na tym, by pracodawca w sytuacjach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi, technicznymi lub innymi, o charakterze przemijającym, mógł przenieść pracownika do innej pracy na czas ustawowo określony, nie dokonując wypowiedzenia zmieniającego.

Podkreślić należy, iż powierzenie pracownikowi innej pracy następuje w drodze polecenia pracodawcy i jest to czynność całkowicie odmienna od wypowiedzenia zmieniającego dokonywanego przez złożenie oświadczenia woli i podlegająca innemu reżimowi prawnemu. Powierzenie innej pracy nie musi być dokonane na piśmie ani zawierać uzasadnienia, nie wymaga również uprzedniej konsultacji z reprezentującą pracownika organizacją związkową, a pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o możliwości odwołania się do sądu.

Wynagrodzenie


Kodeks Pracy wyraźnie wskazuje, iż powierzenie pracownikowi innej pracy nie może powodować obniżenia jego wynagrodzenia. Zatem nawet w przypadku wykonywania pracy mniej płatnej, pracownikowi należy się wynagrodzenie jak za pracę wskazaną w umowie o pracę.

Powstaje jednak pytanie czy wskazana regulacja dotycząca wynagrodzenia odnosi się tylko do wynagrodzenia zasadniczego czy też do wszystkich uzupełniających składników, np. dodatków czy premii. Biorąc pod uwagę stanowisko orzecznicze w kwestii ochrony wynagrodzenia, należy wskazać na tę drugą opcję. Ma to uzasadnienie chociażby w sytuacji gdy znaczną część wynagrodzenia pracownika stanowi premia za wydajność pracy, której to pracownik, poprzez zmianę wykonywanej pracy, zostałby pozbawiony z uwagi na niemożliwość spełnienia wymogów do jej uzyskania. W orzecznictwie wskazuje się również, iż przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (wyrok SN z 22 listopada 1990 r. I PR 362/90).

Alternatywnie wskazać należy, iż w przypadku wykonywania pracy lepiej płatnej, pracownikowi przysługiwać będzie wyższe wynagrodzenie .

Po upływie okresu przeniesienia pracownik ma prawo powrotu do poprzedniej pracy, gdyby zaś pracodawca nie respektował tego i nadal zatrudniał pracownika na stanowisku, które miało być przejściowe, powinien dokonać wypowiedzenia zmieniającego, chyba że z zachowania się pracownika wynika w sposób wyraźny lub dorozumiany, że zgadza się z decyzją pracodawcy. W takiej sytuacji, gdy chodzi o wynagrodzenie, pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie przewidziane za pracę na danym stanowisku (wyr. SN z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 418/97).Kamila Kopeć
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".