Czy system premiowania stosowany w firmie wpływa na zwiększenie motywacji do pracy?

Ogólnopolskie Wynagrodzeń

USA: mediany wynagrodzeń pracowników w różnym wieku

20 lat 20 000

30 lat 40 000

40 lat 50 000

50 lat 51 000

60 lat 53 000

* rocznie w USD

Stefa premium

Sprawdź co zyskasz wykupując pełny dostęp do naszego portalu

Sprawdź, ile zarabia:

Likwidator szkód 6370 PLN
HR generalist 6550 PLN
Product manager 9300 PLN
Nauczyciel logopeda 3230 PLN
Makijażystka 3050 PLN
Serwisant maszyn 4630 PLN
Cieśla szalunkowy 4510 PLN
Księgowa 5710 PLN
Java developer 9120 PLN
Redaktor wydawniczy 4870 PLN
Ogólnopolskie badanie satysfakcji z pracy

Zajmujesz się zawodowo wynagrodzeniami?
Zapraszamy Cię do strefy przeznaczonej dla profesjonalistów.

Realna stawka płacy - nominalna stawka płacy odniesiona do inflacji lub deflacji.

pozwala na porównanie 43 wskaźników w następujących obszarach

Artykuły

Czy powierzając pracownikowi okresowo
inną pracę, można wypłacić mu 
niższe wynagrodzenie?

11.06.2018 Kamila Kopeć
Co do zasady, postanowienia umowy o pracę określające rodzaj pracy lub stanowisko, mają charakter wiążący dla obu stron umowy. Stąd też do ich zmiany wymagana jest zasadniczo zgoda obu stron. Kodeks pracy przewiduje jednak sytuację wyjątkową, w której pracodawca ma możliwość jednostronnej decyzji w zakresie zmiany rodzaju pracy danego pracownika przy spełnieniu ustawowych przesłanek. Czy jednak powierzając pracownikowi inną, mniej płatną pracę, pracownik otrzyma za jej wykonanie niższe wynagrodzenie?

Uwagi ogólne


Kodeks pracy w art. 42 §4 wskazuje, iż powierzenie pracownikowi innej niż określona w umowie o pracę pracy możliwe jest w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Ratio legis wymienionego przepisu polega na tym, by pracodawca w sytuacjach uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi, technicznymi lub innymi, o charakterze przemijającym, mógł przenieść pracownika do innej pracy na czas ustawowo określony, nie dokonując wypowiedzenia zmieniającego.

Podkreślić należy, iż powierzenie pracownikowi innej pracy następuje w drodze polecenia pracodawcy i jest to czynność całkowicie odmienna od wypowiedzenia zmieniającego dokonywanego przez złożenie oświadczenia woli i podlegająca innemu reżimowi prawnemu. Powierzenie innej pracy nie musi być dokonane na piśmie ani zawierać uzasadnienia, nie wymaga również uprzedniej konsultacji z reprezentującą pracownika organizacją związkową, a pracodawca nie ma obowiązku informowania pracownika o możliwości odwołania się do sądu.

Wynagrodzenie


Kodeks Pracy wyraźnie wskazuje, iż powierzenie pracownikowi innej pracy nie może powodować obniżenia jego wynagrodzenia. Zatem nawet w przypadku wykonywania pracy mniej płatnej, pracownikowi należy się wynagrodzenie jak za pracę wskazaną w umowie o pracę.

Powstaje jednak pytanie czy wskazana regulacja dotycząca wynagrodzenia odnosi się tylko do wynagrodzenia zasadniczego czy też do wszystkich uzupełniających składników, np. dodatków czy premii. Biorąc pod uwagę stanowisko orzecznicze w kwestii ochrony wynagrodzenia, należy wskazać na tę drugą opcję. Ma to uzasadnienie chociażby w sytuacji gdy znaczną część wynagrodzenia pracownika stanowi premia za wydajność pracy, której to pracownik, poprzez zmianę wykonywanej pracy, zostałby pozbawiony z uwagi na niemożliwość spełnienia wymogów do jej uzyskania. W orzecznictwie wskazuje się również, iż przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę obniżeniu nie może ulec wynagrodzenie pracownika obliczone na zasadach ustalenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (wyrok SN z 22 listopada 1990 r. I PR 362/90).

Alternatywnie wskazać należy, iż w przypadku wykonywania pracy lepiej płatnej, pracownikowi przysługiwać będzie wyższe wynagrodzenie .

Po upływie okresu przeniesienia pracownik ma prawo powrotu do poprzedniej pracy, gdyby zaś pracodawca nie respektował tego i nadal zatrudniał pracownika na stanowisku, które miało być przejściowe, powinien dokonać wypowiedzenia zmieniającego, chyba że z zachowania się pracownika wynika w sposób wyraźny lub dorozumiany, że zgadza się z decyzją pracodawcy. W takiej sytuacji, gdy chodzi o wynagrodzenie, pracownikowi przysługiwałoby wynagrodzenie przewidziane za pracę na danym stanowisku (wyr. SN z dnia 4 grudnia 1997 r., I PKN 418/97).Kamila Kopeć
Przypominamy, że zgodnie z pkt 2.6 - 2.7 regulaminu kopiowanie, przetwarzanie i wykorzystywanie tekstów oraz danych portalu w innych celach niż do użytku osobistego wymaga pisemnej zgody redakcji.
Wynagrodzenie brutto - ile to jest netto?

Wszystkie podane w artykule stawki wynagrodzeń są kwotami brutto. Zawierają potrącane od pensji składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kalkulator brutto - netto pozwala na szybkie przeliczenie podanych stawek na pensję, którą pracownik otrzyma "na rękę".